Hlavní navigace

Jaké jsou další varianty opčních derivátů

9. 11. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

O klasických a exotických opcích byly již články v minulosti napsány. Pojďme si představit v následujících odstavcích další varianty těchto derivátů.

Finanční trhy nabízejí širokou paletu dalších instrumentů, které mají opční charakter, ale v jistých ohledech se od klasických či exotických opcí odlišují. Cílem toho článku je přiblížit ty instrumenty, které jsou v realitě investory využívány nejčastěji. Tip: Obchodujeme s finančními deriváty: Co jsou opce?

Úrokové deriváty

Příkladem úrokových derivátů, které si popíšeme v dalších odstavcích, jsou Cap, Floor a Collar. Jedná se o finanční instrumenty, které jsou obchodovány na mimoburzovních (OTC = over-the-counter) trzích. Nalézt je můžeme v interakci například s dluhopisy, které jsou úročeny na plovoucí bázi, nebo úvěry. Možná si ti všímavější čtenáři položili jistě dobrou otázku, proč se zabýváme úrokovými deriváty, když má být článek věnován derivátům opčním.

Odpověď je opravdu jednoduchá. Cap a Floor spojuje s opcemi základní vlastnost, kdy kupující vybraného finančního instrumentu má právo, nikoliv však povinnost realizovat výsledné plnění. Záleží vždy na jeho rozhodnutí, jestli je vývoj vybraných referenčních úrokových sazeb (dalo by se říci, že se jedná o podkladové aktivum) z jeho pohledu ziskový či ztrátový. Další podobnou vlastností, která nás dostává k opcím, je povinnost kupujícího vybraného instrumentu zaplatit prémii, která představuje odměnu pro prodávající za přijmutí určité formy nejistoty. Zároveň prodávajícímu díky této skutečnosti odpadá úvěrové riziko, což je zásadní rozdíl oproti úrokovým derivátům v podobě swapů nebo FRA (Forward Rate Agreement). Čtěte také: Finanční deriváty: vyznejte se ve swapech

Mimo tuto spojitost s opcemi existuje také jeden zásadní rozdíl. Opční kontrakty jsou uzavírány na předem stanovené časové období, které je pouze jedno a pro další navázání by se musel uzavřít kontrakt nový. V rámci těchto úrokových derivátů je však možnost kontrakt navázat na několik po sobě jdoucích časových období, což znamená, že máme několik opcí v řadě a každá z nich má svůj termín splatnosti, který se však u každé z nich liší a roste v řadě do budoucnosti. Jedná se tedy o evropské opce, které lze realizovat nebo nechat propadnout pouze v jeden předem stanovený den v budoucnosti.

Cap

Cap (také interest rate cap) slouží k zajištění (případně také spekulaci) před růstem referenční úrokové míry nad určitou předem stanovenou hranici – Cap sazbu. Důvodem tohoto kroku může být například situace, kdy kupující tohoto instrumentu (evropské kupní opce) má zároveň přijatý úvěr (závazek), který je úročen pohyblivou sazbou, a bojí se, že by došlo v budoucnosti k jejímu zvýšení, což by samozřejmě znamenalo nutnost platit vyšší úrokové platby. Dalším příkladem je také uložení vlastních peněz (pohledávka) za fixní úrokovou sazbu, kdy v případě růstu těch tržních daná osoba dostává méně, než kolik dostane ten, kdo má své peníze uloženy v rámci plovoucí sazby.

kracik_clanek
Zdroj: KB

Grafický průběh Capu

Pokud je v termínech splatnosti jednotlivých opcí v Capu referenční úroková sazba (například LIBOR, PRIBOR, EURIBOR a podobně) vyšší, než předem dohodnutá hranice této sazby, tak úrokový rozdíl vynásobený dohodnutou nominální hodnotou, která slouží k výpočtu celkového plnění, dostává kupující tohoto instrumentu. V případě, že je však referenční úroková sazba nižší, k plnění z Capu samozřejmě nedochází.

