Hlavní navigace

Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2010

[Tisková zpráva] Udržitelný čistý zisk vzrostl o 24 % na 13 mld. Kč díky klesajícím nákladům na riziko a růstu výnosů.

Sdílet

I v roce 2010 se ČSOB podařilo dále zvýšit příjmy z běžné obchodní činnosti, když udržitelné provozní výnosy k 31. prosinci 2010 dosáhly 32,512 mld. Kč (+4 % meziročně). Současně došlo k výraznému snížení nákladů na riziko – ukazatel nákladů na úvěrové riziko poklesl meziročně ze 112 na 75 bazických bodů. Právě tyto dva faktory nejvýznamněji přispěly k 24% meziročnímu růstu udržitelného čistého zisku na 13,019 mld. Kč (v porovnání se 10,488 mld. Kč v roce 2009). Výsledkem je nárůst ziskovosti, měřené rentabilitou vlastního kapitálu (RoE), na 19,6 %.

Úvěry celkem vzrostly meziročně o 1 % na 413,7 mld. Kč, zatímco vklady celkem se meziročně zvýšily o 4 % na 596,1 mld. Kč. Důsledkem toho poměr úvěrů ke vkladům dále poklesl na 68,5 %, coţ je dobrý základ pro pokrizovou úvěrovou expanzi skupiny ČSOB. Pět měr síly a zdraví 2008 2009 201­0 Profitabili­ta Vysoký udrţitelný čistý zisk 12,6 mld. Kč 10,5 mld. Kč 13,0 mld. Kč Vysoký udrţitelný ukazatel RoE 21,6% 17,1% 19,6% Likvidita Nízký ukazatel úvěry/vklady 75,2% 71,1% 68,5% Kapitál Vysoká kapitálová přiměřenost 10,3% 15,0% 18,0% Náklady na riziko Nízký ukazatel nákladů na úvěrové riziko 0,59% 1,12% 0,75% Nákladová efektivita Nízký ukazatel náklady/výnosy (udrţitelný) 46,9% 43,4% 44,8%

Pavel Kavánek, generální ředitel a předseda představenstva, k výsledkům uvedl:

„Hodnoty zisku, likvidity či nákladů na riziko jasně dokládají, že ČSOB vyšla z krize silná a odolná. Máme za sebou úspěšný rok s nárůstem udržitelného zisku téměř o čtvrtinu.“

Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle EU IFRS. Tato tisková zpráva zobrazuje položky výkazu zisku a ztráty za rok 2009 reklasifi­kované podle aktuální účetní metodiky, aby byla zajištěna srovnatelnost finančních výkazů podle EU IFRS v čase.

Analýza výkazu zisku a ztráty

Skupina ČSOB meziročně zvýšila udržitelný čistý zisk o 2,5 mld. Kč (+24 %) na 13,019 mld. Kč. Nárůst byl taţen zejména poklesem ztrát ze znehodnocení o 2,3 mld. Kč. Provozní zisk skupiny ČSOB se meziročně podařilo zvýšit o 0,2 mld. Kč, a to zejména díky čistému úrokovému výnosu.

Bez mimořádných poloţek skupiny ČSOB vykázala čistý zisk za rok 2010 ve výši 13,471 mld. Kč. Rozdíl mezi vykázaným a udrţitelným ziskem za rok 2010 ve výši 452 mil. Kč je způsoben platbou z KBC Global Services jako vypořádání přesunu sluţeb ICT. Meziroční srovnání ale více narušují mimořádné poloţky z roku 2009 v celkové výši 6,880 mld. Kč (po zdanění), z nichţ nejvýznamnější byl prodej zbývajícího podílu v ČSOB Slovensko.

Udrţitelný zisk byl zvýšen také mimořádným příjmem 0,3 mld. Kč v rámci proplacení pohledávky J.Ring a nákladů souvisejících se soudním sporem. (Nominální hodnota pohledávky byla vţdy vedena v rozvaze banky, proto pouze zisk ČSOB platby nad tuto hodnotu.)

Provozní zisk meziročně vzrostl o 1 % z 17,8 mld. Kč na 18,0 mld. Kč, přičemţ se zvýšily provozní výnosy i náklady. Provozní výnosy vzrostly meziročně o 4 %, k čemuţ nejvýrazněji přispěl meziroční 5% růst čistého úrokového výnosu. Provozní náklady se meziročně zvýšily o 7 %. Růst je spojen zejména se zvyšující se poptávkou po sluţbách ICT ze strany obchodních útvarů. Část nárůstu také způsobila poměrně nízká kapitalizace v oblasti ICT.

