Hlavní navigace

Exekuční tarif (Vyhláška č. 330/2001 Sb.) (úplné znění)

Předpis č. 330/2001 Sb.

Znění od 1. 1. 2022

330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

330

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 5. září 2001

o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

o odměně a náhradách soudního exekutora, správce obchodního závodu, správce nemovité věci a plátce mzdy nebo jiného příjmu a o podmínkách pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou soudním exekutorem (exekutorský tarif)

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) až c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou.

(2) Další činností exekutora se rozumí poskytování právní pomoci, sepisování exekutorských zápisů, přijímání věcí do úschovy, provádění jiné činnosti na základě pověření soudu, zejména doručování písemností soudu a činnosti soudního vykonavatele, a provádění dražeb movitých nebo nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (dále jen "dobrovolná dražba"). Další činností exekutora se rozumí rovněž správa majetku na základě pověření soudu nebo státního zástupce v trestním řízení.

(3) V odměně exekutora je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora.

§ 2

(1) V souvislosti s exekuční činností a další činností má exekutor nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za doručení písemností.

(2) V souvislosti s exekuční činností náleží exekutorovi vedle nároků podle odstavce 1 náhrada za ztrátu času.

§ 3

Sjednal-li exekutor s oprávněným ve smlouvě o vedení exekuce smluvní odměnu, má exekutor za výkon exekuční činnosti vedle nároků podle § 1 odst. 1 a § 2 nárok na smluvní odměnu.

§ 4

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci závodu nebo správci nemovité věci náleží za činnost při exekuci postižením závodu nebo při exekuci správou nemovité věci odměna a náhrada hotových výdajů.

ČÁST DRUHÁ

VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI

HLAVA I

ODMĚNA ZA VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky

§ 5

(1) Nestanoví-li se dále jinak, je základem pro určení odměny za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného.

(2) Pokud při exekuci prodejem movitých věcí dochází k výplatě více pohledávek z výtěžku, je základem pro určení odměny ta část vymožené částky, která byla na tyto pohledávky vyplacena.

(3) Pokud při exekuci postižením nemovitostí nebo při exekuci postižením podniku byly uspokojeny zcela nebo zčásti nároky oprávněného, toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný anebo věřitele povinného, který podal přihlášku, je základem pro určení odměny ta část rozdělované podstaty, kterou byly takto uspokojeny nároky těchto osob.

(3) Pokud při exekuci prodejem nemovitých věcí nebo při exekuci postižením závodu byly uspokojeny zcela nebo zčásti nároky oprávněného, toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný anebo věřitele povinného, který podal přihlášku, je základem pro určení odměny ta část rozdělované podstaty, kterou byly takto uspokojeny nároky těchto osob.

(4) Je-li vedena exekuce na základě exekučního titulu, ve kterém se oprávněnému přiznává nárok na opětující se plnění, je základem pro určení odměny součet hodnot plnění, která mají být vymožena. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je základem pro určení odměny pětinásobek hodnoty ročního plnění.

(4) Je-li vedena exekuce podle exekučního titulu, ve kterém se oprávněnému přiznává nárok na opětující se dávky, je základem pro určení odměny výše exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného. Je-li základem pro určení odměny výše plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného, které bylo vymoženo na opětující se dávky, jež se staly splatnými ode dne zahájení exekučního řízení, nesmí základ pro určení odměny přesáhnout pětinásobek hodnoty ročního plnění.

§ 6

(1) Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky činí

do 3 000 000 Kč základu ...............................................15 %,
z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu ....10 %,
z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu ....5 %,
z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu ..1 %.

(2) Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

(3) Odměna podle odstavce 1 činí nejméně 2 000 Kč.

Odměna za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky

§ 7

Odměna za exekuci vyklizením

Odměna exekutora činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost.

§ 8

Odměna za exekuci odebráním věci

Odměna exekutora za exekuci odebráním věci činí za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2 000 Kč.

§ 9

Odměna za exekuci rozdělením společné věci

(1) Výše odměny exekutora za exekuci rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se vypočte podle § 6. Základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci.

