Hlavní navigace

Provozní zisk České spořitelny za rok 2010 vzrostl o 1,4 % na 26,74 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se snížil o 4,5 % na 12,05 mld. Kč

[Tisková zpráva] Neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 12,05 mld. Kč vykázala k 31. prosinci 2010 Česká spořitelna. Meziročně jde o pokles o 4,5 % z 12,62 mld. Kč*. Provozní zisk, který udává sílu a obchodní úspěchy banky, se zvýšil o 1,4 % na 26,74 mld. Kč.

Sdílet

„Ekonomický růst v loňském roce byl jen mírný, sektor domácností i firem stále prožíval poúrazový šok. O to víc nás těší nejen růst našeho provozního zisku, ale i příliv vkladů klientů do České spořitelny podpořený růstem klientské spokojenosti,“ uvedl Pavel Kysilka, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny. „To nás zavazuje i pro letošek. V průběhu roku budeme přicházet s novinkami v produktech a službách a naše partnerství s klienty ve všech segmentech budeme stavět na poradenství a kvalitních službách,“ dodal Pavel Kysilka.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA ROK 2010

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2010, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2009, pokud není uvedeno jinak:

·    Provozní zisk se zvýšil o 1,4 % na 26,74 mld. Kč, z 26,38 mld. Kč.

·    Zisk před zdaněním poklesl o 7,0 % na 14,66 mld. Kč, z 15,76 mld. Kč.

·    Čistý úrokový výnos poklesl o 1,6 % na 30,27 mld. Kč z 30,75 mld. Kč.

·    Všeobecné správní (provozní) náklady se v meziročním srovnání snížily o 3,1 % na 18,68 mld. Kč z 19,27 mld. Kč.

·    Bilanční suma se meziročně zvýšila o 3,1 % na 881,63 mld. Kč z 855,13 mld. Kč.

·    Klientské úvěry poklesly o 2,0 % na 459,97 mld. Kč z 469,19 mld. Kč.

·    Retailové úvěry (pouze ČS) se snížily o 0,3 % na 258,82 mld. Kč z 259,57 mld. Kč.

·    Závazky ke klientům (vklady) se meziročně zvýšily o 3,5 % na 670,29 mld. Kč z 647,53 mld. Kč.

·    Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,86 % z 4,16 %.

·    Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 18,2 % z 20,3 %.

·    Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,3 % z 1,4 %.

·    Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 41,1 % z 42,2 %.

·    Poměr klientských úvěrů ke klientským vkladům poklesl na 68,6 % z 72,5 %.

·    Kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB, pouze ČS) se zvýšila na 13,9 % z 12,3 % v roce 2009.

·    Index spokojenosti zákazníků ke konci roku 2010 vzrostl na hodnotu 76,8 z 76,3 v p­olovině roku 2010.

HLAVNÍ UKAZATELE

Čistý zisk České spořitelny za rok 2010 činil 12,05 mld. Kč (meziročně jde o pokles o 4,5 % z 12,62 mld. Kč). Na výsledku se negativně projevila vyšší tvorba opravných položek a pokles zisku z obchodních operací, které však v roce 2009 dosáhly mimořádné výše. Zároveň se podařilo snížit provozní náklady a zlepšit čisté příjmy z poplatků a provizí.

Česká spořitelna změnila v roce 2010 metodiku vykazování výsledků realitních fondů ve své skupině z metody ocenění v reálné hodnotě na metodu v pořizovací ceně. Srovnatelné výsledky za rok 2009 jsou tudíž upraveny podle nové metodiky. Původně vykázaný konsolidovaný čistý zisk za rok 2009 činil 12,02 mld. Kč.

Provozní zisk se meziročně zvýšil o 1,4 % na 26,74 mld. Kč. Zlepšil se i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, a to z 42,2 % na 41,1 %.

Čistý úrokový výnos se vlivem prostředí minimálních úrokových sazeb v meziročním srovnání snížil o 1,6 % na 30,27 mld. Kč. Poklesla tudíž také čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům, a to z 4,16 % na 3,86 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 6,7 % a dosáhly tak výše 12,17 mld. Kč. Rostly příjmy z poplatků a provizí z úvěrových obchodů. Díky rostoucímu počtu a objemu se zvýšily příjmy z karetních a platebních transakcí. Objem kartových transakcí v obchodní síti ČS vzrostl o 15,6 % a počet provedených platebních transakcí v rámci služeb SERVIS 24 a BUSINESS 24 se zvýšil o 9,8 % na 93 mil.

Čistý zisk z obchodních operací poklesl o 14,7 % na 2,98 mld. Kč, především vlivem nižších výnosů z obchodování s cennými papíry. Objem výnosů z obchodních operací byl však v porovnávaném roce 2009 mimořádný. V roce 2010 se tak vrátil na běžnou, stále však velmi dobrou, úroveň.

