Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny za rok 2006 poprvé přesáhl 10 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2006 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 10,39 mld. Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 13,7 % z 9,13 mld. Kč v roce 2005.

Sdílet

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2006 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 10,39 mld. Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 13,7 % z 9,13 mld. Kč v roce 2005.

„Díky píli a profesionalitě našich zaměstnanců a díky velmi pozitivním reakcím našich klientů jsme v loňském roce překonali v čistém zisku hranici 10 miliard Kč,“ uvedl Jack Stack, generální ředitel a předseda představenstva ČS. „Rok 2006 byl ve znamení dynamiky růstu nejen v České spořitelně, ale také v celé Finanční skupině ČS. Portfolio klientských úvěrů vzrostlo o 21 %; klienti nám svěřili do správy další depozita, o 11,6 % více než v roce 2005; a 87 % klientů podle našich výzkumů říká, že by nás doporučilo svým přátelům. Na spokojenost klientů jsme nejvíce hrdí, protože je to naše nejvyšší priorita,“ dodal Jack Stack.

I. VÝZNAMNÉ BODY Z VÝSLEDKŮ ROKU 2006

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2006, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2005:

 • Provozní zisk vzrostl o 20,3 % na 14,95 mld. Kč, z 12,43 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním vzrostl o 14,2 % na 14,06 mld. Kč, z 12,31 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 13,9 % na 21,15 mld. Kč z 18,58 mld. Kč.
 • Provozní výnosy vzrostly o 11,9 % na 32,29 mld. Kč z 28,85 mld. Kč.
 • Provozní náklady vzrostly o 5,6 % na 17,34 mld. Kč z 16,42 mld. Kč.
 • Bilanční suma vzrostla meziročně o 11,4 % na 728,39 mld. Kč z 654,06 mld. Kč.
 • Klientské úvěry vč. ČKA* se zvýšily o 16,1 % na 329,11 mld. Kč z 283,42 mld. Kč.
 • Úvěry občanům se zvýšily o 30,0 % na 171,96 mld. Kč ze 132,27 mld. Kč (pouze ČS).
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 11,6 % na 537,49 mld. Kč ze 481,56 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům zůstala stabilní na 3,5 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zlepšila na 23,0 % z 22,3 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) stále dosahuje hodnoty 1,5 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 53,7 % z 56,9 %.
 • Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS zůstala stabilní na 11,1 %.
 • 87 % klientů České spořitelny by ji doporučilo svým přátelům**.

* Česká konsolidační agentura ** podle studie společnosti GFK

II. HLAVNÍ UKAZATELE

Provozní zisk České spořitelny, jako rozdíl provozních výnosů a nákladů, vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 20,3 % na 14,95 mld. Kč. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, se zlepšil z 56,9 % na 53,7 %. Zdrojem navyšování provozního, a tím i čistého zisku České spořitelny je vysoký nárůst provozních výnosů.

Čistý úrokový výnos, který dosáhl výše 21,15 mld. Kč, se ve srovnání s rokem 2005 zvýšil o 13,9 %, což představuje 2,58 mld. Kč. Klíčem k úspěchu byl nárůst klientských depozit o 11,6 %, vyšší úrokové sazby na trhu a výrazný nárůst objemu i počtu klientských úvěrových obchodů, a to jak občanům, tak komerčním klientům. Avšak úrokové výnosy rostly i v dalších segmentech: z mezibankovních úvěrů, z cenných papírů i z přecenění derivátů v bankovní knize.

Klienti Finanční skupiny České spořitelny realizují stále více finančních transakcí a obchodů. Především z těchto důvodů vzrostly čisté příjmy z poplatků a provizí o 7,1 % a dosáhly výše 9,17 mld. Kč. Pro ilustraci: ve srovnání s rokem 2005 vzrostly čisté příjmy z úvěrových obchodů o 14,1 %, z investování do podílových fondů, za správu aktiv a z brokerských poplatků o 45,1 %, čisté příjmy z platebních transakcí vzrostly o 0,6 %. Česká spořitelna od roku 2004 neprovedla žádné zvýšení poplatků a zvýšení retailových poplatků neplánuje ani v roce 2007.