(2) Odměna exekutora za exekuci rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.

§ 10

Odměna za exekuci provedením prací a výkonů

Odměna exekutora činí 6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

§ 11

Společná ustanovení k odměně za výkon exekuční činnosti

(1) Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (§ 46 odst. 6 zákona), náleží exekutorovi odměna

a) ve výši 50 % odměny podle § 6, jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky,

b) ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10, jde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

(2) Zanikne-li oprávnění exekutora k vedení exekuce rozhodnutím soudu o vyloučení exekutora nebo o zastavení exekuce anebo změnou exekutora podle § 51 písm. a), b) a d) zákona, činí odměna exekutora, jehož oprávnění zaniklo, 2000 Kč, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zanikne-li pověření exekutora k vedení exekuce rozhodnutím soudu o vyloučení exekutora nebo o zastavení exekuce anebo změnou exekutora podle § 51 písm. a), b) a d) zákona, činí odměna exekutora, jehož pověření zaniklo, 2000 Kč, nestanoví-li se dále jinak.

(3) Pokud exekutor před tím, než z důvodů podle odstavce 2 zaniklo jeho oprávnění k vedení exekuce na peněžité plnění, již vymohl část pohledávky, náleží mu odměna stanovená podle § 6 z výše vymožené části pohledávky, nejméně však ve výši podle odstavce 2.

(3) Pokud exekutor před tím, než z důvodů podle odstavce 2 zaniklo jeho pověření k vedení exekuce na peněžité plnění, již vymohl část pohledávky, náleží mu odměna stanovená podle § 6 z výše vymožené části pohledávky, nejméně však ve výši podle odstavce 2.

(4) Exekutorovi náleží odměna ve výši 500 Kč, nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce a zamítl-li nebo odmítl exekuční návrh nebo zastavil-li exekuční řízení.

(5) Pokud exekutor nebyl pověřen vedením exekuce nebo pokud oprávnění exekutora zaniklo z důvodů, které exekutor zavinil, odměna mu nenáleží.

(5) Pokud exekutor nebyl pověřen vedením exekuce nebo pokud pověření exekutora zaniklo z důvodů, které exekutor zavinil, odměna mu nenáleží.

(6) Nároky exekutora na náhradu výdajů vynaložených v souvislosti s exekuční činností nejsou ustanoveními odstavců 1 až 5 dotčeny.

§ 12

Záloha na náklady exekuce

(1) Výši zálohy na náklady exekuce a lhůtu k její úhradě určuje exekutor.

(1) Výši zálohy na náklady exekuce podle odstavce 2 a lhůtu ke složení zálohy na náklady exekuce podle odstavců 2 a 3 určuje exekutor.

(2) Záloha na náklady exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 50 % odměny podle § 6 a paušální částky náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, případně odhadu účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než paušální částka podle § 13 odst. 1. Za základ odměny se považuje výše pohledávky, která má být vymožena; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. V případě exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky nesmí záloha na náklady exekuce přesáhnout 50 % odměny stanovené pro takovou exekuci v § 7 až 10 anebo paušální částku náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, případně odhad účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než paušální částka podle § 13 odst. 1.

(2) Nestanoví-li se v odstavci 3 jinak, záloha na náklady exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 50 % odměny podle § 6 a paušální částky náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, případně odhadu účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než paušální částka podle § 13 odst. 1. Za základ odměny se považuje výše pohledávky, která má být vymožena; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. V případě exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky nesmí záloha na náklady exekuce přesáhnout 50 % odměny stanovené pro takovou exekuci v § 7 až 10 anebo paušální částku náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, případně odhad účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než paušální částka podle § 13 odst. 1.

(3) Je-li exekuce vedena pro pohledávku, při jejímž vymáhání již byla jednou exekuce zastavena, nebo k vymožení nákladů řízení z exekuce, která byla zastavena a náklady řízení nebyly zaplaceny, činí záloha na náklady exekuce 500 Kč.

