Hlavní navigace

Česká spořitelna zvýšila v roce 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 13,2 % na 13,64 mld. Kč

[Tisková zpráva] Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2011 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 13,64 mld. Kč, meziročně vzrostl o 13,2 % z 12,05 mld. Kč.

Sdílet

„Jsem rád, že v obtížném prostředí evropské ekonomiky můžeme ohlásit výborné výsledky. Český bankovní sektor je zdravý a silný a minulý rok byl pro Českou spořitelnu velice úspěšný. Je to výsledek skvělé práce zaměstnanců a našeho obchodního modelu zaměřeného na všechny hlavní klientské segmenty a na úsilí přinášet jim maximální užitek. Je to také výsledek našeho dlouhodobě odpovědného úvěrování a investování,“ řekl Pavel Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.

„Na český bankovní trh jsme loni přinesli několik klientských inovací, například bezkontaktní technologie, financování sociálních podniků nebo mobilní pobočku. Jsme silně kapitálově vybaveni a díky tomu můžeme podporovat růst ekonomiky a financovat potřeby našich klientů z řad občanů, firem i veřejného a neziskového sektoru. Letos se vedle špičkových klientských služeb ještě intenzivněji zaměříme na aktivity přínosné pro celou českou společnost a věřím, že i v dalších letech hrdě dostojíme titulu Banka desetiletí, který jsme získali na základě hodnocení odborníků a důvěry našich klientů,“ řekl  Pavel Kysilka.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA ROK 2011

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2011, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2010, pokud není uvedeno jinak:

•    Provozní zisk poklesl o 4,1 % na 25,64 mld. Kč z 26,74 mld. Kč.

•    Zisk před zdaněním se zvýšil o 16,4 % na 17,07 mld. Kč z 14,66 mld. Kč.

•    Čistý úrokový výnos vzrostl o 2,9 % na 31,24 mld. Kč z 30,36 mld. Kč.

•    Všeobecné správní (provozní) náklady se meziročně snížily o 1,4 % na 18,42 mld. Kč z 18,68 mld. Kč.

•    Bilanční suma se meziročně zvýšila o 1,2 % na 892,60 mld. Kč z 881,63 mld. Kč.

•    Klientské úvěry vzrostly o 5,1 % na 483,54 mld. Kč z 460,07 mld. Kč.

•    Retailové úvěry (pouze ČS) se zvýšily o 0,9 % na 261,14 mld. Kč z 258,74 mld. Kč.

•    Závazky ke klientům (vklady) se meziročně zvýšily o 0,2 % na 672,28 mld. Kč z 670,73 mld. Kč.

•    Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se mírně zvýšila na 3,91 % z 3,86 %.

•    Návratnost kapitálu (ROE) zůstala stabilní na úrovni 18,2 %.

•    Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 1,5 % z 1,3 %.

•    Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zvýšil na 41,8 % z 41,1 %.

•    Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 71,9 % z 68,6 %.

•    Nekonsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se snížila na 13,1 % z 13,9 % na konci roku 2010.

HLAVNÍ UKAZATELE

Ve složitém roce poznamenaném další fází dluhové krize v Evropě dosáhla Česká spořitelna výborných hospodářských výsledků. Čistý zisk je pozitivně ovlivněn růstem čistých úrokových výnosů, poklesem tvorby opravných položek na úvěry a pohledávky a pokračujícím poklesem nákladů. Negativní vliv na výsledek mělo zhoršení čistého zisku z obchodních operací a výnosů z finančních aktiv.

Provozní zisk se meziročně snížil o 4,1 % na 25,64 mld. Kč. Je ovlivněn růstem čistého úrokového výnosu, pokračujícím poklesem provozních nákladů a zhoršením výsledků z obchodních operací. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, se zvýšil z 41,1 % na 41,8 %.

