Hlavní navigace

BA-CA výrazně zvýšila svůj provozní výsledek

Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), člen UniCredit Group, zvýšila své upravené výnosy po zdanění o 21% na celkových 1,5 mld. eur. Její celkové výnosy před zdaněním pak vzrostly na 3,3 mld. eur (2005: 1,3 mld. eur). Hlavní podíl na tomto zvýšení (ve výši 1,8 mld. eur) měly jednorázové efekty jako např. prodej polské banky Bank BPH a chorvatské Croatian Splitska banka.

Sdílet

Generální ředitel BA-CA Erich Hampel to komentoval slovy: "S výsledky jsem spokojený. Ukazují, že jsme pracovali dobře. I bez jednorázových efektů se naše výsledky výrazně zlepšily. Aktivity ve střední a východní Evropě se opět rozvíjely výborně. V Rakousku jsme docílili hmatatelného pokroku, i když nás zde čeká ještě práce. Pro rok 2007 vidím vysoký růstový potenciál, a to zejména v souvislosti s odpovědností za nové dceřiné banky ve střední a východní Evropě a v důsledku rozšířeného pole naší působnosti.“

Dokončena restrukturalizace skupiny UniCredit Group: dceřiné banky v regionu CEE byly převedeny pod BA-CA

Sklupina UniCredit Group nedávno dokončila restrukturalizaci svých aktivit ve střední a východní Evropě, a to převedením všech dceřiných bank v CEE pod BA-CA. BA-CA tak v rámci skupiny převzala odpovědnost za střední a východní Evropu (kromě Polska a Ukrajiny) a bude nyní navíc řídit společnosti skupiny v Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Lotyšsku (zde s pobočkami v Estonsku a v Litvě), v Rumunsku, Rusku, na Slovensku a v Turecku.

Měřeno celkovými aktivy se tím objem obchodních aktivit BA-CA ve střední a východní Evropě zvýší z přibližně 40 mld. eur na zhruba 78 mld. eur. Počet klientů vzroste z 5,5 milionu na 18 milionů a počet zaměstnanců vzroste z 19.000 na 39.000, přičemž počet poboček se zvýši z 1.100 na téměř 1.800. Celkově (včetně Rakouska) bude mít nyní BA-CA přibližně 50.000 zaměstnanců, kteří budou poskytovat služby v zhruba 2.200 pobočkách. Divize Střední a východní Evropa (CEE Division) skupiny UniCredit Group, jež bude odteď řízena BA-CA, má odpovědnost za trh s více než 300 mil. obyvateli; rozsah působení BA-CA v tomto regionu se tak ztrojnásobí. Tento efekt není ale v účetní uzávěrce za rok 2006 zohledněn, neboť zmíněné transakce byly realizovány až v roce 2007.

Jednorázové efekty v celkové výši 1,8 mld. eur

Čisté výnosy z investic BA-CA zahrnují kapitálový výnos v přibližné výši 1,6 mld. eur z prodeje akcií v polské dceřiné bance Bank BPH UniCreditu.

V druhém čtvrtletí 2006 zahrnoval čistý výnos z investic BA-CA rovněž kapitálový výnos (ve výši 684 mil. eur) z prodeje chorvatské dceřiné společnosti Splitska banka, který byl uskutečněn kvůli souladu s místními antimonopolními zákony.

Prodejem dceřiných společností Pioneer Investments Austria v Rakousku a Chorvatsku ve prospěch Pioneer Investments byl realizován kapitálový zisk ve výši 38 mil. eur.

K těmto pozitivním jednorázovým efektům, dosahujícím celkové výše 2,3 mld. eur, došlo současně s tvorbou následujících opravných položek:

Opravné položky ve výši 231 mil. eur byly vytvořeny u položky "Integrační náklady " na opatření související s integrací, reorganizací a restrukturalizací v Rakousku a v divizi Markets & Investment Banking Division.

Dodatečné opravné položky ve výši 278 mil. eur byly vytvořeny v divizi Retail na základě zlepšené metodologie, která se začíná používat na měření rizika v souvislosti přípravou na Basel II; z této celkové částky připadlo 79 mil. eur na třetí čtvrtletí 2006.

Celkově tak jednorázové efekty dosáhly výše přibližně 1,8 mld. eur.

Dividendy: 4 eura za akcii

Na výročním zasedání valné hromady navrhne představenstvo BA-CA zvýšení dividendy ze stávajících 2,50 eur na 4 eura za akci, a to v souladu s příznivým vývojem hospodaření banky.

Položky výkazu zisku a ztrát

Čistý výnos z úroků BA-CA byl na úrovni 2,7 mld. eur, což představuje ve srovnání s minulým rokem nárůst o 4,7% (2005: 2,6 mld. eur). Čistý výnos z úroků a provizí a čistý obchodní výnos se rovněž vyvíjely příznivým směrem: Čistý výnos z úroků a provizí zaznamenal oproti minulému roku nárůst o 14,4% na celkových 1,7 mld. eur (2005: 1,5 mld. eur). Čistý obchodní výnos byl pak 348 mil. eur, což představuje oproti předcházejícímu roku nárůst o 31,6 % (2005: 264 mil. eur). S 4,8 mld. eur vzrostly i celkové výnosy, a to o 11,6% (2005: 4,3 mld. eur).

