Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - ČÁST TŘETÍ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZPROSTŘEDKOVÁVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

ČÁST TŘETÍ

OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZPROSTŘEDKOVÁVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 16

Oprávnění zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jako podnikatel je oprávněn za podmínek stanovených tímto zákonem pouze

a) samostatný zprostředkovatel (§ 17),

b) vázaný zástupce (§ 27),

c) zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru (§ 37), nebo

d) zahraniční zprostředkovatel.

HLAVA II

SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL A JEHO OPRÁVNĚNÍ

§ 17

Samostatný zprostředkovatel

(1) Samostatným zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou.

(2) Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává spotřebitelský úvěr na základě

a) smlouvy uzavřené v písemné formě s jednou nebo více osobami oprávněnými poskytovat spotřebitelský úvěr (§ 7), nebo

b) smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřené se spotřebitelem.

§ 18

Podmínky udělení oprávnění k činnosti

(1) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli, pokud

a) má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,

b) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele, který je právnickou osobou,

c) je odborně způsobilý,

d) není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru,

e) údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.

(2) Odstavec 1 písm. a) se nepoužije, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá povinnost umožnit žadateli zprostředkovávat v České republice spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice.

(3) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli také tehdy, pokud je bankou a v bankovní licenci má povolenu činnost finanční makléřství.

§ 19

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti

(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro činnost samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem. K žádosti se připojí doklady prokazující splnění těchto podmínek.

(2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 v plném rozsahu, zapíše samostatného zprostředkovatele do registru. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu samostatného zprostředkovatele do registru. O zápisu samostatného zprostředkovatele do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.

(3) Pokud Česká národní banka žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nevyhoví, žádost zamítne.

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro činnost samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 20

Trvání oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl samostatný zprostředkovatel zapsán do registru.

(2) Oprávnění se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí samostatnému zprostředkovateli zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.

(3) Způsob zaplacení správního poplatku stanoví prováděcí právní předpis.

§ 21

Povinné pojištění samostatného zprostředkovatele

(1) Samostatný zprostředkovatel musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit spotřebiteli škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem s limitem pojistného plnění nejméně ve výši stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014.

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila vyšší z limitů 5000 Kč nebo 1 % sjednaného limitu pojistného plnění.

§ 22

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele zaniká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) oznámením o ukončení činnosti,

d) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 20 odst. 2, nebo

e) odnětím (§ 146).

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává elektronicky.

(3) Náležitosti oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 23

Zastoupení samostatného zprostředkovatele

(1) Samostatný zprostředkovatel může být při provozování činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem nebo vázaným zástupcem.

(2) Samostatný zprostředkovatel je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze tak, že on sám, je-li fyzickou osobou, jeho pracovník, jeho vázaný zástupce a jeho pracovník, trvale splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72, a je povinen zajistit, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

(3) Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje pravidla kontroly činnosti svých pracovníků, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem, která zajišťují řádné plnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost samostatného zprostředkovatele a řádné provozování této jeho činnosti. Stejnou povinnost má samostatný zprostředkovatel u svých vázaných zástupců a jejich pracovníků.

(4) Pravidla odměňování pracovníků, vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele a jeho pracovníků nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, zejména v oblasti pravidel jednání. Odměňování osob přímo se podílejících na poskytování rady podle § 85 odst. 1 nesmí být na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, zejména nesmí být závislé na splnění prodejního cíle.

§ 24

Střet zájmů

Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů.

§ 25

Systém vyřizování stížností

Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování stížností.

§ 26

Přičitatelnost protiprávního činu samostatného zprostředkovatele

Protiprávní čin, kterého se samostatný zprostředkovatel dopustil vůči třetí osobě při své činnosti, zavazuje samostatného zprostředkovatele, i když jednal jménem poskytovatele; pokud však poskytovatel samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.

HLAVA III

VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEHO OPRÁVNĚNÍ

§ 27

Vázaný zástupce

(1) Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě zápisu vázaného zástupce do registru.

(2) Vázaný zástupce zprostředkovává spotřebitelský úvěr výhradně pro jednoho zastoupeného na základě smlouvy uzavřené v písemné formě.

§ 28

Ukončení zastoupení

(1) Zastoupený je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 27 odst. 2, zjistí-li, že vázaný zástupce nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce; doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku vázanému zástupci tento závazek zaniká.

(2) Vázaný zástupce je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 27 odst. 2, přestane-li splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce; doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku zastoupenému tento závazek zaniká.

(3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy podle § 27 odst. 2 zanikl.

§ 29

Zápis do registru

(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 30 podaného zastoupeným zapíše do registru vázaného zástupce, pokud

a) ten, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru a

b) údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osob uvedených v oznámení v příslušném základním registru.