Čistý úrokový výnos se v dlouhodobém prostředí historicky nízkých úrokových sazeb zvýšil o 2,9 % na 31,24 mld. Kč. Rostly zejména úrokové výnosy z dluhopisů v portfoliu finančních aktiv držených do splatnosti. Čistý úrokový výnos z mezibankovních obchodů se snížil. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se mírně zvýšila z 3,86 % na 3,91 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí se meziročně zvýšily o 1,8 % na 12,38 mld. Kč, a to hlavně díky příjmům  z platebních transakcí, jejichž objem roste. Např. objem karetních transakcí v síti terminálů České spořitelny se zvýšil o 18,0 % a prostřednictvím přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 bylo v roce 2011 provedeno

o 11,7 % transakcí více. Zvýšily se i příjmy z transakcí s cennými papíry, z investičního bankovnictví

a z pojišťovacích činností.

Čistý zisk z obchodních operací kvůli nepříznivé situaci na finančních trzích především ve druhé polovině roku významně poklesl na 0,45 mld. Kč. Snížily se především výnosy z devizových obchodů a z operací s cennými papíry.

Meziročně klesly všeobecné provozní náklady o 1,4 % na 18,42 mld. Kč. Rostly personální náklady a klesly ostatních administrativních náklady. Změna struktury nákladů byla způsobena zahrnutím společnosti S IT Solutions CZ do konsolidačního celku. Bez tohoto vlivu se objem ostatních administrativních nákladů snížil zejména v oblasti nákladů na obchodní operace a kancelářské prostory. Výrazněji pak poklesly odpisy hmotného a nehmotného majetku, především v oblasti licencí a softwaru.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se meziročně výrazně snížilo o 43,7 % na

–5,50 mld. Kč, je tomu tak díky zlepšení kvality jak korporátního, tak i retailového úvěrového portfolia.

Saldo ostatních provozních výsledků činí –2,69 mld. Kč, což je růst o 9,1 %. Na ostatním provozním výsledku se podílí řada faktorů, zejména výrazně vyšší odvod do Fondu pojištění vkladů z důvodu nárůstu sazby příspěvku, konzervativní přístup k ocenění investic v realitních fondech a nižší příjmy z prodeje.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti) se meziročně zhoršil na –0,38 mld. Kč, a to v reakci na negativní vývoj na finančních trzích zejména ve 2. pololetí 2011.

Bilanční suma dosáhla 892,60 mld. Kč, což je nárůst o 1,2 % z 881,63 mld. Kč. Meziročně rostla na aktivní straně bilance portfolia cenných papírů zejména držených do splatnosti a poklesl objem mezibankovních pohledávek. Na pasivní straně bilance rostl objem vlastního kapitálu a snížila se velikost podřízeného dluhu.

Vlastní kapitál dosáhl úrovně 79,81 mld. Kč a vzrostl tak o 12,8 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku. Nekonsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II se meziročně sice snížila, ale stále vykazuje komfortní velikost 13,1 %.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 5,1 % na 483,54 mld. Kč zásluhou rostoucího objemu hypotečních úvěrů, vyššího objemu úvěrování korporátních a podnikatelských subjektů, a také zařazení společnosti s Morava Leasing do konsolidačního celku. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo objemu 261,14 mld. Kč, což je meziroční růst o 0,9 %. Objem spotřebitelských úvěrů klesl o 6,6 % na 71,99 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypotečních úvěrů fyzickým osobám výrazně vzrostl o 8,6 % na 127,57 mld. Kč. Úvěry ze stavebního spoření klesly o 7,6 % na 41,67 mld. Kč. Úvěry korporacím a velkým městům vzrostly o 13,8 % na 179,49 mld. Kč.

Klientské vklady se meziročně zvýšily o 0,2 % na 672,28 mld. Kč. Vklady občanů vzrostly o 2,6 % na 530,51 mld. Kč. Rostly především vklady na Osobních a běžných účtech, na termínovaných a úsporných vkladech (např. velmi úspěšné Šikovné spoření v objemu 34,85 mld. Kč nebo Prémiové vklady v objemu 14,26 mld. Kč), úložky penzijního připojištění a vklady na stavebním spoření. Výrazně se rovněž zvýšily termínované vklady veřejného sektoru, naopak vklady právnických osob a vklady na běžných účtech veřejného sektoru poklesly.

