Hlavní navigace

Většina podnikatelů již podala Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010

[Tisková zpráva] Celkem 873 694 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2010 obdržely k 2. květnu 2011 všechny okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražská, v Brně Městská (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Sdílet

V prvním termínu pro podání přehledu závazném pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovával daňový poradce, tak bylo podáno 89,4 % přehledů. Ke 31. 12. 2010 pracoviště ČSSZ evidovala celkem 977 069 OSVČ, které vykonávaly činnost.

OSVČ podávaly přehledy převážně osobně, poštou nebo prostřednictvím podatelny na papírových formulářích. ČSSZ umožňuje také elektronické podání (e – Podání) přehledu prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS) e – Podání Přehled OSVČ 2010  nebo prostřednictvím e-podatelny či do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení.

V souvislosti s chybami vyskytujícími se při podání přehledu Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje OSVČ, které budou podávat přehled v dalších termínech, aby si dávaly pozor:

•    v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 je potřeba správně rozdělit daňový základ z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti z vedlejší a hlavní SVČ,

•    oznamovat zahájení spolupráce spolupracujících osob vykonávajících vedlejší SVČ je nutno hned a ne až při podání přehledu, učiní-li to OSVČ později, hrozí jim udělení pokuty a u OSVČ vykonávajících hlavní SVČ i dopočtení penále ze záloh.

Další termín podání přehledu za rok 2010 je 1. srpen 2011. Závazný je pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pokud tuto skutečnost doložily příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ do 2. 5. 2011. Jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 1. srpna 2011.

Přehled je rovněž možné podat do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit, zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

Pokud OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, může jí za to  OSSZ uložit  pokutu až 20 000 Kč nebo – při opětovném nesplnění povinnosti – až 100 000 Kč.

Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do 8 dnů ode dne podání přehledu (nebo ode dne, kdy přehled měl být podán) za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, než měla, vzniká jí povinnost platit penále. Sazba penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 %. Penále se platí ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Penále ze záloh se naposledy platí za den, ve kterém byl nebo měl být podán přehled (pokud nebyla záloha uhrazena dříve). Více informací o podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ nadále dobrovolná. Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Minimální pojistné činí 92 Kč měsíčně. Výši měsíčního základu si OSVČ určuje svou platbou, která činí 2,3 % z tohoto základu, ten však nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ, ze kterého byla/měla být uhrazena záloha na pojistné na důchodové pojištění v daném měsíci. OSVČ vedlejší, účastná nemocenského pojištění, je považována od 1. 1. 2011 za OSVČ hlavní a je tedy povinna platit zálohy na pojistné. Doplatit dlužné zálohy na pojistné za období leden 2011 až kalendářní měsíc, který předchází měsíci, ve kterém podala nebo měla podat přehled za rok 2010, může do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento přehled podala. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).