Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - ČÁST TŘINÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

ČÁST TŘINÁCTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 164

Všeobecná ustanovení

Není-li dále stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti ze smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

§ 165

Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele

Ustanovení § 86 se použije, dojde-li ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona k významnému navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru sjednaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 166

Informační povinnosti

Ustanovení § 101 a 102 se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použijí i na závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s výjimkou

a) § 102 odst. 3, který se nepoužije na spotřebitelský úvěr na bydlení s pevnou zápůjční úrokovou sazbou na určité období o délce nejméně 1 roku, po němž následuje další období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou o délce nejméně 1 roku, u něhož končí období se stanovenou pevnou zápůjční úrokovou sazbou do konce třetího měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona, a

b) § 102 odst. 4, který se nepoužije na spotřebitelský úvěr na bydlení s variabilní úrokovou sazbou; pro spotřebitelský úvěr na bydlení s variabilní úrokovou sazbou mohou být informace podle § 102 odst. 1 nebo 2 poskytovány spotřebiteli pravidelně a v přiměřeném intervalu a informace uvedené v § 102 odst. 2 mohou být součástí informací podle § 101 odst. 1, je-li změna zápůjční úrokové sazby závislá na změně referenční sazby a je-li taková změna referenční sazby vhodným způsobem zveřejněna, zpřístupněna v provozovnách poskytovatele a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení sdělena přímo spotřebiteli.

§ 167

Předčasné splacení

Ustanovení tohoto zákona upravující předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení se použijí i na smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s

a) pevnou zápůjční úrokovou sazbou ode dne, kdy po dni nabytí účinnosti tohoto zákona započalo běžet nové období, pro které byla stanovena pevná zápůjční úroková sazba, nebo

b) variabilní zápůjční úrokovou sazbou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 168

Prodlení spotřebitele

(1) Dostal-li se spotřebitel do prodlení s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se namísto příslušných ustanovení smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud jsou s tímto zákonem v rozporu, ustanovení § 122 až 124 a § 132, i když byla smlouva uzavřena přede dnem nabytí jeho účinnosti.

(2) Byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona sjednán úrok z prodlení, který převyšuje úrok z prodlení nejvýše přípustný podle tohoto zákona, považuje se rozdíl mezi uplatněným a nejvýše přípustným úrokem z prodlení pro účely § 122 odst. 1 písm. a) za náklady, které věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; v rozsahu, v němž tento rozdíl převyšuje účelně vynaložené náklady, se tento rozdíl pro účely § 122 odst. 2 a 3 považuje za smluvní pokutu.

(3) Byla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona sjednána smluvní pokuta, která převyšuje smluvní pokutu nejvýše přípustnou podle tohoto zákona, považuje se rozdíl mezi uplatněnou a nejvýše přípustnou smluvní pokutou pro účely § 122 odst. 1 písm. a) za náklady, které věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; v rozsahu, v němž tento rozdíl převyšuje účelně vynaložené náklady, se tento rozdíl pro účely § 122 odst. 1 písm. b) považuje za úrok z prodlení.

(4) Platby související s prodlením spotřebitele, na které vzniklo věřiteli právo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nezapočítávají do souhrnu výše všech uplatněných smluvních pokut podle § 122 odst. 3.

§ 169

Oprávnění poskytovatele

(1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tuto žádost podal do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

(2) O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne ve lhůtě 15 měsíců.

(3) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 8 do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

(4) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 8 s výjimkou požadavku na plnění podmínek odborné způsobilosti do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Ten, kdo byl oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení před 20. březnem 2014, splní požadavek na plnění podmínek odborné způsobilosti uvedený v § 8 do 21. března 2017, není-li dále stanoveno jinak.

§ 170

Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

(1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení zaniká.

(2) O udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne nebo vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zapíše do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu ve lhůtě 15 měsíců; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

(3) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 23 do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 171

Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení

(1) Ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zástupce do registru podle tohoto zákona nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný zástupce. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení zaniká.

