Hlavní navigace

Informace k tiskopisům pro přiznání daně z příjmů za rok 2005

Sdílet

Daň z příjmů fyzických osob

Tiskopis „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005“ byl oproti předcházejícím zdaňovacím obdobím značně zjednodušen. Především tím, že byl zrušen tiskopis „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – typ A“. Znamená to tedy, že tiskopis „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005“ je určen všem poplatníkům daně z příjmů fyzických osob bez ohledu na druh a zdroj příjmů. Tiskopis se skládá ze dvou částí a to základní části a příloh. K jeho zjednodušení došlo tím, že základní část obsahuje mj. výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a obsahuje také přílohu č.1– výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti tj. celkem 6 stran. Ostatní přílohy si poplatník doplní pouze v rozsahu věcné náplně svého daňového přiznání tzn., že součástí tiskopisu „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005“ jsou pouze ty přílohy, které poplatník k výpočtu daně potřebuje – celkový počet stran tiskopisu bude nižší než v loňském roce. Do tiskopisu „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005“ jsou zapracovány změny vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění pro zdaňovací období 2005, jako např. daňové zvýhodnění (§ 35c) a společné zdanění manželů (§13a). Postup výpočtu daně je dán strukturou tohoto tiskopisu, jehož součástí jsou pokyny k jeho vyplnění.

Podání lze učinit též elektronicky, formou datové zprávy ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných na adrese: http://cds.mfcr.cz.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Za zdaňovací období 2005 zůstaly u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v platnosti tiskopisy obsahově shodné s tiskopisy užívanými pro zdaňovací období 2004, jen s promítnutím dílčích změn vyplývajících z legislativních úprav zákona o daních z příjmů (zejména týkajících se daňového zvýhodnění). Pro plátce daně, kteří zaměstnávali v roce 2005 nerezidenty, je novou povinnou přílohou tiskopisu Vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů“. Vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně jeho příloh bude možné v průběhu měsíce února 2006 podat též elektronicky. Dále upozorňujeme plátce daně na nový tiskopis MF č. 25 5246 – vzor č. 1 „Žádost podle § 35d odst.9 zákona o daních z příjmů, o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“. K tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění je nutné podotknout, že za zdaňovací období 2005 lze užít pro poplatníky, kterým byly všechny zúčtované příjmy vyplaceny nebo je obdrželi do 31.1.2006, oba vzory tiskopisů, tj.vzor č. 12 i 13, zatímco poplatníkům, kterým nebyly všechny příjmy vyplaceny nebo je neobdrželi do 31.1. 2006, je určen jen vzor č. 13. Pro zdaňovací období 2006 bude vydán nový vzor tiskopisu potvrzení (č. 14), který bude koncem ledna veřejnosti k dispozici na webových stránkách MF. Vzhledem k nově zaváděným slevám na dani nahrazujícím stávající nezdanitelné částky základu daně je nutné, aby na zdaňovací období 2006 podepsali všichni zaměstnanci u zaměstnavatele nový tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků nejpozději do 15.2.2006. Tento tiskopis je již v současné době k dispozici na všech finančních úřadech. Vzhledem k mimořádnému zájmu plátců daně byl proveden jeho dotisk, který bude distribuován na finanční úřady v týdnu od 16.ledna 2006.

Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

Pokud jde o daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně zůstaly tiskopisy za zdaňovací období 2005 bez věcných změn.

Daň z příjmů právnických osob

V novém vzoru č. 15 tiskopisu „Přiznání k dani z příjmů právnických osob“, který je určen pro zdaňovací období započatá v roce 2005, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období. Jedná se zejména o uplatnění nové odčitatelné položky od základu daně na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Pro evidenci této odčitatelné položky byly upraveny přílohy Fa a Fb tiskopisu. Formulář pamatuje i na uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona (sleva při pořízení nových registračních pokladen nebo za provedení technického zhodnocení pokladen dosud používaných). V příloze B tiskopisu byla zavedena evidence nové odpisové skupiny hmotného majetku 1a.

Všechny vyplňované údaje včetně změn jsou podrobně vysvětleny v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Podání lze opět učinit také elektronicky, formou datové zprávy ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných na adrese: http://cds.mfcr.cz.

Ministerstvo financí zveřejnilo zmíněné tiskopisy včetně informací na svých internetových stránkách a v tištěné podobě jsou k dispozici na finančních úřadech.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).