Hlavní navigace

Kempinkové vařiče při kontrolách vyhověly

Na samém počátku jarní turistické sezóny a před časem dovolených, tj. v březnu a dubnu provedla ČOI celoplošnou kontrolu kempinkových vařičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny (PB), určených pro ohřev a přípravu pokrmů a nápojů, ohřev vody apod. při pobytu v přírodě.Cílem kontroly bylo prověřit plnění povinností stanovených výrobcům, dovozcům a distributorům těchto výrobků zákonem o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 22/2003 Sb.).Inspektoři se zaměřili u kontrolovaných vařičů na analýzu rizik, tj. odhalení neshod se základními požadavky na bezpečnost výrobků, kontrolu dodržení postupu posouzení shody a splnění ostatních informačních povinností. Pozornost věnovali zejména vyhledání výrobků méně známých výrobců, tj. vyrobených mimo země EU a přidružených zemí.

Doba čtení: 1 minuta

Z kontrolovaných 54 distributorů bylo pouze v jednom případě zjištěno porušení stanovených povinností (viz tabulka). Na 3 ks neoznačených výrobků v celkové hodnotě 1 770 Kč byl vydán zákaz dalšího prodeje do doby zjednání nápravy a s kontrolovanou osobou bylo zahájeno správní řízení.

Z výsledků kontrolní akce jednoznačně vyplynulo, že pokud došlo k ojedinělým případem újmy na zdraví nebo majetku uživatelů, případně škodám na životním prostředí, byly způsobeny především nesprávnou či neodbornou manipulací, nikoli výrobky samotnými. Pozitivní výsledky kontroly jsou nepochybně i důsledkem toho, že se v jejím průběhu na trhu vyskytovaly především výrobky známých výrobců.

ČOI doporučuje spotřebitelům, aby při nákupu těchto výrobků nepodcenili význam povinného značení výrobků, deklarujících jejich bezpečnost (posouzení shody s technickými předpisy) ani jejich vybavení povinnými informacemi o výrobci, dovozci nebo distributorovi a návodem k použití. Jen odpovědným nákupem bezpečných výrobků a dodržováním bezpečnostních pokynů pro použití omezí na minimum riziko škod na zdraví, majetku či životním prostředí.

Miloslava Fléglová
tisková mluvčí ČOI