Hlavní navigace

Komerční banka zveřejnila neauditované nekonsolidované hospodářské výsledky za 1. polovinu roku 2005 a vykazuje po všech stránkách nejlepší čtvrtletní výsledky v historii banky potvrzující úspěšnost své obchodní strategie

V Praze 29.července 2005 - Komerční banka dnes zveřejnila své neauditované nekonsolidované hospodářské výsledky za první polovinu roku 2005 podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví). KB zvýšila svou vysokou ziskovost z loňského roku. Bance se navíc v první polovině roku 2005 podařilo, díky velmi dobrým obchodním výsledkům, natolik zvýšit výnosy z pravidelných bankovních činností, že tyto více než vyrovnaly výrazně vyšší jednorázové výnosy v roce 2004. Celkové výnosy tak vzrostly o 3 %. Provozní náklady banky zůstávají nadále pod přísnou kontrolou a meziročně poklesly o 2 %. Kvalita úvěrového portfolia banky je nadále velmi vysoká, náklady úvěrového rizika se v prvním pololetí pohybovaly okolo 42 bb. Čistý nekonsolidovaný zisk vzrostl na 4 184 milionů Kč, což představuje 220 Kč anualizovaného zisku na jednu akcii, jinými slovy meziroční nárůst o 10 %.

Sdílet

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

První polovina roku 2005 byla v historii banky nejúspěšnější pokud jde o prodej hypoték fyzickým osobám. Během tohoto období nově poskytnuté hypotéky vzrostly o 49 % co do objemu a o 54 % co do počtu nově poskytnutých hypoték. Růst se ještě zrychlil ve druhém čtvrtletí, kdy se počet hypoték meziročně zvýšil o 60 %. Celkový objem hypoték fyzickým osobám dosáhl hodnoty 36,5 miliard Kč, jinými slovy meziroční nárůst o 40 %. Došlo rovněž k dynamickému nárůstu prodeje spotřebitelských úvěrů, kde je vykazován meziroční nárůst o 21 %. Objem celkových spotřebitelských úvěrů dosáhl 11,6 miliard Kč, kde 1,27 miliard Kč (+ 90 %) představují úvěry z kreditních karet.

Úvěrování malých a středních podniků nadále rostlo a celkový objem půjček tomuto segmentu dosáhl 52 miliard Kč, tj. meziroční nárůst o 22 %, z nichž úvěry malým podnikům zaznamenaly růst o 39 %. Celkový objem půjček velkým podnikům dosáhl hodnoty 71 miliard Kč, což je o 14 % více než v pololetí minulého roku.

V první polovině 2005 se zvýšil počet aktivních platebních karet o 14 % a dosáhl 1 138 000. Dynamicky se zvyšoval počet vydaných kreditních karet. Ten se meziročně zvýšil o 90 % na 93 000.

Prodej balíčků finančních služeb pro fyzické osoby a drobné podnikatele je i nadále velmi úspěšný. Celkový počet prodaných balíčků fyzickým osobám dosáhl na konci pololetí počtu 666 tisíc, což představuje meziroční nárůst o 22 %. Počet balíčků poskytnutých drobným podnikatelům rostl ještě rychleji, a to o 54 %.

Během první poloviny roku se bance rovněž velmi dařilo v prodeji produktů dceřiných společností. Prodej penzijního pojištění prostřednictvím sítě Komerční banky vzrostl o 85 % a prodeje investičních fondů se zvýšily o 288 % ve srovnání s první polovinou roku 2004. Bylo tomu tak zejména díky nové nabídce produktové řady garantovaných fondů MAX, které jsou ve správě našich partnerských společností ze skupiny Société Générale.

Inovativní přístup Komerční banky pokračoval i v prvním pololetí 2005, banka uvedla na trh několik produktů a služeb, mimo jiné:

  • V dubnu začala Komerční banka nabízet první kreditní kartu na trhu určenou výlučně pro podniky a podnikatele.
  • V květnu zavedla Komerční banka novou službu přímého bankovnictví Mobilní banka KB, které prostřednictvím Java technologie klientům umožňuje on-line kontrolu svých bankovních účtů prostřednictvím displeje a klávesnice mobilních telefonů.
  • V červnu Komerční banka na trh uvedla již čtvrtou řadu globálních garantovaných fondů MAX, které následují po velkém úspěchu fondů MAX 1–3. KB rovněž v červnu zahájila prodej nové řady otevřených investičních fondů Fénix. Portfolio Fénixe představuje kombinaci fondů IKS a zahraničních fondů SGAM. Během doby kratší jednoho měsíce banka prodala za více než 150 milionů Kč produktů MAX IV a Fénix.
  • Pro podnikatele a malé a střední podniky zavedla Komerční banka nový zjednodušený podnikatelský úvěr, který se nazývá EU Profi úvěr a je založen na úvěrové lince EBRD.
  • Banka uvedla na trh nový produkt životního pojištění pokrývající riziko nesplácení hypotéky v případě úmrtí nebo částečné či celkové invalidity pojištěné osoby.
  • Komerční banka klade velký důraz na nabídku pro své zahraniční klienty. Od března mohou zahraniční klienti využívat 19 specializovaných pracovišť pro zahraniční klienty na obchodních místech KB v Praze a ve všech regionálních centrech České republiky.
  • Komerční banka jako první banka v ČR uvedla do provozu bankomat přijímající čipové karty a zahájila migraci svých bankomatů na čipové karty standardu EMV.

