Hlavní navigace

Hospodaření státního rozpočtu ČR ke konci února 2005

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci února 2005 vykazuje státní rozpočet schodek ve výši –2,6 mld Kč. Tento výsledek je proti minulému roku lepší o 0,3 mld Kč, když příjmy za první dva měsíce letošního roku převýšily loňskou skutečnost o 17,4 mld Kč, tj. o 15,7 % a výdaje jsou nad její úrovní o 17,1 mld Kč, t.j o 15,1 %.

Sdílet

Státní rozpočet na rok 2005 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 675/2004 Sb. ze dne 15. prosince 2004, který stanovil objem příjmů ve výši 824,8 mld Kč, objem výdajů ve výši 908,4 mld Kč a schodek státního rozpočtu 83,6 mld Kč.

Dosažené příjmy 128,0 mld Kč představují 15,5 % předpokládaného ročního úkolu, což je lepší plnění než za loňské dva měsíce (110,7 mld Kč, tj 14,7 %),. Po vyloučení vlivu zákona č. 1/2005 Sb. (změna zákona o rozpočtovém určení daní) činí plnění rozpočtu 15,9.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly ke konci února 59,7 mld Kč, což představuje 12,9 % schváleného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu mírně lepší (ke konci února loňského roku bylo inkaso plněno na 12,8 %. Po vyloučení vlivu zákona č. 1/2005 Sb. (změna zákona o rozpočtovém určení daní) je rozpočet plněn na 13,5 %.

Inkaso DPH svojí výší 23,4 mld Kč představuje 14,0 % celoročního rozpočtu. Po vyloučení vlivu zákona č.1/2005 Sb. (cca 12,7 mld Kč) je plnění o 1,1 procentního bodu vyšší – 15,1 %..

Spotřební daně dosáhly výše 18,4 mld Kč, což představuje již 21,1 % celoročního úkolu (v loňském roce byly plněny na 17,2 %). Projevuje se zde rovněž vliv zákona č. 1/2005 Sb. (snížení procenta daně z minerálních olejů náležejících Státnímu fondu dopravní infrastruktury z 20,0 % na 9,1 %). Po vyloučení tohoto vlivu činí plnění rozpočtu 19,4 %.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 1,27 mld Kč představujícím 1,4 % rozpočtu jsou pod úrovní loňského dvouměsíčního inkasa o 13,6 % (v loňském roce byl rozpočet plněn na 1,7 %). Po vyloučení vlivu zákona č. 1/2005 Sb. činí plnění rozpočtu 1,6 % a meziroční pokles 6,6 %. Nízké inkaso souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí.

Inkaso DPFO dosáhlo 14,4 mld Kč, což představuje 13,9 % schváleného rozpočtu (v loňském roce byl rozpočet plněn na 15,7 %). Z toho na daň ze závislé činnosti připadá 13,1 mld Kč, 0,7 mld Kč na srážkovou daň a na daň z přiznání 0,6 mld Kč. Po eliminaci vlivu zákona č. 1/2005 Sb. je plnění rozpočtu vyšší – na 15,1 %. Za první dva měsíce letošního roku činily odvody celních příjmů, představující 25 % národní podíl na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu 0,2 mld Kč, při plnění rozpočtu na 25,7 %. Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) za hodnocené období činilo 1,4 mld Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 49,8 mld Kč, což představuje 15,8 % rozpočtu a plnění rozpočtu je zhruba na úrovni loňského roku. Na důchody připadá 41,0 mld Kč, tj. 15,7 % rozpočtu Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 18,5 mld Kč, což je 37,9 % rozpočtu. Vysoký nárůst těchto příjmů je ovlivněn především příjmy u kapitol MPSV a Mze (jde o prostředky z EU, se kterými počítají kapitolní rozpočty). Další vliv představují kompenzační platby z rozpočtu EU ve výši 3,0 mld Kč (kapitola VPS). Značný meziroční nárůst těchto příjmů vykázalo i Ministerstvo dopravy.

Celkové výdaje v objemu 130,6 mld Kč čerpané v prvních dvou měsících roku představují 14,4 % ročního rozpočtu.

Meziroční nárůst ovlivnil především odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU ve výši 6,9 mld Kč a převod 2,6 mld Kč do nově zřízeného fondu státních záruk (§ 73 zák.č. 218/2000 Sb.); obě tyto výdajové položky se v prvních dvou měsících loňského roku nevyskytly.

Z běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání a meziroční růst vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, sociální dávky, státní příspěvek na důchodové připojištění a odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU.

Na sociální dávky bylo za první dva měsíce letošního roku vynaloženo 55,5 mld Kč, tj. 17,1 % rozpočtu (ve stejném období m.r. činilo čerpání 51,0 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky dosáhlo záporné hodnoty –5,7mld Kč (ve stejném období loňského roku to bylo –4,5 mld Kč), zatímco rozpočet počítá s celoročním deficitem –10,5 mld Kč.

Vysoké plnění transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (28,6 %) souvisí rovněž se zákonem č. 1/2005 Sb. (snížení daňových příjmů náležejících státnímu rozpočtu mělo dopad do změny struktury výdajů) a s vlivem poskytování dotací školám z kapitoly MŠMT na celé čtvrtletí dopředu.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2,4 mld Kč, což představuje 3,4 % rozpočtu (v roce 2004 to bylo 4,1 %).

Realizace celoročních záměrů státního rozpočtu v prvních dvou měsících letošního roku v zásadě nevybočuje z tendencí obvyklých pro začátek rozpočtového období. Dynamika daňových příjmů jako celek sice zaostává za rozpočtovanou, což je však do značné míry ovlivněny platebním kalendářem DPPO, podle kterého zálohy na tuto daň platí větší plátci až v polovině třetího měsíce příslušného čtvrtletí (v roce 2004 se inkaso DPPO zvýšilo z 1,5 mld Kč ke konci února na 16,8 mld Kč ke konci března) a dále vlivem snížení podílu státního rozpočtu na celostátních daňových příjmech.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení svým plněním odpovídají loňské úrovni, když jejich celoroční inkaso bylo nad úrovní schváleného rozpočtu cca o 1 mld Kč. Relativně vysoké plnění ostatních příjmů signalizuje reálnost naplnění záměrů schváleného rozpočtu těchto příjmů. Na výdajové straně lze očekávat minimálně dodržení rozpočtovaných hodnot, takže celoročně rozpočtovaný schodek státního rozpočtu by neměl být ani v letošním roce překročen.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).