Hlavní navigace

Čtvrtletní výsledky: Erste Bank - zvyšuje čistý zisk o 58 %

Ke konci třetího čtvrtletí 2003 Erste Bank opět vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou sílu, tak i významnou pozici ve střední Evropě: „Od našeho vstupu na burzu v roce 1997 jsme v souladu s naší strategií banky pro drobné bankovnictví průběžně zvyšovali zisk, což s ohledem na rámcové hospodářské podmínky uplynulých let považujeme za velký úspěch“, prohlásil předseda představenstva a generální ředitel Andreas Treichl u příležitosti zveřejnění výsledků. „V této strategii budeme pokračovat i v budoucnosti. Již za první tři čtvrtletí jsme tak dosáhli výsledku minulého roku,“ uvedl Treichl a současně potvrdil výhled na celý rok 2003 – zvýšení čistého zisku skupiny minimálně o 25 %.

Sdílet

Akvizice maďarské Postabank představuje momentálně poslední část naší strategie pro střední Evropu. Nyní můžeme nabídnout kompletní retailovou síť nejen v Rakousku, ale také v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Chorvatsku, uvedl Treichl. Vzhledem k přetrvávajícímu růstovému trendu v souvislosti s rozšířením EU očekáváme i v následujících čtvrtletích stoupající výnosy u všech členů skupiny Erste Bank v klíčových oblastech, neboť modernizace prodejní sítě je už v podstatě ukončena, řekl Andreas Treichl.

Vybrané ukazatele za první tři čtvrtletí 2003:

  • Konsolidovaná bilanční suma vzrostla o 7,6 % ze 121,2 mld. EUR ke konci roku 2002 na 130,5 mld. EUR ke 30.9.2003.
  • Čistý úrokový výnos vzrostl o 5,4 % z 1 835,0 na 1 934,7 mil. EUR v prvních třech čtvrtletích 2003 oproti stejnému období v uplynulém roce. Čistý příjem z poplatků a provizí se zvýšil o 4,6 % z 695,2 na 727,5 mil. EUR.
  • Všeobecné provozní náklady mírně vzrostly o 1,2 % z 1 815,8 na 1 837,0 mil. EUR.
  • Provozní zisk stoupl ve srovnání s minulým rokem o 20,8 % z 841,5 na 1 016,6 mil. EUR, čistý zisk za účetní období se zvýšil o 57,8 % z 161,7 na 255,2 mil. EUR.
  • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se podařilo zlepšit ze 67,9 % (ke konci roku 2002) na nynějších 64,4 % (ke konci 3. čtvrtletí 2003).
  • Návratnost kapitálu (ROE) se v prvních třech čtvrtletích roku 2003 zvýšila na 13,4 % z 12,7 % za celý rok 2002.
  • Ukazatel kapitálové přiměřenosti podle rakouského zákona o bankách dosáhl ke 30.9.2003 hodnoty 6,5 % (na konci roku 2002 činila tato hodnota 6,3 %).

Obchodní výsledky skupiny Erste Bank

Úspěch prvních tří čtvrtletí vidí Erste Bank v rovnováze mezi rostoucími výnosy a posílenou a účinnou kontrolou nákladů. Ve srovnání s minulým rokem má počet zaměstnanců v Rakousku klesající tendenci a personální náklady se daří držet na stabilní úrovni. Tento vývoj bude pokračovat i v příštích čtvrtletích, protože budeme na straně nákladů, jak jsme již oznámili, důsledně uplatňovat další opatření, prohlásil Andreas Treichl. Zaměření na retail a koncentrace na malé a střední podniky se odráží v meziročně zvýšeném čistém úrokovém výnosu o pět procent a v nárůstu čistého příjmu z poplatků a provizí rovněž o pět procent.

Při srovnání s uplynulým rokem je nutno zohlednit, že Riječka banka byla do konsolidované účetní závěrky zahrnuta teprve od 29. dubna 2002. K navýšení podílu Erste Bank v České spořitelně došlo v létě 2002. Oproti srovnatelnému období uplynulého roku to vede k vyšší amortizaci goodwillu a zároveň nižšímu odpisu menšinových podílů z čistého zisku za účetní období.

