Hlavní navigace

Antidumping asi zvýší v ČR některé ceny

Antidumpingové clo bude od 1.5.2004 české výrobce chránit před nekalou konkurencí ze třetích zemí. Dovozcům a uživatelům však zřejmě v některých případech zvýší jejich náklady.

Sdílet

Přistoupením České republiky k EU skončí platnost antidumpingového zákona (zák. č. 152/1997 Sb.) a nahradí ho příslušná komunitární legislativa. Díky platným antidumpingovým opatřením se budou čeští výrobci lépe bránit nekalé konkurenci ze třetích zemí. Současně však dovozcům a uživatelům vzrostou od 1. května 2004 náklady, pokud výrobek nebo jeho komponent byl do České republiky dovážen bez antidumpingového cla, ale po přistoupení ČR k Evropské unii bude tímto clem zatížen.

K souvislostem, plynoucím z ukončení platnosti národní právní normy a nabytí účinnosti příslušné komunitární legislativy, platné pro oblast antidumpingu, se vyjádřil Ing. Otomar Louda, ředitel odboru mezinárodních ekonomických organizací a mimořádných opatření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Mimo jiné zdůraznil, že vstupem do Evropské unie převezme Česká republika k 1. květnu 2004 veškeré závazky, plynoucí z aplikace její společné obchodní politiky. Jedním z nástrojů společné obchodní politiky, který je Evropskou unií velmi často užíván, je antidumpingové opatření. Z převzetí společné obchodní politiky vyplyne i okamžitá účinnost a přímá aplikovatelnost platných antidumpingových opatření Evropské unie na české podnikatelské subjekty. Současně se podnikatelů v České republice dotknou také antidumpingová opatření třetích zemí, přijatá vůči dovozům z Evropské unie.

Základním antidumpingovým předpisem EU je Nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství. Tento předpis vychází také z pravidel WTO (zejména z Dohody o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994). Srovnáme-li český antidumpingový zákon s nařízením EU, můžeme konstatovat, že základní principy obou předpisů jsou shodné, neboť oba předpisy vycházejí z pravidel WTO. Přesto se pro české podnikatele po vstupu do Evropské unie změní podmínky používání antidumpingového nástroje.

Hlavní změna spočívá v tom, že subjektem, který bude provádět antidumpingové šetření, již nebude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ale Evropská komise. Čeští výrobci již nebudou antidumpingové podněty podávat Ministerstvu průmyslu a obchodu, ale Evropské komisi, přičemž podnět bude muset splňovat náležitosti stanovené v nařízení (m. j. i prezentovat podporu daného průmyslového odvětví v rámci Evropské unie).

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se bude vyjadřovat k jednotlivým krokům v antidumpingovém řízení. Konečné antidumpingové opatření může být přijato pouze tehdy, pokud se v jeho prospěch vysloví většina členských států EU. Znalost mechanizmů pro fungování antidumpingového nástroje i konkrétních opatření, která budou k datu vstupu České republiky do Evropské unie v platnosti, je pro české podniky velmi důležitá.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje ke zveřejnění na svých webových stránkách www.mpo.cz informaci o uplatňování antidumpingového nástroje v EU včetně přehledu všech v současnosti platných opatření. Informace bude průběžně aktualizovat.

Podniky v České republice, kterých se antidumpingová opatření negativně dotknou, mají podle platné legislativy EU pouze jedinou možnost, jak aplikaci opatření zmírnit: Podat žádost o revizi antidumpingového opatření. Takovéto žádosti budou moci být oficiálně předkládány Evropské komisi až 1. května 2004 (tj. ne dříve než k datu vstupu ČR do EU). Poněkud pružnější mechanismus existuje pro opatření, která byla přijata v důsledku obcházení antidumpingového opatření, kdy podniky mohou požádat o výjimky z aplikace opatření (ovšem opět až k datu vstupu do EU).

V současnosti se tento mechanismus uplatňuje např. na dovozy součástek pro jízdní kola původem z Čínské lidové republiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu si je vědomo vážnosti situace, do které se podniky v České republice mohou dostat v důsledku zavedení antidumpingových cel na dovozy výrobních vstupů k 1. květnu 2004, a bude se podle Ing. Loudy snažit nastavit takové mechanizmy, které by umožnily efektivnější posuzování žádostí o revize antidumpingových opatření. Nutná je však k tomu aktivní role dotčených podniků, protože žádosti o revize budou muset předkládat právě tyto společnosti. Výrobci v České republice se po vstupu do Evropské unie mohou také setkat s problémem, že některé země uplatňují antidumpingová cla na dovozy určitých výrobků pocházejících z Evropské unie. Předpokládá se, že tato opatření budou rozšířena i na dovozy původem z České republiky.

Přehled těchto opatření bude rovněž uváděn na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Oddělení antidumpingu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zvažuje, že by k výše uvedené problematice uspořádalo ve druhé polovině září 2003 seminář, jehož cílem by bylo nejen seznámit zainteresované subjekty se situací, která nastane v oblasti antidumpingu po vstupu do Evropské unie, ale především vymezit problémy, se kterými se čeští podnikatelé – a v důsledku i spotřebitelé – setkají.

Podrobnější informace poskytne:
Ing. Jana Klímová
oddělení antidumpingu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1
tel.: +420 224 062 240
fax: +420 224 062 618
e-mail: klimova@mpo.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).