Komerční banka v prvních šesti měsících roku získala 82 000 nových klientů, tj. o 10 % více než ve stejném období roku 2004. Celkový počet klientů KB takto meziročně vzrostl o 6 % a dosáhl na konci června počtu 1 435 700, z nichž je 1 154 300 fyzických osob a 281 400 podniků a podnikatelů. Penetrace produktů Komerční banky u klientů-fyzických osob se významně zvyšuje. Hodnota křížového prodeje, která udává počet produktů prodaných na počet běžných účtů, dosáhla na konci června 2005 4,8 ve srovnání s 4,3 během stejného období loňského roku.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Ke konci června 2005 dosáhly celkové výnosy Komerční banky 11,5 miliard Kč, což představuje meziroční zvýšení o 2,9 %. Výrazný nárůst čistých úrokových výnosů, meziročně o 14 %, na hodnotu 6,7 miliard Kč byl tažen rostoucími objemy úvěrů (zejména fyzickým osobám a malým a středním podnikům), rostoucími objemy vkladů na běžných účtech a vyššími úrokovými příjmy z aktivit investičního bankovnictví. Přes klesající tržní úrokové sazby (vzhledem k trojímu snížení základní 14denní repo sazby ze strany ČNB z 2,50 % na 1,75 % během prvních šesti měsíců roku) čistá úroková marže vzrostla na 3,2 % z 3,0 %, a to díky zlepšující se struktuře aktiv a jejich rostoucím celkovým objemům. Čisté bankovní poplatky a provize dosáhly výše 4,3 miliardy Kč, což je meziroční růst o 1,0 %. Pokračující pokles poplatků z cizoměnových operací byl vyvážen nárůstem poplatků z nekurzových operací, které vzrostly o 4 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Růst poplatků byl tažen poplatky spojenými s poskytováním úvěrů, poplatky za platební transakce (zejména prostřednictvím kreditních karet) a poplatky přijatými od dceřiných společností. Poplatky a provize za kurzové operace poklesly o 10 % a jejich celkový podíl ve výnosech z poplatků postupně klesá (v současnosti pod 18 %). Čistý zisk z finančních operací zahrnuje výsledky obchodování s cennými papíry a také výnosy z cizoměnových operací a obchodování s deriváty. Dosáhl výše 394 milionů Kč, zejména díky ziskům z klientských kurzových operací.

Komerční banka udržela vysokou míru kontroly nákladů. Celkové provozní náklady poklesly o 1,7 % na 5 704 milionů Kč. Personální náklady klesly o 4 % na 2,3 miliardy Kč a odráží dopad meziročního snižování počtu pracovníků a outsourcingu některých podpůrných činností Komerční banky. Počet zaměstnanců je v současnosti stabilizován (na konci června dosahoval počtu 7 384 osob) a Komerční banka neplánuje další snižování počtu zaměstnanců. Všeobecné provozní náklady dosáhly 2,6 miliard Kč, tj. meziročně poklesly o 1,3 %. Ve srovnání s rokem 2004 klesl odvod na pojištění vkladů na původních 0,1 % z celkové výše pojištěných vkladů, což pro banku představovalo meziroční úsporu 142 milionů Kč. Na druhé straně mírně vzrostly náklady spojené s rozvojem obchodní činnosti jako je vydávání platebních karet a náklady související s otevíráním nových poboček.

Velmi dobré obchodní výsledky v drobném i podnikovém bankovnictví spolu s účinnou kontrolou nákladů vedly k růstu provozních výnosů o 8 % na 5,8 miliard Kč. Poměr nákladů k výnosům se meziročně snížil z 51,9 % na 49,6 % .