Všeobecné provozní náklady klesly o 3,1 % na 18,68 mld. Kč. Ostatní provozní náklady poklesly o 3,2 %, snížily se odpisy hmotného a nehmotného majetku, a to o 5,0 %, personální náklady klesly o 2,3 %.

Čistá tvorba rezerv a opravných položek k pohledávkám z úvěrů dosáhla úrovně 9,78 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 13,4 %. Tvorba opravných položek narostla zejména v oblasti drobného bankovnictví.

Saldo ostatních provozních nákladů činí –2,46 mld. Kč, což  je nárůst o 21,3 % . Na tomto výsledku se hlavně podílel vyšší příspěvek do Fondu pojištění vkladů kvůli zákonnému navýšení sazby příspěvku.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, aktiv k prodeji a aktiv držených do splatnosti) se v souvislosti s pozitivním vývojem na finančních trzích zejména v 1. čtvrtletí 2010 zlepšil z 0,03 mld. Kč na 0,16 mld. Kč.

Bilanční suma dosáhla výše 881,63 mld. Kč, což je meziročně růst o 3,1 % z 855,13 mld. Kč. Na aktivní straně bilance rostly mezibankovní pohledávky a finanční aktiva držená do splatnosti. Na pasivní straně bilance se zvýšily vklady klientů a objem vlastního kapitálu.

Vlastní kapitál náležející akcionářům banky dosáhl 70,78 mld. Kč. Meziročně se zvýšil o 12,0 % díky nárůstu nerozděleného zisku. Česká spořitelna k posílení své kapitálové báze emitovala podřízené dluhopisy. Jejich celkový objem v bilanci banky k 31. prosinci 2010 činil 11,04 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II (pouze ČS) se zvýšila na 13,9 % z 12,3 %.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Pro bankovní trh v České republice byla krize především krizí důvěry. Lidé i firmy v dané ekonomické situaci mnohem obezřetněji zvažovali své dlouhodobé projekty a plány. To ovlivnilo vedle jiného i zájem o úvěrové produkty.

Celkový objem portfolia klientských úvěrů poklesl meziročně o 2,0 % na 459,97 mld. Kč. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo objemu 258,82 mld. Kč, což je meziroční pokles o 0,3 %. Objem hypotečních úvěrů fyzickým osobám díky nárůstu ve 4. čtvrtletí zůstal v meziročním srovnání na úrovni 117,45 mld. Kč. Objem spotřebitelských úvěrů a kreditních karet dosáhl 82,69 mld. Kč.

Úvěry korporacím a velkým městům poklesly o 2,8 % na 157,73 mld. Kč. Úvěry ze stavebního spoření se mírně snížily na 45,1 mld. Kč.

Klientské vklady dosáhly objemu 670,29 mld. Kč, meziročně tak vzrostly o 3,5 %. Vklady občanů rostly o 2,9 % na 516,58 mld. Kč. Rostou především spořící vklady (zejména Šikovné spoření a další produkty jako Prémiové vklady, Perfektní vklad a Internetové spoření), vklady stavebního spoření a úložky penzijního připojištění. Vklady veřejného sektoru meziročně poklesly o 0,9 % na 45,83 mld. Kč. Výrazně se však zvýšily vklady právnických osob o 8,9 % na 107,88 mld. Kč.

K 31. prosinci 2010 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 překročil hranici 1,32 mil., což je nárůst o 5,3 %. Počet provedených transakcí vzrostl o 9,8 % na 93 mil.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet je stabilní na úrovni 3,23 mil. kusů, z toho kreditní karty představují 0,44 mil. kusů. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet k 31. prosinci 2010 činil 5,44 mld. Kč, což je růst o 14,8 %. Objem kartových transakcí v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil o 15,6 % na 86,89 mld. Kč. Počet bankomatů České spořitelny se zvýšil o 7,7 % na 1 312 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2010

·    Počet klientů vyžívajících Osobní účet České spořitelny překročil 15. září 2010 hranici 2.0 mil. a ke konci roku 2010 se zvýšil o dalších více než sto tisíc. Účet klientům umožňuje individuální nastavení produktů a služeb podle jejich přání a potřeb. Banka postupně přidala další varianty – Osobní účet Student a Osobní účet Junior.

·    Na principu svobodné volby funguje také nový Firemní účet České spořitelny pro drobné podnikatele a firemní klienty. Firemní účet mohou používat nejen podnikatelé a firmy, ale také osoby samostatně výdělečně činné, bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek či zástupci svobodných povolání. Ke konci roku 2010, po prvních čtyřech měsících fungování, překročil počet klientů s Firemním účtem ČS hranici 50 tisíc.

·    Chytrou kartu  karty České spořitelny si sjednalo již 300 000 klientů. Karta je v nabídce banky od srpna roku 2009.

·    Česká spořitelna spustila novou službu PLATBA 24, která automaticky umožňuje všem uživatelům internetového bankovnictví SERVIS 24 jednoduchý způsob placení zboží při nákupu v internetových obchodech.