Provozní náklady zůstaly víceméně na stejné úrovni a zaznamenaly jen mírný nárůst o 3,8% na celkových 2,8 mld. eur (2005: 2,7 mld. eur). Provozní zisk dosáhl 2 mld. eur, což představuje nárůst o 25% ve srovnání s rokem 2005 (2005: 1,6 mld. eur).

Čisté ztráty z úvěrů a opravných položek ze záruk a úvěrů se zvýšily o 38,4 % na celkových 679 mil. eur (2005: 491 mil. eur). Jak bylo uvedeno výše, tento nárůst je v první řadě důsledkem přísnější metodologie pro měření rizika v souvislosti s přípravami na Basel II.

Čisté výnosy z investic dosáhly výše 2,3 mld. eur (2005: 305 mil. eur). Ty zahrnují kapitálové výnosy z prodeje dceřiných společností, které byly zmíněny výše.

Zisk před zdaněním BA-CA dosáhl 3,3 mld. eur, což je vzrůst o 151% ve srovnání s minulým rokem (2005: 1,3 mld. eur). Zisk po zdanění a menšinových podílech byl na úrovni 3 mld. eur, což je nárůst oproti minulému roku o 213% (2005: 964 mil. eur).

Po úpravě o výše zmíněné jednorázové efekty dosáhl zisk před zdaněním nárůstu o 21% na celkových 1,5 mld. eur (2005, také po úpravě: 1,3 mld.). Upravený zisk po zdanění a menšinových podílech vzrostl o 22% na 1,1 mld. eur (2005, také po úpravě: 914 mil. eur).

Na základě těchto výsledků byly spočítány následující klíčové finanční ukazatele:

  • Upravený výnos na akcii byl 7,61 eur (2005: 6,22). Při započtení jednorázových efektů vzrostl zisk na akcii na 20,56 eur (2005: 6,
  • I přes další růst vlastního jmění se upravená návratnost vlastního kapitálu (ROE) po zdanění zvýšila na 15,8 % (2005: 13.5 %). Při započtení jednorázových efektů se ROE po zdanění zvýšila na 39,5 % (2005: 14,3 %).
  • Podíl nákladů a výnosů zaznamenal výrazné zlepšení, na 57,9 % (2005: 62,3 %).
  • U podílu rizika a výnosů (risk/earnings ratio) došlo ke zhoršení na 25,3% vzhledem k jednorázovým efektům spojeným s úvěrovým rizikem. Po úpravě o takovéto jednorázové efekty dosahoval tento podíl 14,9 % (2005: 19,2 %/ po úpravě 16,3 %).

Rozvaha

K 31. 12. 2006 činila celková aktiva BA-CA 154,3 mld. eur (31. 12. 2005: 158,9 mld. eur), což je o 2,9% méně ve srovnání se stavem na konci roku 2005. Bylo to zapříčiněno hlavně prodejem dceřiných společností Splitska banka a Bank BPH. V roce 2007 dojde k podstatné změně u skupiny konsolidovaných společností BA-CA v důsledku toho, že středo- a východoevropské pobočky UniCreditu v Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku, Slovensku, České republice a Turecku, a také dceřiné společnosti HypoVereinsbank v Rusku a třech zemích Pobaltí, jsou nyní převedeny pod BA-CA.

Na straně aktiv rozvahy se snížila obchodní finanční aktiva o 5,8% na 16,7 mld. eur (2005: 17,7 mld. eur). S 32,5 mld. eur byly pohledávky za bankami o 13,5% vyšší než v předcházejícím roce (2005: 28,7 mld. eur). Pohledávky za klienty se snížily o 3,7 % na celkových 80,1 mld. eur (2005: 83,2 mld. eur).

Na straně pasiv se zvýšil objem závazků vůči bankám o 9,1 % na celkových 48,3 mld. eur (2005: 44,3 mld. eur). Závazky vůči klientům se snížily o 11,3 % na celkových 55,0 mld. eur (2005: 62,0 mld. eur). Závazky z dluhových cenných papírů včetně dluhopisů se snížily o 5,7 % na 25,4 mld. eur (2005: 26,9 mld.). Vlastní jmění (včetně menšinových podílů) vzrostlo o 34,8 % na celkových 10,1 mld. eur (2005: 7,5 mld. eur). BA CA má tak ze všech rakouských bank nejsilnější kapitálovou základnu.

K 31. 12. 2006 byl počet zaměstnanců skupiny BA-CA Group 21.087, což představuje pokles o 10.705 zaměs­tnanců ve srovnání s koncem minulého roku (31. 12. 2005: 31.792 zaměstnan­ců). Toto výrazné snížení je důsledkem prodeje Bank BPH a společnosti Splitska banka. Po převedení dceřiných společností UnicCredita z regionu CEE nově pod BA-CA stoupne počet zaměstnanců na přibližně 50,000.

