Hlavní navigace

Mít více pojištění najednou se vám může vyplatit. Naučíme vás to

21. 2. 2018
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Někteří si myslí, že mají vše pojištěno jen jednou, ale často je tomu naopak. Někdo má pojištění k platebním kartám, jiný je pojištěn skupinově u zaměstnavatele, další si pojistí chtěná rizika v balíčku pojištění. Tím získáváte takzvané množné pojištění. A má smysl jej uzavřít cíleně.

Množné pojištění definuje Nový občanský zákoník (NOZ) v § 2816 takto: Je-li týž pojistný zájem pojištěn proti témuž pojistnému nebezpečí a pro tutéž dobu u několika pojistitelů, vzniká množné pojištění. Pojistitele berme jako synonymum pro pojišťovnu.

Optimalizujte cenu

Množné pojištění dává smysl u optimalizaci ceny. Např. uzavřít pojištění občanské odpovědnosti na vysoký limit a současně tento vysoký limit zlevnit vysokou spoluúčastí. A jako množné pojištění k tomu mít jinde nízký pojistný limit s výrazně nižší spoluúčastí – třeba může jít o součást nějakého pojistného balíčku k platební kartě.

Jiným důvodem může být to, že některé pojišťovny znevýhodňují cenu některého pojištění, pokud si jej uzavřete samostatně, např. právě pojištění občanské odpovědnosti. Řešením opět může být množné pojištění, pokud se to vnucované pojištění ořeže na minimum a výsledný balíček bude levnější než samostatné uzavřené pojištění.

Nová pojistka překryje starou, ale tu nerušte

Cíleně uzavřít množné pojištění může dávat smysl, pokud máte starší pojistku nemovitosti či domácnosti, kterou by vám při změně zdražili díky přehodnocení povodňové zóny nebo dokonce s výlukou proti povodni, a současně chcete provést změnu, např. kvůli zvýšení pojistné hodnoty. Pak může být řešením ponechat starou pojistku tak, jak je, a k ní uzavřít novou pokrývající zvýšení hodnoty nemovitosti/domácnosti.

Pokud máte přístup k nějakému skupinovému pojištění, které bývá výrazně levnější než individuální, např. u zaměstnavatele nebo v rámci nějakého spolku typu alpenverein.cz, určitě bych jej využil. Pokud vám pojistné limity/částky nevyhovují, ať už dočasně, nebo dlouhodobě, není nic snazšího než si dopojistit na požadovanou úroveň někde jinde jako množné pojištění.

Pomůže pokrýt i krátkodobé potřeby

Množné pojištění dává smysl pro vykrytí krátkodobých potřeb. Např. základní asistenční služby u povinného ručení i havarijního pojištění vám stačí téměř po celý rok a jen pro konkrétní cesty si sjednáte množné pojištění jinde.

Množné pojištění dává smysl pro diverzifikaci pojistných podmínek. Pokud jste nároční, může se stát, že vám prostě jedna pojišťovna nestačí. Jedna má ve výlukách duševní nemoci, druhá terorismus, třetí vás nepojistí na vysoké pojistné částky atd. Nemusí se jednat jen o pojistné částky, ale třeba i o rychlost plnění nebo o množství nutné byrokracie při plnění drobných pojistných událostí.

Množné pojištění se může vyplatit u pojištění právní asistence. Můžete takto mít dva různé právní názory ke stejnému případu. Nemluvě o možnosti řešit problémy s jednou pojistkou právní ochrany pojistkou druhé právní ochrany.

Množné pojištění může být řešením, pokud máte zájem o nějaký unikátní produkt pojišťovny, který nabízí jen v balíčku pojištění, a současně chcete si z nějakého důvodů ponechat toto vnucované pojištění jinde.

Soupojištění rozloží rizika na více pojišťoven za jedno pojistné

NOZ množné pojištění rozlišuje na soupojištění, souběžné a vícenásobné pojištění. Soupojištění vznikne, byla-li uzavřena smlouva mezi pojistníkem a více pojistiteli zastoupenými vedoucím pojistitelem a zavázal-li se pojistník platit jediné pojistné. Dále se mu věnovat nebudu, týká se obvykle průmyslových rizik, kdy se několik pojišťoven dohodne pojistit jedno obrovské riziko, což může být např. pojištění vesmírných startů raket. NOZ ho více popisuje v § 2817.

Souběžné, nebo vícenásobné? Obnosové, nebo škodové?

Více nás ale bude zajímat souběžné pojištění, nepřesahuje-li souhrn pojistných částek pojistnou hodnotu pojištěného majetku nebo nepřesáhne-li souhrn limitů pojistného plnění skutečnou výši vzniklé škody.

