Hlavní navigace

Zajímavá příležitost na bezpečné a nadstandardní zhodnocení

Současný trh nabízí zajímavou škálu příležitostí jak investovat volné finanční prostředky. Je možné vybírat z široké nabídky různých finančních institucí. Vedle nejběžnějších forem ukládání disponibilních peněžních zdrojů, mezi které bezesporu patří svěření prostředků např. do správy bank, či investičních fondů, se v posledních letech stále výrazněji prosazuje ještě další tradiční způsob zhodnocování peněz, a to prostřednictvím vkladových účtů spořitelních družstev.

Sdílet

Jedním z dynamicky se rozvíjejících subjektů na poli družstevního bankovnictví je společnost WPB Capital, které se základním kapitálem ve výši 155 miliónů Kč patří ke kapitálově nejsilnějším finančním institucím svého druhu. Změna dozorčího orgánu (od 1.4.2006 vykonávaná dohled ČNB) a aplikace Zákona o bankách na pojištění vkladů i ve spořitelních družstvech vytváří pro střadatele stabilní rámec pro bezpečné a velmi výnosné zhodnocení.

Vklady u WPB Capital jsou včetně úroků pojištěny dle výše uvedeného zákona stejným způsobem jako v bankách, a to ve výši 90 % zůstatku, maximálně však do ekvivalentu 25 000 EUR (přibližně 700 tisíc Kč). WPB Capital přijímá vklady převyšující 100 tisíc Kč s dobou trvání vkladu od 6 měsíců s nadstandardní úrokovou sazbou od 3,50% do 5,50% v závislosti na hodnotě a délce vkladu. Od 10.2 do 31.3.2007 navíc ve WPB Capital probíhá zajímavá marketingová akce, kdy každý, kdo v této době založí termínovány vklad ve výši minimálně 300.000 Kč na dobu 1 roku, obdrží prémii 1000 Kč.

V závislosti na předpokládaném poměru mezi výnosem a rizikovostí dané investice volí každý jednotlivec takový způsob zhodnocení volných finančních prostředků, který mu dle těchto dvou základních kritérií nejlépe vyhovuje. Vzhledem k široké nabídce produktů různých finančních institucí je velice obtížné se dobře zorientovat a kvalifikovaně rozhodnout o jakou službu popř. produkt máte zájem. Názornou ukázkou nutnosti takové volby mezi rizikovostí a výnosem jsou např. produkty vyjmenované v níže uváděné tabulce.

Rizikovost a výnos investic
Typ fondu/vkladu Riziko Výnosy Minimální investiční horizont Průměrná roční výnosnost
Termínovaný vklad v bankách nízké nízké 7 dní 1,50 % p.a.
Termínovaný vklad WPB Capital nízké střední 6 měsíců od 3,50 % p.a.
Fond peněžního trhu * nízké nízké 6 měsíců 1,70 % p.a.
Dluhopisový fond * nízké až střední nízké až střední 2 roky 2,10 % p.a.
Akciový fond * vysoké střední a vysoké 3 roky  –10 až +25 % p.a.

* není započten vstupní, výstupní poplatek a poplatek za správu

U investování do různých typů fondů je nutné vzít v úvahu výši vstupního, resp.výstupního poplatku a také poplatku za správu. Tyto poplatky snižují reálný výnos a pokud je uvažovaná délka investice kratší než 2 roky, tak by výše těchto poplatků měla být podstatním kritériem výběru vhodného instrumentu. Například u akciových fondů bývá vstupní poplatek ve výši 3% z investované částky a navíc vyšší očekávané (nikoliv garantované) výnosy jsou podmíněné podstupováním vyššího rizika.

Termínované vklady u bank jsou obecně považované za nejbezpečnější investici, bohužel s podprůměrným výnosem.

Zajímavou příležitost pro konzervativnější investory, kteří hledají jednoduchý produkt s garantovaným výnosem (nikoliv očekávaným) a současně maximální bezpečnost, nabízí WPB Capital (www.wpb.cz) se svým spektrem spořících produktů.

Obecné úvahy o výnosech a rizicích jsou určitě zajímavé, ale každého porovnává výsledný finanční efekt, t.j. kolik mu daná investice „vynese“. Pro názornou představu jsme porovnali výnos již zmíněných produktů při předpokládané investované částce 300,000 Kč na 1 rok. V rámci vyhodnocení výnosností jsme nebrali v úvahu poplatky spojené hlavně s investici do fondů.