Čistý úrokový výnos zůstává i nadále nejdůležitější výnosovovou položkou, kterou se ve vykazovaném časovém období podařilo zvýšit o 5,4 procenta z 1 835,0 na 1 934,7 mil. EUR oproti stejnému období minulého roku. Vysvětlení tohoto vývoje spočívá ve zvýšené poptávce po úvěrech, která způsobila zvýšení objemu úvěrů poskytnutých dceřinými společnostmi ve střední Evropě. Avšak také v Rakousku se podařilo dosáhnout zvýšení této výnosové položky – především v řízení bilanční struktury. Ke zlepšení výsledku přispěl rovněž pozitivní výsledek ohodnocení at equity slovenské dceřiné stavební společnosti PSS.

Úroková marže – vztažená na průměrná úročená aktiva (celková aktiva očištěna o pokladní hotovost a vklady u centrální banky, cenné papíry k obchodování, hmotný a nehmotný majetek a ostatní aktiva) – dosáhla za první tři čtvrtletí 2003 hodnoty 2,31 % (oproti 2,30 % za celý rok 2002). Rakouská úroková marže ve výši pod 2 % představuje v evropském měřítku i nadále velice nízkou úroveň. Ve střední Evropě se i přes silně klesající úroky na kapitálovém trhu podařilo udržet úrokovou marži na úrovni mezi 3,4 a 4,7 %, resp. ji v některých zemích výrazně zlepšit.

Čisté příjmy z poplatků a provizí se oproti srovnatelnému období minulého roku podařilo zvýšit o 4,6 procenta ze 695,2 na 727,5 mil. EUR. V oblasti cenných papírů bylo dosaženo mírného nárůstu (+4 %), což lze vysvětlit lepší situací na trhu. Kromě toho se mimořádně dobře vyvíjely poplatky z platebního styku (zvláště ve střední Evropě) a provize za zprostředkování stavebního spoření.

Velmi uspokojivě se vyvíjel čistý zisk z obchodních operací, který díky lepšící se tržní situaci vzrostl o 34,9 procent ze 126,5 na 170,6 mil. EUR. Ke zvláště silnému zlepšení přitom došlo v obchodování s deriváty a cennými papíry, především v Rakousku.

Výsledky z pojišťovací činnosti, které zahrnují všechny výsledky pojišťovacích společností obsažených v konsolidované závěrce, a které byly v minulém roce zatíženy především negativní situací na kapitálových trzích a katastrofickými povodněmi, vykazovaly za první tři čtvrtletí roku 2003 nadprůměrně vysoký nárůst na hodnotu 20,8 mil. EUR.

U všeobecných provozních nákladů došlo v prvních třech čtvrtletích – především díky zvýšeným investicím v oblasti IT – k nadprůměrnému zvýšení odpisů majetku (+13,3 %). Skutečnost, že se celkový nárůst provozních nákladů podařilo i přes úplnou integraci Riječka banky udržet na téměř stejné úrovni (+ 1,2 %), považuje představenstvo za úspěch účinné nákladové kontroly. Přitom bylo možno zvláště v Rakousku zaznamenat pokles nákladů.

Také ostatní administrativní náklady skupiny zaznamenaly výrazný pokles o 7,5 %. To je vedle úspěšné kontroly nákladů v tuzemsku především zásluha České spořitelny, kde se ukončená modernizace poboček projevila v nižších ostatních administrativních nákladech (-12 %). Důvodem růstu nákladů ve slovenské dceřiné společnosti je právě probíhající modernizace poboček (nárůst ostatních administrativních nákladů o 10 %), k níž dochází o rok později než v České spořitelně a přizpůsobování platů na tržní úroveň (nárůst personálních nákladů o 9 %).

