Hlavní navigace

Erste Bank i nadále vykazuje uspokojivé výsledky:

Sdílet

I v prvním čtvrtletí pokračuje ve skupině Erste Bank velmi uspokojivý vývoj. „Stavíme na výborných výsledcích minulého roku a i v prvním čtvrtletí přispěly k úspěchu velkou měrou naše středoevropské dceřiné společnosti“, prohlásil Andreas Treichl, předseda představenstva a generální ředitel banky. „Velmi spokojeni jsme se ziskem, který z operativního obchodu vykázala Slovenská sporiteľňa. Ta se po včasném dokončení transformace výborně umístila na trhu a jistě dosáhne výnosové cíle, které si stanovila na letošní rok“, dodal.

Podobný vývoj očekává Erste Bank ve všech svých dceřiných společnostech ve střední Evropě i v dalších čtvrtletích, „neboť už dnes pociťujeme v celé oblasti vliv rozšiřování EU,“ vysvětlil Andreas Treichl. „Nejen, že se zlepšilo investiční prostředí, což nám kromě uspokojivých výsledků přineslo i zlepšení ratingu dceřiných bank. Také odbyt pro tento region inovativních produktů – jako například stavební a sanační úvěry, penzijní připojištění nebo úvěrové balíčky – potvrzují, že jsme na správné cestě“, uzavřel Treichl.

V Rakousku se do výsledků i nadále promítá napjatá hospodářská situace, díky vývoji rizikové situace a poptávky po úvěrech lze ale očekávat lehké oživení.

Vybrané ukazatele za 1. čtvrtletí 2003
 – srovnání k 31. březnu 2002, pokud není uvedeno jinak.

• Konsolidovaná bilanční suma vzrostla oproti 31.12.2002 o 3,2 % ze 121,2 na 125,1 mld. EUR.

• Čistý úrokový výnos stoupl o 5,6 % z 584,8 na 617,6 mil. EUR.

• Ostatní provozní výsledek klesl o 3,7 % z 317,8 na 305,9 mil. EUR.

• Zisk před zdaněním se zvýšil o 7,6 % ze 172,9 na 186,1 mil. EUR.

• Čistý zisk za účetní období stoupl o 15,0 % ze 65,9 na 75,8 mil. EUR.

• Návratnost kapitálu (RoE) se i přes navýšení kapitálu v roce 2002 udržela nad hranicí 12 procent a činí 12,1 % (ve srovnání s celoroční hodnotou 12,7 % za rok 2002).

• Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se podařilo zlepšit z 67,9 % za rok 2002 na 66,4 % v 1. čtvrtletí 2003.

• Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 podle rakouského zákona o bankovnictví činil k 31. březnu 2003 6,6 % (pro srovnání: k závěru roku 2002 to bylo 6,3 %).

Z pohledu investorů lze konstatovat, že Erste Bank vykazuje v uplynulých letech vedle potěšujícího vývoje akciového kurzu i celkově velmi zdravý vývoj:

Za uplynulé tři roky se například průběžně zvyšovaly vlastní prostředky skupiny Erste Bank. Celkový vlastní kapitál vzrostl z ca. 3,3 mld. na konci roku 1999 na 7,2 mld. EUR ke 31.3.2003, klíčový kapitál z 1,75 mld. na nynější téměř 4 mld. EUR.

To umožnilo odpovídající růst skupiny, který zabezpečuje její nezávislost a zároveň vybudování výnosného středoevropského trhu:

Pohledávky za klienty (bruto) stouply za toto období z 26,4 mld. na konci roku 1999 na 65,0 mld. EUR k 31.3.2003. Vklady klientů se zvýšily z 19,5 mld. koncem 1999 na 63,1 mld. EUR ke konci března 2003.

Tyto potěšující trendy se projevily také na výkazu zisků a ztrát: Nejen, že se bance daří každoročně zvyšovat čistý zisk za účetní období – ze 164,6 mil. v roce 1999 na 255,2 mil. EUR v roce 2002 respektive na 75,8 mil. EUR v 1. čtvrtletí 2003, ale vzrůstá i zisk na akcii – přes několikeré navýšení kapitálu: v roce 1999 činil zisk na akcii 3,74 EUR, v roce 2002 to bylo již 4,73 EUR a za první čtvrtletí 2003 1,28 EUR.

