Hlavní navigace

Čtvrtletní zpráva o situaci na kapitálovém trhu

Komise pro cenné papíry na svých webových stránkách vydala Čtvrtletní zprávu o situaci na kapitálovém trhu. Stručné závěry z oblasti veřejných trhů, obchodování mimo veřejné trhy, poskytování investičních služeb, kolektivního investování, penzijních fondů a legislativní shrnuje tato zpráva.

Sdílet

Veřejné trhy

Ve 1. čtvrtletí 2004 došlo ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2003 k poklesu celkového objemu obchodů na veřejných trzích (burze a RM-Systému) o 12,9 %. Absolutně byl objem obchodů za 1 čtvrtletí roku 2004 336,6 miliard Kč. Objem obchodů uskutečněných na burze poklesl o 12,8 % (z hodnoty 385 miliard Kč na 335,7 miliard Kč). Objem obchodů uskutečněných na trhu RM-Systému poklesl na polovinu (z 1,8 na 0,9 miliard Kč). Celkový podíl objemů obchodů RM-Systému na všech obchodech uskutečněných prostřednictvím veřejných trhů je 0,3 %. Na burze během prvního čtvrtletí roku 2004 převažovaly obchody s dluhopisy nad obchody s akciemi. Na celkovém objemu obchodů se akcie podílely 36 %.

V prvním čtvrtletí roku 2004 bylo vydáno celkem 17 emisí cenných papírů v následujícím složení:

  • 6 emisí registrovaných dluhopisů v objemu 12,5 mld Kč;
  • 2 emise státních dluhopisů v objemu 10,98 mld. Kč;
  • 9 emisí neregistrovaných dluhopisů v objemu 13,6 mld. Kč; a
  • 1 případě došlo k navýšení objemu registrované emise akcií v objemu 700mil Kč.

Z obchodování na veřejném trhu organizovaném RM-S bylo vyloučeno celkem 6 emisí cenných papírů, z veřejného trhu organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a. s. byly vyřazeny celkem 3 emise cenných papírů.

Obchodování mimo veřejné trhy

Transakce mimo veřejné trhy (burzu a RM-S) jsou uskutečňovány prostřednictvím společností UNIVYC, a..s (dále jen „Univyc“) a Střediska cenných papírů (dále jen „SCP“). Vývoj objemu obchodů byl obdobný jako vývoj na veřejných trzích. Zlomovým rokem v historii vývoje objemu obchodů na neveřejných trzích je rok 2001, po jehož uplynutí se počáteční růstový trend změnil v postupný pokles. Celkový objem transakcí uskutečněných mimo veřejné trhy v 1. čtvrtletí 2004 (absolutně 350,7 mld. Kč) ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 poklesl o o 7,0 %. Z celkového objemu transakcí připadá podíl na přepážky SCP 0,4 %, zbytek objemu transakcí byl uskutečněn prostřednictvím Univycu.

Poskytování investičních služeb

K 31. březnu 2004 působilo na českém kapitálovém trhu 72 obchodníků s cennými papíry v následujícím složení:

  • 51 nebankovních subjektů
  • 21 bank.

Členem burzy ke konci března bylo 26 subjektů.

K danému datu měla Komise pro cenné papíry v evidenci 1727 makléřů a 3296 registrovaných investičních zprostředkovatelů.

Ve sledovaném období nabylo právní moci rozhodnutí Komise o udělení povolení ke zřízení pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry společnosti LEADER INVESTMENTS, Inc., které bylo uděleno v minulém období. V současné době komise neposuzuje žádnou žádost o udělení povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry ani žádost ke zřízení pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry.

V průběhu sledovaného období obchodníci s cennými papíry zrealizovali obstaravatelské obchody v objemu cca 516 mld. Kč, z toho objem obchodů s akciemi byl 47,5 % (244,9 mld.Kč) a s dluhopisy (cca 271,1 mld. Kč). Celkový objem zrealizovaných obchodů se oproti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 50 mld. Kč (objem obchodů s dluhopisy vzrostl o 60 mld. Kč, s akciemi poklesl o 10 mld. Kč).

V průběhu sledovaného období obchodníci s cennými papíry zrealizovali obchody na vlastní účet v objemu cca 2 221,5 mld. Kč.

Kolektivní investování

V průběhu sledovaného období působilo v oblasti kolektivního investování aktivně 14 investičních společností, které obhospodařovaly 66 otevřených podílových fondů a 4 investiční fondy. V tomto období došlo ke zvýšení finančních prostředků v otevřených podílových fondech o téměř 3,4 mld. Kč, a to na hodnotu cca 110,1 mld. Kč. Kladné čisté prodeje za tuzemské otevřené podílové fondy dosáhly hodnoty 2 mld. Kč. Současně v této oblasti působilo 50 zahraničních osob kolektivního investování s 766 fondy/pod­fondy.

Penzijní fondy

Ve 1. čtvrtletí 2004 na trhu penzijního připojištění bylo evidováno 12 penzijních fondů. K 1.1.2004 byl stanoven rozhodný den fúze pro stávající dva penzijní fondy, k jejichž sloučení má dojít v průběhu roku 2004. Celková aktiva spravovaná penzijními fondy dosáhla téměř 82,1mld. Kč, což představuje nárůst oproti stejnému období minulého roku o 13,14 mld. Kč, tj. o 19,1 %. Objem prostředků evidovaných ve prospěch účastníků penzijního připojištění (údaj APF ČR), tj. včetně státních příspěvků a výnosů) překročil k 31.12.2003 částku 76,8 mld. Kč, což proti stejnému období minulého roku představuje nárůst o 13,4 mld. Kč, tj. o 21,1 %. Tento vývoj je v souladu s pokračujícím mírným růstem počtu aktivních účastníků penzijního připojištění, který dosáhl k 31.3.2004 již 2 755 tisíc osob.

Legislativní oblast

V prvním čtvrtletí roku 2004 byly vytvořeny návrhy nových zákonů vymezujících rámec podnikání na kapitálovém trhu – zákona o kolektivním investování, o dluhopisech, o podnikání na kapitálovém trhu. Předpisy projednala Poslanecká sněmovna včetně příslušných výborů. Návrhy byly poté postoupeny Senátu, kde projednání proběhlo v druhém čtvrtletí. V daném období bylo rozesláno do mezirezortního připomínkového řízení celkem 5 návrhů vyhlášek provádějících zmíněné zákony.

Návrh opatření zlepšujících fungování kapitálového trhu

Ve sledovaném období byl Komisí pro cenné papíry ve spolupráci s Burzou cenných papírů Praha, a.s. podán návrh opatření zlepšujících fungování kapitálového trhu. Z předložených opatření jsou nejvýznamnější:

  • zefektivnit infrastrukturu kapitálového trhu – především zjednodušit vypořádání obchodů s akciemi vytvořením centrálního depozitáře
  • podpořit emisní aktivity podniků a získávání prostředků na kapitálovém trhu – lze například privatizací státních podniků prostřednictvím kapitálového trhu
  • posílit systém penzijního připojištění – v souvislosti s důchodovou reformou

Výše uvedená opatření směřují k zatraktivnění českého kapitálového trhu pro zahraniční i tuzemské investory a tudíž ke zmírnění odlivu úspor do zahraničí.

Monika Paclíková
tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).