Hlavní navigace

ČNB vydala Zprávu o inflaci III/2010

[Tisková zpráva] Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 12. 8. 2010 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci. Tato zpráva, která je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace, získává novou podobu ve snaze o zvýšení uživatelského komfortu jejích čtenářů a o prohloubení transparentnosti rozhodování ČNB.

•    ČNB představuje novou podobu Zprávy o inflaci ve snaze o prohloubení transparentnosti rozhodování ČNB

•    Zpráva o inflaci v nové podobě z větší části odpovídá podkladu pro rozhodování bankovní rady o úrokových sazbách

•    Nově se veřejnost může seznámit i s citlivostními scénáři popisujícími rizika základního scénáře prognózy

•    Nová makroekonomická prognóza předpokládá inflaci v roce 2011 poblíž 2% cíle

Klíčovou částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Počínaje touto Zprávou o inflaci dochází k několika významným změnám v jejím obsahu. Hlavní změna spočívá ve sloučení Zprávy o inflaci s neveřejným dokumentem s názvem „Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji“ do jediného dokumentu, který je projednáván bankovní radou a slouží jako základní podklad pro její měnověpolitické rozhodování. Publikovaná Zpráva o inflaci tvoří podmnožinu sloučeného dokumentu a pokrývá více než 90 % jeho obsahu. Nově se tak veřejnost může ve Zprávě o inflaci seznámit nejen s detailnějším popisem nové makroekonomické prognózy ČNB a jeho srovnáním s minulou prognózou, ale například i s citlivostními scénáři, které kvantifikují rizika základního scénáře prognózy a mohly mít vliv na měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady. Celý interní dokument bude zveřejňován stejně jako doposud s odstupem šesti let. Podrobněji jsou všechny provedené změny popsány v předmluvě zveřejněné Zprávy o inflaci III/2010.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy předpovídá, že celková meziroční inflace přesáhne – zejména  vlivem již realizovaných změn nepřímých daní – ke konci roku 2010 krátkodobě 2% inflační cíl. Po odeznění uvedeného vlivu na začátku roku 2011 celková inflace mírně zpomalí a bude se pohybovat poblíž inflačního cíle. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, na prognóze plynule poroste a k inflačnímu cíli se přiblíží ve druhé polovině roku 2011. Podle prognózy bude v letošním a příštím roce pokračovat pozvolný ekonomický růst, který pak v roce 2012 zřetelně zrychlí. Růst HDP bude v letech 2010 a 2011 stimulován zejména postupným doplňováním zásob a čistým vývozem, od roku 2011 jej začne podporovat rovněž očekávané oživení spotřeby domácností. Pro rok 2010 je očekáván růst HDP v průměru o 1,6 %, pro rok 2011 v průměru o 1,8 % a pro rok v průměru o 2,9 %. Tento výhled ekonomické aktivity však dosud nezahrnuje dopady plánované konsolidace veřejných rozpočtů; tyto dopady jsou nastíněny v jednom ze zpracovaných citlivostních scénářů. Nominální měnový kurz se na prognóze postupně zhodnocuje. S prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb poblíž stávající hodnoty, následovaná jejich pozvolným růstem od druhé poloviny roku 2011.