(2) Česká národní banka zapíše vázaného zástupce do registru neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení.

(3) O zápisu vázaného zástupce do registru nebo neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje zastoupeného; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

§ 30

Oznámení vázaného zástupce

(1) Zastoupený může oznámit pouze takového vázaného zástupce, který má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky. To neplatí, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá povinnost umožnit tomu, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, zprostředkovávat v České republice spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice.

(2) Oznámení vázaného zástupce může zastoupený podat pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též identifikační údaje toho, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, a údaje o splnění podmínek činnosti vázaného zástupce podle tohoto zákona.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 31

Uchovávání dokumentů

Dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce uchovává zastoupený po dobu trvání zápisu v registru a nejméně po dobu 5 let ode dne jeho zrušení.

§ 32

Vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce

(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce vzniká zápisem vázaného zástupce do registru.

(2) V případě, že bude osoba oznámená jako vázaný zástupce více zastoupenými, bude Českou národní bankou zapsána do registru pro prvního zastoupeného, který ji oznámil.

(3) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis do registru.

(4) Oprávnění se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí zastoupenému zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.

(5) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance elektronicky, kterým osobám se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.

(6) Způsob zaplacení správního poplatku a podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 33

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce zaniká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) oznámením o ukončení činnosti vázaného zástupce,

d) zánikem závazku podle § 27 odst. 2 mezi vázaným zástupcem a zastoupeným,

e) zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona,

f) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 32 odst. 4, nebo

g) odnětím (§ 146).

(2) Vázaný zástupce podává oznámení podle odstavce 1 písm. c) prostřednictvím zastoupeného. Neposkytne-li mu zastoupený potřebnou součinnost, může vázaný zástupce podat oznámení samostatně.

(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 34

Zastoupení vázaného zástupce

Vázaný zástupce může být při provozování činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem.

§ 35

Odpovědnost zastoupeného za správní delikt vázaného zástupce

Za správní delikt spáchaný při výkonu činnosti vázaného zástupce, s výjimkou správních deliktů podle § 150, odpovídá zastoupený, jestliže k naplnění znaků správního deliktu došlo jednáním vázaného zástupce, které se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za správní delikt přičítá zastoupenému.

§ 36

Přičitatelnost protiprávního činu vázaného zástupce

Protiprávní čin, kterého se vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele dopustil vůči třetí osobě při své činnosti, zavazuje samostatného zprostředkovatele, i když vázaný zástupce jednal jménem poskytovatele; pokud však poskytovatel samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.

HLAVA IV

ZPROSTŘEDKOVATEL VÁZANÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU A JEHO OPRÁVNĚNÍ

§ 37

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat vázaný spotřebitelský úvěr určený k financování jím prodávaného zboží nebo jím poskytované služby na základě zápisu zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru.

(2) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru zprostředkovává spotřebitelský úvěr výhradně na základě smlouvy uzavřené v písemné formě se zastoupeným.

§ 38

Ukončení zastoupení

(1) Zastoupený je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 37, zjistí-li, že zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru tento závazek zaniká.

(2) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 37, přestane-li splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru; doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku zastoupenému tento závazek zaniká.

(3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy podle § 37 zanikl.

§ 39

Zápis do registru

(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 40 podaného zastoupeným zapíše do registru zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného, pokud

a) ten, kdo hodlá provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, není podle tohoto zákona osobou oprávněnou poskytovat spotřebitelský úvěr, samostatným zprostředkovatelem nebo vázaným zástupcem a

b) údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osob uvedených v oznámení v příslušném základním registru.

(2) Česká národní banka zapíše zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení.

(3) O zápisu zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru nebo neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje zastoupeného; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

§ 40

Oznámení

(1) Zastoupený může oznámit pouze takového zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, který má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky. To neplatí, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá povinnost umožnit tomu, kdo hodlá provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, zprostředkovávat v České republice vázaný spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice.

(2) Oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru může zastoupený podat pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též identifikační údaje osoby, která hodlá provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, a v případě oznámení podle § 39 odst. 1 také údaje o splnění podmínek činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle tohoto zákona.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 41

Uchovávání dokumentů

Dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru uchovává zastoupený po dobu trvání zápisu v registru a nejméně po dobu 5 let ode dne jeho zrušení.

§ 42

Vznik a trvání oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného vzniká zápisem zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru.

(2) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru.

(3) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí zaplacení správního poplatku danému zastoupenému bez zbytečného odkladu.

(4) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance elektronicky, kterým osobám se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.

(5) Způsob zaplacení správního poplatku a podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 43

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného zaniká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) oznámením o ukončení činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru,

d) zánikem závazku mezi zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru a zastoupeným podle § 37,

e) zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona,

f) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 42 odst. 3, nebo

g) odnětím (§ 146).