Počet zaměstnanců se za první tři čtvrtletí roku 2003 snížil. Ke 30. 9. 2003 bylo v celé skupině zaměstnáno 36 422 zaměstnanců (přepočteno na plný pracovní úvazek), na konci roku 2002 činil počet zaměstnanců 36 923. Tento pokles byl zaznamenán takřka výhradně v Rakousku (-464 spolupracovníků resp. –3 %).

Personální náklady vzrostly o 3,4 procent na 1 041,1 mil. EUR. Zatímco v tuzemsku se náklady oproti minulému roku snižovaly, v dceřiných společnostech ve střední Evropě se díky kvalitativním zlepšením v personální oblasti a s tím spojeným přizpůsobováním platů na tržní úroveň náklady na zaměstnance nadprůměrně zvýšily.

Celkové provozní příjmy (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výsledek z pojišťovací činnosti) vzrostly za první tři čtvrtletí 2003 oproti srovnatelnému období minulého roku o 7,4 % z 2 657,3 na 2 853,6 mil. EUR.

Provozní výsledek se podařilo podstatně zvýšit o 20,8 % na 1 016,6 mil. EUR.

Poměr nákladů a výnosů jako poměr celkových provozních nákladů a celkových provozních příjmů dosáhl za první tři čtvrtletí úrovně 64,4 %, což představuje výrazné zlepšení oproti minulému roku (67,9 % za celý rok 2002).

Potřeba tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám byla ve vykazovaném časovém období o 9,7 % vyšší než v uplynulém roce. V roce 2002 došlo především ve 4. čtvrtletí k nadprůměrnému vzestupu. Podobný vývoj se pro letošní rok neočekává; skupina proto nepočítá se zvýšením celkové tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám za rok 2003 ve srovnání s rokem 2002. Tato prognóza je podporována klesajícími rezervami a opravnými položkami k úvěrům a pohledávkám při srovnání jednotlivých čtvrtletí.

Velice příznivý vývoj bylo možno zaznamenat v dceřiných společnostech ve střední Evropě (zvláště zohledníme-li skutečnost, že pozitivní jednorázové efekty roku 2002 se v roce 2003 již neopakovaly), což lze vysvětlit především ukončenou restrukturalizací, zlepšeným řízením rizik a velice opatrnou politikou poskytování úvěrů. Vývoj v Rakousku je naopak velice zatížen všeobecnou hospodářskou situací, což se odráží ve zvýšené tvorbě opravných položek k úvěrům a pohledávkám o 7 % ve srovnání s minulým rokem. Ani v Rakousku se však neočekává nárůst tvorby rezerv a opravných položek oproti roku 2002.

Ostatní provozní výsledek obsahuje hlavně přecenění a výnosy z prodeje majetkových účastí a cenných papírů, které nejsou zahrnuty v aktivech určených k obchodování, tvorbu rezerv a opravných položek mimo úvěrovou oblast a amortizaci goodwillu a platby na pojištění vkladů ve střední Evropě.

Za první tři čtvrtletí roku 2003 došlo k výraznému vzestupu negativního salda provozního výsledku ve výši – 128,8 mil. EUR oproti minulému roku (– 74,5 mil. EUR). K tomuto vývoji přispěl významnou měrou letošní silný nárůst amortizace goodwillu (60,9 po 39,8 mil. EUR za stejné období minulého roku), které vyplývá především z navýšení podílů na České spořitelně, spořitelně Tiroler Sparkasse a v pojišťovně s Versicherung, a také z akvizice Riječka banky, ke kterým došlo během minulého roku. Negativní vliv měly rovněž jednorázové náklady z odepisovaných IT-projektů ve výši 20 mil. EUR a tvorba rezerv a opravných položek mimo úvěrovou oblast v roce 2003.

Zisk před zdaněním za první tři čtvrtletí 2003 činil 589,2 mil. EUR, a překročil tak hodnotu minulého roku o 19,1% (494,8 mil. EUR).

