Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč

[Tisková zpráva] Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2011 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,80 mld. Kč. V meziročním srovnání jde o nárůst o 20,7 % z 3,15 mld. Kč . Provozní zisk činil 6,64 mld. Kč proti 6,67 mld. Kč.

Sdílet

„Česká ekonomika roste již šest čtvrtletí po sobě, spotřeba i nezaměstnanost se vyvíjejí příznivě. Tento pozitivní trend vnímáme i my, a to jak ve snížení růstu tvorby opravných položek, tak i v dalším růstu klientských operací a v přílivu vkladů. Důvěra domácností v pozitivní vývoj se pomalu vrací, zatímco důvěra firem se již v předchozím období dostala na před-krizovou úroveň,“ uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny. „Dobrého výsledku bychom těžko dosáhli bez důvěry našich klientů a tvrdé práci našich zaměstnanců. Chceme i nadále stavět naše partnerství s klienty ze všech segmentů na poradenství a kvalitních službách, protože je vidět, že je to správná cesta k dlouhodobě výborným výsledkům,“ dodal Pavel Kysilka.

Hlavní body výsledků za 1. čtvrtletí roku 2011

onsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2011, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2010, pokud není uvedeno jinak:

•    Provozní zisk zůstal stabilní na úrovni 6,64 mld. Kč, v 1. čtvrtletí 2010 činil 6,67 mld. Kč.

•    Zisk před zdaněním se zvýšil o 21,8 % na 4,72 mld. Kč z 3,88 mld. Kč.

•    Čistý úrokový výnos vzrostl o 0,3 % na 7,42 mld. Kč z 7,40 mld. Kč.

•    Všeobecné správní (provozní) náklady se snížily o 2,0 % na 4,73 mld. Kč z 4,82 mld. Kč.

•    Bilanční suma se meziročně zvýšila o 5,0 % na 935,63 mld. Kč z 891,40 mld. Kč.

•    Klientské úvěry zůstaly stabilní na úrovni 466,75 mld. Kč, k 31.3. 2010 činily 466,79 mld. Kč.

•    Retailové úvěry (pouze ČS) se nepatrně snížily o 0,1 % na 258,34 mld. Kč z 258,56 mld. Kč.

•    Závazky ke klientům (vklady) se meziročně zvýšily o 2,3 % na 701,52 mld. Kč z 685,49 mld. Kč.

•    Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,70 % z 3,91 %.

•    Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 21,0 % z 19,4 %.

•    Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 1,7 % z 1,5 %.

•    Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 41,6 % z 42,0 %.

•    Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) poklesl na 66,5 % z 68,1 %.

•    Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 14,0 % z 12,2 %.

HLAVNÍ UKAZATELE

Hospodářské výsledky banky za 1. čtvrtletí 2011 jsou ovlivněny zejména meziročním poklesem tvorby opravných položek na úvěry a pohledávky, pokračujícím poklesem nákladů a vyššími výnosy finančních aktiv. Provozní zisk zůstal meziročně na úrovni 6,64 mld. Kč, především zásluhou poklesu provozních nákladů, stabilního vývoje čistého úrokového výnosu a nárůstu příjmů z poplatků a provizí. Výrazně se však snížil čistý zisk z obchodních operací z důvodu poklesu výnosů z devizových obchodů. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, se zlepšil z 42,0 % na 41,6 %.

Čistý úrokový výnos se i v prostředí rekordně nízkých úrokových sazeb mírně zvýšil o 0,3 % na 7,42 mld. Kč. Zvýšily se hlavně úrokové výnosy z dluhopisů držených v portfoliu finančních aktiv držených do splatnosti. Nízké úrokové sazby se projevily i ve velikosti čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům, která se snížila z 3,91 % na 3,70 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí se zvýšily o 5,2 % na 3,02 mld. Kč. Pozitivní vývoj zaznamenaly především příjmy z poplatků a provizí z platebních transakcí a z transakcí provedených platebními kartami díky jejich stále rostoucímu počtu a objemu. Např. prostřednictvím přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 klienti meziročně provedli o 12,1 % transakcí více. Objem karetních transakcí v síti České spořitelny se meziročně zvýšil o 9,5 %. Zvýšily se také příjmy z transakcí s cennými papíry především vlivem zotavujících se finančních trhů.