Růst čistého úrokového výnosu ve výši 5 % byl taţen hypotékami, úvěry ze stavebního spoření a rostoucími retailovými vklady. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně sníţil o 2 %, zejména z důvodu navýšení roční platby do fondu pojištění vkladů o 163 mil. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zvýšením sazby pojištění vkladů z 10 na 16 bazických bodů, které se do výkazu zisku a ztráty promítá od začátku 3. čtvrtletí 2010. Pokles v příjmu z dividend po prodeji zbývajícího podílu v ČSOB Slovensko skupině KBC v prosinci 2009 byl nahrazen vyšším příjmem z finančních trhů, který se odrazil v poloţce čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL.

Meziroční srovnání personálních a všeobecných správních nákladů je narušeno převedením ICT do KBC GS CZ (zaloţenou v roce 2009), a tím odlišným účtováním nákladů na ICT.2 Po očištění o tento přesun pro forma personální náklady meziročně vzrostly o 6 %, zejména kvůli tvorbě dohadných poloţek na výkonové bonusy (které se odvozují od pozitivního vývoje udrţitelného zisku), mírnému růstu celkového počtu zaměstnanců a pravidelnému ročnímu navýšení mezd. Pro forma všeobecné správní náklady byly ovlivněny rostoucí poptávkou po sluţbách ICT ze strany obchodních útvarů, relativně niţší úrovní kapitalizace vývoje u menších ICT projektů a růstem marketingových nákladů.

Pokles ztrát ze znehodnocení úvěrů byl taţen korporátním segmentem, segmentem malých a středních podniků a leasingem, které těţily ze zlepšující se ekonomické situace v České republice. Na druhé straně hypotéky a spotřebitelské financování byly nadále pod tlakem s tím, jak nezaměstnanost zůstává vysoká. Čtvrté čtvrtletí ale naznačilo mírné zlepšení v nákladech na riziko retailových úvěrů.

V červnu 2009 byly ICT služby banky a pojišťovny přesunuty do KBC Global Services NV Czech branch. Služby ICT ČSOB Leasingu následovaly v lednu 2010. Proto část dříve účtovaných nákladů na zaměstnance a odpisů nově spadá do kategorie všeobecné správní náklady. Pro srovnání vývoje jednotlivých kategorií nákladů jsou uváděny pro forma hodnoty, které eliminují vliv tohoto přesunu.

Analýza rozvahy

Úvěry celkem se zvýšily meziročně o +1 % (+2 % mezikvartálně) na 413,7 mld. Kč. Po poklesu v prvním čtvrtletí objemy ve druhé polovině roku rostly. Úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry pokračovaly v růstu. Korporátní úvěry začaly růst poté, co ve 3. čtvrtletí 2010 dosáhly dna.

Úvěry na bydlení vzrostly meziročně o 8 %, z toho hypotéky rostly 7% tempem na 144,9 mld. Kč a úvěry ze stavebního spoření o 9 % na 71,9 mld. Kč. Nové vyšší prodeje ve druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí odráţejí obnovující se poptávku na trhu s bydlením. Zvýšená poptávka zahrnuje také odloţené nákupy ze strany lidí, kteří odloţili své investice během předchozích čtvrtletí. Nové prodeje byly také podpořeny obavami klientů z moţného nevýšení DPH. Podíl hypoték a úvěrů ze stavebního spoření (dohromady nazývaných úvěry na bydlení) na celkovém úvěrovém portfoliu vzrostl ze 49 % na konci roku 2009 na 52 % na konci roku 2010. Spotřebi­telské úvěry meziročně rostly 4% tempem na 18,2 mld. Kč, přičemţ hlavním tahounem meziročního růstu byly kreditní karty a povolená přečerpání.

Úvěry malým a středním podnikům klesly meziročně o 6 %. Pokles pocítily jak krátkodobé, tak dlouhodobé úvěry. Leasing poklesl meziročně o 20 % na 23,3 mld. Kč.

Objem korporátních úvěrů se meziročně sníţil o 9 % na 76,5 mld. Kč, ale čtvrtletní vývoj poskytnutých úvěrů v tomto segmentu se ve čtvrtém čtvrtletí vrátil k růstu poté, co dosáhl dna ve třetím čtvrtletí roku 2010.

Celkové vklady vzrostly meziročně o 4 % (a mezikvartálně o 3 %) na 596,1 mld. Kč. Meziročně rostly všechny hlavní kategorie produktů – klientské vklady, stavební spoření i penzijní fondy. Nejvíce k růstu přispěly klientské vklady (+23.5 mld. Kč, +5 %). V rámci klientských vkladů meziročně rostly 37% tempem spořicí účty. Polovina nárůstu můţe být přičtena přesunu z termínovaných vkladů, které poklesly o 32 %. Běţné účty zůstaly beze změny. Aktiva pod správou u obou penzijních fondů ČSOB rostla ve všech sledovaných čtvrtletích.