Porovnání reálných výnosů při vkladu 300 000 Kč na 1 rok
Typ fondu/vkladu Průměrná roční výnosnost Hrubý výnos Kč Čistý výnos Kč Celkem vyplaceno Kč
Termínovaný vklad v bankách 1,50 % p.a. 4 500 3 825 303 825
Termínovaný vklad WPB Capital 4,30 % p.a. 12 900 10 965 310 965
4,64 % p.a* (13 940)* (12 000)* (312 000)*
Fond peněžního trhu ** 1,70 % p.a. 5 100 4 335 304 335
Dluhopisový fond ** 2,10 % p.a. 6 300 5 355 305 355
Akciový fond **  –10 až +15 % p.a.  –30 000 až +75 000  –25 500 až +63 750 274 500 až +363 750

* s obdrženou prémii 1000 Kč
** není započten vstupní, výstupní poplatek a poplatek za správu

Před konečným rozhodnutím o investování volných finančních prostředků je na místě zhodnotit zejména dvě věci. Jednak je to bezpečnost dané investice a jednak dosažení přijatelného výnosu. Právě z pohledu výnosů v kombinaci s vysokou mírou zajištění se investice do vkladových produktů WPB Capital, spořitelní družstvo jeví ve srovnání s výše uvedenými příklady jako velmi zajímavá a výhodná.

Spořitelní družstva – alternativa k bankám?

Spořitelní družstva mají nejenom v České republice, ale rovněž v západní Evropě a Spojených státech amerických dlouholetou tradici a celý sektor družstevního bankovnictví zaujímá již tradičně pevné místo na finančním trhu mnoha zemí. V současnosti již nikoho ani nenapadne spojovat význačné bankovní instituce jako např. Raiffeisenbank s družstevním bankovnictvím. V souvislosti se vstupem ČR do EU došlo v této oblasti k úplnému převzetí unijní legislativy, což značnou měrou pozitivně přispělo ke stabilizaci celého odvětví. Došlo také ke změně dohledového orgánu, od 1. dubna 2006 tuto činnost vykonává Česká národní banka, která nyní vyžaduje od všech spořitelních družstev dodržování stejných legislativních norem jako je tomu u bank – z nejvýznamnějších jmenujme např. požadavek na navýšení minimálního základního kapitálu z dřívějších 500 tisíc Kč na současných 35 miliónů Kč.

Mezi tradiční činnosti spořitelních družstev patří zejména jednak přijímání vkladů na termínované a spořící účty od svých členů (ze zákona totiž mohou družstva poskytovat služby pouze členům) a jednak poskytování úvěrů.

Vklady ve spořitelních družstvech jsou stejně bezpečnou investicí jako u kterékoli banky. Takovéto zajištění představuje podstatný rozdíl oproti jiným druhům investic (např. podílových fondů či akcií), které podobnému zákonnému pojištění nepodléhají.

Úvěrové produkty WPB Capital jsou založené na maximálně vstřícném přístupu a požadavcích klientů. „Šít produkt na míru“ tady nevyznívá jako klišé, ale je skutečně odrazem přístupu ke klientovi. Ten je pojímán vysoce individuálně a založen na vysoké míře flexibility .

Nosným úvěrovým produktem WPB Capital je tzv. americká hypotéka „Flexible“, což je úvěr, který je poskytován jako neúčelový. Minimální výše úvěru je v současnosti 500 000 Kč, úvěr se poskytuje na dobu od 3 měsíců do 8 let a je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Dalším produktem je úvěr „Start podnikání“, jehož cílem je, jak už sám název napovídá, poskytnout finanční prostředky na rozjezd podnikání bez nutnosti dokládání listin o historii daného podnikatele. K posouzení úvěru je nutné předložit vypracovaný podnikatelský záměr s projekcí budoucích peněžních toků a úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti

Srovnání s bankami je pro spořitelní družstva v určitých směrech poměrně typické. Je pravda, že v rozsahu služeb nemohou bankám zdaleka konkurovat, ale to vlastně ani není jejich cílem. Tím je spíše vyplnění mezery na trhu, kterou banky svým přístupem nabízejí. Obecně lze říci, že cílem podnikání spořitelních družstev je nabídnout klientům alternativu k bankovním produktům a poskytnout vybrané finanční služby za výhodnějších podmínek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).