Hlavní navigace

EK: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2004

Podle bankovních údajů o pokladním plnění dosáhly ke konci října celkové příjmy státního rozpočtu 624,8 mld Kč (82,9 % upraveného rozpočtu) a celkové výdaje 684,3 mld Kč (78,7 % upraveného rozpočtu). Vykázaný schodek ve výši –59,5 mld Kč je proti schodku vykázanému ke konci října loňského roku o 23,4 mld Kč, tj o 28,3 % nižší.

Sdílet

I když ve srovnání s výsledky dosaženými ke konci září (schodek –40,5 mld Kč) se hospodaření státního rozpočtu v průběhu měsíce října zhoršilo, (když říjnové výdaje 84,4 mld Kč převýšily říjnové příjmy 65,5 mld Kč o 18,9 mld Kč) je výše schodku vykázaného ke konci října pod úrovní 10/12 celoročního rozpočtu o 36,9 mld Kč. Předstih plnění celkových příjmů před výdaji se tak snížil z 5,2 procentního bodu ke konci září (74,2 % proti 69,0 %) na 4,2 procentního bodu ke konci října (82,9 % proti 78,7 %). Říjnové hospodaření státního rozpočtu tedy skončilo schodkem ve výši –18,9 mld Kč (v říjnu 2003 činil schodek –2,7 mld Kč). Toto meziměsíční zvýšení schodku bylo ovlivněno především transferem prostředků pro školy v působnosti územních samosprávných celků na celé 4. čtvrtletí předem v celkové výši 15,3 mld Kč a úhradou ztráty ČKA ve výši 5,0 mld Kč.

Při meziročním růstu celkových příjmů o 55,9 mld Kč, tj. o 9,8 % (rozpočet počítá s růstem o 54,4 mld Kč, tj. o 7,8 % proti skutečnosti roku 2003) vzrostly daňové příjmy vč. pojistného na sociální zabezpečení o 40,8 mld Kč, tj. o 7,5 % (rozpočet počítá s růstem o 46,1 mld Kč, tj. o 6,9 %), nedaňové, kapitálové a ostatní příjmy jsou vyšší proti loňským 10 měsícům o 15,0 mld Kč, tj. o 55,7 %, což již převyšuje záměr rozpočtu (růst proti skutečnosti 2003 o 26,6 %).

Vývoj inkasa daní a poplatků odpovídá záměrům rozpočtu, a to jak z hlediska jeho plnění, tak i pokud jde o meziroční dynamiku. Svojí celkovou výší 344,6 mld Kč představuje 81,6 % celoročního rozpočtu a meziroční růst o 7,6 % (rozpočet je nad úrovní loňské celoroční skutečnosti o 6,6 %).

Plnění inkasa DPH je na stejné úrovni jako bylo za 10 měsíců v roce 2003, přičemž loňské celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 4,5 mld Kč, tj o 3,7 %. Svým objemem 115,0 mld Kč představuje již 86,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 10,6 mld Kč, tj. o 10,1 % (rozpočet počítá s růstem o 6,3 % proti skutečnosti 2003), zatímco ve stejném období m.r. bylo inkaso o 6,9 mld Kč, tj. o 7,1 % nad úrovní roku 2002. Stejně jako v minulých letech jsou v inkasu DPH zahrnuty i vratky této daně, které jsou ve srovnání se stejným obdobím minulého roku letos nižší o 7,9 mld Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo ke konci října 76,2 mld Kč, tj. 80,0 % rozpočtu, při meziroční dynamice 108,4 % (rozpočet počítá s růstem o 7,4 % proti skutečnosti 2003). Letošní plnění DPFO je o 2,4 procentního bodu vyšší než ve stejném období minulého roku a meziroční dynamika rovněž převyšuje loňskou (o 1,7 mld Kč, resp. o 2,0 procentního bodu), takže lze očekávat naplnění rozpočtované částky (na rozdíl od loňského roku, kdy nebyl rozpočet splněn o 2,0 mld Kč). Tento vývoj je ovlivněn vyšším inkasem všech složek této daně, tj. daně ze závislé činnosti (79,9 % rozpočtu proti 77,5 % v roce 2003), daně z přiznání (76,5 % proti 75,3 %), jakož i příznivějším inkasem srážkové daně (93,6 % proti 86,4 %)

Obdobně se vyvíjí i inkaso daně z příjmů právnických osob (DPPO). To dosáhlo výše 68,9 mld Kč, což představuje 81,5 % rozpočtu a meziroční růst o 2,4 % (rozpočet počítá s růstem o 3,0 % proti skutečnosti 2003). I když je letošní plnění mírně pod úrovní loňského roku (o 0,8 procentního bodu), lze i letos očekávat mírné překročení schváleného rozpočtu (v loňském roce bylo celoroční inkaso nad úrovní rozpočtu o 2,5 mld Kč).