Náklady rizika zahrnují opravné položky ke ztrátám z úvěrů, opravné položky k cenným papírům a rezervy na krytí ostatních rizik. V první polovině 2005 bylo natvořeno celkem 499 milionů Kč ve srovnání s 702 milionů Kč za stejné období v roce 2004. Tvorba čistých opravných položek k ztrátám z úvěrů dosáhla úrovně 288 milionů Kč oproti 413 milionům Kč ke konci června 2004. Náklady rizika u úvěrového portfolia představovaly přibližně 42 bb odpovídajících dynamickému rozvoji retailového portfolia. Tvorba opravných položek k cenným papírům klesla na 151 milion korun oproti 202 milionům Kč v roce 2004. Tvorba opravných položek k cenným papírům byla ovlivněna významným prodejem části portfolia CDO v první polovině roku (v nominální hodnotě 123 milionů USD). Opravné položky k ostatním rizikům (např. soudní řízení) meziročně poklesly na hodnotu 60 milionů Kč, ve srovnání s 87 miliony Kč ve stejném období loňského roku.

Čistý zisk z majetkových účastí činil celkem 262 milionů Kč a zaznamenal meziroční pokles téměř o 66 %. Výsledek roku 2004 byl ovlivněn prodejem podílu Komerční banky ve společnosti MUZO, což přineslo zisk před zdaněním ve výši 804 milionů Kč. V druhém čtvrtletí 2005 Komerční banka prodala společnosti Société Générale Asset Management (SGAM) za 265 milionů Kč svou 100procentní majetkovou účast ve společnosti IKS KB. Cílem tohoto prodeje je umožnit IKS přístup k celosvětově osvědčenému know-how společnosti SGAM v oblasti správy aktiv. Tato transakce povede k rozšíření a zlepšení produktové nabídky IKS a tedy pozitivně ovlivní jak obchodní tak finanční výsledky banky. Pozitivní dopad z první splátky prodejní ceny je ve výši 56 milionů Kč. Druhá část ceny je splatná za čtyři roky a závisí na objemu prodaných produktů IKS KB prostřednictvím distribuční sítě Komerční banky. Ve druhém čtvrtletí banka rozpustila opravné položky ve výši 185 milionů Kč natvořené na dceřinou společnost Komerční pojišťovna (KP). Toto rozpuštění předchází prodeji 51% podílu KP společnosti Sogécap, což je součást skupiny Société Générale zabývající se životním pojištěním, plánovanému na třetí čtvrtletí roku. Cena byla stanovena ve výši 473 milionů Kč za 51% majetkový podíl znamenající kapitálový výnos 77 milionů Kč. Celkový pozitivní dopad Komerční pojišťovny do nekonsolidovaných výkazů KB tak bude 262 milionů Kč před zdaněním.

Celková daň z příjmu dosáhla 1,4 miliard Kč a byla příznivě ovlivněna poklesem sazby daně z příjmu právnických osob z 28 % na 26 %.

V první polovině 2005 vykázala Komerční banka čistý zisk 4 184 milionů Kč, představující meziroční zvýšení o 10 %. Jednorázové příjmy, které byly v roce 2005 nižší než v roce 2004, byly více než kompenzovány velmi dobrými obchodními výsledky a stále se zlepšujícím řízením nákladů.

Příloha(v mili­onech Kč)
k 30. červnu 2005 neauditováno k 30. červnu 2004 neauditováno změna
Celkové výnosy 11 511 11 183 +2,9 %
Provozní náklady  –5 704  –5 802  –1,7 %
Provozní výnosy 5 807 5 381 +7,9 %
Náklady rizika  –499  –702  –28,9 %
Výnosy/ztráty z majetkových účastí 262 761  –65,5 %
Daň z příjmů  –1 386  –1 636  –15,3 %
Čistý zisk 4 184 3 804 +10 %
k 30. červnu 2005 neauditováno k 31. prosinci 2004 neauditováno změna
Aktiva celkem 472 982 448 294 +5,5 %
Čisté úvěry klientům 167 919 152 433 +10,2 %
Vklady klientů 363 652 358 825 +1,3 %
Vlastní kapitál 47 451 43 578 +9,3 %
k 30. červnu 2005 neauditováno k 30. červnu 2004 neauditováno změna
ROAE (Rentabilita průměrného kapitálu) 18,3 % 20,5 %  –
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 14,4 % 14,8 %  –
Tier 1 Ratio (IFRS) 14,9 % 14,3 %  –
Rizikově vážená aktiva (v miliardách Kč) 223,1 194,4 +14,8 %
Poměr nákladů k výnosům 49,6 % 51,9 %  –
Čistá úroková marže 3,2 % 3,0 %  –
Zisk na 1 akcii, anualizováno (Kč) 220 200 +10 %

Marie Petrovová
Tisková mluvčí KB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).