Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny (IFRS) v roce 2007 rostl meziročně o 17 % na 12,15 mld. Kč. Dividenda navržena na 30 Kč na akcii

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2007 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 12,15 mld. Kč. V meziročním porovnání zisk vzrostl o 17,0 % z 10,39 mld. Kč za rok 2006.

Sdílet

„Všichni zaměstnanci Finanční skupiny České spořitelny udělali obrovský kus práce a mohou být právem hrdí na vynikající výsledky, kterých jsme za loňský rok dosáhli, a to i přes náročné podmínky na českém bankovním trhu,“ řekl v souvislosti s presentací hospodářských výsledků generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny, Gernot Mittendorfer. „V tomto roce se naše strategie zaměřuje na zvýšení klientské a zaměstnanecké spokojenosti spojené s inovací produktů a služeb a optimalizací procesů,“ dodal Gernot Mittendorfer.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ 2007

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2007, počítané podle IFRS. Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2006, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 16,7 % na 24,69 mld. Kč z 21,15 mld. Kč.
 • Všeobecné provozní náklady se zvýšily o 6,0 % na 18,37 mld. Kč z 17,34 mld. Kč.
 • Provozní zisk vzrostl o 22,8 % na 18,37 mld. Kč, z 14,95 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním vzrostl o 10,9 % na 15,59 mld. Kč z 14,06 mld. Kč.
 • Bilanční suma meziročně vzrostla o 11,8 % na 814,13 mld. Kč z 728,39 mld. Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 27,1 % na 418,42 mld. Kč z 329,11 mld. Kč.
 • Retailové úvěry občanům vzrostly o 28,4 % na 220,72 mld. Kč z 171,96 mld. Kč (pouze ČS).
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 10,1 % na 591,61 mld. Kč z 537,49 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se zvýšila na 3,72 % z 3,58 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 23,8 % z 23,0 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) zůstala na úrovni 1,5 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 50,0 % z 53,7 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 70,7 % z 61,2 %.
 • Kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (za ČS) činila k 31. prosinci 2007 9,6 %.

HLAVNÍ UKAZATELE

Zisk České spořitelny v roce 2007 nejvíce ovlivnily provozní výsledky. Provozní zisk počítaný jako rozdíl provozních výnosů a nákladů vzrostl meziročně díky provozním výnosům o 22,8 % na 18,37 mld. Kč. Díky tomu se České spořitelně mimo jiné podařilo dosáhnout historicky nejnižší hodnoty ukazatele objemu provozních nákladů k provozním výnosům (Cost/Income Ratio), který za rok 2007 činí 50,0 %, na konci roku 2006 představoval 53,7 %.

Celkový objem provozních výnosů dosáhl výše 36,74 mld. Kč. Provozní výnosy rostly hlavně díky čistému úrokovému výnosu, který se ve srovnání s předchozím obdobím zvýšil o 16,7 % na 24,69 mld. Kč, a to hlavně zásluhou další expanze u úvěrových obchodů pro občany i komerční klienty. Objem celkového portfolia klientských úvěrů se od počátku roku 2007 zvýšil o 27,1 %, což představuje 89,31 mld. Kč. Rostly i příjmy z dluhových cenných papírů, příjmy z pronájmu investičního majetku zejména v majetku realitních fondů a úrokové výnosy z mezibankovních úvěrů. Na straně úrokových nákladů se zvýšily výdaje na depozitní produkty stejně jako závazky k bankám z důvodu jejich rostoucího objemu.

Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 7,1 % a za celý rok 2007 dosáhly výše 9,82 mld. Kč. Tyto příjmy rostou díky zvyšujícímu se objemu úvěrových obchodů. Významným zdrojem poplatkových výnosů jsou platební a kartové transakce, které rostou díky vyššímu počtu transakcí a vyššímu využití karet. Pro ilustraci: počet hypotečních úvěrů občanům vzrostl ve srovnání s rokem 2006 o 25,0 %, objem karetních transakcí v obchodní síti vzrostl o 20,3 %, počet transakcí na sporožirových účtech se zvýšil o 5,2 %. K dalším důležitým zdrojům provizních příjmů patří investování do podílových fondů, operace na kapitálových trzích, brokerské poplatky, provize z pojišťovnictví a stavebního spoření.

Čistý zisk z obchodních operací ve srovnání s rokem 2006 vzrostl o 11,1 % na 1,73 mld. Kč, díky vyšším příjmům z operací s cizími měnami vzrostly také výnosy z derivátových obchodů, a to i vlivem rostoucích úrokových sazeb. Ze stejného důvodu se však zhoršily výsledky z operací s cennými papíry, zejména s dluhopisy.