Naproti tomu vývoj inkasa spotřebních daní je méně příznivý. Svojí výší 67,9 mld Kč představuje pouze 80,6 % rozpočtu, což je o 7,0 procentního bodu méně než ke konci loňského října. Meziroční růst (o 14,8 %) je sice nad úrovní loňské dynamiky (o 10,1 procentního bodu), za rozpočtovanou dynamikou (15,7 % proti skutečnosti 2003) však zaostává o 0,9 procentního bodu.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 453,6 mld Kč, což představuje 82,0 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 34,0 mld Kč, tj. o 8,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso 419,5 mld Kč, tj. 82,6 % rozpočtu a meziroční přírůstek 24,3 mld Kč (6,1 %).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo 238,2 mld Kč, tj. 81,5 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 16,6 mld Kč, tj. o 7,5 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 %). V porovnání se stejným obdobím minulého roku (plnění rozpočtu na 80,4 % při meziroční dynamice 5,4 %) jsou letošní výsledky příznivější, takže lze očekávat mírné (cca 1 mld Kč) překročení rozpočtu (v loňském roce nebyl rozpočet naplněn o 3,2 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je za deset měsíců letošního roku záporné částkou 24,6 mld Kč, což je již více než činí celoroční rozpočtovaný objem (20,8 mld Kč). Z toho saldo tzv. důchodového účtu (rozdíl příjmů z pojistného na důchody a výdajů na důchody vč. správních výdajů) skončilo přebytkem 35 mil. Kč (státní rozpočet celoročně počítá s přebytkem 6,1 mld Kč). Proti stejnému období minulého roku je tento výsledek o 22,8 mld Kč lepší zejména v důsledku zvýšení sazby pojistného na důchody z 26,0 % na 28,0 % při současném snížení sazby na státní politiku zaměstnanosti z 3,6 % na 1,6 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly ke konci října výše 42,0 mld Kč, t.j. již 105,8 % rozpočtu a meziročně vzrostly o 15,0 mld Kč, tj. o 55,7 %. Vysoké plnění i dynamika souvisí s přijatými kompenzačními platbami z rozpočtu EU ve výši 9,2 mld Kč (91,1 % rozpočtu), s úhradou od ČSOB ve výši 4,7 mld Kč za realizovanou záruku státu při prodeji IPB (100 % plnění rozpočtu), dále s převody do rezervního fondu ve výši 3,4 mld Kč (stav k 30.6.) a s příjmem z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu ve výši 1,3 mld Kč, které nejsou rozpočtovány, jakož i s příjmy Českého telekomunikačního úřadu ve výši 5,9 mld Kč (plnění rozpočtu na 112,9 %) souvisejícími se splátkami UMTS inkasovanými v plné rozpočtované výši a s poplatky za přidělené kmitočty a čísla.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za deset měsíců roku čerpány ve výši 684,3 mld Kč, tj. na 78,7 % a meziročně vzrostly o 32,4 mld Kč, tj. o 5,0 % (rozpočet počítá s růstem o 7,5 %), zatímco v loňském roce činilo čerpání 80,0 % rozpočtu při meziročním růstu 7,1 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu čerpány ve výši 650,5 mld Kč, tj. na 81,0 % při meziročním růstu o 30,8 mld Kč, tj. o 5,0 % (ve stejném období minulého roku činilo čerpání 81,8 % rozpočtu při meziročním růstu o 7,7 %). Rozpočtem předpokládaná dynamika 6,8 % je tak vyšší proti skutečnému tempu o 1,8 procentního bodu.

Čerpání výdajů převyšující 83,3 % rozpočtu (tj. 10/12 rozpočtu) vykazují zejména výdaje na státní sociální podporu, které svým objemem 31,4 mld Kč představují 100,8 % rozpočtu (vliv úhrady jednorázové dávky dětem v souvislosti se sociálními kompenzacemi v návaznosti na změnu sazeb DPH ve výši 3,8 mld Kč, dále vliv výplaty jednorázového mimořádného důchodu ve výši 1000 Kč, celkem vyplaceno 2,7 mld Kč, a zvýšení rodičovského příspěvku z 2 552 Kč na 3 573 Kč od května letošního roku). Dále jsou to neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 5,3 mld Kč. tj. 100,0 % (vliv vstupu ČR do EU, kdy oblast regulace zemědělského trhu je financována převážně z prostředků EU), neinvestiční transfery územním rozpočtům ve výši 100,7 mld Kč, tj. 92,2 % (vliv uvolnění účelových prostředků na přímé náklady na vzdělávání z kapitoly MŠMT do rozpočtů obcí a krajů na celé 4. čtvrtletí dopředu dle usn. vlády č. 1084 z 6.11.2002), neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, které ke konci října byly čerpány ve výši 30,6 mld Kč, tj. na 91,8 % rozpočtu (vliv předsunuté platby státu VZP ve výši 2,8 mld Kč) a výdaje kapitoly Státní dluh v objemu 25,1 mld Kč, tj. 92,9 %. Ostatní neinvestiční výdaje státního rozpočtu nedosahují výše odpovídající 10/12 z celoročního rozpočtu – z nich nejnižší plnění vykazují výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (na 68,5 %) a výdaje na platy zaměstnanců vč. povinného pojistného (na 70,1 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 33,7 mld Kč, což představuje 50,3 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 56,7 %), při meziročním růstu o 5,1 %. Tento vývoj je obdobný jako v předchozích letech, neboť rychlejší plnění se tradičně soustřeďuje do závěrečných měsíců roku v důsledku postupného uvolňování prostředků vlivem výběrových řízení na investice a delší dobu trvání dodávek.

Z celkového objemu prostředků získaných z úvěrů od EIB na financování čtyř projektů rozpočtovaných ve výši 9 910 mil. Kč bylo ke konci října čerpáno celkem 3,3 mil. Kč (33,3 %), v tom na dálniční obchvat Plzně 1 219 mil. Kč (57,2 %), na odstraňování povodňových škod z roku 2002 1 667 mil. Kč (46,3 %), na prevence proti povodním 321 mil. Kč (45,9 %) a na Masarykovu universitu Brno 97 mil. Kč (9,0 %).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).