K nárůstu provozních výnosů významně přispěly čisté výnosy z pojišťovnictví, které se zvýšily o výrazných 74,0 % na 0,41 mld. Kč, a také čistý zisk z obchodních operací, který se v meziročním srovnání zvýšil o 5,9 % a dosáhl výše 1,56 mld. Kč, především díky obchodování s úrokovými deriváty.

Ve srovnání s rokem 2005 vzrostly provozní náklady o 5,6 % na 17,34 mld. Kč. Za zvýšením provozních nákladů stojí vyšší personální a administrativní náklady. Náklady na zaměstnance vzrostly o 5,3 % mj. v souvislosti s nárůstem mezd a s navýšením bonusového fondu pro zaměstnance s ohledem na vynikající hospodářské výsledky.

Ostatní administrativní náklady se zvýšily o 9,6 %, kvůli nákladům na reklamu, obchodní operace a IT v souvislosti s obchodní expanzí finanční skupiny a také kvůli vybudování strategie synergií skupiny Erste Bank. Na straně druhé se odpisy hmotného a nehmotného majetku snížily o 0,4 %.

Čistá tvorba rezerv a opravných položek na úvěrová rizika dosáhla záporného salda 1,49 mld. Kč, což představuje navýšení o 1,10 mld. Kč ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Hlavním důvodem meziročního zvýšení bylo rozpuštění daňově odpočitatelných rezerv v roce 2005 stejně jako požadovaná implementace metodologie IFRS. Samotná tvorba rezerv a opravných položek byla dokonce v roce 2006 nižší než v předchozím období.

Saldo ostatních provozních výnosů a nákladů, které ke konci roku 2006 činí 0,59 mld. Kč, zaznamenalo zlepšení v meziročním srovnání o 0,32 mld. Kč, zejména vlivem salda přecenění nemovitostí vlastněných realitními fondy (zlepšení o 0,49 mld. Kč ve srovnání s rokem 2005) a příjmů z prodeje nemovitostí. Na straně druhé se snížily příjmy z obchodování s cennými papíry v portfoliu na prodej a z přecenění aktiv oceňovaných reálnou hodnotou. Také se zvýšil příspěvek do Fondu pojištění vkladů vlivem nárůstu objemu klientských vkladů, a to o 13 % na 432 mil. Kč z 382 mil. Kč.

Bilanční suma vzrostla o 11,4 % na 728,39 mld. Kč z 654,06 mld. Kč díky zvýšení objemu klientských úvěrů (meziročně o 21,0 % bez započtení pohledávek vůči České konsolidační agentuře), portfolií cenných papírů, klientských vkladů a mezibankovních závazků.

III. UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

V roce 2006 zaznamenala Česká spořitelna vysokou dynamiku růstu úvěrových obchodů. Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl o 16,1 % na 329,11 mld. Kč; bez vlivu pohledávek za ČKA dosáhl meziroční růst hodnoty 21,0 %.

Portfolio retailových úvěrů v České spořitelně (nekonsolidované) dosáhlo objemu 171,96 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 30,0 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména hypoteční úvěry fyzickým osobám, které se zvýšily o 41,4 % na 80,15 mld. Kč. Významně se zvýšily i objemy spotřebitelských úvěrů občanům, a to o 16,2 % na současných 47,71 mld. Kč (bez kreditních karet).

Portfolio korporátních úvěrů (nekonsolidované) meziročně vzrostlo o 7,7 % na 119,01 mld. Kč. Tento nárůst byl převážně způsoben úvěry malým a středním podnikům a projekty na nemovitosti. Úvěry malým a středním podnikům se zvýšily o 18,4 % na 40,14 mld. Kč. Projekty na nemovitosti zaznamenaly vysoký nárůst o 35,7 % na 18,89 mld. Kč.