Efektivní sazba daně z příjmů se podle dnešního odhadu za tento rok zvýší na zhruba 29 % (vztaženo k zisku před zdaněním), protože v minulém roce se projevil jednorázový pozitivní mimořádný vliv změny daňového zákona. Proto došlo v prvních devíti měsících roku 2003 k nadprůměrně vysokému nárůstu daně z příjmů o 45,1% na 170,6 mil. EUR.

Pokles menšinových podílů na zisku po zdanění (jako důsledek navýšení podílu majetkové učasti Erste Bank na České spořitelně v létě 2002) způsobil nadprůměrný nárůst čistého zisku za účetní období o 57,8 % ze 161,7 na 255,2 mil. EUR.

Návratnost kapitálu (ROE) se v prvních třech čtvrtletích 2003 výrazně zlepšila na 13,4 %.

Výhled na celý rok 2003 a cíle pro rok 2005

Erste Bank potvrzuje výhled na rok 2003, kdy se očekává dvoumístný nárůst čistého zisku za účetní období ve výši minimálně 25 %. Z hlediska čtvrtletí je přitom nutno zohlednit, že výsledek posledního čtvrtletí 2002 byl netypicky vysoký a na letošní rok se počítá ve čtvrtletním srovnání s kontinuálním vývojem.

Jako cílová veličina pro rok 2005 i nadále zůstává čistý zisk za účetní období po odečtení daní a menšinových podílů ve výši zhruba 500 mil. EUR, z čehož vyplývá návratnost kapitálu ve výši nejméně 15 %. Poměr nákladů a výnosů by se měl v roce 2005 pohybovat mezi 60 a 62 %.

Konsolidovaná bilanční suma skupiny Erste Bank stoupla v posledních třech čtvrtletích o 7,6 % ze 121,2 mld. EUR na konci roku 2002 na nynějších 130,5 mld. EUR ke 30. 9. 2003.

Pohledávky za klienty vzrostly jen mírně o 2,2 % na 65,9 mld. EUR. Růst byl způsoben expanzí úvěrových obchodů středoevropských společností (hypotéky a spotřebitelské úvěry), zatímco v Rakousku (sekuritizace portfolia společnosti S Autoleasing) a ve střední Evropě

došlo k prodeji úvěrových rizik v celkové výši 500 mil. EUR. Projevuje se zde také cílené snížení úvěrového portfolia malých a středních podniků v Rakousku na hodnotu 1,7 mld. EUR.

Stav rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se ve srovnání s 31. 12. 2002 snížil o 6,8 % na 2,8 mld. EUR, což souvisí především s prodejem nebonitních úvěrů v České spořitelně ve výši zhruba 280 mil. EUR.

Celkový objem cenných papírů a finančních investic, sestávající z položek cenné papíry k obchodování, cenné papíry na prodej a finanční investice, vzrostl v prvních třech čtvrtletích nadprůměrně o 18,3 % ze 32,8 mld. EUR na konci roku 2002 na nynějších 38,8 mld. EUR. Zvýšení ve všech kategoriích bylo způsobeno navýšením objemu dluhopisů a jiných cenných papírů s pevnými úroky.

Na straně pasiv vzrostly závazky ke klientům o 4,9 % na 64,3 mld. EUR, ačkoliv se stav spořících vkladů mírně snížil o 1%. Tento vzestup se vedle zvýšení vkladů institucí v důsledku mezinárodních obchodů Erste Bank AG projevuje především u dceřiných společností ve střední Evropě.

Objem emitovaných dluhopisů v prvních třech čtvrtletích 2003 silně vzrostl, přičemž zde bylo využito momentální atraktivní tržní situace. Suma emitovaných dluhopisů a podřízených dluhopisů vzrostla o 17,5 % ze 17,6 mld. EUR ke 31.12.2002 na 20,7 mld. EUR.

Celkový vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách, která od 1. září 2002 zahrnuje také spořitelny křížového garančního systému, činil ke 30. 9. 2003 zhruba 7,3 mld. EUR. Minimální zákonný požadavek činil k tomuto dni 5,2 mld. EUR, z čehož vyplývá ukazatel krytí zhruba 141,5 %.