A také vícenásobné pojištění, přesahuje-li souhrn pojistných částek pojistnou hodnotu pojištěného majetku nebo přesáhne-li souhrn limitů pojistného plnění skutečnou výši vzniklé škody. Vícenásobné pojištění je dále popsáno v § 2818.

Množné pojištění je definováno v NOZ v pododdílu škodového pojištění, což je dle § 2811: Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. Příkladem škodového pojištění je pojištění odpovědnosti, pojištění majetku, pojištění právní ochrany.

Na rozdíl od obnosového pojištění definovaného v § 2821: Obnosové pojištění zavazuje pojistitele poskytnout v případě pojistné události jednorázové či opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. Základem pro určení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je částka určená na návrh pojistníka, kterou má pojistitel v případě vzniku pojistné události vyplatit, anebo výše a četnost vyplácení důchodu.

Příkladem obnosového pojištění je životní pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku. Poznamenejme, že některá pojištění (pojištění finančních ztrát) mohou být sjednána jako obnosová nebo jako škodová, záleží na pojistných podmínkách.

V dalším textu bude třeba i definice podpojištění, § 2854: Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.

Tolik NOZ a definice v něm.

Jak získat výhody z množného pojištění?

Zaprvé máte povinnost oznámit pojišťovnám, pokud si uzavíráte druhou pojistnou smlouvu, kde pojišťujete nějaké riziko, co už pojištěné máte. A to jak pojišťovně nově sjednané smlouvy, tak pojišťovně dříve sjednané smlouvy. Tuto povinnost máte ze zákona u vícenásobného pojištění zakotvenu v NOZ § 2818.

Tuto povinnost mají pojišťovny často v pojistných podmínkách a týká se často i souběžného pojištění i obnosového pojištění. Pravděpodobným důvodem těchto povinností v pojistných podmínkách je snazší detekce pojistných podvodů. Pozor si dávejte především na balíčková pojištění k platebním kartám, balíčková cestovní pojištění, i zde platí tato vaše povinnost. I když k nim přijdete nechtěně, mimoděk.

Pokud k množnému pojištění dojde u jedné pojišťovny byť na různých smlouvách, nebo dokonce na jedné pojistné smlouvě (např. pojištění denního odškodného a pojištění pracovní neschopnosti, nebo pojištění s různými parametry), k oznamovací povinnosti nedochází, ale může to ovlivnit výši pojistného plnění. Tedy i v těchto případech je vhodné znát pravidla množného pojištění, abyste zbytečně neplatili za pojistnou ochranu, která se při (některé) pojistné události u škodového pojištění neuplatní.

Co ale znamená množné pojištění z hlediska pojistného plnění pro klienta?

Zaprvé potřebujeme zjistit, jestli u dané (části) škody došlo k vícenásobnému pojištění (tj. pojistné částky či limity přesahují skutečnou škodu), nebo k souběžnému pojištění (tj. pojistné částky či limity nepřesahují skutečnou škodu). Což není rozhodně triviální úkol, vzhledem k tomu, že některé škody lze plnit vícero možnostmi a tedy lze přesouvat poškozené věci tak, aby to co nejlépe vyšlo.

Dále záleží, jestli se jedná o limit pojistného plnění (kde nedochází k podpojištění), nebo o pojistnou částku (kde může dojít k podpojištění u škodového pojištění, viz dále). Záleží na výši spoluúčasti. Takže postupně.

Jak určit, jestli se jedná o vícenásobné, či souběžné pojištění?

I v rámci jedné pojistné smlouvy lze stejnou škodu zlikvidovat různými způsoby. V rámci jednoho pojistitele může být pojišťovna vstřícná ke klientovi a zlikvidovat pojistnou událost způsobem pro klienta nejvhodnějším (s co nejmenším vlivem na bonusy, s co nejmenší spoluúčastí, co nejjednodušším dokládáním). Pokud se jedná o množné pojištění, je tahle náročná optimalizace na klientovi či jeho poradci.

Např. sklokeramická deska lze vyřešit pojištěním skel, pojištěním elektrospotřebičů, asistenční službou, pojištěním přepětí nebo ze základního pojištění dle pojistné události. Tedy je třeba si nejdříve určit, jakou škodu jakým pojištěním s jakou pojistnou částkou/limitem budete řešit. Tohle je časově nejnáročnější úkol, individuální.