(2) O udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne nebo vázaného zástupce zapíše do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu do 21. března 2017; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

(3) Po dobu, po kterou ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení podle odstavce 1, není oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v jiném členském státě bez příslušného oprávnění vydaného tímto jiným členským státem.

(4) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení na základě jiného zákona, uvede své poměry do souladu s § 23 s výjimkou požadavku na plnění podmínek odborné způsobilosti do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Ten, kdo byl před 20. březnem 2014 oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení na základě jiného zákona, splní požadavek na plnění podmínek odborné způsobilosti uvedený v § 23 odst. 2 do 21. března 2017.

§ 172

Oznamování vázaných zástupců a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Česká národní banka zapíše při splnění podmínek podle § 29 odst. 1 nebo § 39 odst. 1 do registru i vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru oznámeného osobou, která byla oprávněna poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, pokud požádala o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 ve lhůtě podle § 169 odst. 1, nebo samostatného zprostředkovatele ve lhůtě podle § 170 odst. 1 nebo § 171 odst. 1.

(2) Česká národní banka zapíše při splnění podmínek podle § 29 odst. 1 nebo § 39 odst. 1 do registru i vázaného zástupce oznámeného bankou oprávněnou zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, pokud banka zažádala o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele.

§ 173

Výkon kontroly Českou obchodní inspekcí

Kontrolu nad osobami oprávněnými poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává Česká obchodní inspekce do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona, nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 174

Zánik živnostenského oprávnění poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

(1) Živnostenské oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká vedle marného uplynutí lhůty podle § 169 odst. 1, § 170 odst. 1 nebo § 171 odst. 1 také rozhodnutím České národní banky o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 nebo samostatného zprostředkovatele nebo zápisem oprávnění k činnosti vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo oznámením o neprovedení zápisu zastoupenému.

(2) Česká národní banka do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenskému úřadu oznámí,

a) kteří držitelé živnostenského oprávnění k poskytování nebo zprostředkování úvěrů do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádali o udělení oprávnění k činnosti

1. některé z osob uvedených v § 7, nebo

2. samostatného zprostředkovatele a

b) které osoby byly zastoupeným do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona České národní bance oznámeny jako vázaní zástupci nebo zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru.

(3) Česká národní banka živnostenskému úřadu oznámí, jak o přijaté žádosti podle odstavce 2 písm. a) rozhodla, nebo zda vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru na základě přijatého oznámení podle odstavce 2 písm. b) zapsala anebo zastoupenému oznámila, že zápis nebyl proveden.

(4) Příslušný živnostenský úřad vyznačí v živnostenském rejstříku zánik příslušného živnostenského oprávnění do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení České národní banky podle odstavce 2 nebo 3.

§ 175

Dokončení zahájených řízení

(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Řízení zahájené Českou obchodní inspekcí v souvislosti s výkonem kontroly po dni nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká obchodní inspekce.

(3) Řízení zahájené živnostenským úřadem v souvislosti s výkonem živnostenské kontroly po dni nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí živnostenský úřad.

(4) Žádost banky o oprávnění k činnosti umožňující zprostředkování spotřebitelského úvěru podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle tohoto zákona a v řízení se postupuje podle tohoto zákona.

§ 176

Prokazování odborné způsobilosti

(1) Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, jejích vázaných zástupců nebo zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru pro ni činných. Osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, která je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení sama o sobě.

(2) Poskytovatel a zprostředkovatel a jejich pracovníci jsou povinni získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 60 odst. 2 nejpozději do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytovaly nebo zprostředkovávaly spotřebitelský úvěr, nebo se jako pracovníci osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr přímo podílely na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo byly za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědné, nejsou povinny získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 60 odst. 2.

§ 177

Rozhodný den

Zahájil-li pracovník nebo člen dozorčího orgánu poskytovatele nebo zprostředkovatele činnost přede dnem nabytí účinnosti podle tohoto zákona, je rozhodným dnem podle § 74 den nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).