Hlavní navigace

Kancelář finančního arbitra ČR zaznamenala více jak 100% nárůst obdržených podnětů

[Tisková zpráva] Kancelář finančního arbitra zaznamenává stále větší počet obdržených podnětů k řešení sporů na finančním trhu. V roce 2009 to bylo celkem 757 podnětů, což oproti roku 2007 (370 podnětů) znamenalo více jak 100% nárůst obdržených podnětů za období 2008 až 2009.

Sdílet

Roste zejména počet námětů doručovaných osobně (více jak pětinásobný počet) či prostřednictvím nových webových stránek. Tento trend svědčí o rostoucím povědomí o existenci, ale i sídle této instituce. Významně se zkrátila nejen průměrná doba řízení na 63 dnů v roce 2009 (r. 2007 98 dní), ale také došlo k úspoře nákladů na činnost finančního arbitra. Pasivní nezůstala ani medializace kanceláře či mezinárodní aktivita spojená se členstvím ve významných institucích. V průběhu roku 2009 byla ovlivněna působnost finančního arbitra legislativními změnami, zejména zákonem o platebním styku a novelou zákona o finančním arbitrovi. Pro rok 2010 se připravují další dvě významné novely ovlivňující jeho působnost např. ve vztahu zákonu o spotřebitelském úvěru.

Z celkového počtu 757 podnětů bylo 260 písemných podnětů, 197 telefonických podnětů, 244 podnětů prostřednictvím nových webových stránek www.financniar­bitr.cz v sekci „Zeptejte se arbitra“ a dále pak bylo doručeno 56 podnětů osobně. Mezi nejčastější patřily podněty spotřebitelů na úhrady v tuzemsku, úvěry, pojištění, smluvní podmínky, tuzemské převody finančních prostředků, poplatky, platební karty a jejich zneužití v bankomatu (popř. u obchodníka), ostatní převody finančních prostředků, stavební spoření a hypotéky.

Z celkového počtu 757 podnětů bylo přijato 118 návrhů na zahájení řízení před finančním arbitrem. Z tohoto počtu bylo 86 oprávněných a 32 neoprávněných. Z celkového počtu 86 oprávněných řešených sporů bylo ukončeno 59 případů. Z těchto 59 případů bylo v 27 sporech rozhodnuto ve prospěch navrhovatele (37 %) a v 46 sporech ve prospěch instituce (63 %). Velmi pozitivní trend byl v roce 2009 zaznamenán ve způsobu rozhodování sporů, v nichž bylo navrhovateli v návrhu, byť i jen zčásti, vyhověno. Podařilo se však ve větší míře aplikovat smírčí způsob řešení těchto sporů s účastníky řízení. U těchto sporů bylo 89 % sporů vyřešeno smírnou cestou s případnou náhradou vzniklé škody a bez nutnosti autoritativně udělovat sankce instituci.

Nejčastější řešené spory byly – tuzemské převody finančních prostředků, úvěry, pojištění, zneužití platební karty v bankomatu v ČR, zneužití platební karty u obchodníka v zahraničí; ostatní byly převody finančních prostředků a zneužití platební karty v bankomatu v zahraničí. Celková výše požadavků, kterých se navrhovatelé ve svých 118 případech v roce 2009 domáhali, byla 31 450 319 Kč; průměrná výše požadavku v roce 2008 byla 266 528 Kč; nejčastějším byl spor do 10 000 Kč. Institucionálně byla četnost případů úměrná velikosti finančních institucí na českém finančním trhu.

V roce 2009 bylo vydáno celkem 91 meritorních a procesních rozhodnutí, z toho 32 usnesení o ukončení řízení z titulu nepřípustnosti návrhu, 2 usnesení o zastavení řízení z titulu neodstranění vad návrhu (nesoučinnost navrhovatele), 20 usnesení o zastavení řízení z titulu zpětvzetí návrhu na zahájení řízení (smírné vyřešení sporu), 4 usnesení o zastavení řízení z titulu odpadnutí důvodů řízení (škoda nahrazena, avšak nedoručen návrh na zpětvzetí) a 33 rozhodnutí formou nálezu. V roce 2009 bylo podáno celkem 11 námitek na rozhodnutí, z toho se jednalo o 9 námitek podaných navrhovateli a 2 námitky podané institucí.