(4) Záloha na další vedení exekuce činí 500 Kč.

HLAVA II

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ, NÁHRADA ZA ZTRÁTU ČASU A NÁHRADA ZA DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

§ 13

Náhrada hotových výdajů

(1) Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce 3 500 Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

(2) Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti částku 3 500 Kč, náleží mu místo náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v plné výši. Tyto náklady je exekutor povinen prokázat.

(3) Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí-li zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, náleží exekutorovi namísto náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v paušální částce 1750 Kč. Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně.

(4) Exekutorovi náleží namísto náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v paušální částce 200 Kč, nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce a zamítl-li nebo odmítl exekuční návrh nebo zastavil-li exekuční řízení. Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně.

(5) Exekutorovi náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů na znalecké posudky a překlady, které je exekutor povinen prokázat. Tato náhrada není zahrnuta do paušální částky podle odstavců 1 a 3.

(6) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem1). Výše náhrady cestovních výdajů, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 1500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět. Za společnou cestu ve více exekučních řízeních vedených týmž exekutorem náleží náhrada cestovních výdajů pouze jednou. Exekutor má v každém z těchto řízení nárok na poměrnou část náhrady cestovních výdajů.

(7) Náhrada nákladů vynaložených na znalecké posudky se řídí zvláštními právními předpisy2).

(8) Odstavce 1 až 7 se nepoužijí, sjednal-li si oprávněný s exekutorem předem výši účelně vynaložených výdajů podle § 89 zákona.

(9) Jsou-li exekučního řízení účastni 2 oprávnění nebo 2 povinní, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů podle odstavců 1 a 3 o 30 %. Je-li exekučního řízení účastno více oprávněných než 2 nebo více povinných než 2, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů podle odstavců 1 a 3 bez ohledu na počet účastníků o 50 %.

§ 14

Náhrada za ztrátu času

(1) Náhrada za ztrátu času náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Výše náhrady za ztrátu času, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět.

(2) Náhrada za ztrátu času strávený cestou do místa, které není sídlem jeho úřadu, náleží exekutorovi pouze jednou, vykonal-li v tomto místě úkony ve více exekučních řízeních. Exekutor má v každém z těchto řízení nárok na poměrnou část náhrady za ztrátu času podle počtu úkonů vykonaných v jednotlivých exekučních řízeních.

(3) Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

§ 15

Náhrada za doručení písemností

(1) Doručuje-li exekutor písemnost v exekučním řízení sám, náleží mu náhrada za doručení písemností.

(2) Náhrada za doručení písemností sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, paušální částka se nezvyšuje.

(3) Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti.

ČÁST TŘETÍ

PRÁVNÍ POMOC

§ 16

(1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za poskytování právní pomoci a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci exekutorem se použije obdobně zvláštní právní předpis.3) Za poskytování právních služeb podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje poskytování právní pomoci exekutorem.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti s poskytováním právní pomoci se řídí ustanovením § 15.

ČÁST ČTVRTÁ

SEPISOVÁNÍ EXEKUTORSKÝCH ZÁPISŮ A PŘIJÍMÁNÍ VĚCÍ DO ÚSCHOVY

§ 17

(1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za sepisování exekutorských zápisů a za přijímání věcí do úschovy a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů a s přijímáním věcí do úschovy se použije obdobně zvláštní právní předpis.4) Za sepsání notářského zápisu a za přijetí listin a peněz do úschovy notářem podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje sepsání exekutorského zápisu a přijetí věcí do úschovy exekutorem.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů a s přijímáním věcí do úschovy se řídí ustanovením § 15.

ČÁST PÁTÁ

JINÁ ČINNOST NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ SOUDU

§ 18

(1) Za doručování písemností soudu z pověření soudu náleží exekutorovi odměna ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti; tato odměna zahrnuje náhradu za doručení písemností. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, odměna se nezvyšuje. Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, odměna exekutorovi nenáleží.

(2) Náhrada hotových výdajů v souvislosti s doručováním písemností soudu se řídí ustanovením § 13.

