Hlavní navigace

Komise pro cenné papíry a mezinárodní organizace

Komise pro cenné papíry je členem dvou mezinárodních organizací. Evropské organizace CESR (Comittee of European Securities Regulators), což je Výbor evropských regulátorů cenných papírů, která sdružuje regulátory trhů členských států EU. Komise se poprvé jako plnohodnotný člen účastnila zasedání v Amsterodamu ve dnech 3. a 4. května prostřednictvím úřadujícího předsedy Milana Šimáčka a komisařky Lucie Anny Matolínové. Před vstupem do EU byla role komise v organizaci CESR omezena na roli pouhého pozorovatele. Rovněž se komise nedávno účastnila 29. výročního zasedání mezinárodní organizace IOSCO (Internatinal Organization of Securities Commissions), která sdružuje regulátory kapitálového trhu z celého světa. Zasedání IOSCO proběhlo v průběhu května v Jordánsku. Za komisi se ho účastnili úřadující předseda Milan Šimáček a člen prezidia Petr Musílek.

Sdílet

Komise pro cenné papíry se stala se vstupem do EU plnohodnotným členem výboru CESR. Znamená to pro ní účast ve výborech, pracovních skupinách a komisích CESR, které se mimo jiné podílejí na vytváření právních norem závazných pro celou EU.

Na amsterodamském jednání výboru CESR bylo nejvýznamnější událostí oznámení spolupráce mezi Evropskou unií a USA, které zastupovala americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC). O spolupráci se jednalo již delší dobu. Kooperace bude zejména v oblasti rizik, která pokud jsou včas identifikována, tak se tím sníží pozdější problémy a dopady na kapitálový trh. Rovněž se organizace zavázaly úzce spolupracovat v oblasti regulace a řešení podobných problémů. Oba orgány se dohodly na sdílení politiky vynucování v nadnárodních případech. Zástupci obou organizací se několikrát ročně budou potkávat a řešit konkrétní problémy. Témata na nejbližší setkání jsou otázky struktury trhu, otázky regulace fondů (zejména řízení podniků, pozdní obchodování a cenové arbitráže), užívání mezinárodních účetních standardů, ratingové agentury a finanční analytici. Americký komisař Campos při dané příležitosti zmínil, že daná spolupráce má za cíl zvýšit ochranu investorů a zároveň pokusit se odstranit administrativní bariéry pro mezinárodní obchody, které dnes mezi Evropou a USA existují.

29. výroční konference členů IOSCO mezi nimiž je i Komise pro cenné papíry (spolu s dalšími 170 členy) se konala od 17. do 20. května v Jordánsku.

Výroční zasedání mělo tři části.

V první byly prezentování pracovní výsledky jednotlivých pracovních výborů organizace IOSCO (technického výboru, výboru pro rozvíjející se trhy, výkonného výboru, jednotlivých regionálních výborů a konzultačního výboru). Mezi klíčovými dokumenty, které byly na konferenci výbory prezentovány, je připravovaný Kodex chování ratingových agentur, který se snaží vymezit některé principy mezi něž patří: jak agentury zajišťují kvalitu a integritu ratingového procesu, jak se vypořádávají s potencionálním konfliktem zájmů a jak investoři mohou srovnat výsledky jednotlivých agentur. Kodex by měl být dokončen v září letošního roku. Dalším byl dokument nazvaný Principy identifikace klienta a bezprostřední vlastnictví v oblasti cenných papírů, který zmiňuje hlavní oblasti s dopadem na celé spektrum regulace cenných papírů. Cílem dokumentu je posílit ochranu investora, zajistit, aby trhy byly fair, efektivní a transparentní a preventivně zabránit ilegálnímu zneužití trhu s cennými papíry. Principy vychází z dokumentu nazvaném Čtyřicet doporučení, který se zabývá problematikou praní špinavých peněz. (Plné znění dokumentu dostupné na http://www.fatf-gafi.org/…-2003_en.pdf.)

V druhé části výročního zasedání došlo ke chválení rozpočtu a k předložení zpráv předsedů jednotlivých výborů.

Třetí část zasedání měla povahu konference. Diskutovalo se zde zejména o: nových výzvách v oblasti regulace kolektivního investování, mezinárodní sbližování a veřejný dohled nad účetními a auditorskými standardy, současný vývoj v procesech při tvorbě ceny na trzích s cennými papíry, fúze, propojení a řízení burz.

Současné dění na mezinárodním kapitálovém trhu a kauzy typu Parlamat dalo za vznik Akčnímu plánu na posílení boje kapitálových trhů s finančními podvody.V prvním stupni dojde k sumarizaci dat týkajících se dané kauzy Parlamat, ve druhém stupni budou analyzovány jednotlivé kroky a dojde k posouzení, zda zavedené principy, kodexy, atd. jsou dostatečné či zda bude třeba zavést nové. Toto se týká zejména oblastí řízení společností, dozoru nad auditory, dozor regulátorů, použití komplexních korporátních struktur, role prostředníků a zprostředkovatelů, role privátních analytiků a offshorových center.Třetím stádiem bude zhodnocení výsledků a doporučení opatření.

Posláním organizace IOSCO je spolupráce členů prosazování vysokých standardů v oblasti regulace kapitálových trhů, výměna informací a osobních zkušeností v zájmu rozvoje domácích trhů, spojení sil a stanovení standardního a efektivního dozoru nad mezinárodními transakcemi a v nejposlednější řadě poskytnutí si vzájemné pomoci při prosazování jednotnosti trhů důsledným aplikováním standardů a efektivním potlačováním přestupků.

Monika Paclíková
tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).