Floor

Floor je úplně přesným opakem Capu, což znamená, že slouží k zajištění (případně také spekulaci) před poklesem referenční úrokové míry pod určitou předem stanovenou hranici – Floor sazbu. Důvodem využití Flooru může být situace, kdy kupující tohoto instrumentu (evropské prodejní opce) zároveň poskytl úvěr (pohledávka), který je úročen pohyblivou sazbou, a bojí se, že by došlo v budoucnosti k jejímu poklesu, což by samozřejmě znamenalo nižší přijaté úrokové platby. Dalším příkladem je také přijetí cizích peněz k uložení (závazek) za fixní úrokovou sazbu, kdy v případě poklesu těch tržních daná osoba platí více, než kolik platí ten, kdo má peníze přijaty v rámci plovoucí sazby.

kracik_clanek
Zdroj: KB

Grafický průběh Flooru

Pokud je v termínech splatnosti jednotlivých opcí ve Flooru referenční úroková sazba nižší, než předem dohodnutá hranice této sazby, tak úrokový rozdíl vynásobený dohodnutou nominální hodnotou dostává kupující tohoto instrumentu. V případě, že je však referenční úroková sazby vyšší, k plnění z Flooru samozřejmě nedochází.

Collar

Collar představuje spojení Capu a Flooru v jednom okamžiku, nabízí tedy výhody obou finančních instrumentů. Princip tohoto obchodu je založen na nákupu Capu a zároveň prodeji Flooru z pohledu kupujícího Collaru. Pokud je referenční úroková sazba v termínech splatnosti vyšší než Cap sazba, kupující Collaru obdrží plnění od prodávajícího. Naopak plnění platí prodávajícímu Collaru v okamžiku, kdy je referenční úroková sazba v termínech splatnosti nižší než Floor sazba. V případě, že se však referenční úroková sazba pohybuje mezi těmito stanovenými hranicemi, k plnění z Collaru samozřejmě nedochází.

kracik_clanek
Zdroj: KB

Grafický průběh Collaru

Cap sazba by měla být vyšší než Floor sazba, protože v případě, že by se tyto sazby rovnaly, tak by se v podstatě Collar přeměnil na klasický úrokový swap.

Zero cost collar

Zero cost collar je, jak už z názvu vyplývá, zvláštní varianta klasického Collaru, která má však nulové náklady. Jedná se o kombinaci Capu a Flooru se stejnou nominální hodnotou, dobou splatnosti, úrokovými obdobími a referenční úrokovou sazbou. Prémie za Cap i Floor je shodná, což znamená, že se výsledné náklady pro kupujícího tohoto instrumentu rovnají nule.

Swaption

Swaptions jsou, jak už znovu bystřejším čtenářům jistě okamžitě došlo, kombinace opcí a swapů. Tento finanční instrument dává kupujícímu právo, nikoliv však povinnost, ke sjednání předem přesně stanoveného swapu. Za tuto možnost platí, jako u všech ostatních opčních derivátů, prémii prodávajícímu kontraktu. Swaptions můžou mít podobu americké (realizace možná kdykoliv do dne splatnosti opce) nebo evropské opce (realizace možná pouze v den splatnosti opce).

skoleni_4_3

Kupní swaption

Kupující má právo sjednat swap, v rámci kterého budu platit úroky na plovoucí bázi prodávajícímu kontraktu a naopak obdrží úroky na bázi fixní. Je samozřejmě výhodné, pokud by se v budoucnu plovoucí úrokové sazby snížily, což by znamenalo vyšší výnosy.

Prodejní swaption

Kupující má právo sjednat swap, v rámci kterého bude platit úroky na fixní bázi prodávajícímu kontraktu a naopak obdrží úroky na bázi variabilní. Výhodné by bylo, pokud by se v budoucnu plovoucí úrokové sazby zvýšily, což by znamenalo vyšší výnosy.

kracik_clanek
Zdroj: www.kadege.de

Výplatní profil Payer (prodejní) Swaption a Receiver (kupní) Swaption

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).