§ 19

(1) Za výkon činnosti soudního vykonavatele z pověření soudu náleží exekutorovi,

a) je-li vymáháno peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně, odměna ve výši 300 Kč,

b) je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč, odměna ve výši 2 % z této částky, nejvýše však 50 000 Kč,

c) je-li vymáháno nepeněžité plnění, odměna ve výši 1 000 Kč.

(2) Odměna určená podle odstavce 1 náleží exekutorovi za každý nařízený výkon rozhodnutí, při jehož provádění činí exekutor z pověření soudu úkony vykonavatele.

§ 19a

(1) Za zpeněžení jednotlivých věcí, práv a jiných majetkových hodnot ze zůstavitelova majetku v dražbě na základě pověření soudu náleží exekutorovi odměna ve výši 5 % z výtěžku dražby, nejméně však 1000 Kč a nejvýše 1000000 Kč zvýšených o 1 % z výtěžku dražby přesahující 10000000 Kč.

(2) Je-li v rámci pověření podle odstavce 1 provedeno více dražeb, základ pro výpočet odměny činí součet všech výtěžků.

(3) Na náhradu hotových výdajů v souvislosti se zpeněžením jednotlivých věcí, práv a jiných majetkových hodnot ze zůstavitelova majetku v dražbě se použije přiměřeně § 13, na náhradu za doručení písemností obdobně § 15.

§ 20

(1) Náhrada hotových výdajů v souvislosti s výkonem činnosti soudního vykonavatele se řídí ustanovením § 13.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti s výkonem činnosti soudního vykonavatele se řídí ustanovením § 15.

§ 21

Vykonává-li exekutor z pověření soudu činnost odlišnou od činnosti uvedené v ustanoveních § 18 až 19a, náleží mu za každý úkon odměna ve výši 100 Kč a náhrada hotových výdajů a náhrada za doručení písemností podle § 20.

§ 22

Odměnu a náhrady za jinou činnost exekutora konanou z pověření soudu vyplácí exekutorovi soud, který ho touto činností pověřil.

§ 22a

Odměna za správu zajištěné věci a majetku

(1) Při určení výše a způsobu určení odměny za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení, se postupuje obdobně podle zvláštního právního předpisu4a). Základem odměny exekutora je cena věci nebo majetku, které mu byly svěřeny do správy podle věty první, zjištěná podle zvláštního právního předpisu4b).

(2) Na návrh exekutora může soud nebo státní zástupce, který exekutora správou věci nebo majetku pověřil, přijmout opatření, aby exekutorovi byla poskytnuta ještě před pravomocným skončením trestního řízení přiměřená záloha na odměnu a náhradu hotových výdajů, jestliže je to odůvodněno dobou trvání trestního stíhání nebo jinými závažnými důvody.

(2) Na návrh exekutora může orgán činný v trestním řízení, který exekutora správou věci nebo majetku pověřil, přijmout opatření, aby exekutorovi byla poskytnuta ještě před pravomocným skončením trestního řízení přiměřená záloha na odměnu a náhradu hotových výdajů, jestliže je to odůvodněno dobou trvání trestního stíhání nebo jinými závažnými důvody.

(3) Odměnu, zálohu na odměnu a náhrady podle odstavce 4 exekutorovi vyplácí soud nebo státní zástupce, který jej výkonem správy věci nebo majetku pověřil.

(3) Odměnu, zálohu na odměnu a náhrady podle odstavce 4 exekutorovi vyplácí orgán činný v trestním řízení, který jej výkonem správy věci nebo majetku pověřil nebo na který přešla příslušnost ke správě podle zvláštního právního předpisu7).

(4) Náhrada hotových výdajů v souvislosti se správou věci nebo majetku se řídí ustanovením § 13, náhrada za doručení písemností se řídí ustanovením § 15.