Základní kapitál (Tier 1) činil na konci září 4,0 mld. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (Tier 1 ratio) dosáhl 6,5 % (oproti 6,3 % na konci roku 2002).

Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) se k 30. září 2003 pohyboval kolem 11,6 % (oproti 11,0 % na konci roku 2002), čímž i nadále výrazně překračuje zákonem stanovenou minimální hodnotu ve výši 8,0 %.

Komentář k výsledkům jednotlivých segmentů

Segment Rakousko

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se v segmentu Rakousko podařilo dosáhnout celkového zvýšení čistého zisku za účetní období o více než 50 %, a to i přes zvýšené náklady na refinancování a amortizaci goodwillu. Uspokojivý výsledek vyplývá především z podstatně vyšších provozních příjmů za současně téměř nezměněné úrovně provozních nákladů díky zavedení úspěšných opatření na snižování nákladů.

Spořitelny

V detailním segmentu Spořitelny došlo za první tři čtvrtletí meziročně k podstatnému růstu čistého příjmu z poplatků a provizí (+17,1% na 229,7 mil. EUR). Úspěch se zakládá především na zlepšených výsledcích ve třech rozhodujících položkách – platebním styku, obchodování s cennými papíry a úvěrových obchodů. Příznivá situace na trhu umožnila i značně vysoký čistý zisk z obchodních operací, který meziročně stoupl o 31,2 % na 21,1 mil. EUR. Na čisté úrokové výnosy naopak mírně dolehly (-2,5%) klesající tržní úroky (a také tržní ocenění swapů v Banking Book, které je vyžadováno IFRS) a dosáhly hodnoty 625,9 mil. EUR.

Všeobecné provozní náklady dosáhly hodnoty 609,4 mil. EUR, a zůstaly tak vůči stejnému období minulého roku téměř nezměněny. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám mírně stouply na 229,7 mil. EUR. V posledním čtvrtletí roku 2002 si vývoj ekonomiky vyžádal výrazné navýšení rezerv a opravných položek; letos takový vývoj není pravděpodobný, a proto by v meziročním srovnání nemělo dojít k výraznému zvýšení. Ostatní provozní výsledek byl ovlivněn kladným ohodnocením cenných papírů na prodej, především v prvním pololetí 2003. Ačkoliv se efektivní daňová sazba zvýšila o 6 procentních bodů, podařilo se výrazně zlepšit čistý zisk za účetní období (po odečtení menšinových podílů).

Retail a nemovitosti

V tomto segmentu jsou zahrnuty retailové a komerční bankovnictví (malé a střední podniky) v Rakousku, spořitelny, které se nacházejí ve většinovém vlastnictví akciové společnosti Erste Bank AG a dále dceřiné společnosti patřící především do oblasti retailového prodeje (stavební spořitelna Bausparkasse, investiční společnost Sparinvest, autoleasingová společnost S-Autoleasing). Meziroční sedminásobné zvýšení čistého zisku za účetní období na 14,9 mil. EUR a trojnásobný zisk před zdaněním ve výši 33,8 mil. EUR je dán úspěšným vývojem v pojišťovnictví (na 15,5 mil. EUR) a zlepšeným ostatním provozním výsledkem (především díky lepšímu ohodnocení cenných papírů na prodej).

Opravné položky k úvěrům a pohledávkám jsou o 7,3 % vyšší než ve srovnatelném období minulého roku, což bylo způsobeno vyšší potřebou tvorby opravných položek u spořitelen ve většinovém vlastnictví akciové společnosti Erste Bank AG. I přes zvýšené náklady na refinancování pro koupi dalších podílů na pojišťovně s Versicherung a spořitelně Tiroler Sparkasse a klesající úroky na trhu se podařilo udržet čisté úrokové výnosy v tomto segmentu na stejné úrovni (394,8 mil. EUR).

Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl o 4 % na 200,4 mil. EUR. Provozní náklady zůstaly téměř nezměněny (-0,1% na 493,1 mil. EUR).

