Hlavní navigace

Stát v jedenácti měsících roku 2006 hospodařil se schodkem téměř 31 miliard Kč

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu 2006 celkové příjmy státního rozpočtu výše 821,2 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 852,1 mld. Kč a vykázaný schodek činil 30,9 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku horší výsledek o 31,1 mld. Kč.

Sdílet

Meziroční růst u příjmů dosáhl 6,7 %, a je tak o 4,1 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (měřeno ke skutečnosti roku 2005) a o 8,4 procentního bodu nižší než ve stejném období minulého roku. U výdajů dosáhl meziroční růst 10,7 %, což je o 6,3 procentního bodu více než bylo předpokládáno v rozpočtu a o 6,0 procentního bodu více než v loňském roce.

Příjmy státního rozpočtu

K 30. listopadu letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 821,2 mld. Kč, t.j. 92,3 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 414,9 mld. Kč (87,7 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 300,9 mld. Kč (89,5 %) a ostatní příjmy 105,5 mld. Kč (132,2 %).

Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso DPH, které za jedenáct měsíců letošního roku dosáhlo 141,2 mld. Kč, t.j. 90,1 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 8,1 mld. Kč, t.j. o 6,1 % (v loňském roce činilo plnění 86,2 % při meziročním růstu o 16,6 mld. Kč, tj. o 14,2 %, přičemž celoroční rozpočet nebyl naplněn o 7,5 mld. Kč). Jeho meziroční růst je mírně pod rozpočtovanou dynamikou (6,7 %).

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 102,9 mld. Kč, t.j. 86,5 % rozpočtu při meziročním růstu o 6,6 mld. Kč, t.j. o 6,9 % (v lednu až listopadu roku 2005 činilo plnění 101,4 % při meziročním růstu o 13,8 mld. Kč, t.j. o 16,7 %; celoročně byl rozpočet překročen o 8,7 mld. Kč).

Inkaso daní z příjmů právnických osob představuje 77,1 mld. Kč, t.j. 87,6 % rozpočtu, a meziroční pokles o 4,3 mld. Kč, t.j. o 5,3 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 99,7 % při meziročním růstu o 17,1 mld. Kč, t.j. o 26,5 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 18,7 mld. Kč). Rozpočet na rok 2006 počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem ke konci listopadu 80,6 mld. Kč, t.j. 87,4 % rozpočtu, a je tak o 3,0 mld. Kč, t.j. o 3,6 % pod úrovní skutečnosti stejného období roku 2005 (ke konci loňského listopadu bylo plnění 87,6 % při meziročním růstu o 6,4 mld. Kč, t.j. o 8,3 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč). Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí především se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 68,5 mld. Kč při plnění rozpočtu na 93,9 % a meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, t.j. o 1,0 %. Letošní plnění rozpočtu je vyšší než bylo ve stejném období loňského roku o 5,2 procentního bodu, při nižší meziroční dynamice o 7,4 procentního bodu. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 7,4 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 50,0 % (loni to bylo 85,7 %) a proti stejném období roku 2005 je nižší o 4,3 mld. Kč, tj. o 36,9 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %. Na výrazný pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,8 mld. Kč, což představuje 103,3 % rozpočtu (loni plnění na 76,1 %) a meziroční růst o 0,6 mld. Kč, t.j. o 15,6 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za jedenáct měsíců vykázány ve výši 1,1 mld. Kč, tj. 91,2 % rozpočtu (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU). Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 564,1 mld. Kč, což představuje 87,5 % rozpočtu a meziroční růst o 7,4 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 556,7 mld. Kč, tj. 91,5 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 66,0 mld. Kč, tj. o 13,5 % (celoročně převýšilo rozpočet o 20,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 300,9 mld. Kč, což představuje 89,5 % rozpočtu, což je proti plnění v roce 2005 o 0,4 pr­ocentního bodu více, a meziroční růst o 20,5 mld. Kč, tj. o 7,3 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Na důchodové pojištění připadlo 247,8 mld. Kč, t.j. 88,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 16,9 mld. Kč, tj. o 7,3 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 105,5 mld. Kč, což je 132,2 % rozpočtu (loni to bylo 170,0 %) a o 22,5 mld. Kč, tj. o 27,2 % více než ke konci listopadu loňského roku. Z této částky představují převody z fondů OSS u kapitol (bez kapitoly VPS) částku 38,0 mld. Kč, což je o 15,1 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP, nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005 a transfery od mezinárodních institucí. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 25,0 mld. Kč (plnění na 44,0 %), tj. o 3,2 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005. Z toho kompenzační platby dosáhly 5,7 mld. Kč, tj. o 3,2 mld. Kč méně než na konci listopadu 2005.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za leden až listopad čerpány ve výši 852,1 mld. Kč, což představuje 88,4 % rozpočtu a meziroční růst o 82,6 mld. Kč, t.j. o 10,7 % (ve stejném období minulého roku byly výdaje čerpány na 86,6 % při meziročním růstu o 34,4 mld. Kč, t.j. o 4,7 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 783,1 mld. Kč, tj. na 90,2 % (loni to bylo 87,9 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 61,6 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 324,4 mld. Kč, t.j. 94,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 22,5 mld. Kč, t.j. o 7,4 % (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 301,9 mld. Kč, t.j. 92,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 13,7 mld. Kč, t.j. o 4,8 %). V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 105,1 mld. Kč, což představuje 94,4 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,2 mld. Kč, tj. o 6,3 %. Z toho převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji činily 70,2 mld. Kč, což je o 3,1 mld. Kč více než v roce 2005 (67,05 mld. Kč). V těchto transferech je zahrnuta záloha na 4. čtvrtletí roku, která činila 16,9 mld. Kč.