ČÁST ŠESTÁ

PROVEDENÍ DRAŽBY

§ 23

(1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za provedení dobrovolné dražby a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s provedením dobrovolné dražby se použije obdobně zvláštní právní předpis.5) Za náklady dražby podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje odměna exekutora a náhrada hotových výdajů.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti s provedením dobrovolné dražby se řídí ustanovením § 15.

ČÁST SEDMÁ

ČINNOST SPRÁVCE PODNIKU

ČINNOST SPRÁVCE ZÁVODU A SPRÁVCE NEMOVITÉ VĚCI

§ 24

Na stanovení výše a způsobu určení odměny správce podniku a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s činností správce podniku se použije obdobně zvláštní právní předpis.6)

Na stanovení výše a způsobu určení odměny správce závodu a správce nemovité věci a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s činností správce závodu a správce nemovité věci se použije obdobně vyhláška upravující odměnu správce závodu.6)

ČÁST OSMÁ

PAUŠÁLNĚ STANOVENÁ NÁHRADA NÁKLADŮ PLÁTCE MZDY NEBO JINÉHO PŘÍJMU

§ 24a

Na výši a způsob určení paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu se použije obdobně vyhláška upravující odměnu správce závodu6).

ČÁST OSMÁ

ČÁST DEVÁTÁ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

§ 25

Exekutorská komora České republiky může exekutorovi zprostředkovat sjednání smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti, a exekutor může tohoto zprostředkování při jednání s pojistitelem využít.

Exekutorská komora České republiky může exekutorovi zprostředkovat sjednání smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti, a exekutor může tohoto zprostředkování při jednání s pojistitelem využít.

ČÁST DEVÁTÁ

ČÁST DESÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 26

(1) Odměna exekutora za vydání výpisu z exekutorského zápisu činí za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu 200 Kč. Obsahuje-li tento výpis z exekutorského zápisu opisy příloh exekutorského zápisu, činí odměna za každou stranu přílohy 30 Kč.

(2) Odměna exekutora za vydání dalšího stejnopisu exekutorského zápisu činí za každou započatou stranu vydaného textu exekutorského zápisu 100 Kč. Obsahuje-li tento stejnopis exekutorského zápisu opisy příloh exekutorského zápisu, činí odměna za každou stranu přílohy 30 Kč.

(3) Odměna exekutora za vydání prostého opisu exekutorského zápisu a výpisu, opisu nebo potvrzení ze spisu činí za každou započatou stranu textu 30 Kč.

§ 27

Základ pro určení odměny exekutora se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vypočítaná odměna na celé desetikoruny nahoru.

§ 28

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 233/2004 Sb. Čl. II

2. Odměna za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení, náleží exekutorovi i tehdy, pokud byl touto činností pověřen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 291/2006 Sb. Čl. II

2. Odměna za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení, náleží exekutorovi podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 330/2004 Sb. a této vyhlášky, tehdy, pokud byl správou pověřen ode dne 1. srpna 2006.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 330/2008 Sb. Čl. II

Exekuční řízení zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 368/2009 Sb. Čl. II

Byla-li povinnému do dne nabytí účinnosti této vyhlášky doručena výzva podle § 11 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 63/2012 Sb. Čl. II

Bylo-li usnesení o nařízení exekuce vydáno do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 490/2012 Sb. Čl. II

1. Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí ustanovení § 5, 13 a 14 vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Byl-li soudní exekutor pověřen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky provedením dražby v rámci likvidace dědictví, § 19a vyhlášky č. 330/2001 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se nepoužije.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 441/2016 Sb. Čl. II

Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 517/2021 Sb. Čl. IV

Záloha na náklady exekuce podle části druhé čl. IV bodu 18 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, činí 500 Kč.

Ministr:
JUDr. Bureš v. r.

1) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

2) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb., vyhlášky č. 184/1990 Sb., vyhlášky č. 77/1993 Sb. a vyhlášky č. 432/2002 Sb.

2a) Vyhláška č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 130/2005 Sb.

3) Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a vyhlášky č. 484/2000 Sb.

4) Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

4a) § 22 až 23a vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 403/2005 Sb.

4b) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.

5) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb.

6) Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů.

7) Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).