Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - HLAVA I - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

HLAVA I

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

§ 60

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

(2) Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

(3) Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona. Odborná zkouška musí být vykonána prokazatelným způsobem. Odborná zkouška může být také jen písemná.

(4) Odbornými znalostmi a dovednostmi pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se pro účely tohoto zákona rozumí pro skupinu odbornosti

a) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,

2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

3. znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

4. znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, pokud existují,

5. znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

6. znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení,

7. základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele a

8. schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám,

b) poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,

2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu vázaného spotřebitelského úvěru,

3. znalosti regulace trhu vázaného spotřebitelského úvěru,

4. znalosti etických standardů trhu vázaného spotřebitelského úvěru, pokud existují,

5. znalosti úvěrování a produktů vázaného spotřebitelského úvěru,

6. znalosti doplňkových služeb souvisejících s vázaným spotřebitelským úvěrem,

7. základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele a

8. schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám,

c) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,

2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru na bydlení,

3. znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru na bydlení,

4. znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru na bydlení, pokud existují,

5. znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru na bydlení,

6. znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem na bydlení,

7. základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,

8. základní znalosti zásad postupu a způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot poskytnutých jako zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení,

9. znalosti trhu nemovitých věcí,

10. znalosti postupu při koupi nemovité věci,

11. základní znalosti uspořádání a fungování katastru nemovitostí a

12. schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám.

(5) Skupina odbornosti uvedená v odstavci 4 písm. a) zahrnuje také skupinu odbornosti uvedenou v odstavci 4 písm. b).

(6) Rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a další požadavky na formu odborné zkoušky k jejich ověření stanoví prováděcí právní předpis.

§ 61

Oprávnění pořádat odborné zkoušky

Pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto zákona může pouze akreditovaná osoba.

§ 62

Akreditovaná osoba

(1) Akreditovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí ten, komu byla Českou národní bankou udělena akreditace.

(2) Česká národní banka zveřejní seznam akreditovaných osob způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 63

Podmínky udělení nebo prodloužení akreditace

(1) Akreditace se uděluje v rozsahu skupin odbornosti.

(2) Česká národní banka udělí nebo prodlouží akreditaci žadateli, pokud

a) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele,

b) má věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady pro činnost akreditované osoby, zejména splňuje organizačně-technické požadavky na pořádání odborných zkoušek,

c) předloží zkouškový řád podle § 69 odst. 2 a

d) údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.

(3) Minimální rozsah požadavků na věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady žadatele o udělení akreditace stanoví prováděcí právní předpis.

§ 64

Žádost o udělení akreditace a o změnu udělené akreditace

(1) Žádost o udělení akreditace nebo o změnu udělené akreditace lze podat pouze elektronicky.

(2) Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro udělení akreditace stanovených v § 63 odst. 2. K žádosti se připojí doklady prokazující splnění těchto podmínek.

(3) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance.

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení akreditace stanovených v § 63 odst. 2, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 65

Trvání a prodloužení akreditace

(1) Akreditace se uděluje na dobu 5 let.

(2) Akreditaci je možné opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané elektronicky.

(3) Česká národní banka žádosti o prodloužení akreditace vyhoví, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance. Nevydá-li Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí, platí, že akreditace byla prodloužena.

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh prokazujících splnění podmínek pro prodloužení akreditace stanovených v § 63 odst. 2, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 66

Změna údajů o akreditované osobě

(1) Akreditovaná osoba je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance změnu podmínek uvedených v § 63 odst. 2, jakmile se o ní dozví. Oznámení se podává elektronicky.

(2) Náležitosti oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 67

Zánik akreditace

Akreditace zaniká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena, nebyla-li akreditace prodloužena podle § 65 odst. 3, nebo

d) odnětím.

§ 68

Odnětí akreditace

(1) Česká národní banka akreditaci odejme, jestliže o to akreditovaná osoba požádá.

(2) Česká národní banka akreditaci může odejmout, jestliže

a) údaje, na jejichž základě byla akreditace udělena, byly nepravdivé nebo zavádějící,

b) akreditovaná osoba přestala splňovat podmínky pro udělení akreditace,

c) akreditovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušila povinnosti stanovené tímto zákonem.

(3) Žádost podle odstavce 1 se podává elektronicky.

(4) Formáty žádosti a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 69

Odborná zkouška

(1) Akreditovaná osoba provádí zkoušky na základě souboru zkouškových otázek, který připraví Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí.

(2) Při provádění odborné zkoušky postupuje akreditovaná osoba podle zkouškového řádu. Řádný průběh odborné zkoušky zajišťuje akreditovaná osoba prostřednictvím komise.

(3) Akreditovaná osoba zveřejní s dostatečným předstihem způsobem umožňujícím dálkový přístup termín konání zkoušky, kolik osob může v daném termínu zkoušku skládat, výši poplatku za vykonání zkoušky a zkouškový řád.

(4) Akreditovaná osoba bez zbytečného odkladu informuje zkoušeného o výsledku odborné zkoušky.

(5) Minimální standard odborné zkoušky, pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek akreditovaným osobám, nakládání s nimi a jejich aktualizaci, způsob jednání a složení komise, požadavky na zkouškový řád a na průběh, formu, rozsah a způsob hodnocení odborné zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

§ 70

Osvědčení o vykonání odborné zkoušky

Akreditovaná osoba vydá bez zbytečného odkladu osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku, osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky, které obsahuje vždy

a) identifikační údaje osoby, která zkoušku vykonala,

b) identifikační údaje akreditované osoby,

c) údaj o rozsahu odborné zkoušky podle skupin odbornosti,

d) datum konání zkoušky,

e) seznam členů komise a

f) podpis osoby oprávněné jednat za akreditovanou osobu.

§ 71

Uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušek

(1) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek, zejména záznamy o průběhu a výsledcích odborných zkoušek a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování odborné zkoušky.

(2) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty podle odstavce 1 nejméně po dobu 10 let ode dne konání odborné zkoušky, jíž se dokumenty týkají; to platí i pro právního nástupce akreditované osoby a pro osobu, jejíž akreditace zanikla.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).