Hlavní navigace

Darovací smlouva: jak ji správně připravit v souladu se zákony?

22. 1. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Není dar jako dar. Dar může být chtěný i nevyžádaný. Dar lze přijmout i odmítnout. Darovat lze v podstatě cokoliv, co má alespoň nějakou majetkovou hodnotu. Pokud však máte v plánu darovat něco hodnotnějšího, připravte si raději darovací smlouvu.

Darování a darovací smlouva dle české legislativy

Dle platného občanského zákoníku je darování definováno jako dobrovolný a bezplatný převod vlastnického práva. Darovat je přitom možné cokoliv, movité předměty i nemovitosti. V souvislosti se sepsáním darovací smlouvy se většinou darují automobily, nemovitosti i cennosti, jako jsou šperky, obrazy a jiná umělecká díla. Darovat je možné také finanční obnos či živé zvíře. Opravdu štědrý dárce pak může darovat klidně celý svůj majetek, a to osobě či osobám, které uzná za vhodné.

Pokud dárce nebo obdarovaný trvá na písemné smlouvě, tedy tzv. darovací smlouvě, což je doporučeno především u darů vyšší finanční hodnoty a hlavně nemovitostí, měla by vždy obsahovat všechny následující zákonné náležitosti:

  • identifikační údaje dárce – jméno, příjmení, adresa, rodné číslo či datum narození nebo název firmy, sídlo a IČO u podnikající osoby,
  • identifikační údaje obdarovaného – stejné jako u dárce,
  • identifikace darovaného předmětu či věci – detailní popis daru, který začíná názvem věci – např. auto, dům, byt, chalupa, zlatý prsten; dle dané věci následuje způsob využití, vzhled, velikost, váha, barva, výrobní číslo, rok výroby, vlastnosti a další,
  • další podmínky předání,
  • místo a datum podpisu,
  • podpisy dárce i obdarovaného.

Dva typy darovací smlouvy

Z hlediska přechodu vlastnických práv rozlišujeme dva typy darovací smlouvy:

  • reálná darovací smlouva – vlastnická práva k darované věci získává obdarovaný,
  • konsensuální darovací smlouva – obdarovaný vlastnická práva získá až na základě splnění podmínek stanovených dárcem (např. dokončení studií).

Darovací smlouva a daně

Pokud dárce poskytne dar v hodnotě minimálně 1000 Kč na nějaké bohulibé účely (např. ekologické, sociální nebo zdravotnické), smí si hodnotu daru odečíst od základu daně. Maximálně si takto lze odečíst 15 % daňového základu. Aby bylo možné hodnotu daru odečíst z daní, je nutné jej doložit prostřednictvím darovací smlouvy či jiným podobným dokumentem.

Obdarovaný zase rád uslyší, že neexistuje žádná darovací daň. Dary však podléhají dani z příjmů, tedy až na dary mezi příbuznými. Takové dary jsou totiž od daně z příjmů osvobozené, a to jak v přímé linii (rodiče, děti, prarodiče, vnoučata), tak i v nepřímé linii (sourozenci, strýc, teta, neteř, synovec, manžel, manželka, švagr, švagrová, tchýně, tchán a další). Do nepřímé linie patří také osoba žijící s dárcem nejméně jeden rok ve společné domácnosti.

Lze dar odmítnout?

Co dělat s darem, který obdarovaný nechce? Může jej odmítnout? Nejjednodušší je dar odmítnout hned na začátku darovacího aktu. To znamená, že k samotnému darování vůbec nedojde.

V případě akceptování daru má obdarovaný právo dar odmítnout z důvodů vady či vad, o kterých nebyl informován předem, a to až do 3 let od doby, kdy se o nich dozvěděl. Obdarovaný může požadovat náhradu škody, pokud mu nějaká vznikla zamlčením vad.

Je možné požadovat vrácení daru?

Bez ohledu na to, komu a kdy byl dar věnován, může dárce svůj dar odvolat a požadovat jeho vrácení. Učinit tak může pouze ve dvou případech stanovených zákonem, a to v následujících situacích:

  • odvolání daru pro nouzi – v životě dárce došlo po darování k závažným změnám (např. ohrožení dárcovy schopnosti plnění vyživovací povinnosti apod.),
  • odvolání daru pro nevděk – dle zákona se jedná o porušení dobrých mravů vůči třetím osobám. Z důvodu nevděku lze dar odvolat do 1 roku od projevení nevděku.

Dárce nejprve vyzve obdarovaného k vrácení daru. Pokud tak obdarovaný neučiní dobrovolně, má dárce právo obrátit se na soud.

Vzor darovací smlouvy poslouží jako inspirace

Získali jste v našem článku všechny potřebné informace k problematice darování, ale do přípravy vlastní darovací smlouvy se vám příliš nechce? Připravili jsme pro vás jednoduchý vzor darovací smlouvy, který můžete použít a případně poupravit (samozřejmě v souladu s platným občanským zákoníkem). Doporučujeme vám, aby finální verzi darovací smlouvy před podpisem zkontroloval zkušený právník.

Darovací smlouva (VZOR)

uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. Smluvní strany

Jméno a příjmení (název firmy): …………………………………….
Trvale bytem (sídlo firmy): .........................­.......................
Rodné číslo / datum narození / IČO: ……………………………….…

V případě firmy může následovat ještě:
společnost zapsaná v: …………………………………………………....
zastoupená paní/panem: ……………………………………………….

dále „Dárce“

a

Jméno a příjmení (název firmy): …………………………………….
Trvale bytem (sídlem): .........................­.........................­.....
Rodné číslo / datum narození / IČO: …………………………………..

dále „Obdarovaný“

II. Vlastnictví

Dárce prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví ………………………… (dále „Dar“).
Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat s Darem není omezena.

III. Předmět smlouvy

Dárce daruje Obdarovanému Dar do výlučného vlastnictví Obdarovaného.
Obdarovaný Dar do svého výlučného vlastnictví podpisem této smlouvy přijímá.

IV. Další ujednání

Obdarovaný podpisem této smlouvy nabývá vlastnické právo k Daru.
Při podpisu této smlouvy byly Obdarovanému předány veškeré dokumenty a další nezbytnosti (např. klíče od automobilu) od Daru, což Obdarovaný stvrzuje podpisem této smlouvy.

Obdarovaný prohlašuje, že je seznámen se stavem Daru, o kterém se osobně přesvědčil.

V. Odvolání a vrácení daru

V případě práva Dárce odvolat Dar a požadovat po Obdarovaném jeho vrácení pro nouzi nebo nevděk se užije úpravy § 2068 až 2075 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

skoleni_4_3

VI. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).