Hlavní navigace

Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG zavádí počínaje rokem 2005 novelizované Mezinárodní účetní standardy IAS č. 32 (finanční nástroje: údaje a zobrazení) a č. 39 (finanční nástroje: metody a hodnocení). Tyto novely musejí být závazně aplikovány od 1. ledna 2005.

Sdílet

Tato pravidla určují i závaznou úpravu hodnot předchozího roku podle nových ustanovení. Tyto úpravy se u Erste Bank týkají hlavně obchodů s cennými papíry a hodnocení úvěrů, nevedou však k žádným podstatným změnám.

I. Hlavní dopady nových pravidel:

 • Vlastní kapitál koncernu k 1. 1. 2004 se zvyšuje o EUR 34,7 mil. na EUR 2.825 mil., cizí podíl na kapitálu k 1. 1. 2004 se zvyšuje o EUR 73,8 mil. na EUR 2.953.
 • Čistý zisk po menšinových podílech roku 2004 se změní celkem o EUR 23,7 mil. a činí EUR 520,8 mil.
 • Zúročení vlastního kapitálu na základě nově vypočteného čistého zisku po menšinových podílech a vyšší hodnoty vlastního kapitálu činí 17,0% místo 18,0%.
 • Poměr nákladů k výnosům se mírně změnil z 63,4 % na 63,5 %.
 • Zisk na akcii za rok 2004 činí 2,18 EUR (místo EUR 2,28).

II. Podstatné změny v rozvaze koncernu k 31. 12. 2004:

 • Pohledávky za bankami/klienty
  Pod touto položkou mohou být nyní vykazovány i cenné papíry zakoupené na sekundárním trhu, pokud nejsou obchodovány na aktivním trhu. To má u Erste Bank za následek přesun objemu cenných papírů ve výši EUR 171,4 mil. z položky „Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti“ do položky „Pohledávky za bankami“ a přesun objemu cenných papírů ve výši EUR 121,6 mil. do položky „Pohledávky za klienty“.
 • Rezervy a opravné položky
  V důsledku zavedení prověrky hodnoty portfolia vznikla potřeba další tvorby rezerv a opravných položek ve výši EUR 55,3 mil. Vzniklý latentní daňový efekt ve výši EUR 13,8 mil. je zohledněn v bilanční položce „Ostatní aktiva“.
 • Cenné papíry na prodej/Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti
  V minulosti byly cenné papíry této bilanční položky oceňovány metodou Mark-to-Market, přičemž byl výsledek (Realisat a ocenění) okamžitě vykázán v „Ostatním provozním výsledku“. Tato možnost existuje i nadále v rámci nové kategorie „Fair Value-Portfolio“, která je jednou ze dvou podkategorií položky „Cenné papíry na prodej“. Ve druhé subkategorii „Available for Sale-Portfolio“ jsou cenné papíry oceňovány rovněž metodou Mark-to-Market, výsledek hodnocení však již není zobrazován ve výkazu zisků a ztrát (kromě při provedení mimořádného odpisu – „Impairment“), ale jsou až do okamžiku prodeje resp. splaceníznázorněny přímo v kapitálu. Efekty z měnových přepočtů, časově závislých navýšení a odpisů majetku, obdržené úroky/dividendy jsou však i nadále zohledňovány ve výkazu zisků a ztrát a ovlivňují výsledek. Hodnoty těchto tzv. subkategorií jsou nyní zobrazeny v poznámkách. Ustanovení pro „Held to Maturity-Portfolio“, které je zobrazeno v bilanční položce „Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti“, zůstává v podstatě nezměněno. V rámci změny struktury (nové členění a přecenění) portfolia se zvýšila bilanční položka „Cenné papíry na prodej“ o EUR 6.825,8 mil. a položka „Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti“ se snížila o EUR 6.941,2 mil.
 • Emitované dluhopiy/Podřízený kapitál
  Dosud byly zpětně zakoupené vlastní emise (pokud byly kotovány na burze) bilancovány na straně aktiv. Na základě nynějších zpřísněných ustanovení musí společnost, která zpětně zakoupí vlastní obligace, aby je později znovu nabídla na trhu, vyjmout původní závazek z účetnictví a okamžitě vykázat případný zisk z kurzových rozdílů mezi kurzem emise a kurzem zpětné koupě s přímým dopadem na výsledek. K 1. 1. 2004 činil objem vlastních zpětně zakoupených emisí v Erste Bank, který byl bilancován dle změněných ustanovení (EUR 176,8 mil. emitované dluhopisy resp. EUR 53,9 mil. podřízený kapitál), EUR 230,7 mil.
 • Rezervy
  Na základě změny struktury portfolia cenných papírů pojišťoven plně zahrnutých do koncernu Erste Bank se v důsledku přecenění k 1. 1. 2004 zvýšila potřeba tvorby rezerv ve výši EUR 112,5 mil. (minimální podíl třetích osob na zisku). Kromě toho jsou v této bilanční položce obsaženy latentní daně ve výši EUR 59,7 mil., které v podstatě vyplývají z rozdílů ohodnocení portfolia cenných papírů následkem nového začlenění položky „Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti“ (Held to Maturity-Portfolio) do položky „Cenné papíry na prodej“ (Available for Sale-Portfolio).

III. Podstatné změny ve výkazu zisků a ztrát roku 2004:
Změny ve výkazu zisků a ztrát vyplývají zejména z restrukturalizace portfolia cenných papírů, protože – jak již bylo zmíněno – jsou výsledky ocenění Available for Sale-Portfolia znázorněny přímo ve vlastním kapitálu. To vedlo v roce 2004 ke snížení Ostatního provozního výsledku o EUR 27,9 mil. (po zohlednění níže znázorněných přesunů ve Finanční skupině České spořitelny ve výši EUR 23,6 mil.) resp. ke zvýšení výnosu z pojišťovací činnosti o EUR 2,0 mil.

Jednotliví členové Finanční skupiny České spořitelny nyní vykazují výsledky ve stejné struktuře, co vedlo k nepatrným posunům mezi čistým úrokovým výnosem, čistými příjmy z poplatků a provizí, personálními náklady a ostatním provozním výsledkem – per saldo bez dopadu na výsledek.

Kromě toho byly zohledněny odpovídající daňové dopady v položce „Daň z příjmu“ ve výši EUR –4,1 mil. Po odečtení menšinových podílů ve výši EUR 6,4 mil. se celkový čistý zisk roku 2004 změní o EUR 23,7 mil na EUR 520,8 mil.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).