Hlavní navigace

Komerční banka vykázala za rok 2004 auditovaný nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 9,3 mld. Kč

V Praze, 29.března 2005 - Komerční banka dnes zveřejnila své auditované nekonsolidované hospodářské výsledky podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví), které potvrzují předběžné výsledky banky zveřejněné na konci února.

Sdílet

Komerční banka vykázala čistý zisk ve výši 9 302 mil. Kč. a dokázala zvýšit vysokou úroveň ziskovosti oproti srovnatelnému výsledku z předešlého roku o 1,5 %. Velmi dobré obchodní výsledky jak v retailovém, tak podnikovém bankovnictví a účinné řízení nákladů vedly k růstu provozních výnosů na srovnatelném základě o 9,2 %.

VÝZNAMNÉ OBCHODNÍ UDÁLOSTI

Neustálé zlepšování produktů, služeb a vztahů se zákazníky v minulém roce opět vedlo k získávání nových zákazníků. Jejich počet se meziročně zvýšil o 90 tisíc (tj. o 7 %) na 1 421 tisíc, a to především díky zvýšení počtu individuálních klientů. Z celkového počtu bylo 1 130 tisíc klientů individuálních a 291 tisíc firem a podnikatelů.

Zákazníkům KB je k dispozici 337 prodejních míst po celé České republice, 37 obchodních center pro střední podniky a města a obce a 8 center pro velké společnosti. KB dále poskytuje služby prostřednictvím 568 bankomatů, telefonního centra, které je v provozu neustále, a internetového bankovnictví. Počet klientů využívajících kanály přímého bankovnictví vzrostl o 34,6 % na 870 tisíc, což představuje téměř dvě třetiny všech klientů KB. Dále také rostl počet aktivních platebních karet: ke konci prosince jejich celkový počet činil 1 221 tisíc, což představuje 20% nárůst oproti roku 2003.

Rok 2004 přinesl další výrazné zvýšení zájmu o úvěrové produkty, zvláště pak o hypoteční úvěry a úvěry malým a středním podnikům. Objem hypoték občanům se meziročně zvýšil o 40 % na 31,0 mld. Kč, objem spotřebitelských půjček dosáhl 10,6 mld. Kč, tj. zvýšení o 17 %. V roce 2004 došlo k opětovnému zvýšení počtu aktivních kreditních karet. K 31. prosinci KB evidovala 66 tisíc aktivních kreditních karet, což je meziroční nárůst o 79 %. Dynamický růst pokračoval také ve financování malých a středních podniků. Celkový objem půjček v tomto segmentu vzrostl meziročně o 25 % na 46 miliard Kč. Na počátku roku 2004 banka, která je předním hráčem ve financování malých a středních podniků, přišla na trh s programem PONTE. Tento program nabízí komplexní služby financování projektů v návaznosti na možnosti čerpání příspěvků ze strukturálních fondů Evropské unie určených pro malé a střední podniky a obce. Celkový objem úvěrů velkým podnikům se meziročně zvýšil o 3% na 67,6 mld. Kč.