Čistý zisk z obchodních operací meziročně klesl o 23,7 % na 0,94 mld. Kč, výrazně se snížily výnosy z devizových obchodů, na druhé straně se zvýšily výnosy z derivátových operací.

Zásluhou řízení nákladů se meziročně snížily všeobecné provozní náklady o 2,0 % na 4,73 mld. Kč. Objem nakupovaných výkonů se snížil o 9,9 %, odpisy hmotného a nehmotného majetku poklesly o 6,0 %. Personální náklady se zvýšily o 7,7 % z důvodu vyplaceného odstupného v rámci optimalizace počtu zaměstnanců.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám dosáhlo úrovně –1,95 mld. Kč, což představuje meziročně výrazné snížení o 27,9 %. Důvodem meziročního poklesu je nižší potřeba tvorby opravných položek.

Saldo ostatních provozních výsledků zůstalo na stabilní úrovni a činilo –0,33 mld. Kč. Na ostatním provozním výsledku se významně podílel téměř dvojnásobně vyšší odvod do Fondu pojištění vkladů. (Sazba příspěvku narostla v souvislosti s novelou Zákona o bankách s účinností od 2. pololetí 2010.)

Výsledek z finančních aktiv (zahrnuje: zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti) vykázal v meziročním srovnání výrazné zlepšení o 52,1 % na 0,36 mld. Kč, a to v reakci na pozitivní vývoj na finančních trzích.

Bilanční suma dosáhla 935,63 mld. Kč, což je meziroční růst o 5,0 % z 891,40 mld. Kč. Na aktivní straně bilance rostla portfolia cenných papírů zejména držených do splatnosti a mezibankovních pohledávek. Na pasivní straně bilance se zvýšily vklady klientů a mezibankovní závazky.

Vlastní kapitál dosáhl úrovně 74,49 mld. Kč, čili rostl o 12,2 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II se tak meziročně zvýšila na 14,0 %.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů byl meziročně stabilní na úrovni 466,75 mld. Kč. Oproti konci roku 2010 se objem úvěrů zvýšil o 6,78 mld. Kč, hlavně díky firmám a díky zařazení společnosti sMorava Leasing do konsolidačního celku. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo 258,34 mld. Kč, což je meziročně mírný pokles o 0,1 %. Objem spotřebitelských úvěrů se snížil o 3,9 % na 76,03 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypotečních úvěrů fyzickým osobám meziročně rostl o 1,3 % na 118,86 mld. Kč .

Úvěry korporacím a velkým městům meziročně rostly o 0,8 % na 162,25 mld. Kč. Úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly pokles o 2,7 % na 44,20 mld. Kč.

Klientské vklady dosáhly objemu 701,52 mld. Kč, meziročně tak vzrostly o 2,3 %. Vklady občanů rostly o 4,0 % na 527,19 mld. Kč. Rostly především vklady na spořicích a termínovaných účtech (Šikovné spoření, Perfektní vklad a Prémiové vklady) a úložky penzijního připojištění. Výrazně se zvýšily i termínované vklady veřejného sektoru, naopak vklady právnických osob poklesly.

K 31. březnu 2011 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,34 milionu, což přestavuje nárůst o 5,9 %, počet provedených transakcí vzrostl o 12,1 % na více než 25 milionů.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,19 miliónu kusů (pokles o 1,4 %), z toho kreditní karty představují 0,41 miliónu kusů. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet ke konci března 2011 činil 5,36 mld. Kč, což je nárůst o 10,5 %. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil o 9,5 % na 19,68 mld. Kč. Počet bankomatů České spořitelny se zvýšil o 5,9 % na 1 317 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 1. ČTVRTLETÍ 2011

•    V září 2010 představila banka Firemní účet České spořitelny pro podnikatele a malé firmy. Od ledna 2011 pak Česká spořitelna k účtu nabízí ve všech svých pobočkách nový Firemní úvěr ČS a Firemní kontokorent ČS. Česká spořitelna tím výrazně rozšířila dostupnost svých služeb pro drobné podnikatele v oblasti nezajištěných firemních úvěrů a kontokorentů.

