Hlavní navigace

Projekt Evropské unie pomůže zvýšit bezpečnost dat ČSSZ

Audit funkčnosti a bezpečnosti informačních systémů sociálního pojištění. To je název twinningového projektu Evropské unie, který v úterý 5. září 2006 začal v České správě sociálního zabezpečení. Má za cíl zvýšit bezpečnost a ochranu dat téměř 8 milionů klientů ČSSZ. Projektu, který se uskuteční v rámci programu EU Transition Facility, se účastní dvě partnerské instituce – za Českou republiku Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), za Spolkovou republiku Německo pak Německá správa důchodového pojištění pro Vestfálsko (DRV).

Sdílet

Data pojištěnců, která ČSSZ spravuje, jsou páteří systému sociálního zabezpečení v České republice. Narušení jejich bezpečnosti či funkčnosti by mohlo znamenat celospolečenský problém. K ochraně jedné z největších a z nejúplnějších českých databází přispívají kontroly. Právě na zlepšení nástrojů a metod auditu (kontrol) se zaměří zahájený twinningový projekt. Výsledky projektu přispějí k tomu, aby interní audit jednodušeji zjistil a eliminoval rizika vedoucí například k porušení přístupových práv, narušení spolehlivosti, důvěrnosti či integrity dat týkajících se sociálního pojištění.

„Očekáváme také, že díky získaným informacím a novým poznatkům se zkvalitní informační systém výběru pojistného, což by mělo znamenat vyšší příjmy do státního rozpočtu,“ uvedla ředitelka odboru interního auditu, kontroly a stížností JUDr. Jaromíra Janďourková.

Projekt „Audit funkčnosti a bezpečnosti informačních systémů sociálního pojištění“, který má celkový rozpočet 695 tisíc EUR, se skládá ze tří částí:

1. Twinning light – s rozpočtem 250 tisíc EUR, v jeho rámci proběhnou školení, budou připraveny návody, postupy a manuály a dojde k mezinárodní výměně zkušeností.

2. Dodávka zařízení – rozpočet této části projektu, který už proběhl, byl 95 tisíc EUR. Auditoři ČSSZ díky němu obdrželi hardware, který potřebují na provádění testů.

3. Technická pomoc – na tuto část projektu je vyčleněno 350 tisíc EUR. V současné době se dokončuje zadání pro výběrové řízení, na jehož základě se zvolí společnost, která ČSSZ poskytne pomoc při tvorbě testovací domény a zavede potřebné monitorovací nástroje.

ČSSZ se dosud zúčastnila pěti projektů Phare, tedy projektů realizovaných v rámci pomoci novým členským státům před vstupem do Evropské unie. Jejich výsledkem bylo mimo jiné posílení administrativní kapacity ČSSZ – díky školení na aplikaci nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72 a v oblasti bezpečnosti a ochrany dat se zvýšila kvalifikace zaměstnanců ČSSZ. Rovněž se zlepšily podmínky v oblasti informačních a komunikačních technologií a vybudovaly se nové školící prostory.

Přehled projektů Phare:

1. Provádění koordinačních nařízení EU (nařízení 1048/71 a 574/72) – Consensus III. Rozpočet projektu, který měl pouze twinningovou část a byl určen i pro další české instituce, činil 1,013 milionu EUR. Výsledkem byla doporučení v oblasti organizace a řízení, informačních a komunikačních technologií a vypracování manuálů nutných pro zpracování evropské a nemocenské agendy pro potřeby ČSSZ.

2. Na projekt „Ověření připravenosti na aplikaci práva sociálního zabezpečení EU“. Evropská unie vyčlenila celkem 1,2 milionu EUR. V jeho rámci se mimo jiné testovala připravenost ČSSZ na implementaci komunitárního práva EU.

3. „Podpora penzijní reformy“ byl projekt, jehož náklady celkově dosáhly 2,17 milionu EUR. Jedním z jeho hlavních cílů byla podpora reformy administrativních procesů za využití informačních a komunikačních technologií vedoucích k transformaci ČSSZ na moderní pojišťovací instituci.

4. Projekt „Vybudování školicí kapacity ČSSZ“ se skládal ze dvou částí. Na technickou pomoc bylo určeno 130 tisíc EUR, na investice EU poskytla 570 tisíc EUR a dalších 77,886 milionu Kč bylo spolufinancováno ze státního rozpočtu ČR. Tyto prostředky se investovaly do vybudování školicího střediska ČSSZ v Karlových Varech.

5. Poslední z projektů Phare, kterého se ČSSZ zúčastnila, byl „Informační systém pro správu volného pohybu osob“. Evropská unie na něj vyčlenila celkem 1,25 milionu EUR, z toho 400 tisíc EUR na twinning, 400 tisíc EUR na nákup technického zařízení, 200 tisíc EUR na technickou pomoc při budování samotného systému a 25 tisíc EUR činilo spolufinancování ze státního rozpočtu České republiky.

Po ukončení programu Phare se ČSSZ aktivně zapojila do programu Evropské unie Transition Facility. Jeho součástí jsou v tuto chvíli tři projekty určené pouze ČSSZ. První týkající se auditu dnešním dnem začíná, další dva jsou odsouhlaseny Evropskou komisí. Jedná se o twinningové projekty „Posílení kapacity ČSSZ v oblasti výběru příspěvků na sociální zabezpečení, vymáhání pohledávek a konkursní řízení s mezinárodním prvkem“ a „Posílení kapacity ČSSZ v oblasti koordinace sociálního zabezpečení“, každý s rozpočtem 400 tisíc EUR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).