·    Počet uživatelů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 dosáhl 1,3 mil. klientů.

·    Česká spořitelna spustila v oblasti společenské odpovědnosti několik nových projektů pro mladé. Např. nový vzdělávací portál s názvem Moneymanie, jehož cílem je zábavnou a interaktivní formou zvýšit znalost mladých v oblasti financí. Nebo projekt Dreamcatcher, díky kterému si děti a teenageři mohou splnit svůj sen, který si však musí nejprve pojmenovat a zpracovat, získat pro něj veřejnou podporu a nakonec si jeho splnění částečně odpracovat.

·    V průběhu roku 2010 rozšířila Česká spořitelna svoji pobočkovou síť o sedm nových poboček, 12  poboček přemístila do atraktivnějších prostor a 81 zrekonstruovala. Celkem měla banka na konci roku 667 poboček. Přibylo šest poboček s víkendovým provozem, celkem je jich již 25.

·    Do vybraných poboček začala Česká spořitelna instalovat tzv. platbomaty – samoobslužná zařízení, která klientům umožňují rychlé vyřízení příkazů k úhradě. Zařízení umí naskenovat složenku nebo formulář platebního příkazu a dokáže načíst údaje přímo z čárového kódu dokladů. Díky tomu je zadání platebního příkazu rychlé a pohodlné.

·    Od října 2010 uvedla banka na trh novou službu pro bonitní klienty pod značkou ČS Premiér.  Ta nabízí ve vlastní pobočkové síti klientům s vyššími příjmy či velkým majetkem diskrétní obsluhu a příjemné prostředí kdykoli klient potřebuje, a to včetně základní nabídky produktů a služeb zdarma.

·    Česká spořitelna a její Nadace ČS věnovaly v loňském roce na charitu a obecně prospěšné projekty celkem 68 mil. Kč. V prestižním žebříčku TOP Firemní Filantrop se Česká spořitelna pohybuje již několik let mezi prvními pěti tuzemskými firmami oceněnými za objem poukázaných prostředků. Za sedm let existence této ankety byla Česká spořitelna vždy nejštědřejším bankovním ústavem v České republice.

VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ V ROCE 2010

·    Podle hodnocení amerického časopisu Global Finance je Česká spořitelna nejbezpečnější bankou regionu střední a východní Evropy. Žebříček Global Finance ve svém srovnání hodnotil pět set světových bank na základě ratingů agentur Moody´s, Standard&Poor’s a Fitch, a to zejména s důrazem na kapitálovou přiměřenost a objem aktiv finančních ústavů.

·    V soutěži Fincentrum Banka roku 2010 obhájila Česká spořitelna titul Banka roku a zároveň se posedmé v řadě stala Nejdůvěryhodnější bankou roku. Česká spořitelna se stala i vítězem v nové kategorii Banka bez bariér.

·    Česká spořitelna rovněž obhájila první místo pro Českou republiku v mezinárodní soutěži Banka roku vyhlašované každoročně britským měsíčníkem The Banker, který patří do mediální skupiny Financial Times. Česká spořitelna je vítězem soutěže nepřetržitě od roku 2008, před tím rovněž vyhrála v letech 2003 až 2005. O udělení titulu rozhoduje odborná porota složená z generálních ředitelů a top manažerů britských firem a redaktorů magazínu. The Banker vychází od roku 1926 a své čtenáře má ve více než 150 zemích světa.

·    Klientské centrum České spořitelny získalo v Londýně ocenění v kategorii Nejlepší zákaznické služby v mezinárodní soutěži kontaktních center regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika), kterou pořádá světová asociace ContactCenter­World.com.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2011

Do roku 2011 vstupuje Česká spořitelna s dobrou startovní pozicí a s osvědčeným obchodním modelem, který jí zajišťuje stabilizovaný a dlouhodobě udržitelný rozvoj i v dalších letech.

Hlavní strategické cíle České spořitelny jsou definovány takto:

·    V oblasti finanční pokračovat v důsledném řízení rizik a dalším snižování provozních nákladů při současném úsilí o maximalizaci růstu provozního výsledku.

·    V oblasti klientské dále zvyšovat kvalitu i rozsah poskytovaných služeb a podpořit růst loajality klientů.

·    V oblasti procesů se zaměřit na jejich standardizaci a zvýšení efektivnosti včetně dokončení započaté transformace informačních technologií.

·    V oblasti zaměstnanecké usilovat o udržení statutu „zaměstnavatele první volby“, včetně dalšího rozvoje podnikové kultury.

* Česká spořitelna změnila v roce 2010 metodiku vykazování výsledků realitních fondů ve své skupině z metody ocenění v reálné hodnotě na metodu v pořizovací ceně.  Srovnatelné výsledky za rok 2009 jsou tudíž upraveny podle nové metodiky. Původně vykázaný konsolidovaný čistý zisk za rok 2009 činil 12,02 mld. Kč

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).