Nejdůležitější výnosová položka – čistý úrokový výnos – se ve srovnání s minulým rokem podařilo zvýšit o 5,6 procenta na 617,6 mil. EUR. Kromě výhodného efektu v důsledku ocenění úrokových derivátů se na úspěšném výsledku svým nadprůměrně pozitivním vývojem podílela Slovenská sporiteľňa a Erste Bank Hungary.


Úroková marže , vztažená na aktiva přinášející úroky, činila v 1. čtvrtletí 2003 2,26 % (ve srovnání s 2,30 % za celý rok 2002 resp. s 2,28 % za 1. čtvrtletí 2002).

Čistý příjem z poplatků a provizí činil 228,9 mil., což je o 6,2 procent méně než v minulém roce. Zatímco výsledky z platebního styku a stavebního spoření byly více než uspokojivé, zaznamenalo obchodování s cennými papíry a úvěrování nižší hodnoty než v minulém roce. Do srovnávacího výsledku za minulý rok se nadto promítl jednorázový příjem z provizí skupiny Immorent (ca. 6,5 mil.), který se v 1. čtvrtletí 2003 už neopakoval. Na základě vývoje burzovního trhu v Rakousku se s poklesem dalo počítat (v Erste Bank a ve spořitelnách 9,3 procent), výsledky ve střední Evropě jsou i nadále velmi uspokojivé.

Ačkoliv se podmínky na trhu nezlepšily, podařilo se zvýšit čistý zisk z obchodních operací o 18,1 % na 60,1 mil. EUR, přičemž byly zaznamenány přírůstky ve všech obchodních oblastech. Nadprůměrných přírůstků dosáhla Česká spořitelna (+ 69,6 %) a Erste Bank Hungary.

Zisk z pojišťovací činnosti, který zahrnuje výsledky všech pojišťovacích společností zohledněných v konsolidované účetní uzávěrce, se vyvíjel podprůměrně. Je to způsobeno především nevýhodnými vkladovými podmínkami na kapitálových trzích a extrémně pozitivnímu vývoji v 1. čtvrtletí 2002.

Všeobecné administrativní náklady se ve srovnání s atypicky nízkým 1. čtvrtletím 2002 zvýšily o 6,2 % na 605,1 mil. EUR (oproti čtvrtinové hodnotě celoročního průměru 2002 lehce poklesly).

Náklady na zaměstnance stouply o 9,3 % na 342,0 mil. EUR (ani tato položka se ve srovnání s čtvrtinou ročního průměru 2002 nezvýšila). Zvýšení je způsobeno především nárůstem mezd v dceřiných společnostech ve střední Evropě, kde byly na základě zvyšování kvality platy přizpůsobeny na tržní úroveň. Kromě zmíněných ukazatelů se zde, stejně jako u ostatních položek, projevila první konsolidace Riječka banky od druhého čtvrtletí roku 2002. Stav personálu se v 1. čtvrtletí 2003 lehce snížil. Ke 31. březnu 2003 bylo v celém koncernu zaměstnáno 36.877 zaměstnanců (váženo podle stupně pracovního úvazku), ke konci roku 2002 to bylo 36.923.

Zatímco věcné náklady klesly vůči minulému roku o –2,7 % na 178,7 mil. EUR, stouply odpisy majetku nadprůměrně o 15,1 % na 84,4 mil. EUR. Důvodem jsou rozsáhlé investice do výpočetní techniky učiněné v posledních letech. Jednalo se především o software – například pro jednotnou platformu pro celý spořitelní sektor – a s ním spojené postupné časové odpisy.

Celkové provozní příjmy (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výsledek z pojišťovací činnosti) stouply v 1. čtvrtletí 2003 o 2,6 procenta na 911,0 mil. EUR. Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 6,2 procenta na 605,1 mil. EUR. Čistý provozní výsledek jako saldo těchto veličin činí 305,9 mil. EUR, což je o 3,7 procenta méně než ve srovnávacím období minulého roku. Očekávaný lehký pokles ostatního provozního výsledku o 3,7 % na 305,9 mil. EUR byl dán především atypicky nízkými náklady za 1. čtvrtletí 2002 a v průběhu dalších čtvrtletí se opět vyrovná.

Ze srovnání všeobecných administrativních nákladů a celkových provozních příjmů vyplynul za 1. čtvrtletí 2003 lepší poměr nákladů a výnosů ve výši 66,4 procenta než v roce 2002 (67,9 %). Vůči 1. čtvrtletí 2002 (64,2 %) se projevil pouze nepatrný nárůst.