Výnosy z pojišťovnictví vzrostly o 20,3 % na 0,49 mld. Kč díky vyšším objemům pojišťovacích obchodů.

Všeobecné provozní náklady meziročně vzrostly o 6,0 % na 18,37 mld. Kč. Za meziročním růstem ostatních administrativních nákladů stojí výdaje na zpracování dat (v souvislosti s outsourcingem IT služeb), na kancelářské prostory, reklamu a marketing (v důsledku pokračující obchodní expanze banky), a také na obchodní operace spojené s pokračující implementací skupinového centrálního nákupu, která je zaměřena na využití synergií v rámci celé Erste Group. Klesly však výdaje na poradenství a právní služby. Snížily se i odpisy hmotného a nehmotného majetku v souvislosti s outsourcingem IT služeb. Personální náklady se zvýšily v souvislosti s růstem platů, mj. i vzhledem k prodloužení pracovní doby, a odměn vázaných na dobré hospodaření banky.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek na úvěrová rizika dosáhlo –2,21 mld. Kč především v souvislosti s úvěrovou expanzí v oblasti spotřebitelských úvěrů. Srovnání s předcházejícím rokem (tvorba –1,49 mld. Kč) je zkresleno o metodickou změnu provedenou v roce 2006 (jednorázové rozpuštění 0,36 mld. Kč opravných položek).

Saldo ostatních provozních výsledků se prohloubilo na –0,86 mld. Kč proti –0,15 mld. Kč na konci roku 2006 vlivem nižších příjmů z realitních fondů, vyšší eliminací zisku přiděleného klientům Penzijního fondu CS a růstem příspěvku do Fondu pojištění vkladů. Ten díky zvýšení objemu pojištěných depozit vzrostl o 11,0 % na 0,48 mld. Kč.

Bilanční suma vzrostla meziročně o 11,8 % na 814,13 mld. Kč z 728,39 mld. Kč vlivem růstu klientských úvěrů a díky závazkům ke klientům a emitovaným dluhopisům.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Celkové portfolio klientských úvěrů vzrostlo za posledních dvanáct měsíců o 27,1 % na 418,42 mld. Kč. Na tomto zisku mají nejvýznamnější podíl úvěry občanům.

Objem portfolia retailových úvěrů (pouze ČS) rostl meziročně o 28,4 % a dosáhl výše 220,72 mld. Kč. Na celkovém objemu klientských úvěrů se retailové úvěry podílejí 58,6 % (rostou zejména úvěry na bydlení). Hypotéky pro občany vzrostly meziročně o 39,2 % na 111,56 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypoték a nemovitostních úvěrů činil ke konci roku 160,33 mld. Kč, což je meziročně o 38,6 % více. Rostly také spotřebitelské úvěry občanům, a to o 23,2 % na současných 58,76 mld. Kč. Celkové úvěry korporátním klientům se zvýšily o 27,1 % na 151,24 mld. Kč, z toho úvěry malým a středním firmám se zvýšily o 18,7 % na 47,64 mld. Kč.

Za zvýšením závazků ke klientům o 10,1 % na 591,61 mld. Kč je růst klientských vkladů občanů o 8,4 % na 448,84 mld. Kč. Na tomto růstu se podílejí sporožirové účty, úložky penzijního připojištění, termínované vklady, a také vklady stavebního spoření. Vysoký nárůst vykázaly vklady podnikatelského sektoru se zvýšením o 17,1 % na 91,57 mld. Kč.

Ukazatel poměru klientských úvěrů ke klientským vkladům se zvýšil o téměř 10 procentních bodů na 70,7 %.

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,15 milionu, což je meziroční růst o 10,5 %, počet provedených transakcí vzrostl o 42,2 % na 65,65 milionu za celý rok 2007.

Počet kreditních karet ke konci roku 2007 přesáhl 620 000, což je meziroční růst o 39,2 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl 3,34 milionu kusů (nárůst o 7,9 %).