V roce 2009 bylo dle zákona o finančním arbitrovi, v platném znění, uděleno sankcí a pokut ve výši 254 089 Kč, z toho 139 089 Kč sankce institucím a 115 000 Kč pokut za nesplnění informační povinnosti. Náklady na zajištění výkonu činnosti finančního arbitra v roce 2009 činily 10,473 mil. Kč. Za rok 2009 tak došlo ke snížení těchto nákladů oproti roku 2007 o částku 1,280 mil. Kč, kdy tyto náklady činily 11,753 mil. Kč. V roce 2009 zajišťovali výkon činností kanceláře finančního arbitra kromě finančního arbitra a jeho zástupce další 4 pracovníci, kteří zajišťovali potřebnou odbornou, specializovanou i administrativní podporu.

V roce 2009 bylo vedeno 5 soudních sporů ve věci rozhodnutí soudu o zrušení rozhodnutí správního orgánu a vrácení případu k opětovnému řízení dotčenému správnímu orgánu. Správní orgán, finanční arbitr České republiky, v rámci ukončení dlouhotrvajících řízení, dříve uložené pokuty (především z roku 2004 až 2005) zrušil.

V roce 2008 bylo publikováno a zveřejněno více jak 160 rozhovorů, článků, interview, televizních vystoupení, prezentací, konferenčních vystoupení s cílem zviditelnit institut finančního arbitra. Rovněž tak byla uskutečněna nesčetná jednání s organizacemi a institucemi, se snahou propagovat institut finančního arbitra a navázat možnou spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele na českém trhu. K propagaci své činnosti využívala kancelář finančního arbitra internetové stránky www.financniar­bitr.cz. Tyto stránky se ukázaly jako velmi dobrý prezentační i komunikační kanál směrem ke spotřebitelům.

Finanční arbitr byl i v roce 2009 členem sdružení FIN-NET (Cross-border Out-of-Court Complaints Network for Financial Services), zřízeném při Evropské komisi v Bruselu. Pro období 2009–2010 je finanční arbitr České republiky členem řídícího výboru sítě FIN-NET. Zároveň byl i nadále členem prestižní celosvětové sítě finančních ombudsmanů (International Network of Financial Services Ombudsman Schemes), sdružující instituce a orgány zřízené za účelem mimosoudního řešení sporů na finančním trhu v různých zemích světa.

Finanční arbitr České republiky organizoval a hostil v říjnu 2009 mezinárodní zasedání celoevropské sítě finančních arbitrů a ombudsmanů FIN-NET, v rámci něhož společně s Bankovním institutem vysoká škola, a. s., pořádali úspěšnou mezinárodní konferenci na téma „ÚLOHA A POSTAVENÍ FIN-NET NA FINANČNÍCH TRZÍCH“.

Od 1. listopadu 2009 nabyla účinnosti novela zákona o platebním styku, transponovaná ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu. Změny a nově zavedené novinky se týkají nejen bank, družstevních záložen a jiných poskytovatelů finančních služeb, ale také jejich klientů. Další změnou byla novela zákona o finančním arbitrovi, kdy došlo k širšímu vymezení působnosti arbitra, zejména pak zavedení možnosti řešit spory i mimo EHP, odstranění přímé vazby pouze na zákon o platebním styku a odstranění limitace 50 000 (resp. ekvivalentu v Kč) a posílení principu smírčího řešení sporů. Nově do působnosti finančního arbitra patří také poskytovatelé a uživatelé platebních služeb.

Mezi očekávané legislativní změny pro rok 2010 by měla patřit i novela zákona o finančním arbitrovi, která by opět přinesla rozšíření působnosti finančního arbitra, a to na oblast spotřebitelských úvěrů. Finanční arbitr by pak rozhodoval spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení a poskytování spotřebitelského úvěru. Jedná se rovněž o změně stávajícího způsobu financování činnosti finančního arbitra, tj. prostřednictvím ČNB. Ten je v rozporu s legislativou Evropského společenství (tzv. zákaz měnového financování). V budoucnu připadá v úvahu napojení na rozpočet MFČR. Veškeré změny jsou však v tuto chvíli odvislé od zákonodárného procesu.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).