Hlavní navigace

ČSOB úspěšně zpracovala první platbu čipovou kartou standardu EMV

Sdílet

Visa akceleruje pouľívání čipových karet ve střední Evropě

Praha, 8. ledna 2003 – ČSOB v těsné spolupráci s asociací Visa International úspěąně dokončila projekt zpracování čipových transakcí a v praľském obchodě Marks & Spencer umístila svůj první čipový platební terminál. Nyní, kdyľ ČSOB získala certifikát asociace Visa osvědčující kompatibilitu se světovým standardem EMV, je banka připravena nabídnout českým obchodníkům moľnost přijímat platby čipovými kartami.

„Současná připravenost ČSOB k rychlému roząíření čipové technologie mezi obchodníky dává bance velké předpoklady k významnému posílení trľní pozice. Předpokládám, ľe v průběhu letoąního a příątího roku významně podpoříme nárůst počtu terminálů pro platby čipovými kartami u naąich smluvních partnerů ve sféře obchodu a sluľeb v ČR,“ uvádí Roman Kotlán, manaľer útvaru karty ČSOB.

Čipové nebo tzv. inteligentní karty nabízejí drľitelům, bankám i obchodníkům výrazně vyąąí bezpečnost a pohodlí. Informace uloľené na čipové kartě prakticky není moľné zkopírovat, díky čemuľ mohou čipové technologie významně přispět ke sníľení podvodů s padělanými kartami.
Na čipovém terminálu ČSOB instalovaném v obchodě Marks & Spencer v praľské pasáľi Myslbek provedl Miloslav Kozler, manaľer asociace Visa International pro Českou a Slovenskou republiku, první platební transakci, kdyľ prostřednictvím čipové karty Visa vydané ve Velké Británii zaplatil za zakoupené zboľí.

Transakce, která trvala několik vteřin, potvrdila dobré předpoklady České republiky pro rychlé zavedení nových progresivních systémů elektronické platby. Je také důkazem komplexního posunu celoevropské akceptační infrastruktury směrem k čipovým technologiím. Poté, co čipové karty zaznamenaly výrazný nárůst ve Francii, Velké Británii a Maďarsku, přichází na řadu daląí země. Skutečnost, ľe pan Kozler zaplatil s kartou vydanou britskou bankou, dokládá plnou univerzálnost čipových karet – je moľné bez problémů pouľívat zahraniční karty u českých obchodníků a naopak.

Miloslav Kozler komentoval čipovou premiéru slovy: „Díky své bezpečnosti, pohodlí a rychlosti představují čipové karty platební nástroj budoucnosti a toto je daląí mezník ve vývoji čipových technologií ve střední Evropě. Pro asociaci Visa má Česká republika velký význam nejen z hlediska vydávání platebních karet, ale také proto, ľe je jedním z nejvyhledáva­nějąích turistických i obchodních center v Evropě. Moľnost přijímat čipové karty v České republice je prvním krokem k jejich masovému vydávání v blízké budoucnosti.“

Miloslav Kozler Milan Tománek
manaľer pro Českou a Slovenskou republiku výkonný ředitel, komunikace a vztahy k investorům
Asociace Visa International ČSOB

###

Asociace Visa International
Mezinárodní bankovní asociace Visa International získala jedno z předních míst v oblasti platebních karet a patří jí první místo na světě mezi spotřebitelskými platebními systémy. Visa hraje rozhodující úlohu při zavádění nových platebních produktů a technologií, coľ přináąí prospěch 21.000 spolupra­cujících finančních institucí i drľitelům karet s vlaječkou Visa. Asociace hraje vedoucí úlohu v rozvoji plateb na internetu a je iniciátorem vytvoření tzv. u-commerce – moľnosti platit pomocí jakéhokoliv osobního komunikačního zařízení, v kteroukoli hodinu a kdekoli na světě.
Internetová adresa asociace VISA: http://www.corporate.visa.com

ČSOB
ČSOB, jejímľ majoritním vlastníkem je belgická finanční skupina KBC, je vedoucí finanční institucí v zemi s více neľ 3,5 mil. velkých a drobných klientů. S celkovými aktivy ve výąi více neľ 630 miliard Kč (€ 20,1 miliardy) a 200 pobočkami je ČSOB bankou číslo 1 v ČR.
Navątivte webovou stránku ČSOB: http://www.csob.cz/

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).