Objem aktiv pod správou v podílových fondech se meziročně sníţil o 10 % na 62,7 mld. Kč. Klienti stále přednost přesunu prostředků ze splatných fondů peněţního trhu a dluhopisů do spořicích produktů, neţ aby tyto uvolněné prostředky investovali zpět do nových fondů. Jedním z efektů tohoto chování, které přispělo k růstu spořicích účtů (mezikvartálně +9 %), je posílení likvidity ČSOB.

Řízení rizik

Konsolidovaná kapitálová přiměřenost ČSOB dosáhla k 31. prosinci 2010 hodnoty 18,03 % oproti 14,98 % k 31. prosinci 2009. Likvidita skupiny ČSOB se dále zvýšila, kdyţ se poměr úvěrů ke vkladům meziročně sníţil ze 71,1 % k 31. prosince 2009 na 68,5 % k 31. 12. 2010.

Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více neţ 90 dnů po splatnosti podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) během 4. čtvrtletí poklesl a k 31. prosinci 2010 činil 4,05 % hrubého objemu úvěrů. Podíl nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) za rok 2010 činil 0,75 % oproti 1,12 % za stejné období loňského roku.

Události roku 2010

– 30. září 2010 ratingová agentura Moody’s potvrdila ČSOB dlouhodobý rating na úrovni A1 a krátkodobý na Prime-1. Ratingová agentura Fitch pak 15. října potvrdila dlouhodobý rating ČSOB na stupni A- a krátkodobý na stupni F2.

– K 14. září 2010 byly v návaznosti na novou českou legislativu akcie společnosti ČSOB změněny z akcií na doručitele na akcie na jméno.

– V červenci 2010 byla v plném rozsahu zamítnuta ţaloba společnosti General factoring o 40 mld. Kč v plném rozsahu zamítnuta. V prosinci 2010 byla plně uznána ţaloba ČSOB ohledně pohledávky za společností J. Ring (1,6 mld. Kč) a protiţaloba Ministerstva financí ČS byla v plném rozsahu zamítnuta (CZK 33,3 mld. Kč).

– Top Management: V květnu 2010 se vrcholové výkonné vedení ČSOB rozrostlo na osm členů – čtyři členy představenstva a čtyři další vrchní ředitele. Vrchní ředitel zodpovědný za oblast Řízení financí a rizik (CFRO) a člen představenstva ČSOB Hendrik Scheerlinck ukončil své působení v ČSOB a přešel na pozici generálního ředitele v sesterské společnosti K&H Bank v Maďarsku. Pozice CFRO v ČSOB byla rozdělena na dvě. Bartel Puelinckx byl jmenován novým vrchním ředitelem ČSOB pro oblast Financí (CFO), Koen Wilmots vrchním ředitelem pro oblast Řízení rizik (CRO) a Jiří Vévoda, byl jmenován do pozice vrchního ředitele ČSOB pro oblast Lidské zdroje a transformace (do té doby byla pozice neobsazena; později byla přejmenována na Produkty a podpůrné sluţby). Dne 8. prosince 2010 byli všichni tři pánové jmenováni také členy představenstva ČSOB. K 1. lednu 2011 byl Karel Svoboda jmenován generálním ředitelem ČSOB Penzijního fondu Stabilita a opustil post vrchního ředitele ČSOB pro oblast Zpracování operací a centrální sluţby. Tato pozice ve vrcholovém vedení ČSOB zanikla a odpovědnosti v oblasti Zpracování operací a centrální sluţby byly rozděleny mezi stávající členy představenstva.

– Dozorčí rada: 23. června 2010 byli František Hupka, Martina Kantová a Ladislava Spielbergerová na základě výsledků voleb členů dozorčí rady ČSOB volených zaměstnanci jmenováni novými členy dozorčí rady. Dne 29. června 2010 byl novým členem dozorčí rady ČSOB jmenován Marko Voljč. Nahradil odvolaného Johna Hollowse. Dne 1. prosince 2010 byl novým členem dozorčí rady ČSOB zvolen Guy Libot, v představenstvu nahradil paní Riet Docx.

– Podle řady hodnotitelů je ČSOB nejlepší banka/pojišťovna v ČR: Euromoney Awards for Excellence a ocenění od Hospodářských novin, Global Finance a EMEA Finance. Skupina ČSOB získala také uznání pro různé části obchodní činnosti skupiny: MasterCard Korporátní banka roku, ACQ Finance Global Awards, soutěţ Zlatá koruna nebo ocenění od magazínu Global Finance.

Další podrobnosti k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v prezentaci výsledků za rok 2010: http://www.csob­.cz/cz/Csob/Vzta­hy-k-investorum/Stran­ky/Financni-a-obchodni-vysledky.aspx

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).