Rezervy a opravné položky k úvěrům činily v 1. čtvrtletí 2003 97,2 mil. EUR, což je o 9,1 % více než v minulém roce, celoročně se z dnešního pohledu nepočítá s vyšší hodnotou než v roce 2002.

Zatímco je obchod v tuzemsku i nadále zatěžován všeobecnou konjunkturální situací, v dceřiných společnostech ve střední Evropě se pozitivně projevuje v zásadě již uzavřená restrukturalizace úvěrového portfolia a fungující jednotné řízení úvěrových rizik.

Do ostatního provozního výsledku se promítly především přecenění a výnosy z prodeje majetkových účastí a cenných papírů, které nejsou zahrnuty v aktivech určených k obchodování, dále pak amortizace firemních hodnot a platby na pojištění vkladů ve střední Evropě. I přes výrazně zvýšenou amortizaci firemních hodnot, danou především rozšířením účasti na České spořitelně, spořitelně Tiroler Sparkasse a společnosti Sparkassen Versicherung AG, ke kterým došlo v průběhu minulého roku, a akvizicí Riječka banky, činilo saldo za 1. čtvrtletí pouze –22,6 mil. EUR (v roce 2002 to bylo –55,8 mil. EUR), neboť v 1. čtvrtletí 2002 se projevily vyšší ztráty dané oceněním a prodejem cenných papírů.

Zisk před zdaněním dosáhl za 1. čtvrtletí 2003 186,1 mil. EUR, což je o 7,6 procenta více než v minulém roce.

Menšinové podíly na zisku za dílčí období se snížily díky navýšení účasti na České spořitelně, které se uskutečnilo v létě roku 2002. Čistý zisk za účetní období stoupl o +15 % na 75,8 mil. EUR a podtrhl tím solidní postavení Erste Bank.

Návratnost kapitálu (RoE) se podařilo udržet ve výši 12,1 procenta (ve srovnání s 12,7 % za celý rok 2002), ačkoliv se nyní plně projevily důsledky navýšení kapitálu na průměrný vlastní kapitál v roce 2002.

I když je situace na trhu i nadále složitá, přesto se za celý rok 2003 očekává dvoumístný přírůstek čistého zisku ve srovnání s rokem 2002.

Pro rok 2005 byl stanoven cíl dosáhnout čistého zisku za účetní období ve výši zhruba 500 mil. EUR, z čehož vyplývá návratnost kapitálu na nyní již navýšený kapitál ve výši ca. 15 procent. Poměr nákladů a výnosů by se v roce 2005 měl pohybovat mezi 60 a 62 procenty.

Bilanční vývoj

Celková konsolidovaná aktiva skupiny Erste Bank stoupla za 1. čtvrtletí 2003 vůči konci roku 2002 o 3,2 % na 125,1 mld. EUR.

Pohledávky za klienty se přitom zvýšily jen nepatrně o 0,8 procenta na zhruba 65 mld. EUR, přičemž spořitelny křížového garančního systému zaznamenaly lehký pokles; k malému zvýšení došlo v zahraničních pobočkách respektive ve střední Evropě.

Zřetelný přírůstek ve výši 9 procent na 35,8 mld. EUR zaznamenalo celkové portfolio cenných papírů a cenných papírů držených do splatnosti. Nejvíce přitom stouplo portfolio cenných papírů na prodej (+ 15,3 procenta na 7,8 mld. EUR) a cenných papírů držených do splatnosti (+ 8,4 procenta na 24,5 mld. EUR), jejichž nárůst byl dán především rozšířením vkladů cenných papírů.

Na straně pasiv stouply vklady klientů o 2,9 procenta na 63,1 mld. EUR, ačkoliv spořící vklady zaznamenaly lehké snížení způsobené mimo jiné změnou vykazovací povinnosti ve Slovenské sporiteľně.

Nadále se silně zvýšilo refinancování pomocí emitovaných dluhopisů (+ 6,5 procenta na 15,1 mld. EUR). Zohledníme-li vývoj podřazeného dluhu, zvýšilo se od konce roku 2002 o 5,4 procenta na 18,5 mld. EUR.

Ke zvýšení došlo také u menšinových podílů na vlastním kapitálu (+7,4 procenta na 2,9 mld. EUR), především díky emisi dalšího hybridního klíčového kapitálu.

