Hlavní navigace

Komerční banka vykázala za 1. čtvrtletí roku 2005 nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 1,9 miliardy Kč

Komerční banka dnes zveřejnila své nekonsolidované hospodářské výsledky podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) a vykázala čistý zisk ve výši 1 934 miliónů Kč.

Sdílet

Tyto výsledky odrážejí dobré obchodní výsledky banky ve všech segmentech a vysokou efektivitu banky. Celkové výnosy vzrostly meziročně o 5 % a účinná kontrola nákladů spolu se snížením odvodů na pojištění vkladů vedly k poklesu provozních nákladů meziročně o 1 %. Čisté provozní výnosy se tak zvýšily o 12 %. Meziroční pokles čistého zisku o 3 % byl způsoben jednorázovým pozitivním finančním dopadem prodeje společnosti MUZO na výsledky banky v prvním čtvrtletí roku 2004 ve výši 804 milionů Kč před zdaněním.

VÝZNAMNÉ OBCHODNÍ UDÁLOSTI

Trend dobrých obchodních výsledků pokračoval i v prvním čtvrtletí roku 2005 a zahrnoval také akvizice nových klientů. Ke konci března Komerční banka obsluhovala přibližně 1 421 000 klientů, což představuje nárůst o 85 000, tj. o 6 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Z celkového počtu zákazníků bylo 1 139 000 tisíc klientů individuálních a 282 000 firem a podnikatelů.

První tří měsíce roku 2005 přinesly pokračování vysoké dynamiky úvěrování retailového segmentu. Celkový objem hypotéčních úvěrů poskytnutých klientům – fyzickým osobám se meziročně zvýšil o 39 % na 33,2 mld. Kč. Celkový objem spotřebitelských úvěrů dosáhl 10,7 mld. Kč, což představuje nárůst o 17 %. Dynamický růst pokračoval také v počtu aktivních kreditních karet, který se meziročně zvýšil o 69 % na 71 000. Pokračující zájem klientů KB o úvěrové produkty pro malé a střední podniky vedl k růstu objemu úvěrů tomuto segmentu o 23 % na 47,6 mld. Kč. Celkový objem úvěrů velkým podnikům zaznamenal solidní růst ve výši 8 % na 71,0 mld. Kč.

Obchodní výsledky dceřiných společností KB byly v prvním čtvrtletí velmi příznivé. Prodej penzijního připojištění vzrostl meziročně o 90 % z hlediska počtu nových smluv uzavřených prostřednictvím KB. Prodej podílových fondů rovněž zaznamenal rostoucí dynamiku, neboť jeho objem vzrostl oproti loňskému prvnímu čtvrtletí o 193 % na 4,5 mld. Kč.

HLAVNÍ UKAZATELE FINANČNÍHO VÝVOJE

Dobré obchodní výsledky vedly ke zvýšení výnosů. Čisté úrokové výnosy zaznamenaly meziroční nárůst o 15 % a dosáhly výše 3,2 mld. Kč. Tento výsledek lze přičíst nárůstu úvěrových aktivit, rostoucím objemům prostředků na běžných účtech a vyšším čistým úrokovým výnosům z investičního bankovnictví. Čisté poplatky a provize dosáhly výše 2,1 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 1,1 %. Růst nekursových poplatků a provizí o 4 % na 1,7 mld. Kč byl do velké míry vykompenzován pokračujícím poklesem kursových poplatků a provizí, které poklesly meziročně o 10 % na 376 mil. Kč. Čistý zisk z finančních operací dosáhl výše 192 milionů Kč a poklesl tak meziročně o 45 %, částečně kompenzovaný vyššími úrokovými výnosy. Celkové výnosy se zvýšily o 5 % na 5,6 mld. Kč, což znamená akceleraci růstu oproti předchozím čtvrtletím.

Komerční banka pokračovala ve zvyšování efektivity pomocí přísné kontroly nákladů. Osobní náklady zůstaly stabilní ve výši 1,2 mld. Kč. Pozitivní vliv snižování počtu zaměstnanců meziročně o 10 % na 7 309 byl částečně kompenzován menším rozpouštěním nadbytečných dohadných položek v prvním čtvrtletí roku 2005 oproti roku 2004. Všeobecné administrativní náklady poklesly o 6 % na 1,2 mld. Kč, kde se na jedné straně pozitivně projevil pokles odvodů na pojištění vkladů zpět na 0,1 % z celkové výše vkladů a na straně druhé se mírně negativně projevilo zvýšení sazby DPH a výdaje spojené s rozšiřováním obchodních činností banky. V důsledku toho došlo k poklesu celkových provozních nákladů o 1 % na 2,8 mld. Kč. Poměr nákladů k výnosům poklesl na hodnotu 50 %.

Čistá tvorba opravných položek k úvěrům činila 88 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 54 %. I přes dynamický růst úvěrového portfolia zůstala jeho kvalita na vysoké úrovni. Náklady rizika ve výši 17 bazických bodů odrážejí pozitivní vývoj rizikového profilu velkých podnikových klientů v prvních třech měsících letošního roku. Po vyloučení tohoto faktoru by náklady rizika činily přibližně 40 bb, oproti 37 bb v roce 2004. Během prvního čtvrtletí roku 2005 byla prodána část portfolia CDO s negativním dopadem ve výši 57 mil. Kč. Celkově byly vytvořeny opravné položky ve výši 179 mil. Kč, oproti 253 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2004.

Daň z příjmů se snížila o 33 % a činila 671 mil. Kč. Čistý nekonsolidovaný zisk činil 1,9 mld. Kč. Meziroční pokles o 3 % lze přičíst pozitivnímu vlivu prodeje majetkové účasti ve společnosti MUZO, a. s. v prvním čtvrtletí roku 2004. Celková aktiva banky dosáhla výše 448,1 mld. Kč, tj. meziročně poklesly o 2 %. Čisté úvěry a pohledávky za klienty zaznamenaly výrazný nárůst o 19 % na 159,2 mld. Kč, závazky vůči klientům se zvýšily o 1 % na 349,8 mld. Kč. Vlastní kapitál KB se zvýšil o 9 % na 47,0 mld. Kč

Výsledky podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)
v mil. Kč 31. 3. 2005 31. 3 2004 Meziroční změna
Celkové výnosy 5 568 5 293 + 5,2 %
Provozní náklady  –2 784  –2 807  – 0,8 %
Provozní výnosy 2 784 2 486 + 12,0 %
Náklady rizika  – 179  –254  – 29,5 %
Výnosy / ztráty z majetkových účastí 0 770 N.A.
Daň z příjmů  – 671  –1 003  – 33,1 %
Čistý zisk 1 934 1 999  – 3,3 %
Aktiva celkem 448 134 456 941  – 1,9%
Čisté úvěry klientům 159 208 133 766 + 19,0%
Vklady klientů 349 763 346 320 + 0,9%
Vlastní kapitál 46 996 43 049 + 9,2%
Rentabilita průměrného kapitálu ROAE 17,1 % 19,2 %  –
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 13,5 % 17,7 %  –
Tier 1 Ratio (IFRS) 14,1 % 18,1 %  –
Poměr nákladů k výnosům 50,0 % 53,0 %  –
Čistá úroková marže 3,2 % 2,8 %  –
Počet zaměstnanců (přepočteno)* 7 309 8 141  –10,2%

*Průměrný počet zaměstnanců v březnu

Marie Petrovová
Tisková mluvčí KB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).