Hlavní navigace

Celoroční kontroly v pohostinství přinesly výsledky

Od října roku 2003 do října roku 2004 proběhla na území celé České republiky kontrolní akce vztahující se k problematice pohostinství. Tato akce, do které byly zapojeny všechny finanční úřady, byla zaměřena na kontrolu daňových subjektů, jejichž předmětem podnikání je hostinská činnost.

Sdílet

V rámci kontrolní akce bylo pracovníky finančních úřadů ukončeno již 6 055 daňových kontrol a 6 014 místních šetření podle zákona o správě daní a poplatků. Uvedená místních šetření byla zaměřena mimo jiné na zjištění charakteru provozovny, cenové úrovně, vedení evidence denních tržeb, výše obchodní přirážky u prodávaného sortimentu apod.

Do konce září letošního roku byla na základě provedených daňových kontrol či místních šetření vyměřena či dodatečně vyměřena na dani z příjmů částka 79 541 745 Kč. Na dani z přidané hodnoty byla vyměřena či dodatečně vyměřena celková částka 26 646 865 Kč.

V současné době probíhá ještě zhruba 1 227 daňových kontrol a 434 jich bude ještě zahájeno.

Příklady dodatečného doměření daní

  1. Při kontrole daně z příjmů právnických osob nedoložil daňový subjekt, který provozuje pizzerii, evidenci skladových zásob. Inventarizační stavy těchto zásob nebyly v souladu s předloženým účetnictvím. Bylo zjištěno, že daňový subjekt neúčtoval o základních potravinách, které byly nutné k provozování pizzerie. V nakupovaných zásobách chyběla mouka a maso, přestože jídelní lístek nabízel moučná a masitá jídla. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebylo předloženo úplné a průkazné účetnictví, přistoupil správce daně ke stanovení daňové povinnosti a stanovil daň ve výši 0,5 mil. Kč.

  2. Správce daně provedl daňovou kontrolu u právnické osoby, která provozuje pohostinství. Z předloženého výkazu zisku a ztrát správce daně zjistil, že průměrná marže u jídel a nápojů činila v roce 2001 66 %, zatímco v roce 2002 činila 110 %. Z předložených cenových evidencí, nápojových a jídelních lístků přitom vyplynulo, že prodejní a nákupní ceny se v obou letech pohybovaly na stejné úrovni. Správce daně vyzval daňový subjekt k prokázání výše příjmů uvedených v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2001. Daňový subjekt uvedené skutečnosti neprokázal, správce daně stanovil daňovou povinnost a dodatečně vyměřil daň ve výši 83 tis. Kč.

  3. Při daňové kontrole fyzické osoby provozující hostinskou činnost bylo zjištěno, že tento daňový subjekt nevedl za zdaňovací období roku 2002 v souladu s postupy účtování skladovou evidenci zásob zboží a neprovedl ve smyslu zákona o účetnictví inventarizaci zásob zboží. Správce daně z předložených účetních písemností a přiznání k dani z příjmů fyzických osob zjistil, že poplatník vykázal v roce 2002 obchodní přirážku k nakoupenému zboží ve výši 27,3 %.

    Porovnáním nákupních cen zboží a poplatníkem stanovených prodejních cen zboží dle předloženého ceníku byla zjištěna obchodní přirážka ve výši 75 %. Dále bylo zjištěno, že vyplácená provize za umístěné výherní hrací automaty nebyla zahrnuta do zdanitelných příjmů. Jelikož účetnictví daňového subjektu nebylo vedeno zákonným způsobem, přistoupil správce daně ke stanovení daňové povinnosti na základě pomůcek a dodatečně vyměřil daň z příjmů fyzických osob ve výši 128 tis. Kč a daň z přidané hodnoty ve výši 81 tis. Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).