Celkové vlastní prostředky skupiny Erste Bank jako skupiny úvěrových institucí podle rakouského zákona o bankovnictví , dosáhl k 31. březnu 2003 zhruba 7,2 mld. EUR (oproti minimálnímu požadavku ve výši 5,1 mld. EUR), což představuje ukazatel krytí ve výši ca. 140 %. Klíčový kapitál činil necelé 4 mld. EUR.

Z toho vyplývá ukazatel kapitálové přiměřenosti (Tier 1) ve výši 6,6 procenta (oproti 6,3 procenta ke konci roku 2002). Zvýšení je především důsledkem již zmíněného dalšího navýšení hybridního klíčového kapitálu v rozsahu ca. 155 mil. EUR. Ukazatel vlastních prostředků dosáhl k 31. březnu 2003 11,4 procenta (oproti 11,0 procentům ke konci roku 2002) a výrazně překročil minimální zákonný požadavek ve výši 8,0 procenta.

Nová segmentace

S cílem přehledněji zobrazit koncernovou strukturu byla ve výkaznictví skupiny Erste Bank od 1. čtvrtletí 2003 zavedena nová segmentace. Pro lepší zohlednění rozdílné dynamiky jednotlivých trhů jsou výsledky prezentovány zvlášť pro region Rakousko, střední Evropu a mezinárodní obchod. Segment Obchodní centra i nadále podporuje svými službami v oblasti marketingu, organizace a informačních technologií realizaci strategie v celé skupině Erste Bank.

Region Rakousko je rozdělen na obchodní segmenty Spořitelny, Retail a nemovitosti, Velcí podnikoví klienti a Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví. Segment Retail a nemovitosti nyní také zahrnuje spořitelny, na kterých má Erste Bank většinový podíl (Salzburger Sparkasse Bank AG, Tiroler Sparkasse Bank AG, Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl Bank AG). Spořitelny konsolidované na základě své příslušnosti ke křížovému garančnímu systému a spořitelny, na kterých má Erste Bank pouze menšinový podíl, tvoří nyní vlastní segment. Dosavadní segment Pořizování aktiv byl na základě charakteru klientských obchodů přiřazen z velké většiny segmentu Retail a nemovitosti, menší část (korporační klienti) spadá do segmentu Velkých podnikových klientů. Mezinárodní obchod (včetně komerčního bankovnictví poboček v Londýně, New Yorku a Hongkongu) byl vyčleněn ze segmentu Velkých podnikových klientů a tvoří vlastní segment.

V regionu střední Evropa budou všechny dceřiné společnosti rozšířeného domácího trhu Erste Bank znázorňovány jednotlivě.

Tímto jasným rozčleněním byly segmenty přizpůsobeny organizační stavbě Erste Bank, aby bylo dosaženo vyšší vypovídací schopnosti o vývoji na těchto trzích. Do budoucna tak bude v rámci skupiny Erste Bank možno srovnat regiony Rakousko, střední Evropa a mezinárodní obchod.

Komentář k údajům jednotlivých segmentů

Oproti 1. čtvrtletí minulého roku stoupl vlastní kapitál podle IFRS přidělovaný jednotlivým segmentům o více než 40 procent, především díky úspěšnému navýšení kapitálu Erste Bank v červenci 2002. Z tohoto důvodu má srovnání návratnosti kapitálu jen omezenou vypovídací schopnost.

Segment Rakousko

Segment Rakousko vykázal ve čtvrtletním srovnání vyšší čistý úrokový výnos (395,5 mil. oproti 370,5 mil. EUR) i zvýšený čistý zisk z obchodních operací (41,7 mil. oproti 36,8 mil. EUR). Kvůli situaci na kapitálových trzích výrazně klesl výsledek z pojišťovací činnosti ze 7,4 mil. na 2,6 mil. EUR a zároveň stoupla tvorba rezerv a opravných položek ze 69,8 mil. na 86,4 mil. EUR. Zisk před zdaněním vzrostl v tomto segmentu z 85,8 mil. na 96,2 mil. EUR. Ovšem zvýšené daňové odvody sníží čistý zisk za účetní období z 39,4 mil. na 28,2 mil. EUR.

Spořitelny
Segment Spořitelny zahrnuje všechny rakouské spořitelny začleněné do křížového garančního systému s výjimkou těch, na kterých má Erste Bank většinový podíl.
Zčásti překvapivě velké odchylky v jednotlivých položkách a zhoršení poměru nákladů a výnosů v tomto segmentu jsou způsobeny především provotním zohledněním spořitelen křížového garančního systému v 1. čtvrtletí 2002 spolu s velmi dobrým čtvrtletním výsledkem. Srovnání čtvrtletí má tedy jen podmíněnou srovnávací schopnost.

