Kdo má nárok na ošetřovné?

Na ošetřovné má při splnění podmínek ten zaměstnanec, který nemůže vykonávat svou práci protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Stejně tak zaměstnanec, který pečuje o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské či dětské zařízení bylo uzavřeno, dítěti byla nařízena karanténa nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. 

Nárok uplatňujete tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči)“, který má dva propisovací díly a vystaví vám ho ošetřující lékař

Při vzniku potřeby ošetřování předá ošetřující lékař  pojištěnci (popř. osobě, která onemocněla, byla jí nařízena karanténa) první díl tohoto rozhodnutí, a to:

  • I. díl  – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné, kterým zaměstnanec uplatňuje nárok na ošetřovné a po doplnění části B ho předá svému zaměstnavateli. Pro výplatu  dávky  musí zaměstnanec  ještě doložit trvání potřeby ošetřování. Tuto skutečnost dokládá:
  • II. dílem – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který zaměstnanci předá ošetřující lékař (orgán ochrany veřejného zdraví) při ukončení potřeby ošetřování; ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování(péče) pominula, resp. pomine.
  • Potvrzením o trvání potřeby ošetřování (péče) v případech, kdy ošetřování  trvá delší dobu. Tento tiskopis ošetřující lékař vystaví i v případě vystřídání ošetřujících osob, a to ke dni, který  předchází  dni, od kterého ošetřování (péči) přebrala jiná osoba.

Zdroj: ČSSZ

Ošetřovné se vyplácí od prvního dne nejdéle po dobu 9 kalendářních dní. (Popřípadě 16 kalendářních dní u osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v ošetřování vystřídat (vystřídání v péči je možné jen jednou)). Doba ošetřovného se tímto střídáním však neprodlužuje.

Výše dávky činí od prvního dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den. Ten dostaneme tak, že příjmy v tomto rozhodném období (činí 12 měsíců)  se vydělí počtem kalendářních dnů. DVZ se dále redukuje a následně se vypočítá samotná výše dávky.

  • Z částky do první redukční hranice (825 Kč) se u ošetřovného počítá 90 %,
  • z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (1237 Kč) se počítá 60 %,
  • z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (2474 Kč) se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Příklad

Vyměřovací základ zaměstnance v rozhodném období byl 258 000 Kč. DVZ před redukcí činí 706,85 Kč (258 000 Kč : 365 dnů). Z částky do první redukční hranice, která v roce 2011 činí 825 Kč, se započítává 90 % (706,85 Kč x 90 % = 636,17 Kč), zaokrouhleno na celé koruny 637 Kč. Denní dávka bude činit 383 Kč (637 Kč x 60 % = 382,20 Kč), zaokrouhleno na celé Kč, za kalendářní den.

Při 9 kalendářních dnech ošetřování náleží dávka ve výši 3 447 Kč (383 Kč x 9 dní).

Zdroj: ČSSZ

Pohonné hmoty zdraží. Může za to cena ropy a slabší koruna Singer: Krize vzala české ekonomice vývoj za tři roky        
Semtamťuk
Semtamťuk (neregistrovaný) ---.eurotel.cz
22. 2. 2011 10:38 Nový

Bylo řečeno vše?

Nemám v této oblasti téměř žádný přehled ani vůbec už ne zkušenosti; zprávička mi příjde nějaká divná a neúplná.

Píšete, že na ošetřovné má nárok i rodič zdravého dítěte, do 10-ti let věku, pokud byla uzavřena škola/dětské zařízení, nebo onemocněla osoba která se běžně o dítě stará.

Kdo vystaví potvrzení v tomto případě. Školu nezmiňujete, doktor se zase nezdá mně.

Také by to chtělo blíže vysvětlit zda jde jen o státní zařízení a jak je to s tou chůvou?!
Jak se rozlišuje, když je dítě nemocné a jste na paragrafu, a jak když je už skoro zdravé, ale musí být ještě v karanténě. Třeba když má/mělo spalničky, salmonelózu, žloutenku,...

P.S.
Možná by to chtělo samostatný článek. Zkuste ale ještě tak měsíc počkat. Třeba lidé ješte, mezi tím, dostanou rozum a vyrazí na vládu s vidlemi, a bude všechno jinak...