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V PRŮBĚHU ROKU 2007

Od 10. srpna nabízí Česká spořitelna Osobní účet, který si klient může sestavit na míru podle vlastního výběru z 30 různých úrovní produktů a služeb. Nastavení může klient doplňovat a měnit. Ke konci roku 2007 si Osobní účet otevřelo již více než 425 tisíc klientů, v únoru 2008 pak překonal počet uživatelů hranici 500 000. Osobní účet byl zvolen Účtem roku v soutěži MasterCard Banka roku 2007.Klienti České spořitelny mohou využívat zjednodušený Sazebník ČS – tzv. Přehled cen, který obsahuje výčet nejčastěji využívaných produktů banky, umožňuje srovnání cen, zobrazení konečné ceny u jednotlivých produktů či služeb a snadnější orientaci. Od počátku dubna prodloužila Česká spořitelna otevírací dobu více než 430 poboček o více než 800 hodin týdně. K rozšíření otevírací doby banka přistoupila na základě průzkumu potřeb klientů. Zvýšená odpovědnost banky: od 1. ledna 2007 ručí Česká spořitelna za neoprávněné transakce ztracenou nebo odcizenou platební kartou přesahující částku 4 500 Kč již ve lhůtě 48 hodin před blokací karty. Banka zároveň prodloužila pojištění zneužití karty až na dobu 96 hodin před blokací karty a rozšířila ho o PINové transakce. Česká spořitelna jako první banka na českém trhu představila produkt, který umožňuje zasílání faktur mezi jednotlivými firmami v elektronické podobě s názvem @FAKTURA 24. Elektronická fakturace je bezpečné zasílání faktur s úsporou času a nákladů.Česká spořitelna uvedla na trh první čtyři fondy životního cyklu s různými investičními horizonty. Jejich hlavní výhodou je aktivní správa založená na proměnlivém podílu peněžního trhu, dluhopisů, komodit a akcií během doby trvání fondu. Poměr jednotlivých složek se s blížícím cílovým datem mění. Fondy životního cyklu jsou alternativou ke správě osobních financí s výhledem na odchod do penze. 20. dubna 2007 agentura Moody´s zvýšila rating dlouhodobých depozit ČS v zahraniční měně z A2 na A1. Tímto byly uznány velmi dobré výsledky, kvalita aktiv a skutečnost, že ČS si udržela vedoucí pozici na trhu retailového bankovnictví. Agentura Fitch Ratings zvýšila rating ČS v roce 2007 dvakrát. 14. června 2007 zvýšila dlouhodobý rating z A- na A a krátkodobý rating z F2 na F1. Rating ČS byl potvrzen na úrovni B/C a byl podpořen dobrou kvalitou aktiv, zdravým řízením rizik a silnou ziskovostí. 31. července 2007 bylo hodnocení výhledu zlepšeno ze stabilního na pozitivní. 25. října zvýšila agentura Standard & Poor's dlouhodobý rating z A- na A a krátkodobý rating z A2 na A1.REICO investiční společnost ČS umožňuje klientům od roku 2007 investovat do prvního realitního fondu v České republice určeného retailovým investorům – ČS nemovitostního fon­du.V roce 2007 se novým členem Finanční skupiny České spořitelny stala společnost RAVEN EU Advisory, která poskytuje komplexní poradenský servis v oblasti dotační politiky České republiky a Evropské unie, a to malým a středním podnikům, velkým korporacím, veřejnému sektoru včetně neziskových a příspěvkových organizací a v neposlední řadě sektoru zemědělství a potravinářství. Finanční skupina České spořitelny od roku 2007 umožnila svým zaměstnancům věnovat dva své pracovní dny na charitativní účely. Dny pro charitu s Českou spořitelnou navazují na dlouhodobé projekty a aktivity Nadace České spořitelny a úzce souvisí s koncepcí Banky první volby a celkovou strategií společenské zodpovědnosti České spořitelny. V rámci žebříčku TOP Firemní Filantrop 2007, který připravilo Fórum dárců, obsadila Česká spořitelna loni druhé místo v kategorii Absolutní objem poukázaných prostředků. Česká spořitelna věnovala loni na filantropii přes 59 milionů Kč.

STRATEGICKÉ A FINANČNÍ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY PRO ROK 2008:

V roce 2008 bude Česká spořitelna svoji pozornost soustředit zejména na následující činnosti:

 • poskytování produktů a služeb prvotřídní kvality v čase a místě, které pomohou klientům při naplňování jejich konkrétních přání a potřeb včetně rozšiřování prodejní sítě;
 • správné produkty pro klienty: cílená, relevantní a aktivní nabídka produktů a distribučních kanálů všem klientským segmentům;
 • finanční poradenství pro dlouhodobé finanční plánování klientů;
 • zvyšování efektivnosti a dostupnosti informačních technologií, budování platformy pro podporu prodeje a eliminace byrokracie;
 • strategie společensky odpovědného partnerství pro všechny klíčové skupiny;

Plánované finanční cíle pro rok 2008:

 • meziroční nárůst čistého zisku mezi 15 % – 20 %
 • návratnost vlastního kapitálu (ROE) nad hladinou 20 %
 • poměr nákladů k výnosům (cost/income) pod úrovní 50 %
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).