Hlavní navigace

Za ubytování si připlatíte. Nejen v lázních, na rekreaci i za ubytování přes Airbnb

12. 7. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jaké jsou poplatky z ubytování a jak se změní? Budou vyšší, budou se platit na více místech. Bude je moci zavést jakákoliv obec, nejen lázeňská či v turistické oblasti, a pro jakoukoliv formu dočasného úplatného ubytování.

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity jsou příjmem obcí. Tyto příjmy by údajně měly kompenzovat náklady, které obec vynaloží v souvislosti s cestovním ruchem a službami s ním spojenými, např. na likvidaci odpadů, rozvoj infrastruktury, péči o veřejnou zeleň a prostranství. Je jistě pravda, že péče o veřejná prostranství, vzhled obce je náročnější a nákladnější zvláště v lázeňských městech, však většinou také hezky vypadají, ale i v mnoha rekreačních oblastech.

Udržování obce jistě stojí peníze, ale proč platit za hlouposti?

Navíc prý obce, jak tvrdí Ministerstvo financí, ve většině případů prostřednictvím svých informačních center poskytují návštěvníkům různé propagační materiály, turistické průvodce, seznam pořádaných akcí, mapy apod. Zjednodušeně lze konstatovat, že účelem předmětných ubytovacích poplatků je především přispět na zvýšené náklady obcí v souvislosti se soustředěným turistickým ruchem.

Kladu si otázku, proč tedy jsou a mají být i nadále tyto služby zpoplatněny paušálně? Proč je musí platit i ten, kdo je nekonzumuje, proč plánky měst, turistické mapy a průvodce nejsou za peníze? Vždyť program v divadle, na koncertě, písemný výklad bez průvodce na hradě či zámku si také zakoupí jen ten, kdo ho chce… Jako turista musím konstatovat, že kupříkladu třeba mapy nabízené informačními centry jsou zásadně naprosto nepoužitelné, zastaralé – jsou na nich stezky, které fungovaly naposledy za císaře pána, nově vzniklé cesty na nich naopak nejsou, značení KČT je už v terénu dávno jiné… Lze se podle nich tak leda úspěšně ztratit.

Spíše mi přijde, že takové podrobné materiály nemají sloužit ani tak návštěvníkům, turistům, cyklistům, ale především tomu, kdo se napakoval na jejich vydání. Navíc hodně lidí se dnes stejně v mapách už neumí orientovat a používá navigaci, a i ti, co se orientovat umějí, používají mapy v chytrých telefonech a jiných počítačových zařízeních. A pokud jde o informace o kulturním a sportovním vyžití, tak od toho je snad internet, který má zase kde kdo v chytrém telefonu nebo si vše vyhledá na počítači či notebooku, protože Wi-Fi internetové připojení je dnes v každém penzionu, hotelu i ubytování v soukromí naprostou samozřejmostí.

Forma místní daně

Ale uznejme, že tedy obce musí mít nějaké daňové příjmy, a tak mají mimo jiné takovéhle. Uvedené místní poplatky zavádí obec v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou vydanou za podmínek zákona o místních poplatcích, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození.

Jeden jednotný poplatek místo dosavadních tří

Vláda však připravuje podstatnou změnu ubytovacích poplatků formou novelizace zákona. Namísto stávajících místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity má být zaveden jediný poplatek, a sice poplatek z pobytu. Poplatek z pobytu bude moci zavést libovolná obec, aniž by nutně musela být lázeňským místem nebo místem soustředěného turistického ruchu, na rozdíl od stávajícího poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Poplatek z pobytu se pak také zásadně nebude vázat na účel, za kterým pobývající v dané obci pobývá, s výjimkou některých osvobození.

Předmětem poplatku z pobytu bude úplatný pobyt v obci u jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Základ poplatku se bude počítat po jednotlivých započatých dnech pobytu s vyloučením prvního dne pobytu. Rozhodný tak bude počet přenocování v obci u daného poskytovatele pobytu. Poskytovatelem pobytu pak může být kdokoliv, kdo poskytl úplatný pobyt.

Předmětem poplatku bude „úplatné poskytnutí pobytu“, a nikoliv „ubytování“. Ubytování poskytnuté na základě smlouvy o ubytování podle občanského zákoníku je sice jednou z forem úplatného poskytnutí pobytu, ale předmět poplatku bude širší, aby zahrnul i zastřené formy ubytování poskytovaného formálně na základě nájemní nebo jiné smlouvy, a dále má zahrnout úplatné poskytnutí pobytu v prostorách k tomu primárně neurčených, zejména v bytech, ateliérech a v dalších prostorách zkolaudovaných k jiným účelům než k poskytování ubytování, ale například i na zahradě nebo louce, pokud poskytovatel pobytu za pobyt na nich vybírá úplatu od pobývajících.

Platí ubytovaný, ubytovatel odvádí obci

Poplatníkem poplatku bude ubytovaný, ale vybrat pro obec jej od něj musí ubytovatel.

Od poplatku z pobytu má být osvobozena osoba

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 15 let,
c) starší 75 let,
d) hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče,
e) vykonávající na území obce sezónní práce pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob.

Nezbytná byrokracie

Aby bylo možné zpětně prověřit správnost odvedení poplatku, bude poskytovatel pobytu podobně jako již nyní povinen vést evidenční knihu, do které bude zapisovat údaje o pobývajících, kterým byl poskytnut pobyt za úplatu. Evidenční kniha má obsahovat záznamy o všech pobývajících, tedy nejen o neosvobozených poplatnících, ale i o poplatnících, kterým svědčí některé z osvobození, a o pobývajících, kteří poplatníci nejsou, protože jsou přihlášeni v dané obci.

dan_z_prijmu

Zdražovat se bude dvakrát

Především také dojde ke zvýšení poplatku. Ke zvýšení maximální hranice sazby (přesnou výši poplatku si určí obec sama), má dojít postupně ve dvou fázích. V první fázi, tj. od účinnosti zákona do konce roku 2020, bude maximální hranice sazby poplatku z pobytu činit 21 Kč, což odpovídá součtu maximálních sazeb obou dosavadních stávajících místních poplatků, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (15 Kč) a poplatku z ubytovací kapacity (6 Kč). V druhé fázi, která nastane od 1. ledna 2021, bude maximální hranice sazby poplatku z pobytu navýšena na 50 Kč.

Sdílená ekonomika vydělává, takže také musí přispívat do rozpočtu

Pokud o tom obec rozhodne, pak poplatková povinnost dopadne i na poskytování ubytování za pomocí portálu Airbnb, protože poplatek z ubytování bude moci zavést jakákoliv obec a zpoplatnit jakoukoliv formu ubytování podléhající zákonné definici. Prostřednictvím Airbnb může poskytovat pobyt v podstatě kdokoliv, kdo disponuje alespoň zhruba vhodným prostorem, který se dá poskytnout pro pobytové účely. Nemusí jít ani o vlastníka daného prostoru. To však zásadním způsobem ztěžuje správu poplatku, protože takové poskytovatele pobytu není možné nalézt v žádné úředně vedené evidenci. Rozmach takových služeb je rovněž důvodem změny a zpřísnění zákona.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).