V rámci strategického důrazu na vícekanálovou prodejní síť chce Komerční banka svým klientům poskytnout komplexní nabídku a také posílit křížový prodej. Proto banka klade velký důraz na spolupráci v rámci skupiny Komerční banky, Société Générale a s dalšími strategickými partnery. V druhém pololetí roku 2004 a počátkem roku 2005 banka uvedla na trh zajištěné fondy MAX I.- III., které klientům KB umožňují využít růstového potenciálu klíčových světových trhů s cennými papíry a zároveň také poskytují záruku návratnosti investice. Až dosud bylo do těchto produktů investováno na 1,8 mld. Kč. Během roku 2004 pokračoval růst prodeje životního pojištění a penzijního připojištění. Životní pojištění uzavřelo skoro 50 tisíc klientů KB a více než 33 tisíc uzavřelo prostřednictvím KB penzijní připojištění. V říjnu započala nová spolupráce s pojišťovnou Allianz. Jejím cílem je poskytnout klientům banky přístup k pojišťovacím produktům neživotního pojištění, zejména pojištění vozidel, domácnosti a nemovitostí, přímo na pobočkách banky; ke konci roku tyto produkty na pobočkách KB zakoupilo více než 3 200 klientů KB. Velmi významnou součástí nabídky KB firemním klientům jsou factoringové a leasingové služby. Celkový obrat factoringových služeb se více než zdvojnásobil na 7,1 mld. Kč. Prostřednictvím speciálního produktu KB FleetLease, určeného pro leasing automobilů, bylo klientům KB poskytnuto více než 1 500 vozidel a produkt určený pro velké zakázky, KB Leasing, zaznamenal výnosy z transakcí ve výši 1,3 mld. Kč. V důsledku toho vzrostl ukazatel křížového prodeje individuálním klientům z 3,96 na 4,49 produktů na jeden běžný účet ke konci roku 2004.

V rámci svého neustálého úsilí zaměřeného na zkvalitňování služeb zřídila KB v lednu roku 2004 zvláštní středisko pro rychlé a korektní zpracování případných klientských reklamací. Komerční banka se také stala první bankou v České republice, která zřídila funkci nezávislého ombudsmana, a umožnila tak svým klientům nezávislé a smírné řešení jejich případných sporů s bankou. Prvním ombudsmanem Komerční banky byl jmenován Prof. Vojtěch Cepl. KB se zavázala rozhodnutí ombudsmana respektovat, přestože právně nejsou pro žádnou ze stran závazná.

Během roku Komerční banka v rámci programu Renaissance, zahájeného v první polovině roku 2003, ukončila reorganizaci činnosti svých back office. Vybrané podpůrné činnosti byly přesunuty na externí dodavatele, zpracování domácích plateb bylo centralizováno do dvou národních center a došlo k další optimalizaci bankovního provozu. V důsledku toho meziročně poklesl prosincový průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 11 % na 7 309 pracovníků, což přispělo k výraznému snížení nákladů banky.

Komerční banka potvrdila své přední postavení na českém trhu získáním nejvyššího ocenění v rámci třetího ročníku prestižní soutěže MasterCard Banka roku a stala se Bankou roku 2004.

HLAVNÍ UKAZATELE FINANČNÍHO VÝVOJE

Celkové výnosy KB dosáhly v roce 2004 na srovnatelném základě výše 22,7 mld. Kč, což představuje zvýšení o 4,4 %. Čisté úrokové výnosy zaznamenaly ještě větší dynamiku růstu a zvýšily se o 6,9 % na 12,8 mld. Kč. Výrazný růst celkového objemu úvěrů klientům vedl k příznivější struktuře aktiv banky, a to především díky úvěrům jednotlivcům a malým a středním firmám. Tento růst úvěrů spolu se stabilním růstem klientských vkladů nahradil neustále vzrůstající konkurenci na trhu, která dlouhodobě vytváří tlaky na úvěrové marže. Čisté poplatky a provize dosáhly v roce 2004 výše 8,9 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 2,0 %. Nekursové poplatky a provize ve výši 7,1 mld. Kč vzrostly meziročně o 5 % a hlavním motorem růstu byl zvyšující se objem poskytnutých úvěrů a vzrůstající využívání platebních karet a služeb přímého bankovnictví. Kurzové poplatky a provize tvoří 20 % z celkového příjmu z poplatků a pokračují v poklesu oproti předešlému období. Poklesly o 8,4% na 1,8 mld. Kč. Čistý zisk z finančních operací, který zahrnuje výsledky obchodování s cennými papíry, kurzové transakce a operace s deriváty, dosáhl výše 605 milionů Kč, a to především díky zisku z klientských operací s cizími měnami.

