Hlavní navigace

Za tři čtvrtletí 2007 Česká spořitelna meziročně zvýšila konsolidovaný čistý zisk o více než 10 %, na 8,12 miliard Kč

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2007 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk, počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 8,12 miliard Kč. V meziročním srovnání jde o nárůst 10,5 % z 7,35 miliard Kč za tři čtvrtletí roku 2006.

Sdílet

„Dvouciferný hospodářský růst ve stále ostřejší konkurenci, v rychle se vyvíjejícím prostředí a v době oprávněně rostoucích požadavků klientů pokládám za skutečný osobní úspěch všech zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny. Letošní výsledky ukazují, že v době, kdy banky vesměs nabízejí tytéž produkty a služby, není úspěch myslitelný bez inovativního přístupu, který přináší klientům skutečné hodnoty. Proto jsme letos dosáhli řady inovativních řešení ať už v podobě realitních investičních fondů, nového Osobního účtu, rozšířené otevírací doby, elektronické fakturace či fondů životního cyklu. Hodláme v tomto duchu pokračovat i v příštím roce, jsme rozhodnuti posílit dále naši pozici lídra trhu,“ řekl v souvislosti s presentací hospodářských výsledků předseda představenstva České spořitelny, Gernot Mittendorfer.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2007

Konsolidované, neauditované údaje k 30. září 2007, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2006, pokud není uvedeno jinak:

 • Provozní zisk vzrostl o 17,5 % na 12,92 miliard Kč, z 11,00 miliardy Kč.
 • Zisk před zdaněním vzrostl o 10,6 % na 10,97 miliardy Kč, z 9,92 miliardy Kč.
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 15,1 % na 17,84 miliardy Kč z 15,51 miliardy Kč.
 • Provozní náklady se zvýšily o 7,7 % na 13,60 miliardy Kč z 12,63 miliardy Kč.
 • Bilanční suma meziročně vzrostla o 19,6 % na 855,47 miliardy Kč z 715,38 miliard Kč.
 • Klientské úvěry bez vlivu ČKA* se zvýšily o 28,7 % na 390,38 miliardy Kč z 303,33 mili­ard Kč.
 • Retailové úvěry občanům (za ČS) vzrostly o 34,7 % na 209,23 miliardy Kč z 157,88 mili­ardy Kč
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 17,7 % na 632,87 miliardy Kč z 537,62 mili­ard Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům se zvýšila na 3,6 % z 3,5 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se vlivem růstu velikosti vlastního kapitálu snížila na 21,6 % z 22,0 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) zůstala na úrovni 1,4 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 51,3 % z 53,5 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 62,1 % z 58,3 %.
 • Kapitálová přiměřenost podle ČNB (v souladu s metodikou BASEL II) je 9,5 %.

HLAVNÍ UKAZATELE

Na dosaženém objemu čistého zisku se nejvýrazněji podílely provozní výsledky. Provozní zisk počítaný jako rozdíl provozních výnosů a nákladů vzrostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o významných 17,5 % na 12,92 miliardy Kč. Zvýšily se provozní výnosy a zároveň v porovnání s prvním dvěma čtvrtletími se zpomalil růst provozních nákladů. Výsledkem je mimo jiné i zlepšení ukazatele objemu provozních nákladů k provozním výnosům (Cost/Income Ratio) o více než 2 procentní body na 51,3 %.

Hnací silou růstu provozních výnosů je čistý úrokový výnos, který se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 15,1 % na 17,84 miliardy Kč. Za jeho nárůstem stojí především pokračující expanze úvěrových obchodů poskytovaných občanům i komerčním klientům. Objem celkového portfolia úvěrů se zvýšil o 25,4 % na 392,9 miliardy Kč. Zvýšily se rovněž úrokové příjmy z dluhových cenných papírů a příjmy z pronájmu budov.

Příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 5,8 % a dosáhly výše 7,13 miliardy Kč. Hlavním zdrojem příjmů z poplatků jsou platební transakce, rostly ale i příjmy z poplatků a provizí z úvěrových obchodů, z investování do investičních fondů, z operací na kapitálových trzích, brokerské poplatky a provize z pojišťovnictví.

