Hlavní navigace

Reakce K+ VP / CVP na tiskové prohlášení pánů Formana, Špačka a Dvořáka k arbitráži proti České republice

(Praha, 7. února 2006) – Trojice mužů, z níž podle informací médií dva čelí v rámci desetičlenné organizované skupiny od listopadu loňského roku trestnímu stíhaní za údajnou zpronevěru peněz z fondu Phare Evropské Unie, včera vydala tiskové prohlášení k arbitráži K+ Venture Partners (K+ VP) proti České republice. Petr Forman, bývalý náměstek ministra pro místní rozvoj, Radim Špaček, bývalý poradce Petra Formana a likvidátor Nadace pro regionální rozvoj, a Ivan Dvořák, bývalý poradce Petra Formana a jednatel společnosti ILA, s.r.o., ve svém prohlášení opětovně napadají hospodaření fondů spravovaných v letech 1997 – 2003 společností Czech Venture Partners (CVP), nyní 100% dceřinné společnosti K+ VP, a rovněž oprávněnost nároků K+ VP / CVP vznesených vůči státu. Přestože jsme na tiskové konferenci konané 31. ledna 2006 všechny již dříve známé a účelově vytvořené argumenty skupiny kolem Petra Formana vyvrátili, rozhodli jsme na tato opakující se nepravdivá tvrzení reagovat.

Sdílet

Tvrzení PF, RŠ a ID: Smlouvy se společností Czech Venture Partners s.r.o. (CVP) byly vypovězeny oprávněně a právně bezvadným způsobem.

REAKCE: Na zasedání v září 2003 Rada Nadace rozhodla (na podnět náměstka Formana) o vstupu RPF do likvidace a o ukončení aktivit ČMPF. V tu samou dobu obdržela CVP dopisy o výpovědi Smlouvy RPF a Smlouvy ČMPF. V těchto dopisech nebyl uveden žádný důvod pro tyto výpovědi. Na schůzce 6. října 2003, které se zúčastnili i CVP a náměstek Forman, byla CVP ústně informována, že důvodem pro vypovězení Smlouvy RPF a Smlouvy ČMPF byla údajná nízká výkonnost realizovaných investic (založeno na informacích společnosti ILA, která fondy následně začala spravovat, a ve které jako jednatel působí Ivan Dvořák a v letech 2001 až 2005 v ní jako jednatel působil i jeho bratr Ondřej Dvořák, který od listopadu 2003, tedy po vypovězení smluv s CVP, působil i jako likvidátor Regionálního podnikatelského fondu – viz Obchodní rejstřík).

Aby CVP tvrzení MMR zcela vyvrátila, angažovala externího, nezávislého auditora, který zanalyzoval a zhodnotil skutečný výkon CVP. Vybrán byl auditor bez předchozího vztahu k RPF a ČMPF, jmenovitě pražská pobočka mezinárodní účetní firmy KPMG. Ta 14. listopadu 2003 vydala auditovanou výkonnost fondu, která uvádí, že vnitřní výnosové procento na portfoliu RPF činilo 15,6%. Po odečtení výdajů tak byla návratnost Nadaci 13%. Tento objektivní důkaz úspěchu CVP je ještě výraznější ve srovnání se směrnicemi International Financial Corporation (IFC), které stanoví, že čistá návratnost nad 6% je v obdobných fondech považována za „top quartile“ neboli „první ligu“. Jinými slovy – původní prostředky ve výši 317,6 miliónu Kč, které byly do RPF vloženy z peněz poskytnutých Evropskou unií, se za deset let CVP podařilo tuto částku v RPF zhodnotit o více než 300 miliónů Kč na celkem 617,89 miliónu Kč. Vedle toho bylo vytvořeno přes 1200 nových pracovních míst. CVP se dostalo uznání za jeho výkon i od ostatních subjektů, včetně EBRD. Na výsledky zprávy KPMG však nebyl brán ze strany MMR zřetel.

Tvrzení PF, RŠ a ID: Ministerstvo pro místní rozvoj má nález vlastního Samostatného oddělení interního auditu, tři nezávislé právní a jednu ekonomickou expertízu z té doby, shodně prokazující výrazně nestandardní chování poradenské společnosti CVP, vlastněné K+Venture Partners, i ekonomické ztráty pro český stát, které z toho plynuly.