Úvěry a pohledávky vůči České konsolidační agentuře zaznamenaly snížení o 68,1 % na 5,00 mld. Kč.

Pokračoval růst objemu klientských vkladů občanů, a to o 9,4 % na 413,96 mld. Kč, zejména na sporožirových účtech, úložkách penzijního připojištění a vkladech stavebního spoření. Celkově se závazky ke klientům zvýšily o 11,6 % na 537,49 mld. Kč.

Výrazně se zlepšil poměr klientských pohledávek (úvěrů) vůči závazkům ke klientům (vkladům), který překročil hranici 60 % a vzrostl z 58,9 % na 61,2 %.

Základní nástroj přímého bankovnictví v České spořitelně – službu SERVIS 24 využívalo na konci roku 2006 přesně 1,1 milionu klientů, což představuje meziroční nárůst o 10,1 %.

Stabilně roste počet klientů využívajících osobní produktové balíčky České spořitelny, určené ke komplexní správě financí a zaměřené na jednotlivé skupiny klientů – děti, studenty, rodiny, náročné klienty a seniory. Počet uživatelů se ve srovnání s rokem 2005 zvýšil o dalších 17,0 % na 1,3 milionu.

K 31. prosinci 2006 činil počet aktivních platebních karet 3,1 milionu kusů, což je navýšení oproti minulému období o 5,2 %. Roste oblíbenost kreditních karet: proti roku 2005 vzrostl jejich počet o 31,3 % na více než 447 000.

IV. SPOKOJENOST KLIENTŮ

Česká spořitelna poprvé zveřejňuje v rámci programu Banka první volby informace o spokojenosti klientů. ČS bude tyto informace zveřejňovat i nadále, a to nejméně jednou ročně.

V roce 2006 provedla nezávislá agentura GfK pro Českou spořitelnu výzkum klientské spokojenosti, v němž porovnávala spokojenost klientů ČS proti spokojenosti klientů ostatních bank. Výzkum ukázal, že spokojenost klientů České spořitelny je celkově mírně nad úrovní spokojenosti klientů jiných bank: 90 % klientů České spořitelny je spokojeno se službami poskytovanými v pobočkách (spokojenost u ostatních bank je 85 %); 75 % klientů je celkově spokojeno se službami banky (ostatní banky 73 %); 82 % je spokojeno s bankou jako takovou (ostatní banky 85 %) a 87 % klientů by Českou spořitelnu určitě nebo spíše doporučilo svým známým (ostatní banky 85 %).

„Spokojenost klientů je klíčem k úspěchu České spořitelny. Pravidelným zveřejňováním těchto informací zdůrazňujeme jejich důležitost a zvyšujeme svou transparentnost,“ řekl Jack Stack.

V. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2006

V červenci 2006 vyhlásila Česká spořitelna program Banka první volby. Banka první volby pro Českou spořitelnu představuje dva velké závazky. První je zaměřen interně do banky na změnu firemní kultury České spořitelny tak, aby zaměstnanci České spořitelny byli více profesionální, ochotní iniciovat pozitivní změny. Druhý závazek je sestaven z konkrétních kroků zaměřených na zlepšení služeb pro klienty zejména prostřednictvím zlepšení procesů a vytvoření aktivit, které klientům zjednoduší bankovnictví. Program Banka první volby je ve své podstatě druhou transformací České spořitelny.

V pátém ročníku soutěže MasterCard Banka roku 2006 získala Česká spořitelna jako první banka v historii ocenění Banka roku i Nejdůvěryhodnější banka roku. Titul Bankéře roku opět obhájil generální ředitel Jack Stack a produkt ČS Hypotéka na počkání získal první místo v kategorii Hypotéka roku. Česká spořitelna tak získala první místo ve všech čtyřech klíčových kategoriích.

