Hlavní navigace

Zaplatí 25 000 Kč za jízdu „načerno“. Zbytečně

27. 9. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Proti účtování přemrštěných nákladů za vymáhání dluhu se můžete bránit, ale ne, když už u vás stojí exekutor. Jenže pozor, stejným metrem se všem neměří. A opatrní buďte při podpisu směnky u rádoby výhodné půjčky.

Kdy můžete chtít vrátit dar

Velice bych chtěla poděkovat za článek o vrácení daru. Jedné věci akorát nerozumím, a to je ona 3letá „promlčecí lhůta“ Chápu to správně tak, že mám pouze 3 roky na to, abych mohla svůj dar požadovat zpět po obdarovaném? Tato 3letá lhůta mi začíná běžet ode dne nabytí daru obdarovaným a po třech letech moje právo na vrácení daru zaniká, i kdyby se ke mně choval špatně? Rovněž by mě zajímalo, jak mohu prokázat, že mě slovně ošklivě napadá nebo uráží v případě žaloby? Mám pocit, že bych toto jednání jen těžko dokazovala, nebo se mýlím?

Právo na vrácení daru je tzv. osobním právem dárce a zaniká spolu s dárcem (smrtí dárce). Tříletá promlčecí doba počíná běžet od okamžiku, kdy právo na vrácení daru mohlo být poprvé vykonáno tzn. v praxi, od okamžiku, kdy se dárce dozvěděl o skutečnosti, že se obdarovaný chová k dárci nebo k členům jeho rodiny tak, že hrubě porušuje dobré mravy. Tříletá promlčecí doba tedy nepočíná běžet ode dne nabytí daru obdarovaným.

Souhlasím s vámi, že v případě soudního sporu bývá obtížné prokázat slovní napadání, urážky apod. Je nutné zajistit dostatek důkazů v podobě svědeckých výpovědí, dále např. urážlivých emailů, dopisů.

Dříve než se pustíte do soudního sporu, doporučuji vám zkonzultovat s advokátem, zda konkrétní chování obdarovaného (míra, intenzita a hrubost urážek) objektivně naplňuje znaky hrubého porušování dobrých mravů.

Pokuta za jízdu „načerno“

Dcera dostala pokutu za jízdu bez jízdenky v MHD 500 Kč a nyní má blokaci na bankovním účtu od firmy Bazcom a.s na více než 25 000 Kč. Mohu Vás požádat o radu, jak postupovat při řešení?

Nejdříve je třeba zjistit, na základě čeho společnost Bazcom a.s. účet vaší dcery zablokovala. Dle veřejně dostupných informací odkupuje společnost Bazcom a.s. pohledávky Dopravního podniku Ústí nad Labem. Lze se pouze domnívat, že poté, co dcera pokutu nezaplatila, odkoupila společnost Bazcom a.s. pohledávku od Dopravního podniku a pravděpodobně podala soudu návrh na vydání platebního rozkazu. S ohledem na zablokovanou částku je pravděpodobné, že soud tomuto návrhu v plné výši vyhověl. Platební rozkaz však měl být dceři doručen a dána ji lhůta pro podání odporu. Prvním krokem je tedy zjistit na základě čeho je blokace účtu provedena, získat veškeré dokumenty, ověřit správnost postupu jak společnosti Bazcom, tak příslušného soudu, a poté se případně bránit soudní cestou.


Dalibor Z. Chvátal

Exekuční příkaz kvůli nezaplacené pokutě

Pozn. redakce:

Z judikátu Ústavního soudu je zřejmé, že společnost Bazcom si účtuje vysoké náklady za právní zastoupení, přestože jde o formulářové úkony (zcela stejné opakující se platební rozkazy). Náklady na právní zastoupení pak neúměrně zvyšují náklady řízení, důsledkem čehož je neúměrná výše konečné vymahatelné částky (viz případ dcery paní pisatelky e-mailu: z 500 Kč je 25 000 Kč). Ústavní soud ve svém judikátu podpořil rozhodnutí okresního soudu o nepřiznání soudních výloh společnosti Bazcom.

