Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2008 vzrostl ve srovnání s minulým obdobím o více než 18 % a dosáhl výše 3,23 mld. Kč (IFRS)

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2008 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,23 mld. Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 18,5 % z 2,72 mld. Kč za 1. čtvrtletí roku 2007.

Sdílet

„Za hospodářským výsledkem prvního čtvrtletí stojí výrazný nárůst objemu poskytnutých úvěrů a přijatých vkladů. Naše ambiciózní cíle dál rostou. Abychom udrželi tak vysoké tempo, budeme zvyšovat spokojenost a loajalitu zákazníků i zaměstnanců, a to prostřednictvím vynikajících obchodních dovedností a prvotřídních produktů, služeb i procesů,“ řekl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2008

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2008, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2007, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,1 % na 7,13 mld. Kč z 5,69 mld. Kč.
 • Všeobecné provozní náklady se zvýšily o 7,9 % na 4,75 mld. Kč z 4,40 mld. Kč.
 • Provozní zisk vzrostl o 36,7 % na 5,74 mld. Kč, z 4,20 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním vzrostl o 8,9 % na 4,05 mld. Kč, z 3,72 mld. Kč.
 • Bilanční suma meziročně vzrostla o 6,4 % na 844,57 mld. Kč z 793,99 mld. Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 21,8 % na 421,96 mld. Kč z 346,55 mld. Kč.
 • Retailové úvěry občanům (pouze ČS) vzrostly o 24,6 % na 225,57mld. Kč z 181,09 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 3,0 % na 624,66 mld. Kč z 606,71 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se zvýšila na 4,06 % z 3,65 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 22,6 % z 21,8 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 1,6 % z 1,4 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 45,3 % z 51,2 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 67,6 % z 57,1 %.
 • Kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se k 31.3.2008 zvýšila na 12,2 % z 9,4 % na konci roku 2007.

HLAVNÍ UKAZATELE

Provozní zisk banky roste tak rychlým tempem, že se přes významně negativní vývoj na finančních trzích, který se projevil ve výrazném poklesu výnosů z finančních aktiv, objem čistého zisku zvýšil o více než 18 %. Provozní zisk se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 36,7 % na 5,74 mld. Kč. Zároveň se výrazně zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům (Cost/Income Ratio) z 51,2 % na 45,3 %.

Zásluhu na navyšování provozního zisku má především nárůst čistých úrokových výnosů, tažený zejména růstem úvěrových obchodů občanům a komerčním klientům. Čistý úrokový výnos se v meziročním srovnání zvýšil o 25,1 % na 7,13 mld. Kč.

Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 12,2 % a dosáhly výše 2,63 mld. Kč. I na zvyšující se příjmy z poplatků a provizí má nejvýznamnější vliv rostoucí objem úvěrových obchodů. Hlavním zdrojem příjmů z poplatků však zůstávají platební transakce. Zvýšily se i příjmy z pojišťovacích obchodů a ze správy aktiv. Pro ilustraci: ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl počet hypotečních úvěrů o 19,7 %, počet transakcí provedených prostřednictvím SERVIS 24 a BUSINESS 24 během prvního čtvrtletí vzrostl o 33,7 % a objem transakcí provedených platebními kartami v síti ČS vzrostl o 41,3 %.

Čistý zisk z obchodních operací ve srovnání s minulým obdobím vzrostl o 46,0 %, když dosáhl výše 0,67 mld. Kč, především díky výnosům z operací s cizími měnami. Naopak se snížily příjmy z obchodování s cennými papíry a deriváty. Zisk z ukončovaných činností (do konce roku 2007 Výnosy z pojišťovacích činností) dosáhl výše 0,06 mld. Kč. Pojišťovna ČS bude prodána Vienna Insurance Group během roku 2008.

Ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím vzrostly všeobecné provozní náklady o 7,9 % na 4,75 mld. Kč. Za zvýšením provozních nákladů stojí růst nakupovaných výkonů (o 20,8 %) zejména pak výdajů na IT služby v důsledku outsourcingu vybraných činností IT. Personální náklady vzrostly o 5,7 % v souvislosti s růstem odměn vázaných na hospodaření banky. Na druhé straně odpisy poklesly o 12,7 %.

Saldo rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám dosáhlo úrovně –0,66 mld. Kč, což představuje navýšení ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 63,3 %. Důvodem meziročního zvýšení je zejména výrazný nárůst spotřebitelských úvěrů.

Saldo ostatních provozních výsledků činí –0,14 mld. Kč a kopíruje tak loňský čtvrtletní výsledek. Zato čisté výnosy z finančních aktiv zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti, vykázaly významné zhoršení na záporných 0,89 mld. Kč, a to v přímé souvislosti s výraznými poklesy na finančních trzích.

Objem bilanční sumy dosáhl 844,57 mld. Kč, v meziročním srovnání je to nárůst o 6,4 % z 793,99 mld. Kč díky zvýšení objemu klientských úvěrů a závazků ke klientům a bankám.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 21,8 % na 421,96 mld. Kč.

Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo objemu 225,57 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 24,6 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména úvěry na financování bydlení. Hypotéky pro občany se zvýšily o 30,4 % na 113,05 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypoték a nemovitostních úvěrů dosáhl výše 162,94 mld. Kč, to je meziroční nárůst o 31,4 %. Zvýšily se také objemy úvěrů malým a středním podnikům, a to o 16,8 % na současných 49,59 mld. Kč. Rovněž úvěry Stavební spořitelny ČS se v meziročním srovnání výrazně zvýšily na 35,6 mld. Kč, což představuje nárůst o 39,5 %.

Za zvýšením závazků ke klientům o 3,0 % na 624,66 mld. Kč je nárůst objemu klientských vkladů občanů o 8,0 % na 461,37 mld. Kč a vkladů podnikatelských subjektů o 8,2 % na 83,44 mld. Kč. Vklady občanů se zvyšují především na sporožirových účtech a úložkách penzijního připojištění. Na druhé straně se snížily závazky k veřejnému sektoru, a to v souvislosti s poklesem objemů repo obchodů s Ministerstvem financí ČR.

K 31. březnu 2008 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,16 mil., což je nárůst za posledních 12 měsíců o 9,6 %, počet provedených transakcí během prvního čtvrtletí vzrostl o 33,7 %.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl 3,36 mil. kusů (nárůst o 7,0 %), největší zásluhu na růstu počtu karet mají karty kreditní, jejich počet se v meziročním srovnání zvýšil o 29,0 % na 623 tisíc, objem úvěrů poskytnutých jejich prostřednictvím k 31. březnu 2008 činil 3,27 mld. Kč, což značí nárůst o 29,5 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).