Hlavní navigace

Občanský soudní řád | Zákon č. 99/1963 Sb. - Hlava druhá - Předběžná řízení

Předpis č. 99/1963 Sb.

Vyhlášené znění

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

Hlava druhá

Předběžná řízení

Smírčí řízení

§ 67

(1) Připouští-li to povaha věci, lze u kteréhokoliv okresního soudu navrhnout, aby soud provedl pokus o smír (smírčí řízení).

(2) Souhlasí-li s tím účastníci, může být věc ke smírčímu řízení postoupena místnímu lidovému soudu.

§ 68

(1) Smírčí řízení provádí předseda senátu, nepovažuje-li vzhledem k okolnostem případu za vhodné, aby je provedl senát.

(2) Při smírčím řízení použije soud vhodných prostředků výchovného působení. Jestliže je to účelné, vyzve k součinnosti společenské organizace nebo projedná případ s kolektivem pracujících na pracovišti nebo v místě.

(3) Součinnost nebo přítomnost účastníků nelze žádným způsobem vynucovat.

§ 69

Účelem smírčího řízení je uzavření smíru. Ustanovení § 99 platí i pro tento smír.

Řízení o smíření manželů

§ 70

(1) Před řízením o rozvod musí být provedeno řízení o smíření manželů.

(2) Toto řízení se zahajuje na návrh manžela. Příslušným je soud, který by byl příslušný k řízení o rozvod manželství.

(3) Ustanovení § 68 odst. 1 a 2 se užije i zde.

§ 71

(1) Řízení o smíření manželů není třeba, jestliže již jednou bezvýsledně proběhlo v posledním roce před podáním návrhu na rozvod, nebo jestliže soud rozhodl, že se od tohoto řízení upouští.

(2) Upustit od řízení o smíření manželů může soud na návrh manžela, je-li zřejmé, že řízení nelze provést nebo je lze provést jen s nepřiměřenými obtížemi. O tom, že upouští od tohoto řízení, vydá soud usnesení, které doručí navrhovateli.

§ 72

Je-li podán návrh na rozvod, aniž předcházelo řízení o smíření manželů, ačkoli předcházet mělo, naloží s ním soud, jakoby šlo o návrh na řízení o smíření manželů. K zahájení řízení o rozvod je pak třeba nového návrhu.

Řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

§ 73

(1) Narodí-li se dítě, u něhož otcovství není určeno zákonnou domněnkou svědčící manželu matky ani souhlasným prohlášením rodičů před orgánem, který vede matriku, vyslechne předseda senátu toho, koho matka označuje za otce, zda uznává, že je otcem. Příslušným je soud podle § 88 písm. c).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).