Nadprůměrné čerpání vykázaly neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 40,8 mld. Kč, a to na 104,4 % rozpočtu. To bylo částečně ovlivněno první mimořádnou předsunutou platbou ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny, která byla poskytnuta v lednu ve výši 3,0 mld. Kč. Recipročně pak byla krácena o 1,5 mld. Kč zářijová platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění. Druhá platba bude krácena v měsíci prosinci rovněž o 1,5 mld. Kč. V dubnu byla provedena druhá předsunutá platba ve výši 2,5 mld. Kč. O tuto částku byly platby státu kráceny, a to o 1,25 mld. Kč v srpnu a o stejnou částku nyní v listopadu. Dalším vlivem, který se projevil v této položce od 1. února a následně od 1. dubna t.r., bylo zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce (podle zákona č. 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění). Pojistné tak vzrostlo v první etapě z 513 Kč na 560 Kč a po druhé úpravě na 636 Kč měsíčně.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 30,0 mld. Kč, tj. 88,7 % rozpočtu, což je o 6,0 mld. Kč více než bylo ke konci listopadu loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 24,0 mld. Kč, což představuje 79,5 % rozpočtované výše, a jejich objem je nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,2 mld. Kč. V měsíci listopadu se projevily v hospodaření státu další finanční operace. Došlo k převodu prostředků vyčíslených jako rozdíl mezi příjmy z pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění za rok 2005 na zvláštní účet důchodového pojištění ve výši 6,6 mld. Kč. To se projevilo na straně výdajů v kapitole VPS a ve stejné výši na straně příjmů v kapitole OSFA (§ 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.).

Z kapitoly VPS byla dále poskytnuta státní dotace na penzijní pojištění ve výši 1,1 mld. Kč a z téže kapitoly byly v listopadu převedeny 4,0 mld. Kč do Fondu státních záruk. Z toho 3,0 mld. Kč bylo použito na realizaci státní záruky, vyplývající z konsolidace a stabilizace bank. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 69,0 mld. Kč, což představuje 72,0 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 70,7 %), při meziročním růstu o 21,0 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Celkový schodek hospodaření státního rozpočtu ke konci listopadu 2006 činil 30,9 mld. Kč. Dosažený výsledek je o 31,1 mld. Kč horší než byl za jedenáct měsíců v roce 2005 (kladné saldo 0,2 mld. Kč). Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu poměrné roční části (- 68,2 mld. Kč), je výsledek lepší o 37,3 mld. Kč. V prosinci lze však očekávat zhoršení schodku vlivem již tradičního zvýšeného čerpání výdajů (především kapitálových výdajů a převodů do rezervních fondů, jakož i vyšších výdajů na důchody a úhradu státní záruky ve prospěch ČNB, související s konsolidací a stabilizací bankovního sektoru dle zákona č. 547/2005 Sb.).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).