Hlavní navigace

Hospodaření státního rozpočtu za leden – březen 2005

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných bankou ke konci března roku 2005 vyplývá převaha příjmů státního rozpočtu nad jeho výdaji o 8,3 mld Kč. Proti stejnému období loňského roku jsou příjmy o 20,0 mld Kč, tj. o 10,7 % vyšší, výdaje o 3,9 mld Kč, tj. o 2,0 % vyšší a saldo o 16,1 mld Kč lepší.

Sdílet

Státní rozpočet na rok 2005 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 675/2004 Sb. ze dne 15. prosince 2004, který stanovil objem příjmů ve výši 824,8 mld Kč, objem výdajů ve výši 908,4 mld Kč a schodek státního rozpočtu 83,6 mld Kč.

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc březen skončilo přebytkem ve výši 10,8 mld Kč, když příjmy dosáhly 78,8 mld Kč (proti březnu 2004 je to o 2,6 mld Kč více) a výdaje byly čerpány ve výši 68,0 mld Kč (proti březnu loňského roku je to o 13,2 mld Kč méně), zatímco v březnu loňského roku byl vykázán schodek téměř 5,0 mld Kč.

Nižší čerpání celkových výdajů státního rozpočtu v měsíci březnu (68,0 mld Kč) ve srovnání s březnem loňského roku (81,1 mld Kč) bylo způsobeno především nižším čerpáním neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (o 11,3 mld Kč) vlivem novely zákona o rozpočtovém určení daní (zvýšení podílu krajů na celostátních daňových příjmech na úkor státního rozpočtu) a nižším čerpáním ostatních běžných výdajů (o 5,4 mld Kč). Naproti tomu vyšší než v březnu 2004 byly transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění – o 2,8 mld Kč (předsunutá platba státu za „státní pojištěnce“ z titulu změny frekvence platby).

Za první čtvrtletí letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 206,8 mld Kč, tj. 25,1 % celoročního rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 102,7 mld Kč (22,3 %), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 73,6 mld Kč (23,4 %) a ostatní příjmy 30,5 mld Kč (62,5 %). Po vyloučení vlivu zákona č. 1/2005 Sb. je rozpočet celkových příjmů plněn na 25,7 % a příjmy z daní a poplatků na 23,3 %.

Lepší letošní saldo státního rozpočtu (přebytek 8,3 mld Kč) proti loňskému prvnímu čtvrtletí (schodek 7,8 mld Kč) o 16,1 mld Kč bylo ovlivněno jednak vyšším plněním celkových příjmů (25,1 % proti 24,8 %) zejména zásluhou nedaňových a ostatních příjmů (62,5 % proti 34,1 %) a nižším čerpáním celkových výdajů (22,9 % proti 22,4 %).

Inkaso DPH dosáhlo 29,4 mld Kč (17,6 % rozpočtu) a meziročně pokleslo o 5,0 mld Kč, tj. o 14,6 % (rozpočet počítá s růstem o 19,0 % proti skutečnosti 2004). V 1. čtvrtletí 2004 činil meziroční růst 8,9 mld Kč, tj. 35,0 % a rozpočet byl plněn na 25,8 % (celoroční inkaso pak převýšilo rozpočet o téměř 7 mld Kč, tj. o 11,7 %). Po vyloučení vlivu zákona č.1/2005 Sb. (12,7 mld Kč) je plnění o 1,5 procentního bodu vyšší – na 19,1 %. Meziroční srovnání je dále ovlivněno vstupem ČR do EU (od května loňského roku), kdy byl zrušen výběr DPH z dováženého zboží z členských zemí EU a již zmíněným zvýšením podílu krajů (na úkor SR) na celostátním výnosu DPH.