Velcí podnikoví klienti

Kromě obchodů s velkými podnikovými klienty akciové společnosti Erste Bank AG jsou do tohoto segmentu zahrnuty i výsledky leasingové dceřiné společnosti Immorent. Zatímco úrokové výnosy mírně stouply (+2,7% na 113,9 mil. EUR), klesl čistý příjem z poplatků a provizí vůči minulému roku o 32,4% na 34,5 mil. EUR. Nižší výsledek lze vysvětlit především loňským mimořádným výnosem z poplatků a provizí společnosti Immorent, který se ve třech čtvrtletích tohoto roku nepodařilo zopakovat. Opravné položky k úvěrům a pohledávkám stouply o téměř 20 % na 40,1 mil. EUR. Tento markantní přírůstek se podle současného odhadu do konce roku zčásti vyrovná, neboť ve 4. čtvrtletí roku 2002 bylo zapotřebí vytvořit vyšší opravné položky než v předchozích čtvrtletích. Snížení provozních nákladů o 4,5 % na 60 mil. EUR je výsledkem striktní politiky řízení nákladů.

Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví

Do segmentu Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví spadají kromě specializovaných obchodních oblastí ve Vídni také oddělení treasury poboček v New Yorku a Hongkongu. Výrazně vyšší čistý zisk za účetní období (nárůst z 27,6 mil. na 68,5 mil. EUR) odráží dobré výsledky řízení bilanční struktury především ve třetím čtvrtletí spolu s optimálním řízením obchodování banky na vlastní účet (Banking Book), dále o 80 % navýšené úrokové výnosy (85,6 mil. oproti 47,3 mil. EUR) a o 39,4 % zlepšený čistý zisk z obchodních operací (78,6 oproti 56,4 mil. EUR), u něhož je ovšem třeba podotknout, že právě čistý zisk z obchodních operací byl v minulém roce z důvodu negativního vývoje na trhu podprůměrný. Na uspokojivé výši čistého zisku za účetní období se podílel také silný nárůst příjmu z poplatků a provizí (29 mil. oproti 13,2 mil. EUR), mimo jiné z prodeje strukturovaných produktů.

Segment Střední Evropa

Celkový segment Střední Evropa vykazuje ve všech položkách provozních výnosů (s výjimkou čistého zisku z obchodních operací) výrazné zlepšení. Provozní náklady zaznamenaly značný růst díky vyšším personálním nákladům v důsledku přizpůsobení platů na tržní úroveň a výrazně vyšším odpisům investičního majetku v důsledku intenzivní investiční činnosti. I přes plánované zvláštní odpisy a ostatní tvorbu rezerv a opravných položek se podařilo zvýšit čistý zisk za účetní období na rozšířeném domácím trhu o více než 16 procent.

Česká spořitelna

Pokles čistých úrokových výnosů (341,7 oproti 361,2 mil. EUR) České spořitelny daný vyššími náklady na refinancování (koupě dalších podílů České spořitelny ze strany Erste Bank v polovině roku 2002), slabší korunou ve srovnání s minulým rokem a silně klesajícími tržními úrokovými sazbami se podařilo téměř zcela vykompenzovat zvýšením čistého příjmu z poplatků a provizí (+10,8 %). Do výsledku pojišťovnictví se v minulém roce promítly náklady způsobené povodněmi. Provozní náklady (včetně odpisů hmotného majetku) jen lehce stouply na 355,6 mil. EUR. V detailním rozboru klesly ostatní administrativní náklady o 12 %, zatímco personální náklady se díky přizpůsobení platů na tržní úroveň zvýšily o 9 %. Odpisy se zvýšily o plánovaných 24 %. Potřebné rozpouštění rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám v minulém roce, které byly vytvořeny v rámci prvního zahrnutí do konsolidované účetní závěrky, pozitivně ovlivnilo čistou tvorbu rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám. Tato situace se v letošním roce neopakovala a hodnota této položky se tedy vůči minulému roku snížila. Zvýšená amortizace goodwillu a mimořádné odpisy softwaru spolu s čistým ziskem z obchodních operací, který nedosáhl vynikajícího výsledku minulého roku, vedly k mírně sníženému čistému zisku za účetní období (85,3 mil. oproti 88,3 mil. EUR).