•    Česká spořitelna představila v lednu 2011 veřejnosti první mobilní pobočku v České republice, a to v Brandýse nad Labem. Mobilní pobočka slouží klientům po dobu rekonstrukce stávajících poboček, nyní ji mohou využít klienti v Moravském Krumlově. V mobilní pobočce poskytuje banka klientům všechny standardní služby a produkty.

•    Od Rady Hlavního města Prahy získala Česká spořitelna mandát k zaranžování emise komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč. Dluhopis bude mít pevný kupon a splatnost 10 let. Výtěžek emise bude použit k úhradě stávajících závazků z emisí dluhopisů Hlavního města Prahy.

•    Česká spořitelna nabízí klientům od ledna Penzijní řešení České spořitelny, díky kterému si mohou zachovat životní úroveň i v důchodu, a to rozložením úložek pravidelného spoření do penzijních produktů Penzijní připojištění Penzijního fondu ČS, Fondu Plus a Fondu životního cyklu 2030 Investiční společnosti ČS a Osobního účtu ČS. Klienti si spoří tak, aby jejich reálný příjem v důchodu odpovídal jejich představám a potřebám, a aby nebyli odkázáni jen na státní důchod. Penzijní řešení ČS bere v úvahu i případné změny ve finanční situaci klienta v průběhu spoření a dokáže se jim přizpůsobit.

•    Česká spořitelna získala ocenění Euromoney Private Banking 2011 a stala se nejlepší bankou poskytující privátní bankovnictví v České republice. Ocenění každoročně uděluje magazín Euromoney, odborný měsíčník specializující se na bankovní a kapitálové trhy. Hodnocení vychází z kvantitativního a kvalitativního výzkumu a poskytuje celkový přehled o službách a produktové nabídce v oblasti privátního bankovnictví. Česká spořitelna nabízí klientům s majetkem nad 5 mil. Kč služby Erste Private Banking. Prostřednictvím zkušených privátních bankéřů nabízí modelové i individuální řešení „šité“ klientovi na míru. Všechna řešení bankéři nabízí s ohledem na klientův vztah k riziku, investiční horizont, očekávaný výnos a zvolenou investiční strategii.

•    Ve spolupráci s karetní asociací VISA Europe spustí Česká spořitelna na podzim 2011 novinku v placení kartou: bezkontaktní platební technologii. Ta zajistí uživatelům vyšší komfort při placení drobných nákupů do hodnoty 500 Kč, aniž by museli při platbě kartou zadávat PIN. Platební karty VISA České spořitelny budou duální, to znamená, že umožní klientům oba způsoby placení, kontaktní i bezkontaktní.

STRATEGICKÉ CÍLE NA ROK 2011

Do roku 2011 vstupuje Česká spořitelna s dobrou startovní pozicí a s osvědčeným obchodním modelem, který jí zajišťuje stabilizovaný a dlouhodobě udržitelný rozvoj i v dalších letech.

Hlavní strategické cíle České spořitelny jsou definovány takto:

•    V oblasti finanční pokračovat v důsledném řízení rizik a dalším snižování provozních nákladů při současném úsilí o maximalizaci růstu provozního výsledku.

•    V oblasti klientské dále zvyšovat kvalitu i rozsah poskytovaných služeb a podpořit růst loajality klientů.

•    V oblasti procesů se zaměřit na jejich standardizaci a zvýšení efektivnosti včetně dokončení započaté transformace informačních technologií.

•    V oblasti zaměstnanecké usilovat o udržení statutu „zaměstnavatele první volby“, včetně dalšího rozvoje podnikové kultury.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).