Hlavní navigace

Zákony online

Seznam zákonů

191/1950 Sb. Směnečný a šekový zákon úplné znění
141/1961 Sb. Trestní řád | Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním úplné znění
99/1963 Sb. Občanský soudní řád | Zákon č. 99/1963 Sb. úplné znění
40/1964 Sb. Občanský zákoník platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 40/1964 Sb. úplné znění
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích úplné znění
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích | Zákon č. 200/1990 Sb. úplné znění
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích úplné znění
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví úplné znění
455/1991 Sb. Živnostenský zákon | Zákon č. 455/1991 Sb. úplné znění
513/1991 Sb. Obchodní zákoník platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 1991-513 úplné znění
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení | Zákon č. 582/1991 Sb. úplné znění
21/1992 Sb. Zákon o bankách | Zákon č. 21/1992 Sb. úplné znění
265/1992 Sb. Zákon o zápisech práv k nemovitostem platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 265/1992 Sb. úplné znění
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí | Zákon č. 338/1992 Sb. úplné znění
344/1992 Sb. Katastrální zákon platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky úplné znění
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí | Zákon č. 1992-357 úplné znění
358/1992 Sb. Notářský řád | Zákon č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti úplné znění
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů | Zákon č. 586/1992 Sb. úplné znění
589/1992 Sb. Zákon o sociálním pojištění | Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti úplné znění
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 591/1992 Sb. úplné znění
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na zdravotní pojištění | Zákon č. 592/1992 Sb. úplné znění
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele | Zákon 634/1992 Sb. úplné znění
1/1993 Sb. Ústava České republiky | Zákon č. 1/1993 Sb. úplné znění
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod | Zákon č. 2/1993 Sb. úplné znění
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance | Zákon č. č. 6/1993 Sb. úplné znění
13/1993 Sb. Celní zákon | Zákon č. 13/1993 Sb. úplné znění
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření | Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření úplné znění
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 72/1994 Sb. úplné znění
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře | Zákon č. 117/1995 Sb. úplné znění
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění | Zákon č. 155/1995 Sb. úplné znění
177/1996 Sb. Advokátní tarif, odměny a náhrady advokátům úplné znění
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích | Zákon č. 13/1997 Sb. úplné znění
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění | Zákon č. 48/1997 Sb. úplné znění
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách | Zákon č. 111/1998 Sb. úplné znění
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů | Zákon č. 101/2000 Sb. úplné znění
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu | Zákon č. 227/2000 Sb. úplné znění
361/2000 Sb. Silniční zákon | Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích úplné znění
330/2001 Sb. Exekuční tarif (Vyhláška č. 330/2001 Sb.) úplné znění
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel | Zákon č. 56/2001 Sb. úplné znění
120/2001 Sb. Exekuční řád | Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti úplné znění
185/2001 Sb. Zákon o odpadech | Zákon č. 185/2001 Sb. úplné znění
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi úplné znění
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě | Zákon č. 37/2004 Sb. úplné znění
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu | Zákon č. 256/2004 Sb. úplné znění
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti | Zákon č. 435/2004 Sb. úplné znění
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi úplné znění
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu | Zákon č. 110/2006 Sb. úplné znění
182/2006 Sb. Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení úplné znění
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění | Zákon č. 187/2006 Sb. úplné znění
262/2006 Sb. Zákoník práce | Zákon č. 262/2006 Sb. úplné znění
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců | Zákon č. 266/2006 Sb. úplné znění
253/2008 Sb. Zákon proti praní špinavých peněz úplné znění
300/2008 Sb. Zákon o datových schránkách | Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů úplné znění
40/2009 Sb. Trestní zákoník | Zákon č. 40/2009 Sb. úplné znění
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví | Zákon č. 277/2009 Sb. úplné znění
280/2009 Sb. Daňový řád | Zákon č. 280/2009 úplné znění
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku | Zákon č. 284/2009 Sb. úplné znění
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru | Zákon č. 145/2010 Sb. (starý) úplné znění
408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění | Zákon č. 408/2010 Sb. úplné znění
427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření | Zákon 427/2011 Sb. úplné znění
329/2011 Sb. Zákon o zdravotně postižených | Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením úplné znění
90/2012 Sb. Obchodní zákoník platný od 1. 1. 2014 | Zákon č. 90/2012 Sb. úplné znění
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) | Zákon č. 89/2012 Sb. úplné znění
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí úplné znění
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech | Zákon č. 240/2013 Sb. úplné znění
256/2013 Sb. Katastrální zákon platný od 1. 1. 2014 | Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí úplné znění
333/2014 Sb. Předpis č. 333/2014 - Změna zákona o spořitelních a úvěrových družstvech úplné znění
100/2016 Sb. Státní půjčka pro mladé do 36 let pečující o dítě do 6 let úplné znění
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb (EET) úplné znění
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb úplné znění
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku (nový) | Zákon č. 370/2017 Sb. úplné znění

Zdroj: zakonyprolidi.cz