REAKCE: Uváděný „audit“ jasně vyvrátila zpráva KPMG. Ačkoliv MMR ze zprávy KPMG nevyvodilo žádné závěry vedoucí k řešení neopodstatněných výpovědí smluv s CVP, společnost ILA v prosinci roku 2003 argument nízké výkonnosti opustila a začala zpochybňovat oprávněnost finančních nároků CVP pomocí nově účelově vytvořených nepravd (viz výše uváděné „analýzy“ a „ekonomická expertíza“).

V reakci na to CVP v lednu 2004 poskytla detailní rozbor všech právních a ekonomických aspektů dokazující oprávněnost nároků CVP podpořených mimo jiné pravidelnými audity Ernst&Young, PriceWaterhou­seCoopers, kontrolou NKÚ nebo audity investorů (např. EBRD, ING Bank, Česká spořitelna, ČSOB). Pro úplnost je nutné zdůraznit, že veškeré právní dokumenty byly připraveny právními zástupci Nadace, byly Nadací schváleny, stejně jako jednateli RPF/ČMPF a likvidátorem Nadace. „Audit“ ministerstva pro místní rozvoj byl zpochybněn samotným ministerstvem během jeho tiskové konference 30. ledna 2006.

Tvrzení PF, RŠ a ID: Kompletní texty a závěry těchto expertních posudků byly v letech 2003 – 2004 regulérním způsobem předány vedení ministerstva a Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Jsme přesvědčeni, že by v této nové situaci měly být zveřejněny.

REAKCE: K+ VP / CVP se k této věci nepřísluší vyjadřovat.

Tvrzení PF, RŠ a ID: Auditované účetnictví fondů, spravovaných stěžovatelem, prokázalo na počátku roku 2003 ztrátu přes 100 milionů korun. Jsme přesvědčeni, že tyto účetní uzávěrky by měly být zveřejněny,

REAKCE: Informace o „ztrátovosti fondů“ byla dle našeho názoru záměrnou a zavádějící dezinterpretací. V tomto druhu podnikání je naprosto obvyklá vysoká tvorba rezerv na počátku každé individuální investice, což se ve finančních výkazech fondu projeví jako účetní ztráta. Teprve po dokončení všech investic, jejich řádném exitu a likvidaci fondu po splnění jeho úkolů lze předchozí rezervy finálně vypořádat vůči hospodářskému výsledku. Z průběžného pohledu je daleko korektnějším způsobem hodnocení úspěšnosti fondu dosahovaný cash-flow, průběžná tržní ocenění investičního portfolia apod. Důkazem naší úspěšnosti je například to, že jsme do září 2003 odvedli státu celkem 52 milionů Kč na daních z příjmu a dividend. Žádná společnost neplatí daně z příjmu, pokud je ve ztrátě, a to ani v České republice! Abychom tyto klamavé informace úplně vyvrátili, požádali jsme o nezávislý audit společnost KPMG, který dopadl plně v náš prospěch (viz výše).

Tvrzení PF, RŠ a ID: Stejně tak by měly být zveřejněny přehledy mimořádně nestandardních odměn ve výši celkem sto milionů korun pro CVP v období 1997 – 2003, podle výše uvedených analýz zčásti vyplacené i v rozporu s platnými smlouvami.

REAKCE: V tomto období jsme žádné odměny ve uváděné výši 100 mil. korun neobdrželi. Celkově CVP obdržela přibližně 1 milion EUR za správu a v roce 2002 19 miliónů Kč navíc jako výkonnostní odměnu. O 100 miliónech tedy v žádném případě nemůže být řeč. Odměny CVP nebyly mimořádné, nýbrž šlo o naprosto standardní odměny za správu fondů rizikového kapitálu zcela běžné v tomto druhu podnikání. Odměny byly vyplacené zcela v souladu s platnými smlouvami.