Výhled na rok 2007

Ve stávajícím obchodním roce se skupina konsolidovaných společností skupiny BA-CA změní v důsledku integrace do UniCredit Group. Region střední a východní Evropy se stane ještě důležitějším vzhledem k nové velkosti a parametrům bankovních aktivit zde. Na BA CA byly převedeny aktivity v Rusku a Turecku, což jsou dva trhy s velkým potenciálem, a to bude mít pozitivní vliv na výnosy.

Na základě stabilního růstu ekonomiky i obchodu očekává BA-CA výrazné zlepšení svých výsledků v Rakousku. Banka očekává, že se její retailová divize stane opět ziskovou.

V důsledku převodu dceřiných bank se celková aktiva BA-CA zvýší na přibližně 180 mld. eur a celkový počet zaměstnanců vzroste z 30.000 na přibližně 50.000. Generální ředitel BA CA Erich Hampel k tomu dodal: „BA-CA vyjde z této integrace ještě silnější.“

Divize Střední a východní Evropa (CEE Division) se na výnosech BA-CA podílela 40%. U jejího provozního zisku došlo k nárůstu o 10% na 808 mil. eur (2005: 733 mil. eur), a to přesto, že výsledky chorvatské Splitska banka a polské Bank BPH byly do výkazu zisku a ztrát za rok 2006 zahrnuty pouze za část tohoto roku. Zisk před zdaněním byl 655 mil. eur (2005: 741 mil. eur). Toto snížení bylo zejména v důsledku jednorázového efektu u Banca Tiriac v roce 2005. Zisk před zdaněním upravený o jednorázové efekty vzrostl o 7 % na celkových 680 mil. eur. Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním, upravená o jednorázový efekt, byla 18,7% (2005: 18,3%). Podíl nákladů a výnosů zůstal na stabilní úrovni 53,2 % (2005: 53,0 %).

V roce 2007 převezme BA-CA funkci holdingové společnosti pro dceřiné společnosti skupiny UniCredit Group ve střední a východní Evropě. Na počátku roku 2007 byly na BA-CA převedeny všechny podíly UniCreditu a HVB ve středo a východoevropských bankách, kromě Polska a Ukrajiny. Fúze těchto nových dceřiných společností se stávajícími dceřinými bankami BA-CA bude v pěti zemích CEE dokončena během roku 2007. V Bulharsku a v Bosně a Hercegovině vytvoří tyto integrační projekty největší banku. Pozice skupiny v Rumunsku, na Slovensku a v České republice se výrazně posílí. V Chorvatsku BA-CA přejímá odpovědnost za společnost Zagrebacka banka, jež je největší bankou v této zemi. Zmínku si zaslouží nové dceřiné společnosti v Rusku a Turecku – obě tyto země představují veliké trhy s významným růstovým potenciálem.

V Rusku je International Moscow Bank (IMB), která má celková aktiva ve výši přibližně 6,1 mld. eur, v současnosti devátým největším bankovním ústavem. IMB má asi 1.800 zaměstnanců a provozuje 45 poboček. Banka přitom plánuje tuto svou pobočkovou sítˇ ve střednědobém horizontu rozšířit na ca 100 poboček. Tato banka byla zařazena do skupiny konsolidovaných společností BA-CA k 1.1. 2007.

V Turecku získala BA-CA 50% podíl ve společnosti Koç Finansal Hizmetler A.S., Turkey a tedy také na společnosti Yapi Kredi. Yapi Kredi vznikla na počátku října 2006 na základě fúze mezi Yapi ve Kredi Bankasi A.S. a Koçbank A.S. Yapi Kredi Bankasi A.S. byla založena v roce 1944 jako první celostátní turecká soukromá banka. Podle své bilanční sumy (zhruba 27 mld. eur) je Yapi Kredi v současnosti čtvrtou největší bankou v Turecku s více než 600 pobočkami a zhruba 15.000 zaměstnanci.

V důsledku obchodního spojení má skupina UniCredit Group v současnosti největší mezinárodní bankovní síť v regionu střední a východní Evropy: představuje ji 3,000 poboček, více než 60.000 zaměstnanců a 24 milionů klientů.

V regionu střední a východní Evropy existuje stále významný růstový potenciál. Roční růst úvěrového trhu dosahuje 33%, v Rusku dokonce 46%. Ekonomové BA-CA odhadují, že v roce 2006 byl růst HDP v tomto regionu na úrovni 6%. Úroveň finančního zprostředkování – tj. celková aktiva finančního sektoru vyjádřená v procentech HDP – ukazuje, že ve srovnání se Západní Evropou je zde pořád nesmírně velký potenciál: zatímco eurozóna má tento ukazatel ve výši 246%, ve střední a východní Evopě je to jen 78%.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).