Inkaso spotřebních daní ve výši 27,1 mld Kč (31,0 % rozpočtu) vykázalo meziroční růst o 6,1 mld Kč, t.j. o 28,8 % (rozpočet počítá s růstem o 5,7 % proti skutečnosti 2004), zatímco ve stejném období minulého roku vzrostlo meziročně o 5,5 mld Kč (o 35,7 %) a rozpočet byl plněn na 25,0 % (celoročně však bylo pod jeho úrovní o 1,4 mld Kč, t.j. o 1,7 %). Projevuje se zde rovněž vliv zákona č. 1/2005 Sb. (snížení podílu daně z minerálních olejů náležející Státnímu fondu dopravní infrastruktury z 20,0 % na 9,1 %). Po vyloučení tohoto vlivu (7,4 mld Kč) činí plnění rozpočtu 28,5 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci března dosáhlo 24,5 mld Kč, tj. 23,6 % rozpočtu (v roce 2004 to bylo 26,3 %) a je o 0,6 mld Kč, t.j. o 2,2 % pod úrovní stejného období roku 2004 (v roce 2004 vzrostlo meziročně o 2,9 mld Kč, t.j. o 12,9 %), přičemž rozpočet počítá s meziročním růstem o 8,6 % proti skutečnosti 2004. Po eliminaci vlivu zákona č. 1/2005 Sb. (7,9 mld Kč) je plnění rozpočtu vyšší – na 25,6 %, t.j. o 2,0 procentního bodu více.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za 1. čtvrtletí činilo 17,8 mld Kč , při plnění rozpočtu na 21,4 % (po vyloučení vlivu zákona č. 1/2005 Sb. činí plnění rozpočtu 23,3 %) a meziročním poklesu o 0,3 mld Kč, tj. o 1,4 %. U této daně se začal projevovat vliv novely zákona o daních z příjmů, kdy jsou zvýhodněni poplatníci s dětmi a jsou uplatňovány tzv. daňové bonusy u nízkopříjmových výdělečně činných osob.

Rovněž plnění daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou je ve srovnání s rozpočtem i se stejným obdobím minulého roku nižší. Inkaso této daně za první tři měsíce roku činilo 1,0 mld Kč, při plnění rozpočtu na 17,1 % (po vyloučení vlivu zákona o rozpočtovém určení daní je plnění mírně lepší – na 18,7 %). Proti roku 2004 je inkaso nižší o 0,7 mld Kč, t.j. o 40,6 % méně. Výrazné zhoršení je způsobeno přelivem úspor do jiných spořících produktů jako je stavební spoření, penzijní připojištění apod., kde tyto výnosy z těchto produktů nejsou daněny.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 18,3 mld Kč představujícím pouze 20,7 % rozpočtu (v roce 2004 byly plněny na 19,8 %, celoročně však převýšily rozpočet o 0,9 mld Kč, tj. o 1,5 %) jsou nad úrovní předchozího roku o 1,5 mld Kč, t.j. o 8,9 %. Nízké plnění této daně v 1. čtvrtletích je obvyklé (v roce 2002 na 23,3 %, v roce 2003 na 20,5 %) a souvisí s možností podání daňového přiznání do 30. června (u plátců využívajících služby daňových poradců a s povinností auditu). Po vyloučení vlivu zákona č. 1/2005 Sb. (6,7 mld Kč) činí plnění rozpočtu 22,4 %, tj. o 1,7 procentního bodu více. Za první tři měsíce letošního roku činily odvody celních příjmů, představující 25 % národní podíl na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu 0,3 mld Kč, při plnění rozpočtu na 40,0 %.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2005 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 608,3 mld Kč je proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 49,9 mld Kč, tj. o 8,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u DPH – o 37,1 mld Kč (index 120,4 %), u daní z příjmů fyzických osob – o 11,3 mld Kč (index 108,5 %) a u daní z příjmů právnických osob – o 2,1 mld Kč (index 101,9 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u spotřebních daní – o 5,3 mld Kč, u cla o 4,2 mld Kč a u majetkových daní o 1,8 mld Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.3. 2005 výše 138,9 mld Kč, což představuje 22,8 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční nárůst o 5,5 mld Kč, tj. o 4,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 133,4 mld Kč, tj. 24,1 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 22,4 mld Kč, tj. 20,2 %.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 73,6 mld Kč, což představuje 23,4 % rozpočtu a meziroční růst o 3,6 mld Kč, tj. o 5,1 %; plnění rozpočtu je nižší než bylo v loňském roce o 0,5 procentního bodu, meziroční dynamika je pod úrovní loňského roku (o 3,5 procentního bodu) i pod úrovní rozpočtu (o 2,3 procentního bodu). Na důchody připadá 60,6 mld Kč, tj. 23,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 13,2 % (rozpočtovaná dynamika činí 7,3 % proti skutečnosti 2004).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 30,5 mld Kč, což je již 62,5 % rozpočtu a o 17,0 mld Kč, tj. o 125,2 % více než za první tři měsíce loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 7,1 % proti skutečnosti 2004). Vysoký nárůst těchto příjmů je ovlivněn především příjmy u kapitol MPSV a MZe (jde o prostředky z EU, se kterými počítají kapitolní rozpočty, a které ve stejném období minulého roku neměly k dispozici). Další vliv představují kompenzační platby z rozpočtu EU ve výši 5,1 mld Kč (kapitola VPS), převody z rezervních fondů OSS do příjmů kapitol (4,5 mld Kč k 28. 2. 2005) a mimořádné příjmy z titulu prémií z emisí státních dluhopisů (0,5 mld Kč). Podrobnější údaje za tyto příjmy budou k dispozici až po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly ke konci března čerpány ve výši 196,8 mld Kč, což představuje 21,7 % rozpočtu a meziroční růst o 2,2 mld Kč, tj. o 1,1 %, zatímco ve stejném období minulého roku byly čerpány na 22,4 % při meziročním růstu o 4,4 mld Kč, tj. o 2,3 %.