(2) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru podává oznámení podle odstavce 1 písm. c) prostřednictvím zastoupeného. Neposkytne-li mu zastoupený potřebnou součinnost, může zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru podat oznámení samostatně.

(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 44

Zastoupení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru může být při provozování činností vedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem.

§ 45

Odpovědnost zastoupeného za správní delikt zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

Za správní delikt spáchaný při výkonu činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, s výjimkou správních deliktů podle § 151, odpovídá zastoupený, jehož vázaný spotřebitelský úvěr je zprostředkováván, jestliže k naplnění znaků správního deliktu došlo jednáním zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, které se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za správní delikt přičítá zastoupenému.

HLAVA V

ČINNOST ZPROSTŘEDKOVATELE NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

Díl 1

Činnost zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice

§ 46

Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu

Zahraniční zprostředkovatel může na území České republiky zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v rozsahu, v jakém je tuto činnost oprávněn provozovat v domovském členském státě, a to

a) prostřednictvím pobočky, nebo

b) jinak než prostřednictvím pobočky.

§ 47

Zahájení činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice

(1) Česká národní banka sdělí zahraničnímu zprostředkovateli podmínky jeho činnosti v České republice a zapíše ho do registru ve lhůtě do 1 měsíce ode dne obdržení identifikačních údajů a potvrzení příslušného orgánu dohledu o jeho zápisu do registru vedeného v jeho domovském členském státě.

(2) Zahraniční zprostředkovatel je oprávněn zahájit svoji činnost na území České republiky po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského členského státu o splnění informační povinnosti vůči České národní bance.

§ 48

Podmínky činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu

(1) Zahraniční zprostředkovatel provozující činnost v České republice prostřednictvím pobočky je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení pouze tak, že jeho pracovníci splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 týkající se spotřebitelských úvěrů na bydlení a důvěryhodnosti podle § 72.

(2) Zahraniční zprostředkovatel provozující činnost v České republice jinak než prostřednictvím pobočky je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení pouze tak, že jeho pracovníci splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 odst. 3 a odst. 4 písm. c) bodů 2, 3, 5, 9 a 11 a důvěryhodnosti podle § 72.

(3) Zahraniční zprostředkovatel může v České republice zprostředkovávat pouze spotřebitelský úvěr nabízený osobami, které jsou na území České republiky tento spotřebitelský úvěr oprávněny poskytovat.

§ 49

Zánik oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu

Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele v České republice zaniká,

a) jestliže byla České národní bance doručena informace o ukončení činnosti tohoto zprostředkovatele v České republice, nebo

b) jestliže takový zprostředkovatel pozbyl oprávnění k činnosti ve svém domovském členském státě.

Díl 2

Činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu

§ 50

Oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu

(1) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce poskytovatele, kteří jsou oprávněni zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení, zapsaní do registru v České republice, mohou na území jiného členského státu zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v rozsahu, v jakém jsou tuto činnost oprávněni provozovat v České republice, po splnění podmínek stanovených v § 51, a to

a) prostřednictvím pobočky, nebo

b) jinak než prostřednictvím pobočky.

(2) Zprostředkovatel podle odstavce 1 může zahájit svoji činnost na území jiného členského státu uplynutím 1 měsíce ode dne, kdy byl informován Českou národní bankou o splnění informační povinnosti podle § 51 odst. 3.

§ 51

Oznámení záměru provozovat činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu

(1) Zprostředkovatel podle § 50 odst. 1, který hodlá zahájit svoji činnost na území jiného členského státu, oznámí tento úmysl České národní bance; v případě vázaného zástupce poskytovatele tak činí zastoupený.

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.

(3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela informaci podle odstavce 1, sdělí tuto informaci příslušnému orgánu dohledu hostitelského členského státu včetně identifikačních údajů zprostředkovatele podle § 49 odst. 1. Součástí této informace je v případě vázaného zástupce poskytovatele též údaj o osobě zastoupeného a údaj o tom, že zastoupený nese odpovědnost za činnost svého vázaného zástupce. Česká národní banka současně informuje o tomto sdělení zprostředkovatele podle § 49 odst. 1; v případě vázaného zástupce poskytovatele tak činí prostřednictvím zastoupeného. Zastoupený předá tuto informaci bez zbytečného odkladu svému vázanému zástupci.

§ 52

Oznámení ukončení činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení

Pokud zaniklo oprávnění k činnosti zprostředkovatele podle § 50 odst. 1, jehož územní rozsah činnosti přesahoval hranice České republiky, informuje Česká národní banka o tomto zániku a jeho důvodech do 14 dnů příslušné orgány dohledu ostatních členských států, kde byla činnost zprostředkovatele podle § 50 odst. 1 provozována.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).