Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - ČÁST DESÁTÁ - DOHLED

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

ČÁST DESÁTÁ

DOHLED

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 135

Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele, zprostředkovatele nebo osoby pořádající odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto zákona, stanovených tímto zákonem a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014, vykonává Česká národní banka.

(2) Osoby podléhající dohledu jsou povinny poskytnout České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost, zejména jsou povinny jí na vyžádání předložit informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené Českou národní bankou. To platí obdobně pro toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně provozuje činnost podle tohoto zákona.

§ 136

Kontrola na místě

(1) Česká národní banka může v hostitelském členském státě provést kontrolu na místě týkající se zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení u samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce poskytovatele, jestliže to oznámí příslušnému orgánu dohledu hostitelského členského státu. Na žádost České národní banky může tuto kontrolu na místě provést rovněž příslušný orgán dohledu hostitelského členského státu.

(2) Orgán domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele, který provozuje v České republice svoji činnost prostřednictvím pobočky, je oprávněn provést kontrolu na místě v pobočce tohoto zahraničního zprostředkovatele, jestliže to tento příslušný orgán oznámí České národní bance.

(3) U toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně poskytuje nebo zprostředkovává spotřebitelské úvěry, může Česká národní banka provést kontrolu na místě v rozsahu, který je nezbytný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se činnosti, která zakládá toto podezření.

§ 137

Povinnost mlčenlivosti

Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost bank o povinnosti mlčenlivosti při výkonu bankovního dohledu obdobně.

HLAVA II

DOHLED NAD ČINNOSTÍ ZPROSTŘEDKOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

§ 138

Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem zprostředkovávajícím spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice

(1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 3 odst. 2 písm. b), § 48 odst. 1 a 3, § 75 až 85, § 90 až 94, § 95 odst. 2 a § 133 a 134 zahraničním zprostředkovatelem, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice prostřednictvím pobočky, vykonává Česká národní banka.

(2) V případě, že zahraniční zprostředkovatel podle odstavce 1 neplní své povinnosti uvedené v odstavci 1, Česká národní banka jej na tuto skutečnost upozorní a požádá jej o zjednání nápravy. Nezjedná-li tento zahraniční zprostředkovatel nápravu, může mu Česká národní banka uložit opatření k nápravě. O uloženém opatření informuje Česká národní banka příslušný orgán dohledu zahraničního zprostředkovatele.

(3) Jestliže opatření přijatá podle odstavce 2 nevedla k nápravě, Česká národní banka po informování příslušného orgánu dohledu zahraničního zprostředkovatele může uložit další opatření k nápravě nebo pokutu za správní delikt podle § 152 odst. 1, § 153 odst. 1 nebo § 155 odst. 1. Přijatá opatření oznámí Česká národní banka bez zbytečného odkladu Evropské komisi.

(4) V případě, že Česká národní banka zjistí, že zahraniční zprostředkovatel, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice jinak než prostřednictvím pobočky, porušil povinnost uloženou tímto zákonem na základě práva Evropské unie takovému zprostředkovateli, nebo v případě, že Česká národní banka zjistí, že zahraniční zprostředkovatel, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice prostřednictvím pobočky, porušil povinnost stanovenou takovému zprostředkovateli na základě práva Evropské unie jinou než uvedenou v odstavci 1, Česká národní banka tuto skutečnost oznámí orgánu dohledu domovského státu.

(5) V případě, že příslušný orgán domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele nepřijme do jednoho měsíce od obdržení upozornění podle odstavce 4 žádná opatření, nebo v případě, že zahraniční zprostředkovatel podle odstavce 4 přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy spotřebitelů v České republice, Česká národní banka

a) oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu a poté uloží opatření k nápravě nebo pokutu za správní delikt podle § 152 odst. 1, § 153 odst. 1 nebo § 155 odst. 1 a informuje o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu Evropskou Komisi a Evropský orgán pro bankovnictví, nebo

b) požádá Evropský orgán pro bankovnictví o pomoc v souladu s nařízením (EU) č. 1093/2010.

§ 139

Dohled nad zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru na bydlení provozujícím svoji činnost na území hostitelského členského státu

Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona při zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení samostatným zprostředkovatelem a vázaným zástupcem poskytovatele v hostitelském členském státu vykonává Česká národní banka, s výjimkou dohledu nad plněním povinností podle § 138 odst. 1 při činnosti těchto osob v hostitelském členském státu prostřednictvím pobočky.

HLAVA III

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ

§ 140

Spolupráce příslušných orgánů dohledu

(1) Pokud je to nezbytné pro výkon dohledu podle tohoto zákona, může Česká národní banka požádat příslušný orgán dohledu jiného členského státu o spolupráci při výkonu dohledu nad zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení u samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce poskytovatele.