Meziroční nárůst ovlivnil především odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU ve výši 8,6 mld Kč a převod 2,6 mld Kč do letos nově zřízeného fondu státních záruk (§ 73 zák.č. 218/2000 Sb.); obě tyto výdajové položky se v prvních třech měsících loňského roku nevyskytly.

Nadprůměrné čerpání vykazují zejména neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, a to na 33,2 % rozpočtu z důvodu předsunuté platby státu na zdravotní pojištění nevýdělečných osob poskytnuté VZP v březnu ve výši 2,8 mld Kč; meziročně však vzrostly pouze o 0,1 % (v 1. čtvrtletí 2004 byla VZP rovněž poskytnutá předsunutá platba – rovněž ve výši 2,8 mld Kč).

Vyšší je i čerpání neinvestičních transferů územním rozpočtům (na 32,0 %), což souvisí rovněž se změnou zákona o rozpočtovém určení daní – po vyloučení tohoto vlivu činí plnění pouze 25,8 %. Meziročně je čerpání transferů územním rozpočtům nižší o 7,4 mld (o 22,3 %), což souvisí s předsunutou platbou ve prospěch škol realizovanou v roce 2004 v březnu, zatímco letos bude tato platba realizována až v dubnu. Dalším vlivem meziročního poklesu je zákon č. 1/2005 Sb., kterým došlo ke zvýšení podílu krajů na daňových příjmech státu, což se projevilo i v poklesu transferů ze státního rozpočtu krajům. Z běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento a meziroční růst vykázaly dále sociální dávky (25,8 %, resp.108,9 %) a odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU (31,4 %).

Na sociální dávky bylo za první čtvrtletí letošního roku vynaloženo 83,9 mld Kč, tj. 25,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,9 mld Kč, tj. o 8,9 % (ve stejném období m.r. činilo čerpání téměř 77,0 mld Kč, tj.24,6 % rozpočtu při meziročním poklesu o 1,3 mld Kč, tj. o 1,6 %).

Rovněž čerpání výdajů spojených s obsluhou státního dluhu v částce 9,4 mld Kč je vyšší – na 28,0 %, při meziročním poklesu o 0,5 mld Kč, t.j. o 5,2 % (v roce 2004 byly tyto výdaje čerpány na 36,8 % při meziročním růstu o 24,5 %). Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 6,1 mld Kč, což představuje 8,7 % rozpočtu (v roce 2004 to bylo 9,8 %) a meziroční pokles o 0,3 mld Kč, tj. o 5,1 %.

Dosavadní čerpání celkových výdajů státního rozpočtu je nižší (o 28,5 mld Kč) než činí tříměsíční podíl z celoročního rozpočtu, což se spolu s relativně příznivým plněním celkových příjmů (inkaso vyšší o cca 0,6 mld Kč) odrazilo ve vykázaném přebytku státního rozpočtu ve výši 8,3 mld Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).