Provozní náklady dosáhly 11,8 milionů Kč a ve srovnání s rokem 2003 byly stabilní, což svědčí o úspěšném řízení nákladů a zvyšující se efektivnosti banky. Osobní náklady se snížily o 11,4 % na 4,8 mld. Kč. Banka završila reorganizaci činnosti svých back office: na vybrané podpůrné činnosti byli vybráni externí dodavatelé, zpracování domácích plateb bylo centralizováno do dvou národních středisek a došlo k další optimalizaci bankovního provozu. V důsledku toho poklesl meziročně prosincový průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 11 % na 7 309 pracovníků. Všeobecné provozní náklady dosáhly výše 5,3 mld. Kč. Meziroční nárůst o 9,9 % byl do velké míry ovlivněn dodatečnými náklady na pojištění vkladů. Výši nákladů Komerční banky také nepříznivě ovlivnilo zvýšení daně z přidané hodnoty v lednu a květnu 2004. I přesto však Komerční banka uspěla při hledání dalších interních úspor nákladů, zvláště díky racionalizaci provozu. Odpisy, znehodnocení a prodej majetku dosáhly výše 1,7 mld. Kč.

Velmi dobré obchodní výsledky v oblasti retailového i podnikového bankovnictví a efektivní snižování nákladů vedly na srovnatelném základě k růstu provozních výnosů o 9,2 % na 10,9 mld. Kč. Poměr nákladů k výnosům se meziročně snížil z 54,0% na 51,9 %.

Náklady rizika zahrnují tvorbu opravných položek k úvěrům, opravných položek k cenným papírům a rezervy na ostatní rizika. V roce 2004 došlo k čistému rozpouštění ve výši 1,3 mld. Kč, oproti 2,5 mld.Kč v roce 2003. Čisté rozpouštění opravných položek a rezerv na ztráty z úvěrů ve výši 1,6 mld. Kč bylo především ovlivněno rozpuštěním všeobecné daňově uznatelné rezervy ve čtvrtém čtvrtletí roku ve výši 2,4 mld. Kč. V roce 2003 bylo rozpuštěno 2,8 mld. Kč všeobecné daňově uznatelné rezervy. Přes růst úvěrového portfolia se náklady na úvěrová rizika v porovnání s koncem roku 2003 nezměnily a dosáhly úrovně 37 základních bodů. Na opravné položky k cenným papírům byla vynaložena částka 85 milionů Kč, která se týkala výhradně vývoje portfolia CDO, v porovnání se 74 miliony Kč v roce 2003. V posledním čtvrtletí roku 2004 byla vytvořena nová položka Rezervy na ostatní rizika, věnovaná rizikům spojeným s právními spory a určitým operačním rizikům. Ke konci roku bylo v této položce natvořeno 131 milionů Kč, ve srovnání s 35 miliony Kč v roce 2003.

Zisk z majetkových účastí ve výši 889 milionů Kč byl ovlivněn zejména prodejem podílu banky ve společnosti MUZO, který se uskutečnil v první polovině roku 2004.

Daň z příjmů činila celkem 3,9 mld. Kč a byla pozitivně ovlivněna poklesem sazby daně z příjmů právnických osob z 31 % na 28 %.

Čistý zisk Komerční banky za rok 2004 dosáhl 9,3 mld. Kč. KB dokázala zachovat vysokou úroveň ziskovosti oproti srovnatelnému výsledku z předešlého roku a čistý zisk se meziročně mírně zvýšil o 1,5 %. Nižší jednorázové výnosy v roce 2004 v porovnání s rokem 2003 byly více než kompenzovány úspěšnými výsledky obchodní činnosti a přísným řízením nákladů.

Celková aktiva banky zůstala stabilní na úrovni 448,3 mld. Kč. Čisté úvěry a pohledávky za klienty vzrostly o 17,4 % na 153,8 mld. Kč, závazky vůči klientům se zvýšily o 3,6 % na 362,0 mld. Kč. Vlastní kapitál KB se na srovnatelném základě zvýšil o 7,9 % na 43,7 mld. Kč. Toto číslo zahrnuje čistý zisk z roku 2004 ve výši 9,3 miliard Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).