Hlavní navigace

Erste Bank zvýšila v roce 2006 čistý zisk téměř o třetinu na 932 mil. EUR

„Rok 2006 byl pro skupinu Erste Bank výjimečný a to nejen z hospodářského hlediska“, prohlásil Andre-as Treichl, generální ředitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG při příležitosti prezentace předběžných výsledků za obchodní rok 2006.

Sdílet

„V roce 2006 jsme učinili dvě další důležité expanze: převzali jsme lídra na rumunském trhu Banca Comercială Română (BCR) a vstoupili na ukrajinský trh. Z hospodářského hlediska se našim nejdůležitějším dceřiným společnostem podařilo opět zvýšit tempo růstu: Česká spořitelna zvýšila svůj provozní zisk o 20 %, Slovenská sporiteľňa o více než 12 %, Erste Bank Maďarsko i přes obtížnou makroekonomickou situaci dokonce o 30 %. Zvlášť nás těší dobrá pozice naší nejmladší dceřiné společnosti BCR, které se podařilo zvýšit čistý ziskl po menšinových podílech před zaúčtováním restrukturali­začních nákladů o téměř 38 % na 254 mil. EUR“, pokračoval Treichl. "Přes veškerý hospodářský úspěch klademe velký důraz na vyvážený rizikový profil: Vstupem Rumunska do Evropské unie je 95 % našich téměř 16 milionů klientů zahrnuto do právního systému Evropské unie“, dodal Treichl na závěr.

Shrnutí vývoje za rok 2006

Nárůst provozních výnosů skupiny Erste Bank byl se 14,3 % (bez zahrnutí BCR 9,7 %) výrazně vyšší než nárůst všeobecných administrativních nákladů s 10,3 % (bez zahrnutí BCR 6,3 %), což vedlo ke zlepšení provozního zisku jako salda těchto dvou položek o 20,7 % (bez zahrnutí BCR 15,3 %) z 1 659,4 mil. EUR na 2 003,6 mil. EUR.

Důkazem silné pozice v retailovém obchodu – ještě bez zahrnutí BCR – je pozitivní vývoj čistého úroko-vého výnosu (+ 9,4 %) a čistých příjmů z poplatků a provizí (+11,5 %). Díky dopadu vývoje trhu na pře-ceňování cenných papírů zaznamenaly výnosy z pojišťovací činnosti mírný pokles.

Potřeba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se ve skupině zvýšila pouze mírně o 4,2 % ze 421,6 mil. EUR na 439,1 mil. EUR. Bez zahrnutí BCR by rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám zůstaly téměř nezměněny (+2,2 %).

Celkové saldo ostatního provozního výsledku a výsledků různých kategorií finančního majetku se zhoršilo z –16,1 mil. EUR v předchozím roce na nynějších –42,3 mil. EUR. Tento vývoj je výsledkem pře-devším povinných lineárních odpisů goodwillu klientské základny BCR v souladu s IFRS (18 mil. EUR). Bez zahrnutí BCR činil výsledek –12,7 mil. EUR, což představuje mírné zlepšení oproti roku 2005.

Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 30,1 % ze 716,7 mil. EUR na 932,2 mil. EUR (bez BCR o 26,2 % na 904,8 mil. EUR) a dosáhl nejvyšší hodnoty v historii skupiny Erste Bank. Akvizice lídra ru-munského trhu BCR byla dokončena až 12. října 2006, její přínos k rekordnímu hospodářskému vý-sledku skupiny je tedy ještě poměrně malý a činí včetně nákladů na restrukturalizaci a lineárních odpisů 27,4 mil. EUR. Celkově ovšem „poskytuje první dojem o dodatečném potenciálu, který jsme akvizicí BCR zahrnuli do naší skupiny“, konstatoval Treichl.

Navýšení kapitálu v roce 2006, spojené s akvizicí BCR, vedlo podle očekávání k poklesu návratnosti kapitálu z 19,5 % na 13,7 %. Při zohlednění lineárních odpisů činí cash návratnost kapitálu (ROE) 13,8 %.

Zisk na akcii se navzdory o 25 % vyššímu průměrnému počtu akcií vyplývajícího z navýšení kapitálu zvýšil z 2,98 EUR v předchozím roce na nynějších 3,10 EUR. Cash zisk na akcii činil v roce 2006 3,14 EUR.

Celková bilanční suma vzrostla v roce 2006 o 19,0 % na 181,7 mld. EUR (bez zahrnutí BCR o 8,4 %). Pohledávky za klienty se přitom zvýšily o 20,8 % na 97,1 mld. EUR (bez zahrnutí BCR o 11,3 %), zá-vazky ke klientům o 24,8 % na 90,8 mld. EUR (bez zahrnutí BCR o14,8 %).

Ukazatel kapitalové přiměřenosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil ke konci roku 2006 6,6 % (2005: 6,8 %), ukazatel solventnosti činil 10,3 % (2005: 11,0 %) a je tak i nadále podstatně vyšší než zákonem požadovaných 8 %.

Dividenda

Za obchodní rok 2006 navrhne představenstvo valné hromadě, která se uskuteční 31. května 2007, zvý-šení dividendy z 0,55 EUR na 0,65 EUR na akcii. „Zvýšením dividendy o téměř 20 % chceme našim ak-cionářům umožnit, aby se co možná nejvíce podíleli na hospodářském úspěchu společnosti“, prohlásil člen představenstva zodpovědný za finance Reinhard Ortner. Nové akcie vydané v roce 2006 zahrnují právo na dividendu za celý obchodní rok 2006.

Výhled

Bez zohlednění prvotního zahrnutí BCR se čistý zisk po menšinových podílech skupiny Erste Bank v roce 2006 zvýšil oproti roku 2005 o 26,2 %. Pro rok 2007 je stanoveno zvýšení čistého zisku o 25 %, v letech 2008 a 2009 minimálně o 20 %. Z důvodu navýšení vlastního kapitálu o 70 % v lednu 2006 byla stanovena cílová hodnota návratnosti kapitálu ve výši 13 %. Tato hodnota byla s 13,7 % převýšena, což skupinu Erste Bank přiblížilo k cíli dosáhnout v roce 2009 návratnosti kapitálu v rozmezí 18 % až 20 %. V 1. čtvrtletí 2007 přijme Erste Bank pravidla Basel II, což celkově nebude mít až tak velký dopad, kromě segmentů, v nichž dojde ke změnám.. Např. se sníží potřeba vlastních prostředků ke krytí úvěrového rizika u retailových obchodů. Kromě BCR se o dynamický vývoj v roce 2007 postará také vstup Erste Bank na ukrajinský trh a převzetí Diners Clubu v Chorvatsku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).