Slovenská sporiteľňa

Ve slovenské dceřiné společnosti se na výborných výsledcích podílelo vedle ukončené transformace také posílení marketingových aktivit: Čisté úrokové výnosy se zvýšily o 58,1% na EUR 179,3 mil. Tento výsledek byl také podpořen mimořádně vysokým ohodnocením at equity místní dceřiné stavební společnosti PSS ve výši 28 milionů EUR. Čistý výnos z poplatků a provizí stoupl o téměř 20 % na EUR 36,4 mil., což lze vyčíst také z čistého zisku za účetní období, který vzrostl o 85,7 % z 12,1 mil. na 22,5 mil. EUR. Ke snížení ostatního provozního výsledku došlo především díky tvorbě neúvěrových rezerv a opravných položek a mimořádných softwarových odpisů. 16,5% zvýšení provozních nákladů bylo způsobeno investicemi do modernizace prodejního systému, nárůstem personálních nákladů (+ 10 %) kvůli potřebnému přizpůsobení na tržní úroveň, nárůstem ostatních administrativních nákladů (+ 9,1 %) a především o 51 % vyššími odpisy jako důsledku vyšších investic v nedávné minulosti. Přesto se podařilo snížit poměr nákladů a výnosů ze 63,9 na 50,4 procenta.

Erste Bank Hungary

Také v EBH vedlo ofenzivní vystupování na trhu ke zvýšení výnosů : Čistý úrokový výnos podstatně vzrostl díky výraznému navýšení objemu obchodů (úvěry klientům + 39 %) z původních 30,4 mil. EUR o 41 % na 42,9 mil. EUR. Obzvláště vítané je zvýšení čistého příjmu z poplatků a provizí o 83 %, který stoupl z 11,2 mil. na 20,5 mil. EUR. Tento nárůst je dán vyššími příjmy v platebním styku a zvýšením poplatků z úvěrových obchodů díky vyšším objemům. Provozní náklady vzrostly díky rozšíření sítě poboček a s tím spojeným zvýšením personálních nákladů. Poměr nákladů a výnosů klesl z 82,2 % na 69,6 % a čistý zisk za účetní období stoupl z 1,5 mil. na 9,6 mil. EUR, což vedlo k návratnosti kapitálu ve výši 25,5 %.

Erste Bank Croatia

Přírůstek čistého zisku za účetní období byl v tomto segmentu způsoben především akvizicí Riječka banky v druhém čtvrtletí roku 2002. V běžném obchodním roce dominuje fúze Riječka banky s Erste&Steier­märkische Banka d.d., ke které došlo ve třetím čtvrtletí. I přes plánovaný výrazný nárůst provozních nákladů se podařilo udržet poměr nákladů a výnosů na úrovni 62,6 % a návratnost kapitálu oproti minulému roku jen mírné poklesla na 30,5 %.

Segment Mezinárodní obchod

Segment Mezinárodní obchod obsahuje jak mezinárodní činnost ve Vídni, tak i komerční bankovnictví zahraničních poboček v Londýně, New Yorku a Honkongu. I přes plánovaný pokles objemu obchodů docílil segment vyššího čistého úrokového výnosu; spolu s výrazným snížením všeobecných provozních nákladů (25,7 mil. oproti 29,7 mil. EUR) se podařilo zvýšit čistý zisk za účetní období o 39,5 procent na 55,7 mil. EUR.

Segment Podnikové centrum

Do segmentu Podnikové centrum jsou zahrnuty mimo jiné náklady na řízení skupiny, dále veškeré jednotky, které nelze přímo přiřadit jednotlivým segmentům (jako nebankovní dceřiné společnosti, Spardat, internetová dceřiná společnost ecetra apod.) a všeobecné konsolidační položky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).