Hlavní navigace

Stát v prvním měsíci roku 2007 hospodařil s přebytkem 5 miliard Kč.

Státní rozpočet na rok 2007 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 622/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006, který stanovil příjmy ve výši 945,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 040,8 mld. Kč a schodek ve výši 91,3 mld. Kč.

Sdílet

Proti pokladnímu plnění za rok 2006 rozpočet počítá s nárůstem příjmů o 26,4 mld. Kč, tj. o 2,9 %, výdaje by měly vzrůst o 20,1 mld. Kč, tj. o 2,0 % a rozpočtovaný schodek je tak ve srovnání se skutečností k 31. 12. 2006 o 6,3 mld. Kč nižší.

Z růstu celkových příjmů o 26,4 mld. Kč připadá na příjmy z daní a poplatků 47,7 mld. Kč, tj. růst o 10,2 % (největší nárůst představují spotřební daně, a to o 18,7 mld. Kč, tj. o 16,6 %, DPPO o 12,0 mld. Kč, tj. o 12,6 %, DPH o 10,1 mld. Kč, tj. o 6,6 % a DPFO o 6,5 mld. Kč, tj. o 7,1 %). Pojistné na sociální zabezpečení je vyšší o 21,2 mld. Kč (růst o 6,4 %), zatímco ostatní příjmy by měly poklesnout o 42,5 mld. Kč (snížení o 35,4 %); tento pokles ovlivňuje vysoká loňská skutečnost, která zahrnovala nerozpočtované příjmy kapitol z fondů organizačních složek státu a transferů od mezinárodních institucí ve výši cca 37 mld. Kč a příjmy z převodu z fondu státních záruk ve výši cca 11 mld. Kč. Po vyloučení nerozpočtovaných příjmů by ostatní příjmy měly růst, a to především z důvodů vyšších rozpočtovaných dotací přijatých od EU.

Výdajová strana státního rozpočtu počítá s vyšším čerpáním prostředků o 20,1 mld. Kč (proti skutečnosti roku 2006), z toho růst o 39,3 mld. Kč připadá na běžné výdaje a pokles o 19,1 mld. Kč na výdaje kapitálové. Na nárůstu běžných výdajů se především podílí sociální dávky (růst o 32,5 mld. Kč).

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu k 31. lednu 2007 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 83,1 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 78,1 mld. Kč a přebytek hospodaření ve výši 5 mld. Kč (v lednu 2006 vykázán přebytek 3,4 mld. Kč).

Dosažené celkové příjmy 83,1 mld. Kč představovaly 8,8 % schváleného rozpočtu (loni plnění na 9,0 %) a jsou proti lednu 2006 vyšší o 3,5 mld. Kč, tj. o 4,4 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 45,9 mld. Kč, což představuje 8,9 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 3,5 mld. Kč, tj. o 8,1 % (rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti pokladnímu plnění roku 2006). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,1 procentního bodu horší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Inkaso DPH představovalo 24,8 mld. Kč, tj. 15,1 % rozpočtu a je o 0,9 procentního bodu lepší než bylo plnění v lednu minulého roku. Meziroční růst o 2,5 mld. Kč, tj. o 11,3 %, je proti rozpočtované dynamice (6,6 % měřeno k pokladnímu plnění za rok 2006) vyšší o 4,5 procentní­ho bodu.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 10,2 mld. Kč, což představuje 7,8 % rozpočtu (loni to bylo 8,0 %) a meziroční růst o 0,7 mld. Kč, tj. o 6,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 0,8 mld. Kč představovaly 0,7 % rozpočtu a byly pod úrovní loňského lednového inkasa o 0,2 mld. Kč. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006. Nízké lednové inkaso souvisí především s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 8,8 mld. Kč, tj. 8,9 % rozpočtu (loni plnění na 9,3 %) při meziročním růstu o 0,2 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 8,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 9,6 % (loni to bylo 10,8 %) a meziročním růstu o 0,1 mld. Kč, tj. o 1,7 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,2 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 2,1 % (loni to bylo 1,4 %) a jeho výše byla stejná jako v lednu 2006. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,7 %. Dosavadní nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 0,5 mld. Kč, což představuje 10,4 % rozpočtu (loni 10,0 %) a meziročně je nepatrně vyšší. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006. Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2007 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 699,4 mld. Kč je proti rozpočtu na rok 2006 vyšší o 54,5 mld. Kč, tj. o 8,4 %, a proti skutečnosti roku 2006 o 60,1 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2006) u spotřebních daní – o 19,2 mld. Kč (o 16,0 %), u daní z příjmů právnických osob – o 17,1 mld. Kč (o 12,6 %), u DPH – o 14,3 mld. Kč (o 6,6 %) a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 9,6 mld. Kč (o 8,6 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.1.2007 výše 62,2 mld. Kč, což představuje 8,9 % rozpočtu a meziroční růst o 4,9 mld. Kč, tj. o 8,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 57,3 mld. Kč, tj. 8,9 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 13,8 mld. Kč, tj. o 31,7 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 5,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 30,8 mld. Kč, což představuje 8,7 % rozpočtu (loni to bylo 8,4 %) a meziroční růst o 2,4 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 25,4 mld. Kč, tj. 8,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 2,0 mld. Kč, tj. o 8,5 % (rozpočet počítá s růstem o 7,1 %).

Ke konci ledna 2007 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace výše 6,4 mld. Kč, což je 8,2 % rozpočtu a o 2,4 mld. Kč, tj. o 26,9 % méně než v lednu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 4,2 mld. Kč. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006.

Celkové výdaje v objemu 78,1 mld. Kč čerpané k 31.1.2007 před­stavují 7,5 % rozpočtu (v lednu 2006 to bylo 7,9 %), což znamená meziroční růst o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,5 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2006, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 2,0 %, resp. 7,0 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly v souhrnu ke konci ledna letošního roku čerpány ve výši 75,7 mld. Kč, tj. na 8,0 % rozpočtu (loni to bylo na 8,7 %). Proti loňskému lednu vzrostly o 0,8 mld. Kč, tj. o 1,1 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 4,3 % proti skutečnosti 2006, resp. o 8,3 % proti rozpočtu 2006).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,6 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,2 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 58,5 %, tj. o 20,1 mld. Kč). K 31.1. letošního roku bylo vyčerpáno 29,6 mld. Kč, tj. 7,6 % rozpočtu (loni to bylo 9,5 %), při meziročním poklesu o 3,1 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Z toho na důchody připadlo 22,7 mld. Kč, tj. 7,9 % rozpočtu (loni to bylo 9,8 %), při meziročním poklesu o 3,2 mld. Kč, tj. o 12,3 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. To je spojeno s finančními prostředky poskytovanými územním samosprávným celkům v předstihu na celé 1. čtvrtletí. Jejich lednová výše 20,6 mld. Kč představuje 17,0 % rozpočtu a je téměř na stejné úrovni jako byla koncem ledna loňského roku. Z toho čtvrtletní zálohy pro školství činily 18,7 mld. Kč, což je o 1,0 mld. Kč více než v roce 2006.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 4,0 mld. Kč, tj. 8,4 % rozpočtu.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci ledna 2007 čerpány ve výši 3,0 mld. Kč, tj. 7,7 % rozpočtu, a jsou pod úrovní konce ledna 2006 o 1,1 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 0,6 mld. Kč, což představuje 2,0 % rozpočtované výše. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2,4 mld. Kč, což představuje 2,7 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 1,4 %), při meziročním růstu o 1,1 mld. Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).