Retail a nemovitosti
K tomuto segmentu patří retailové bankovnictví, obchod s nemovitostmi a komerční bankovnictví (pro malé a střední podniky) v Rakousku, vlastní spořitelny (Salzburger Sparkasse, Tiroler Sparkasse, Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl) a dceřiné společnosti zabývající se především retailovým obchodem (Bausparkasse, ERSTE-SPARINVEST, EBV-Leasing, VMG-Erste Bank pojišťovací makléři). Pokles čistého zisku za účetní období o 12,6 mil. EUR byl dán především velmi dobrými výsledky pojišťovny Sparkassen Versicherung ve výši v 1. čtvrtletí 2002 (7,4 mil. EUR) oproti 2,6 mil. EUR za 1. čtvrtletí 2003. Pokračující slabý vývoj kapitálových trhů se projevil v lehkém poklesu čistého příjmu z poplatků a provizí.

Velcí podnikoví klienti
Tento segment zahrnuje kromě obchodu s vekými klienty také leasingovou dceřinou společnost Immorent. Zatímco bylo díky vyššímu objemu obchodů i lepším maržím dosaženo zřetelného zlepšení čistého úrokového výnosu, došlo oproti výbornému 1. čtvrtletí minulého roku ke snížení čistého příjmu z provizí a poplatků. Celkové administrativní náklady byly výrazně sníženy.

Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví
V tomto segmentu jsou kromě obchodních oblastí ve Vídni zahrnuty také Treasury aktivity poboček v New Yorku a Hongkongu. Díky velmi vysokému čistému zisku z obchodních operací při současném snížení nákladů se vůči minulému roku podařilo téměř zdvojnásobit zisk před zdaněním.

Segment střední Evropa

Podle očekávání pokračoval v 1. čtvrtletí ve střední Evropě růst všech výnosových položek. Kromě České spořitelny přispěla velkým dílem i Slovenská sporiteľňa, která minulý rok zakončila proces transformace. Do zlepšeného čtvrtletního výsledku se ovšem promítlo také převzetí Riječka banky.

Česká spořitelna
Vývoj úrokových marží přinesl pokles úrokových výnosů České spořitelny, což se jí ovšem podařilo díky navýšení výnosů z provizí a poplatků vykompenzovat o 21 %. Nárůst zisku před zdaněním lze vysvětlit především rozpuštěním rezerv a opravných položek. Navýšení podílu Erste Bank na České spořitelně, ke kterému došlo v druhé polovině roku 2002, se projevilo ve výrazně zlepšeném příspěvku České spořitelny na čistém zisku skupiny Erste Bank za účetní období.

Slovenská sporiteľňa
Zvýšit zisk před zdaněním se podařilo především díky zásadnímu nárůstu čistého úrokového výnosu, který byl dán snížením úroků na straně pasiv a větším příspěvkem at equity Prvé stavebné sporiteľni.

Erste Bank Hungary
Erste Bank Hungary výrazně zlepšila svůj čistý úrokový výnos díky zřetelnému rozšíření objemu obchodů především v hypotečních úvěrech. Velkým úspěchem je zdvojnásobení příjmu z poplatků a provizí oproti výsledku stejného období minulého roku, což dokresluje pozitivní trend trvající už od 2. čtvrtletí 2002.

Erste & Steiermärkische Bank und Riječka banka
Důvodem masivního zlepšení zisku tohoto segmentu je zakoupení Riečka banky ve 2. čtvrtletí 2002.

Segment Mezinárodní obchod

V tomto segmentu je kromě relevantní obchodní oblasti ve Vídni zahrnuto také komerční bankovnictví zahraničních poboček v Londýně, New Yorku a Hongkongu. Nejvýraznějším činitelem poklesu ve všech položkách je výrazné posílení eura vůči americkému dolaru, i když se podařilo zásadním způsobem snížit všeobecné administrativní náklady a tím i poměr nákladů a výnosů.


Segment Obchodní centra

Do segmentu Obchodní centra patří jednotky, které nelze přiřadit přímo jednotlivým segmentům (jako např. dceřiné společnosti podporující bankovní činnost) a dále všeobecné konsolidační položky.

Hana Cygonková
Tiskové oddělení
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).