Čistý zisk z obchodních operací ve srovnání s minulým obdobím vzrostl o 6,9 %, když dosáhl výše 1,18 miliard Kč, především díky zvýšeným příjmům z derivátových operací. Naopak se mírně snížily výnosy z operací s cizími měnami.

Výnosy z pojišťovnictví se zvýšily o 32,6 % na 0,36 miliardy Kč zásluhou rostoucích objemů pojišťovacích obchodů a pozitivních výsledků z finančního umístění.

Ve srovnání s loňským třetím čtvrtletím vzrostly provozní náklady o 7,7 % na 13,60 miliard Kč, nicméně, v porovnání s pololetními výsledky, kdy náklady meziročně rostly o 8,2 %, se tempo růstu provozních nákladů podařilo snížit. Za meziročním zvýšením provozních nákladů stojí zejména růst výdajů na obchodní operace, reklamu a marketing (v důsledku pokračující obchodní expanze banky). V souvislosti s růstem platů a s prodloužením pracovní doby vzrostly zaměstnanecké náklady. Na druhé straně mírně poklesly odpisy hmotného a nehmotného majetku.

Objem tvorby rezerv a opravných položek na úvěrová rizika dosáhl úrovně 1,38 miliardy Kč, což je meziroční navýšení o 49,4 %. Důvodem růstu je vyšší objem opravných položek v loňském období z důvodu změny její metodologie a růst tvorby opravných položek v souvislosti s úvěrovou expanzí především v oblasti úvěrů občanům.

Saldo ostatních provozních výnosů a nákladů činí –0,72 miliardy Kč, což v meziročním srovnání znamená pokles o 36,5 %. Na tomto výsledku se mj. podílí i vyšší příděl klientům Penzijního fondu ČS nad rámec daný zákonem, nižší příjmy z prodeje majetku a nárůst příspěvku do Fondu pojištění vkladů, který díky vyššímu objemu pojištěných depozit vzrostl o 11,3 % na 0,35 miliardy Kč.

Bilanční suma vzrostla meziročně o 19,6 % na 855,47 miliardy Kč z 715,38 miliard Kč, zejména díky zvýšení objemu pohledávek za klienty a za bankami na aktivní straně bilance a díky rostoucím závazkům ke klientům a k bankám na pasivní straně.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Celkové portfolio klientských úvěrů vzrostlo za posledních dvanáct měsíců o 25,4 % na 392,88 miliardy Kč a bez vlivu pohledávek za ČKA dosáhl meziroční růst dokonce hodnoty 28,7 %.

Objem portfolia retailových úvěrů banky poprvé v historii překročil hranici 200 miliard Kč a dosáhl výše 209,23 miliard Kč, což je meziroční růst o 32,5 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména hypoteční úvěry fyzickým osobám, které se zvýšily o 40,3 % na 102,30 miliard Kč. Počet hypotečních úvěrů občanům vzrostl meziročně o 20,4 % na více než 90 000. Významně se zvýšily i objemy spotřebitelských úvěrů občanům (zejména hotovostních), a to o 26,1 % na současných 55,51 miliardy Kč. Úvěry České spořitelny podnikatelskému sektoru vzrostly o 27,0 % na 137,47 miliard Kč, díky úvěrům v oblasti malých a středních podniků (meziroční nárůst o 23,5 %).

Zvýšení závazků ke klientům o 17,7 % na 632,87 miliardy Kč je taženo jak růstem vkladů občanů (o 10,5 % na 445,56 miliard Kč), tak zejména razantním růstem závazků k veřejnému sektoru (o 73,9 % na 105,41 miliard Kč) v souvislosti s repo obchody s Ministerstvem financí ČR. Vklady občanů se zvyšují především na sporožirových účtech, úložkách penzijního připojištění, vkladech stavebního spoření a termínovaných vkladech.

K 30. září 2007 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,11 milionu, což přestavuje nárůst za posledních 12 měsíců o 9,6 %, počet provedených transakcí vzrostl o 43,0 % na 46,75 milionu od počátku roku.

Počet kreditních karet se k 30. září přiblížil hranici 600 000 tisíc, což je meziroční nárůst o 43,5 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,30 milionu kusů (nárůst o 8,0 %).

* Česká konsolidační agentura

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).