Tvrzení PF, RŠ a ID: CVP vystupovalo v příkrém rozporu s běžnými zvyklostmi současně jako investiční poradce i administrátor obou spravovaných fondů. To této firmě mj. umožnilo uskutečnit mimořádně nestandardní operaci za hranicí dobrých mravů, kdy investiční poradce převedl neúspěšnou investici do společnosti Steel Tile s.r.o. mezi dvěma fondy pod svojí kontrolou v původní účetní hodnotě 79,6 milionů korun, ačkoliv již předtím byla tato hodnota snížena účetními oprávkami na pouhých 21,7 milionů korun. Na jejím základě pak požadoval smluvní odměnu formulovanou jako „podíl na zisku“.

REAKCE: Je zcela obvyklé u nás i všude jinde ve světě, že jeden správce spravuje několik fondů. Vzhledem ke skutečnosti, že investice do společnosti SteelTile byla prokazatelně realizována z výnosů RPF, nikoli tedy z původně poskytnutého kapitálu z prostředků Phare, leč z tzv. „distributable funds“. Bylo rozhodnuto, že jakmile bude vytvořen nový fond ČMPF, bude společnost SteelTile převedena v hodnotě nákladů (tedy „at cost“) z RPF do tohoto nového fondu. Tento postup byl zcela v souladu s rozhodnutím Nadace pro rozvoj regionů jako majitele RPF. Odměnu ve formě „podílu na zisku“ jsme z žádné investice realizované v rámci RPF nebo ČMPF nepožadovali a ani neobdrželi.

Tvrzení PF, RŠ a ID: Jiným příkladem byla příprava investic, otevřeně odporujících poslání svěřených fondů. Jen těžko lze vysvětlit, proč fondy, vytvořené na podporu malého a středního podnikání v Moravskoslezském a Ústeckém kraji měly investovat do sítě fitness center ve Varšavě, Praze a Budapešti.

REAKCE: Zmiňovaná investice do fitness centra měla proběhnout v rámci investiční smlouvy mezi fondem Czech TOP Venture Fund (CTVF) a Českomoravským podnikatelským fondem (ČMPF) s cílem podpořit nově vznikající síť v expanzi do dalších regionů ČR (nikoliv do uváděných zahraničních destinací).

Jednalo se skutečně o investici do malých a středních podniků. Definice malých a středních podniků totiž zasahuje obraty až do pásma 500 mil Kč s počtem zaměstnanců 250 osob. Byla to naprosto přijatelná investice pro CTVF a plně odpovídala i investičním kriteriím jakož i dohodě o spolupráci i v případě ČMPF, nicméně ČMPF investici nakonec nerealizoval.

Tvrzení PF, RŠ a ID: Po vypovězení smluv požadovala CVP mimořádně sporný doplatek dalších desítek milionů korun. Jednání o smír selhala a společnost Czech Venture Partners, vlastněná K+Venture Partners, odmítla i návrh na ustanovení tzv. mediátora podle českého právního řádu, neboť předem odmítla respektovat jeho výrok. Tehdy v jednáních CVP poprvé pohrozila mezinárodní arbitráží. Přes explicitní výzvu náměstka ministra, aby tak učinila, což by zajistilo jednoznačný výklad oprávněnosti či neoprávněnosti požadavků, se společnost CVP na arbitráž neobrátila. Jsme přesvědčeni, že by měly být zveřejněny dokumenty, které to potvrzují, včetně podkladů pro porady tehdejšího vedení MMR.

REAKCE: CVP po vypovězení smluv požadovala doplatek výkonnostních odměn ve výši 32 milionů Kč a doplatek nezaplacených odměn za správu ve výši 4,5 milionu Kč. Naše právní kancelář Allen & Overy vypracovala právní audit potvrzující oprávněnost našich nároků s doporučením zahájit arbitrážní řízení v Londýně v případě jejich neuspokojení. (Nároky CVP byly v říjnu 2004 dokonce oficiálně potvrzené právní kanceláří tehdejšího ministra pro místní rozvoj Jiřího Paroubka. Oprávněnost tehdejších nároků je tedy nezpochybnitelná.)