K 31. prosinci 2011 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,41 milionu, což je meziroční nárůst o 6,9 %, klienti provedli o 11,7 % více transakcí než v roce 2010, celkem přes 103 milionů.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,17 miliónu kusů (pokles o 1,7 %), z toho kreditní karty představují 0,39 miliónu kusů. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet k 31. prosinci 2011 činil 5,40 mld. Kč. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil

o 18,0 % na 103,08 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 7,7 % na 1 413 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2011

•    Od ledna 2011 nabízí Česká spořitelna k Firemnímu účtu ČS ve všech svých pobočkách nový Firemní úvěr ČS a Firemní kontokorent ČS.

•    Česká spořitelna představila v lednu 2011 veřejnosti první mobilní pobočku v České republice, která slouží klientům po dobu rekonstrukce stávajících poboček a ve které poskytuje všechny standardní služby a produkty.

•    Česká spořitelna získala od Evropské investiční banky (EIB) 150 mil. EUR na financování české ekonomiky. Celkově, od roku 2002, již Česká spořitelna získala pro firmy a veřejný sektor od EIB 850 mil. EUR, což z České spořitelny dělá nejvýznamnějšího partnera EIB v České republice.

•    Česká spořitelna úspěšně zaranžovala pro hlavní město Praha emisi komunálních dluhopisů v celkovém objemu 5 mld. Kč, což z této emise činí jednu z největších tuzemských dluhopisových transakcí posledních let. Banka touto emisí rovněž potvrdila svoji vedoucí pozici v oblasti dluhového financování v České republice.


•    Od poloviny května nabízí Česká spořitelna nový Osobní účet ČS Absolvent, díky kterému klienti po řádném nebo předčasném ukončení školy (střední, vysoké či učebního oboru) získají nadstandardní výhody po dobu dvou let. Vedení účtu je zdarma a navíc k němu klienti mohou využívat zdarma dalších šest služeb.

•    Česká spořitelna začala testovat financování sociálních podniků, které má v zahraničí již dlouholetou tradici. Odborným garantem ojedinělého projektu v České republice je Nadace VIA. Sociální podniky mohou v pilotní fázi projektu požádat o zvýhodněný bankovní úvěr, který jim nabízí Česká spořitelna. Samozřejmou součástí projektu je bezplatné odborné poradenství poskytované žadatelům o úvěr. Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. První úvěry poskytla koncem loňského roku.

•    Nová Hypotéka České spořitelny nabízí klientům variabilní splácení – možnost přerušení splácení a odkladu či změny splátek. Česká spořitelna rozšířila využití hypoték i na financování montovaných domů na bázi dřeva, a to bez nutnosti zajištění jinou nemovitostí. Od prosince 2011 banka nabízí možnost zvolit si u hypotéky proměnnou úrokovou sazbu, která je odvozena od jednoměsíční úrokové sazby na mezibankovním trhu 1M PRIBOR plus pevné marže banky. Úrokovou sazbu tak nemění banka, ale trh. Zároveň banka zavedla ojedinělou novinku ve formě degresivního způsobu splácení této hypotéky, kdy se velikost splátky během splácení postupně snižuje. Česká spořitelna poskytla v roce 2011 téměř 18 000 hypoték fyzickým osobám v celkovém objemu téměř 29 mld. Kč. Meziročně tak počet hypoték fyzickým osobám stoupl o téměř 100 %, jejich objem pak o rekordních 100 %.

•    Česká spořitelna ve spolupráci s Českou exportní bankou uvedla na trh program provozního financování pro subdodavatele TOP EXPORT, který je novým nástrojem podpory českého exportu a jedním

z důležitých strategických impulsů pro akceleraci českého ekonomického růstu, zvýšení zaměstnanosti a konkurenční schopnosti malých a středních podniků. Program TOP EXPORT se týká poskytování provozních úvěrů malým a středním podnikům s obratem od 30 mil. do 1,5 mld. Kč. Subdodavatel v programu TOP EXPORT získá nejen flexibilní přístup k financování, ale i maximální zjednodušení úvěrového procesu.

