Hlavní navigace

KB zveřejňuje předběžné výsledky hospodaření za rok 2001

Sdílet

V souladu s požadavky Burzy cenných papírů Praha, a.s., Komerční banka, a.s. (Banka) zveřejňuje své předběžné, nekonsolidované a neauditované výsledky za rok 2001, zpracované dle českých účetních standardů (CAS) a mezinárodních účetních standardů (IAS). Vedení Banky zveřejní úplné nekonsolidované auditované výsledky dne 29. března 2002.

Podle českých účetních standardů (CAS)

Tabulka č. 1108
(v tisících Kč) Stav k 31.prosinci 2001 Stav k 31.prosinci 2000
Zisk/(ztráta) před daní z příjmů 3,386,892 (131,928)
Daň z příjmů (763,250) (17,408)
Čistý zisk/(ztráta) 2,623,642 (149,336)
Aktiva celkem 525,474,152 476,842,364
Základní jmění 19,004,926 19,004,926

Podle mezinárodních účetních standardů (IAS)

Tabulka č. 1109
(v tisících Kč) Stav k 31.prosinci 2001 Stav k 31.prosinci 2000
Výnosy celkem 24,638,923 22,760,222
Provozní náklady celkem (15,065,330) (13,782,804)
Tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů a investic (6,162,237) (8,979,115)
Zisk/(ztráta) před daní z příjmů 3,411,356 (1,697)
Daň z příjmů (879,263) (17,408)
Čistý zisk/(ztráta) 2,532,093 (19,105)
Aktiva celkem 421,762,291 402,204,857
Základní jmění 19,004,926 19,004,926
ROE 11.6 %  —

Významné události ovlivňující výsledky ke konci roku 2001 podle metodiky IAS (ve formátu výkazu zisků a ztrát zveřejněném ve 3.čtvrtletí 2001):

ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY
Banka vykázala čisté úrokové výnosy ve výši 12 989 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 5.7 %.

ČISTÉ POPLATKY A PROVIZE
Čisté výnosy z poplatků a provizí (včetně poplatků a provizí z FX operací a platebních transakcí) vykázané Bankou ve výši 8 394 miliony Kč představují oproti roku 2000 nárůst o 16.9 %. Tento pozitivní vývoj odráží nárůst pravidelných výnosů, jenž je tažen službami poskytovanými a transakcemi prováděnými pro zákazníky Banky.

ČISTÝ ZISK Z FINANČNÍCH OPERACÍ
Čistý zisk z finančních operací ve výši 1 551 milionu Kč dosáhl stejné úrovně jako v roce 2000. Banka tento zisk realizovala hlavně ve 4.čtvrtletí 2001 prostřed­nictvím jednorázových zisků z prodeje podílů ve společnostech Česká pojišťovna, a. s. a Česká zbrojovka, a. s., a též z nerealizovaných výnosů z portfolia obligací.

VÝNOSY CELKEM
Celkové výnosy ve výši 24 638 milionů Kč vykázané Bankou přestavují zvýšení výnosů o 8.3 % v porovnání s rokem 2000. Banka vykázala výrazný nárůst pravidelných výnosů z hlavních činností (čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize). K výsledku též přispěly jednorázové zisky z prodeje majetkových podílů a další mimořádné výnosy.

PROVOZNÍ NÁKLADY
Provozní náklady, vyjma mimořádných nákladů a nákladů na restrukturalizaci, činily 13 306 milionů Kč, což představuje v porovnání s rokem 2000 nárůst o 2.7 %.

Poměr nákladů k výnosům, vyjma mimořádných nákladů a nákladů na restrukturalizaci, k 31. prosinci 2001 činil 54.0 % (61.1 % se započtením mimořádných nákladů a nákladů na restrukturalizaci).

MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA RESTRUKTURALIZACI
Vedení Banky samostatně vedlo a vykázalo náklady spojené s pokračujícími odpisy nevyužívaného majetku a s náklady souvisejícími se zlepšováním podnikatelské činnosti Banky a transformačním programem v celé řadě oblastí; tyto náklady vznikaly během celého období a činily 1 759 milionů Kč, což představuje nárůst 932 milionů v porovnání s rokem 2000.

ZISK PŘED TVORBOU REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK NA ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ A INVESTIC
Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů a investic činil 9 573 miliony Kč, což představuje oproti roku 2000 nárůst o 6.6 %. Tento výsledek byl výrazně ovlivněn mimořádnými náklady a náklady na restrukturalizaci.

TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK NA ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ A INVESTIC
V meziročním měřítku poklesla tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů a investic o 58.2% na částku 3 694 miliony Kč. Nižší tvorba byla ovlivněna státní zárukou, kterou Banka obdržela k 31. prosinci 2000, a opatřeními Banky s cílem zlepšit úvěrové procesy a kvalitu úvěrového portfolia.

Banka též vytvořila opravné položky k portfoliu cenných papírů zajištěných aktivy (Collateralised Debt Obligations) ve výši 1 970 milionů Kč, a to na základě odhadovaného ocenění čisté výnosnosti těchto aktiv. Tvorba těchto opravných položek odráží změny v úvěrových podmínkách na trzích podkladových aktiv, k nimž došlo od doby nákupu portfolia, tj. většinou v průběhu 4. čtvrtletí 2000.

Banka rovněž vytvořila opravné položky ke ztrátám z investic v dceřinných společnostech ve výši 498 milionů Kč, což představuje nárůst o 351 milionů v porovnání s rokem 2000. Opravné položky byly vytvořeny především pro krytí ztrát vykázaných společností Komerční pojišťovna, a. s.

DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ
Daňová povinnost ve výši 879 milionů představuje pro rok 2001 efektivní daňovou sazbu 26 %.

Marie Růžičková
tisková mluvčí KB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).