Návrh na mediaci rovněž podala naše právní kancelář Allen & Overy. Doporučili jsme, aby mediátora jmenoval nezávislý „Centre for Effective Dispute Resolution“ (CEDR). Návrh na mediaci však byl panem Formanem a jeho poradci nejprve zamítnut, později podmínečně odsouhlasen s tím, že mediátor bude jmenován jím samotným. Takovýto způsob určení mediátora z pochopitelných důvodů nemohl být pro CVP přijatelný. V červenci 2004, po řadě dalších neúspěšných jednáních, se CVP rozhodlo arbitrážní řízení v Londýně zahájit a právní kancelář Allen & Overy začala připravovat právní dokumentaci k tomuto kroku nezbytnou. Během srpna až října 2004 však došlo ke změně přístupu MMR k CVP, k uznání jejích nároků (výše uvedené potvrzení právní kanceláří nového ministra Jiřího Paroubka) a k přípravě Dohody o narovnání dlužných závazků. Proto CVP připravovaný proces arbitráže přerušilo.

Tvrzení PF, RŠ a ID: Po výměně vedení Ministerstva pro místní rozvoj ČR v srpnu 2004 a odvolání týmu náměstka Formana se přerušila kontinuita realizace Transformačního plánu, který měl transparentním způsobem převést fondy do majetku státu a do účetní evidence MMR se všemi příslušnými kontrolními mechanismy. Tím by se také napravil dlouholetý právní a ekonomický zmatek v celé soustavě spravovaných fondů. Přes opakované písemné informace – a ústní i písemná varování – MMR nepřevzalo kontrolu nad těmito finančními prostředky, ani nenahradilo Transformační plán jinou procedurou.

REAKCE: K+ VP / CVP se nepřísluší k této otázce vyjadřovat. Vzhledem k výše uvedeným faktům však opakovaně upozorňujeme na nepravdivý výrok „…právní a ekonomický zmatek v soustavě fondů…“ Tato dezinformace již byla několikrát vyvrácena.

Tvrzení PF, RŠ a ID: Jakékoliv požadavky vůči České republice mohly tedy vzniknout až poté, kdy tým náměstka Petra Formana přestal nést zodpovědnost za oprávněně a právně bezvadným způsobem ukončené smluvní vztahy se společností Czech Venture Partners.

REAKCE: Jak bylo uvedeno výše, smluvní vztahy s CVP byly ukončeny na základě vykonstruovaného auditu společnosti ILA a následně byly zcela vyvráceny. O odpovědnosti týmu náměstka Petra Formana rozhodne Policie ČR.

Vedle reakcí na účelově vykonstruované argumenty skupiny kolem Petra Formana si dovolujeme upozornit na několik dalších skutečností a vznést několik stále nezodpovězených otázek:

1) CVP team byl vybrán z pěti kandidátů na základě výběrového řízení, a to komisí složenou ze zástupců České republiky a Evropské unie čítající 36 lidí. Na jakém základě byl po vypovězení smluv s CVP vybrán nový správce fondů, společnost ILA, s.r.o.? Společnost ILA, s.r.o. byla vybrána bez jakéhokoliv výběrového řízení.

2) Jak je možné, že v roce 2003 po vypovězení smluv s CVP z důvodu údajné nízké výkonnosti fondů ministerstvo, v této věci zastupované panem Formanem, nereagovalo na vysoká ocenění, kterých se CVP za výkonnost těchto fondů dostalo od světových oborových expertů jako International Financial Corporation (IFC), od Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), od Institute for SME finance a od mnohých dalších?

3) Kolik investic do malého a středního podnikání bylo prostřednictvím fondů učiněno po převzetí jejich správy společností ILA?

4) Před nástupem společnosti ILA ke spravování fondů RPF prokazatelně převedl do ČMPF 308 milionů Kč. RPF navíc odvedl státu dalších 52 milionů Kč a jak se zdá, i přes následné obrovské odměny za služby vyplacené společnosti ILA v RPF nakonec zbylo 88 milionů. Kam se z fondů po převzetí společností ILA poděla většina těchto finančních prostředků v celkové výši minimálně 448 milionů Kč?

5) Nejen společnost ILA, ale také žádný z poradců Petra Formana, resp. ani právní kancelář Seddon, která pro MMR v té době zpracovávala některé analýzy (její zástupce je nyní rovněž trestně stíhán), nebyli vybráni na základě výběrového řízení. Všichni byly vybráni přímo ministerstvem, resp. Petrem Formanem, a docházelo zde ke zcela evidentním konfliktům zájmů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).