(2) Česká národní banka na základě žádosti příslušného orgánu dohledu o spolupráci při výkonu dohledu poskytne součinnost při jejím provedení tomuto orgánu dohledu.

§ 141

Kontaktní místo

(1) Kontaktním místem pro účely spolupráce příslušných orgánů dohledu a výměny informací mezi nimi je v České republice Česká národní banka.

(2) Česká národní banka je povinna na vyžádání sdělit každému informace o tom, který orgán jiného členského státu je příslušným orgánem dohledu a který orgán jiného členského státu je kontaktním místem. Za tímto účelem takové údaje shromažďuje a pravidelně aktualizuje.

§ 142

Výměna informací

(1) Česká národní banka může vyžadovat informace o zahraničním zprostředkovateli od kontaktního místa jiného členského státu.

(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost kontaktního místa jiného členského státu tomuto kontaktnímu místu veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad zprostředkovateli spotřebitelského úvěru na bydlení. Česká národní banka může podmínit poskytnutí této informace tím, že poskytnutá informace nesmí být dále poskytnuta bez jejího předchozího souhlasu.

(3) Poskytne-li kontaktní místo jiného členského státu České národní bance informaci za podmínky, že informace nesmí být dále poskytnuta bez jeho předchozího souhlasu, může Česká národní banka tuto informaci předat jinému příslušnému orgánu výhradně pro účely, k nimž byla informace poskytnuta. Jiným orgánům nebo osobám předá Česká národní banka poskytnutou informaci pouze s výslovným souhlasem kontaktního místa, jež informaci poskytlo, a výhradně za účelem stanoveným tímto kontaktním místem.

§ 143

Odmítnutí spolupráce nebo výměny informací

(1) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle § 140 odst. 2 nebo poskytnutí informace podle § 142 odst. 2, pokud

a) by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu nebo bezpečnost České republiky nebo veřejný pořádek v České republice, nebo

b) se žádost týká stejné věci a stejné osoby, ohledně nichž bylo v České republice zahájeno soudní řízení nebo nabylo právní moci rozhodnutí.

(2) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 1 je Česká národní banka povinna podrobně informovat žádající příslušný orgán dohledu o důvodech odmítnutí jeho žádosti.

§ 144

Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány různých členských států

Česká národní banka se může obrátit na Evropský orgán pro bankovnictví v případě, že byla žádost o poskytnutí spolupráce podle § 140 odst. 1 nebo o výměnu informací podle § 142 odst. 1 odmítnuta nebo jí nebylo vyhověno v přiměřené lhůtě, a požádat jej o pomoc v souladu s nařízením (EU) č. 1093/2010. V takovém případě jsou dotčené příslušné orgány dohledu vázány jakýmkoli jeho závazným rozhodnutím přijatým v souladu s uvedeným článkem bez ohledu na to, zda jsou jeho členy.

HLAVA IV

OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI

§ 145

Opatření k nápravě

(1) Jestliže činnost osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr, činnost samostatného zprostředkovatele nebo akreditované osoby není v souladu s tímto zákonem, může Česká národní banka uložit takové osobě opatření uvést ve stanovené lhůtě její činnost do souladu se zákonem.

(2) Jestliže činnost vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru není v souladu s tímto zákonem, může Česká národní banka uložit zastoupenému opatření uvést ve stanovené lhůtě činnost jeho vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do souladu se zákonem.

(3) Je-li toho třeba k ochraně spotřebitele, může Česká národní banka spolu s opatřením podle odstavců 1 a 2 zakázat nebo omezit osobě podléhající jejímu dohledu provozování činnosti, dokud nesplní uložené opatření podle odstavců 1 a 2.

§ 146

Odnětí oprávnění k činnosti

(1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného, jestliže

a) nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru přestane splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro provozování činnosti,

b) uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě,

c) nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru opakovaně nebo závažně poruší povinnost stanovenou tímto zákonem, nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,

d) nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru poruší podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo

e) oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo samostatného zprostředkovatele bylo uděleno, nebo vznik oprávnění k činnosti vázaného zástupce nebo oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného byl zapsán do registru na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů.

(2) Účastníkem řízení o odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce je vázaný zástupce a zastoupený. Účastníkem řízení o odnětí oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného je zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a zastoupený.

(3) Pravomocné rozhodnutí o odnětí oprávnění k činnosti zveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup. O odnětí oprávnění k činnosti může Česká národní banka vhodným způsobem informovat veřejnost, a to po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo oprávnění k činnosti odňato.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).