Bohužel, na základě dalších dokumentů od pisatelky jsme zjistili, že šlo o platební rozkaz, který byl řádně doručen a dcera jej jednoduše ignorovala se všemi důsledky… Paní, resp. její dcera, zanedbaly již samotný rozsudek, nepodaly odvolání, rozsudek nabyl právní moci a vše začaly řešit až po blokaci účtu (po téměř dvou letech od nabytí právní moci rozsudku). Teď je již skutečně příliš pozdě.

Za bagatelní pohledávky se neměří stejným metrem

Ve článku jste psali, že Ústavní soud dal za pravdu Krajskému soudu v Ústí nad Labem ohledně přemrštěných nákladů exekutora, kdy šlo o bagatelní částky, tzv. „jízdu načerno“. Bohužel, praxe je jiná, navzdory nálezům Ústavního soudu. V příloze máte mé Vyrozumění o zahájení exekuce, které jsem převzal od vykonavatele osobně v mém bydlišti 24.7.2013. Oprávněný po mne požaduje uhradit k dnešnímu datu částku , která více jak 14× převyšuje samotnou jistinu. Argumentoval jsem, že žalobce systematicky zneužívá institut náhrady nákladů řízení, respektive náhrady nákladů zastoupení účastníka advokátem, který je jeho součástí, ale bez úspěchu.

Teoreticky by se i na tento případ nález Ústavního soudu (3923/2011) vztahovat mohl. Ovšem je třeba zdůraznit, že Ústavní soud v žádném případě nejudikoval, že ve veškerých případech týkajících se bagatelních věcí (tzn. částky do 10 000 Kč) má být výše odměny za zastupování žalobce advokátem určena jako ekvivalent jednonásobku vymáhané jistiny. Ústavní soud ve svém nálezu zdůrazňuje, že musí jít o řízení zahájené tzv. formulářovou žalobou směřující proti spotřebiteli. Sporný nárok musí vzniknout ze smlouvy či jiného právního důvodu, kdy však spotřebitel má fakticky nulovou možnost do např. znění smlouvy jakkoli zasahovat (typicky formulářové smluvní podmínky o dodávce energií, spotřebitelském úvěru atd.). Další, nikoli však již nutnou podmínkou, resp. rysem, je, že žalobce s pohledávkami tzv. „obchoduje“, resp. nakupuje je, od subjektů a sám poté soudní cestou vymáhá.

Z dotazu je zřejmé, že byla splněna podmínka, že šlo o bagatelní věc (jistina 1015 Kč), zda však byly splněny ostatní výše uvedené podmínky, a tudíž nález je možné aplikovat, z dotazu zřejmé není. Dále je také třeba zdůraznit, že judikát směřuje na náklady právního zastoupení. V praxi se často setkávám s mylnou představou tazatelů, že díky judikátu Ústavního soudu zaplatí jistinu s úroky plus jednonásobek vymáhané jistiny. Tak to však není, je třeba ještě započíst další náklady jako jsou hotové výdaje, náklady exekuce atd.

skoleni_4_3

Podepsat směnku nebo nepodepsat?

Chtěl bych si půjčit peníze na směnku od soukromého investora. Musí být vyplacena částka v hotovosti nebo můžu věřit, že po podepsání smlouvy mi dojdou peníze na účet? Neplatím nic předem, ale mám obavu, abych nepodepsala směnku, peníze nepřišly a já neměla na krku dluh jen tak.

Pokud bude jediným smluvním dokumentem mezi Vámi a věřitelem směnka, doporučuji převzít při podpisu hotovost případně zajistit, aby příslušná částka byla zaslána na váš účet před či zároveň s podpisem směnky. Náležitosti směnky naleznete v ustanoveních zákona směnečného a šekového (zákon č. 191/1950 Sb., v platném znění). Pro platnost směnky je klíčové, aby obsahovala veškeré formální zákonem požadované náležitosti. Z textu zákona plyne, že směnka musí být jako směnka označena (tj. doslovné označení listiny), dále musí obsahovat příkaz bezpodmínečně zaplatit danou částku, identifikace (jméno, adresa) toho, kdo má směnku zaplatit, údaje o splatnosti, místo placení, identifikace osoby, které má být placeno, datum a místo vystavení směnky a podpis výstavce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).