Hlavní navigace

Zákon o datových schránkách | Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - § 25 - Doložka

Předpis č. 300/2008 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

§ 25

Ověřovací doložka

Doložka

(1) Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě je součástí výstupu a obsahuje

(1) Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě se považuje za součást výstupu a obsahuje

a) název subjektu, který konverzi provedl,

b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,

c) údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,

c) sdělení, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,

d) údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup,

e) údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou pečeť nebo reliéfní ražbu, opticky variabilní prvek nebo jiný zajišťovací prvek,

f) datum vyhotovení ověřovací doložky,

f) datum vyhotovení doložky,

g) jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla,

g) jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla; údaj se neuvede, byla-li konverze provedena automatizovaně,

h) kvalifikovaný elektronický podpis osoby, která konverzi provedla.

h) kvalifikovaný elektronický podpis osoby, která konverzi provedla, nebo kvalifikovanou elektronickou pečeť subjektu, který konverzi provedl, byla-li konverze provedena automatizovaně.

(2) Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě je součástí výstupu a obsahuje

(2) Doložka konverze do dokumentu v listinné podobě se považuje za součást výstupu a obsahuje

a) název subjektu, který konverzi provedl,

b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,

c) údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,

c) sdělení, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,

d) údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup,

e) datum vyhotovení ověřovací doložky,

e) datum vyhotovení doložky,

f) údaj o tom, zda byl vstup podepsán uznávaným elektronickým podpisem, zapečetěn uznávanou elektronickou pečetí nebo označen uznávanou elektronickou značkou, identifikaci uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě nebo uznávané elektronické značky alespoň v rozsahu identifikačního čísla kvalifikovaného certifikátu a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících důvěru a o podepisující osobě, pečetící osobě nebo označující osobě obsažených v kvalifikovaném certifikátu a údaj o výsledku ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě nebo uznávané elektronické značky,

g) údaj o tom, zda byl vstup opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, identifikaci kvalifikovaného elektronického časového razítka alespoň v rozsahu identifikačního čísla certifikátu a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících důvěru obsažených v certifikátu a datum a čas uvedené v kvalifikovaném elektronickém časovém razítku,

h) otisk úředního razítka a jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi provedla.

h) otisk úředního razítka a jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi provedla, nebo zajišťovací prvek zabezpečující integritu výstupu, byla-li konverze provedena automatizovaně.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).