Pan Jiří Škorvaga se stal novým členem představenstva České spořitelny, když vystřídal pana Martina Škopka, který odešel do představenstva Banca Comerciala Romana, člena skupiny Erste Bank. Na významné posty v této bance i ukrajinské Prestige Bank nastoupili další čtyři vrcholoví manažeři České spořitelny.

Česká spořitelna nabídla klientům v průběhu roku 2006 nové varianty hypotečních produktů, např. Hypotéku na počkání či Novomanželskou hypotéku. Důkazem těchto úspěšných inovací i vysokého zájmu klientů je ocenění MasterCard hypotéka roku pro ČS Hypotéka na počkání i ocenění Zlatá koruna pro Novomanželskou hypotéku.

V roce 2006 se banka zaměřila na zvýšení bezpečnosti svého internetového bankovnictví – SERVIS 24. Od října zvýšila Česká spořitelna povinné zabezpečení S24 např. o povinnou autorizaci všech plateb prostřednictvím autorizační SMS, o nový bezpečnostní kód pro všechny klienty služby S24, kteří nepoužívají vyšší zabezpečení (klientský certifikát na čipové kartě a autentizační kalkulátor) a také o monitoring změny čísla mobilního telefonu.

Rovněž v roce 2006 Česká spořitelna dále zapojila do charitativních projektů i své klienty. V rámci jarní šestitýdenní kampaně „Kdo říká, že Vám za platbu kartou nikdo nepoděkuje?“ věnovala část svých výnosů z kartových operací provedených klienty občanskému sdružení Život 90 na podporu bezplatné non-stop seniorské telefonní linky. Druhá skupina projektů, na jejichž podpoře se klienti banky přímo podíleli, je podpora charitativních projektů podpořených bonusovými body v rámci věrnostního karetního Bonus programu. V souvislosti s tímto programem klienti podpořili v roce 2006 celkem 11 projektů.

VI. VÝHLED ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2007

Základní vizí České spořitelny je stát se Bankou první volby pro všechny skupiny klientů.

K dosažení tohoto cíle se Česká spořitelna soustředí především na následující činnosti:

 • poskytovat produkty a služby v prvotřídní kvalitě, které pomohou klientům naplňovat jejich přání a potřeby;
 • posilovat důvěru klientů a poskytovat větší počty produktů a služeb jedné domácnosti;
 • nabízet ucelenou škálu produktů a distribučních cest drobným klientům a využít přitom konkurenčních výhod, které má ČS díky kvalitním zaměstnancům a nepřetržité dostupnosti;
 • posilovat konkurenční výhody v oblasti bydlení, správy finančních prostředků a prodeje služeb;
 • nabízet komplexní obsluhu velkým, středním i malým podnikům, veřejným subjektům i neziskovým organizacím;
 • vyšovat a posilovat kapacitu, efektivnost a stabilitu nformačních technologií;
 • budovat prostor pro podporu klientů i vlastních zaměstnanců;
 • rozšiřovat povědomí klientů o možnostech, které banka i celá finanční skupina nabízí.

V roce 2007 se Česká spořitelna zaměří na další zlepšování úrovně služeb a produktů napříč celou finanční skupinou v návaznosti na realizaci programu „Banka první volby“. Pozornost bude věnovat i dalšímu růstu úvěrů ve všech segmentech, zvýšení efektivnosti prostřednictvím důsledného řízení provozních nákladů, výběrového investování a profesionálnímu školení svých zaměstnanců.

Finanční cíle České spořitelny roce 2007:

Meziroční nárůst čistého zisku o 15 % – 20 %, Návratnost vlastního kapitálu (ROE) nad 20 % (IFRS), Poměr nákladů k výnosům pod úrovní 53 %, Poměr úvěru ke vkladům 65 % – 70 %

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).