Hlavní navigace

Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008

Provozní výsledek dosáhl v prvním čtvrtletí 2008 s 766,2 mil. EUR opět rekordního nárůstu o 25,1 %, především díky silnému nárůstu čistého úrokového výnosu a čistých příjmů z poplatků a provi-zí. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl v obtížném tržním prostředí o 4,5 % na 315,6 mil. EUR.

Sdílet

  • Střední a východní Evropa zůstává hnacím motorem růstu. Obzvláště pozitivní byl vývoj obchodu v Rumunsku a v České republice, kde operační výsledek na úrovni skupiny vzrostl o 87 %, resp. o 49 %. Tento vývoj vyplývá z příznivých ekonomických podmínek: v České republice pokračuje silný hos-podářský růst a v Rumunsku se stabilizoval jak vývoj měny, tak státní rozpočet.
  • Výrazné zmenšení objemu portfolia ABS/CDO o 300 mil. EUR v důsledku umořování a měnových efektů. Dle očekávání se tržní turbulence v únoru a březnu 2008 odrazily ve výkazu zisku a ztrát nega-tivním mark-to-market oceněním ve výši –32,8 mil. EUR (před zdaněním). Díky kvalitě podkladových aktiv se i nadále neočekává žádná potřeba odpisů (Impairment).
  • Koncentrace na klíčové kompetence: Prodej pojišťovny s Versicherung a uzavření 15-ti leté distri-buční smlouvy se společností Vienna Insurance Group v hodnotě 1 445 mil. EUR. Čistý výnos za rok 2008 ve výši přibližně 600 mil. EUR povede k posílení ukazatele kapitálové přiměřenosti o přibližně 0,7 procentuálních bodů. Uzavření transakce se očekává ve třetím čtvrtletí 2008.
  • Kapitálová základna i nadále velmi silná: Ukazatel Tier 1 (podle Baselu II) se oproti konci roku 2007 nezměnil a činí nadále 7,0%. Tato hodnota nezohledňuje ani akumulované zisky prvního čtvrtletí ani prodej obchodu s pojištěním.

Shrnutí vývoje

Za přetrvávající vysokou výnosovost vděčí Erste Bank v prvním čtvrtletí především silnému čistému úroko-vému výnosu (+27,4 % na 1 151,1 mil. EUR). Navzdory výraznému poklesu čistého zisku z obchodních operací (-34,1 % na 82,3 mil. EUR), podmíněného situací na trhu, se podařilo zlepšit provozní výnosy o 16,7 % na 1 731,0 mil. EUR. Nárůst všeobecných administrativních nákladů (na 964,8 mil. EUR) byl s 10,8 % značně nižší než v předchozích čtvrtletích a odráží další rozvoj obchodních činností na klíčových trzích. Provozní výsledek, který vzrostl o 25,1 % na 766,2 mil. EUR a dosáhl tak dosud nejvyšší hodnoty, odráží operativní sílu skupiny Erste Bank. Poměr nákladů k výnosům klesl na 55,7 % (celý rok 2007: 58,8 %) a dostal se tak téměř na cílovou hodnotu pro rok 2009.

Na pozadí současných turbulencí na finančních trzích vyniká velmi dobrá operativní kvalita čtvrtletního výsledku: čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 4,5 % na 315,6 mil. EUR i přesto, že došlo k zatížení spojeného s oceněním cenných papírů (v důsledku turbulencí na kapitálových trzích se mark-to-market ocenění portfolia ABS/CDO projevilo ve výkazu zisku a ztrát hodnotou –32,8 mil. EUR (před zdaněním) a mark-to-market ocenění ostatního portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) hodnotou zhruba – 40 mil. EUR). Po čtvrtém čtvrtletí 2007 (336,8 mil. EUR) je se tak jedná o druhý nejvyšší čtvrtletní výsledek, jakého kdy bylo dosaženo.

Návratnost kapitálu (cash, t.j. bez zahrnutí lineárních odpisů v souvislosti s klientskou základnou a se sítí poboček z realizovaných akvizic) vzrostla ze 14,6 % (vykázaná hodnota 14,1 %) v roce 2007 na nynějších 15,3 % (vykázaná hodnota 14,8 %).

Zisk na akcii (cash) činil v prvním čtvrtletí 2008 1,04 EUR (vykázaná hodnota 1,01 EUR) oproti 1,00 EUR (vykázaná hodnota 0,97 EUR) ve srovnatelném čtvrtletí minulého roku.

Celková bilanční suma se v prvním čtvrtletí 2008 zvýšila oproti konci roku 2007 o 2,0 % na 204,5 mld. EUR.

Ukazatel solventnosti vztažený na úvěrové riziko se díky nárůstu objemu obchodů mírně snížil z 10,5 % ke konci roku 2007 na 10,2 % k 31. březnu 2008 a je tak i nadále výrazně vyšší, než zákonem stanovený mini-mální požadavek ve výši 8 %.

Výhled

Erste Bank potvrzuje své dosavadní cíle: zvýšení čistého zisku po menšinových podílech o minimálně 20 % v tomto obchodním roce a o 25 % v roce 2009, bez zohlednění výnosu z prodeje pojišťovny s Versi-cherung pojišťovně Vienna Insurance Group. Prodejem s Versicherung a s tím spojeným posílením kapitá-lové základny (pozitivní vliv na ukazatel kapitálové přiměřenosti: +70 bázických bodů) se pro rok 2009 očekává ukazatel Tier 1 v hodnotě nad 8 %. Návratnost vlastního kapitálu (ROE) tak v roce 2009 dosáhne hodnoty nad 16 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).