Hlavní navigace

Zákon o datových schránkách | Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - § 25 - Doložka

Předpis č. 300/2008 Sb.

Znění od 1. 2. 2020

300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

§ 25

Doložka

(1) Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě se považuje za součást výstupu a obsahuje

a) název subjektu, který konverzi provedl,

b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,

c) sdělení, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,

d) údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup,

e) údaj o tom, zda vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,

f) datum vyhotovení doložky,

g) jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla; údaj se neuvede, byla-li konverze provedena automatizovaně,

h) kvalifikovaný elektronický podpis osoby, která konverzi provedla, nebo kvalifikovanou elektronickou pečeť subjektu, který konverzi provedl, byla-li konverze provedena automatizovaně.

(2) Doložka konverze do dokumentu v listinné podobě se považuje za součást výstupu a obsahuje

a) název subjektu, který konverzi provedl,

b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,

c) sdělení, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,

d) údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup,

e) datum vyhotovení doložky,

f) údaj o tom, zda byl vstup podepsán uznávaným elektronickým podpisem, zapečetěn uznávanou elektronickou pečetí nebo označen uznávanou elektronickou značkou, identifikaci uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě nebo uznávané elektronické značky alespoň v rozsahu identifikačního čísla kvalifikovaného certifikátu a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících důvěru a o podepisující osobě, pečetící osobě nebo označující osobě obsažených v kvalifikovaném certifikátu a údaj o výsledku ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě nebo uznávané elektronické značky,

g) údaj o tom, zda byl vstup opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, identifikaci kvalifikovaného elektronického časového razítka alespoň v rozsahu identifikačního čísla certifikátu a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících důvěru obsažených v certifikátu a datum a čas uvedené v kvalifikovaném elektronickém časovém razítku,

h) otisk úředního razítka a jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi provedla, nebo zajišťovací prvek zabezpečující integritu výstupu, byla-li konverze provedena automatizovaně.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).