•    Česká spořitelna nabízí konsolidaci úvěrů, která může výrazně zjednodušit život lidí, kteří mají několik úvěrů od různých bankovních i nebankovních institucí a mají určitý problém se splácením kvůli různě roztříštěným závazkům. Česká spořitelna jim všechny půjčky sjednotí do jedné, klienti tak získají nižší splátku, budou mít na starosti jen jeden úvěr a navíc ušetří na poplatcích.

•    Od září si mohou klienti založit Osobní účet ČS plně online pouze s využitím internetu, bez odesílání a podpisu papírových smluv či návštěvy pobočky.

•    Česká spořitelna zahájila v České republice éru bezkontaktních karet, od října nabízí karty i terminály. Bezkontaktní debetní karty Visa umožňují platby kartou do 500 Kč bez zadání PIN kódu, tedy pouze přiložením karty do vzdálenosti 5 cm ke čtečce bezkontaktního terminálu. Bezkontaktní karty mají stejné funkce jako standardní kontaktní karty, je s nimi možné platit jak v kontaktních, tak i bezkontaktních platebních terminálech.

•    Na Univerzitě Hradec Králové otevřela Česká spořitelna novou pobočku pro mladé klienty. Unikátní pobočka se výrazně odlišuje od všech 654 stávajících poboček banky i od všech standardních poboček na českém trhu. Banka v nové pobočce klade důraz především na zvyšování finanční gramotnosti mladých klientů.

VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ V ROCE 2011

•    Česká spořitelna získala ocenění Euromoney Private Banking 2011 a stala se nejlepší bankou poskytující privátní bankovnictví v České republice. Ocenění každoročně uděluje magazín Euromoney, odborný měsíčník specializující se na bankovní a kapitálové trhy.

•    Česká spořitelna získala ocenění „Korporátní banka roku ve střední Evropě“ v soutěži ACQ Global Awards 2011, kterou pořádá britský časopis ACQ Finance Magazine. Finanční instituce do soutěže nominují čtenáři časopisu a o výsledcích rozhodují novináři a ekonomičtí odborníci, podle kterých je Česká spořitelna nejlepší korporátní bankou nejen v České republice, ale v celé střední Evropě.

•    Za inovativní přístup k rozvoji služeb klientského centra získala Česká spořitelna ocenění Innovation Award, které uděluje společnost Nextira One. Banka dostala ocenění za vývoj a implementaci technologie umožňující individualizovaný přístup k volajícím zákazníkům, díky kterému je schopna lépe doporučit to, co zákazníci očekávají, a za zefektivnění zpracovávání klientských e-mailů.

•    Česká spořitelna se stala v jubilejním 10. ročníku soutěže Fincentrum Banka roku 2011 Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnesla titul Nejdůvěryhodnější banka roku. Pavel Kysilka získal ocenění Bankéř roku.

•    Česká spořitelna zvítězila v soutěži Firma roku: rovné příležitosti 2011, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Gender Studies. Porota ocenila především propracovaný systém programů v oblasti rovných příležitostí, širokou nabídku benefitů pro zaměstnance a existenci speciální osoby, která má ve společnosti na starosti problematiku rovných příležitostí.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2012

Do roku 2012 Česká spořitelna vstupuje jako nejlepší banka uplynulého desetiletí s novou strategií, která by jí měla zajistit stabilizovaný a dlouhodobě udržitelný rozvoj i v dalších letech.

V souladu s hlavními strategickými cíli by se Česká spořitelna měla do konce roku 2014 stát vedoucí bankou v šesti hlavních segmentech (drobní klienti, movití klienti, nejbonitnější klienti, veřejný a neziskový sektor, malé a střední firmy, velké národní firmy) a jednou z klíčových bank v dalších dvou segmentech (podnikatelé a malé firmy a velké nadnárodní firmy).


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).