I u množného pojištění může dojít k podpojištění. U škodového pojištění, pokud si nesjednáte dostatečně vysokou pojistnou částku, pojišťovny zpravidla uplatní tzv. podpojištění. Podpojištění je vlastně procentuální „spoluúčast“ dle poměru pojistné částky a skutečné hodnoty majetku. Proto vždy a včas aktualizujte pojistnou částku u škodového pojištění. Podpojištění se uplatní u množného pojištění tehdy, když součet pojistných částek přes všechny pojistné smlouvy, kde je daná škoda likvidní, je nedostatečný. (Např. pokud budete mít dvě smlouvy pojištění nemovitosti, typicky jednu starší, než byla zvýšena povodňová zóna, a druhou novější kvůli dopojištění nárůstu hodnoty, ale třeba bez povodňového rizika. V takovém případě v případě povodně se bude plnit jen z jedné pojistné smlouvy s vysokou pravděpodobností s uplatněním podpojištění. V případě jiného rizika se bude plnit z obou smluv a v případě dobře navržených pojistných částek k podpojištění nedojde.)

U obnosového pojištění se podpojištění neuplatňuje.

Další vliv na pojistné plnění má, jestli se jedná o obnosové, nebo škodové pojištění. Obnosové pojištění se chová nezávisle, tak ho ponecháme stranou, a to i v případě, kdy jedno riziko je pojištěno jak škodově, tak obnosově. Např. zlomenina může být pojištěna obnosově pomocí trvalých následků, ale také škodově jako pojištění pracovní neschopnosti nebo pojištění denního odškodného, kde výše škody je omezena rozdílem mezi vaším příjmem před úrazem a v době léčení.

Pokud byste měli tato tři pojištění, obnosové pojistné plnění z trvalých následků řešte nezávisle, škodové pojištění z pojištění denního odškodného a pojištění pracovní neschopnosti je třeba řešit jako množné pojištění.

Nebo jiný příklad: pokud máte životní pojištění smrti, úrazové pojištění ze zaměstnání a současně cestovní pojištění i na smrt a zemřete úrazem na služební cestě automobilem, dostanou pozůstalí pojistná plnění ze všech smluv, a to včetně povinného ručení škůdce.

Spoluúčast se platí ze všech smluv, které budou použity, tedy jejich součet. Dle informací některých pojišťoven si klient může vybrat, ze kterých pojistek uplatní škodu a ze kterých ne. A tedy pokud pojistné limity/částky jsou dostatečné, může využít jen jednu pojistnou smlouvu, a tedy platit jednu spoluúčast.

Příklad

Pokud máte pojištěnu občanskou odpovědnost s pojistným limitem 50 mil. Kč se spoluúčastí 10 000 Kč a současně dostanete v rámci cestovního pojištění či pojištění ke kartě s poj. limitem 1 mil. Kč třeba se spoluúčasti 1000 Kč, při výši škody do 1 mil. Kč bych využil cestovní pojištění a platil spoluúčast 1000 Kč, při výši škody 1–50 mil. Kč bych využil hlavní pojistku a platil spoluúčast 10 000 Kč, pak bych využil obě pojistky se spoluúčastí 11 000 Kč do celkového limitu 51 mil. Kč.

Po zohlednění všeho výše uvedeného, pojistné plnění u vícenásobného pojištění (aneb když pojistné částky či limity jsou dostatečné) je celá škoda, zaplatíte si však všechny spoluúčasti u všech vámi použitých pojišťoven. Pokud by vás zajímalo vyrovnání mezi pojišťovnami, kvůli bonusům apod., pojišťovny budou plnit dle poměru pojistných částek/limitů dle § 2818 (3).

Pojistné plnění u souběžného pojištění (když pojistné částky či limity jsou nedostatečné)

Zde musíme rozlišit, jestli se jedná u dané pojišťovny o pojistnou částku, nebo pojistný limit. U pojistného limitu daná pojišťovna vyplatí daný pojistný limit minus případnou spoluúčast. U pojistné částky daná pojišťovna vyplatí pojistnou částku minus případnou spoluúčast a uplatní navíc i podpojištění (ve vztahu své pojistné částky ku výši majetku).

skoleni_28_3

Myslím si, že na trhu chyběl osvětový článek ohledně množného pojištění, aby klienti nezapomínali na svou povinnost oznamovat množné pojištění, ale také aby využívali množné pojištění k levnější nebo kvalitnější pojistné ochraně. Pokusil jsem se napsat článek obecný a srozumitelný, zjednodušující.

Explicitně upozorňuji, že zákony se mohou měnit denně a pojistné podmínky mohou stanovit jiné fungování, jiné povinnosti. Množné pojištění jako finanční architekt využívám nejčastěji k optimalizaci ceny výsledné pojistné ochrany. Pokud najdete další využití množného pojištění, budu rád, když se o něj podělíte v diskuzi.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).